Groot Gouda, zaterdag 6 oktober 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPERA AD ASTDA ALGEMEEN NFEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT MAAKT MAQrr Redactie L A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Veriijl Gouda NUMMER 45 ZATERDAG 6 OCTOBER 1045 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25 ct Lossenumm lOct Achteraf hangt er onbedoeld een triomfantelijke glans om concentratiekamp en gevangenis In de dagen weken en maanden dat men het meemaakte was het meestal van een povere nuchterheid Uit zijn werk en levenskring gestooUen bleek een mensch meestal niet veel meer dan een stukje leven dat armzalig gebonden is aan zijn hchamelijke behoeften juist nu daarin schraal werd voorzien Ook geestelijk moesten velen leven tegen den Maar juist in de armoe rees soms het beeld op van natuurweelde en zang Tegenoverden voortdurenden druk stelde men zich twijfelend de vraag naar den diepsten zin diehet leven misschien kan hebben groeide soms een felle blije vastbeslotenheid Van een en ander spreken de volgende gedichten uit Het vrij Ncdcrlandsch liedboek SONNET Tegen het voederuur staan wij gevieren Dicht bij het luikje de oogen worden groot Wij worden door den honger weer als dieren i En loeren naar elkanders soep en brood j i De vrijheid zien wij slechts door nauwe kieren i Op leege handen weegt de dag als lood Bij onze uitwerpslen leven wij hier en De mensch is geest het scheppingsplan was groot Achter de andre deuren staan de andren Wier trekken ook van dag tot dag verandren En zijn als wij op voedsel fel belust Sommigen zingen door den Zondag psalmen Ik denk aan bloemen en aan korenhalmen En trek de knieën op en ga terust I STADSNIEUW S Antiek doet opgeld De kaashandelaar C de V uit de Burg Martensstraat bezat een motorfiets een Indian van 1923 die aan onderdeeJen een waarde vertegenwoordigde van f 100 Hij verkocht het apparaat voor f 250 aan B A v d S op de Eerste Kade die er ook wel wat op wilde verdienen Zoo kon het gebeuien dat de motorflets voor f900 andermaal van eigenaar verwisselde en nu toebehoorde aan P B uit de St Josephstraat Een nieuwe transactie werd op touw gezet waarbij T M S uit de Doelestraat zi n bemiddeling verleende Als commissie kreeg hij f 450 uitgekeerd terwijl het vehikel voor f 1950 naar C v d H van de Turfmarkt verhuisde Voor haar zuster De 16 jarige S had voor haar zuster die niet te dik in haar uitzet zat een 24 stuks luiers en wat linnengoed verduisterd ten nadeele van haar werkgeefster Nadat het proces verbaal was opgemaakt kon zi naar huis terugkeeren met het vooruitzicht dat ze binnenkort zich voor den kantonrechter te verantwoorden zal hebben De uitvoering van Volksonderwijs In een flink gevulden Schouwburg gaf de vereenigtng Volksonderwijs gisterenavond een uitvoering Voordat met de opvoering van De Nieuwe Typist werd begonnen hield de voorzitter der vereeniging een kort openingswoord dat gevolgd werd door een propagandatoespraak van den Heer van der Bosch Deze wees op het doel van de vereeniging en het nut ook in dezen tijd rpet de actie voor de volksschool door te gaan Daarna volgde de hoofdschotel van dezen avond de opvoering door de toneelgroep De Goudsbloem van het blijspel iDe Nieuwe Typiste Aardig en vlot werd de geschiedenis van den iewat losbandigen zoon ten toonele gevoerd die kans ziet om zijn beminde een revuester tot typiste op zijn Vader s kantoor te promoveeren Na allerlei verwikkelingen raakt ook de Vader met haar verzoent en volgt het verwachte Happy Ending Goed spel gaf de Heer Berretty te zien in de rol van den zoon Vlot en vaardig kweet hij zich van zijn taak waarbij een goede duidelijke uitspraak en aardig stil spel vielen op te merken Ook de Heer v Schelven als Vader weerde zich flink alleen hadden wij hem graag met een andere pruik gezien De beide dames die de moederrollen vervulden konden ons minder bekoren Iets meer losheid zoq vooral Mej P Futselaar ten goede komen Mej D Schakel die de revue ster uitbeeldde had iets mondainer en Mej W C Futselaar als de dochter die aan den losbandigen zoon gekoppeld moet worden had iets minder nuffifer kunnen doen De overige rollen werden aardig vervuld waarbij vooral de figuren van den boekhouder en den kantoorbediende veel succes mochten oogsten Speciaal de Heer Sanders die den schrijver Pcnlef vertolkte verdient een woord van hulde voor zijn goede spel Al hebben wij enkele opmerkingen moc n maken de opvoering is zeker geslaagd te noemen en heeft ons benieuwd gemaakt naar een volgende uitvoering van De Goudsbloem Burgerlijke Stand Geboren 4 Oct Aloysius Chr z v P A de B ok en H J Backers Ie Kade 3 lohanna A M d V H P Koolmees en G E Wansinck Boelekade 89 Gijsbertus M z v W F Cornelissen en G Dirkzwager Turfmarkt 42bov Ovcileden 2 Oct G van der Lecq oud 88 jaren 3 Oct P A de long oud 45 j ren 4 Oct C Vermeulen oud 71 jaren B J van denBerg oud 29 jaren geh met N S Bezemer Ondertrouwd 4 Oct A Kok enA Zuidam Stol ijk en S Bcrgsma K Scholten en E C M Scholten H C van Kwawegen en E Blaazer Peek en M van Tok D Stuurman Y den Uijl W de Jong en M I Besteb reartje GetVouwd 4 Oct G H van der Starre en A van der Want A H van de Nadort en M van der Helde Aangifte van vorderingen van rqwielen De burgemeester van Gouda maakt bekend dat zij wier rijwiel destijds door of vanwege Dultsche instanties is gevorderd en die nimmer een rijwiel van de Duitsche instanties hebben terug ontvangen schriftelijk aangifte van deze vordering gedurende he tijdvak 8 t m 20 October a s kunnen doen Een formulier voor deze schriftelijke aangifte kan worden aangevraagd ter Gemeente Secretarie afd Algemeene en Sociale Zaken tusschen 9 en 12 30 uur uitsluitend op werkdagen Gouda 3 October 1945 De Burgemeester voornoemd JAMES Een goede les Eenige schoolkinderen die bij het passeeren van een trein niet na konden laten op de spoorbaan te gaan staan zijn door de politie met een overvalwagen naar het bureau gebracht waar zij ruim een uur in den hoek moesten sta in Enkele jongens die trachtten weg te loopen moesten bovendien strafregels schrijven Ik mag niet op de spoorbaan komen Hopenlijk helpt het Twee slachtoffers is toch al te veel maar voor velen schijnbaar nog niet genoeg Naar wij vernemen zal de politie bovendien nog een bezoek brengen aan de ouders van de meegenomen kinderen Schaakclub Messe maker Donderdagavond j 1 werd in het nieuwe clublokaal in Sociëteit de Reunie het winterseizoen geopend met een wedstrijd tusschen de onderlinge tientallen Het eerste tiental won met 7 1 van het tweede Ook het derde tiental won met 7 1 van het vierde De gedetailleerde uitslag luidt Ic QToep 2e groep J I jager P Lafeber 0 1 H Meyer A H Kulik I O A Rietdijk P Heïcker 1 0 Balt A de Jong W Boswinkel 1 0 J M Nearebout P v d Zouwen 1 0 J H v d Harst J Baggerman 1 0 W E de Jong N J T Hoogendoorn 1 0 F Eynwachter J C Revet 1 0 7 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 1 3c groep 4e groep J Hollebeek F v Katwijk J den Broeder A Hey P C Rostelaar W A Piets A Stolk G Piket A V d Pool A Stolk Ir A Biné P J Revet A Boot G Boer C H v Hoof H van Gcelen PREDIKBEURTEN Zondag 7 October 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds C A Korevaar Voorbereiding H Avondmaal Bevestiging Diaken 5 uur nam Ds G Elzenga Westerkerk 10 uur Ds A A Wildschut van Rotterdam Jeugddienst 5 uur n m Ls Gerh Huls Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 10 30 u v m Prof Dr R Casimir van Voorburg Vereenlg Calvijn Turfmarkt n m 5 uur Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uur Ds P D van Royen van Boskoop Evang Luth Kerk 10 u Ds A J Meijer van RotterdamZuid Lithurgische dienst Oud Kath Kerk fO 30 uur Pastoor Giskf Geref Kerk 10 en 5 uur cand J P Boer van Boskoop Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal van kwart vcor 3 tot kwart voor 4 Vrijgemaakte Gereform Kerk 8 30 u Chr Geref Kerk en 4 uur n m Remonstr Kerk Ds G Koenekoop Openb Geloofsbelijdenis Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Ds de Blois Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt Dl 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavond 7 30 u Ds Joh v Welzen Vrije Evang gem geb Zeogestraat 38 9 10 en 10 30 11 30 uur alsmede 5 uur nam Ds H C Leep Opwekkingssamenkomst Zangkoor Woensdag 3 Oct Gebedluur I DE DEBLOKKEERING WieiserMaandagaandebeurt Als Uw naam ligt tusschen AAPJES en DITMARSCH kunt U op Maandag 8 October f ICOopnemen op bon EEN van Uwgeldkaart A of B indien daarop een bedrag van f 100 of meer is ingeleverd Heeft U minder ingeleverd dan ontvangt U dat bedrag terug en kan het restant van een geblokkeerde rekening worden opgenomen Heeft U niets op Uw geldkaart ingeleverd dan kunt U door mndel van een schriftelijk verzoek f 100 bij Uw bank opnemen Vergeet niet Uw stamkaart over te leggen Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienst 7 30 uur Openbare Keikelijkc Samenkomst Dinsdag 7 30 u Ledenvergadering Donderdag 7 30 uur Openbaie samenkomst Leiders Majoor en Mevrouw Wels Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr A Beek Tiendeweg 54 en Dr N Tom Martenssingel 69 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apotheek Giendel Prins Hendnkstraat 15 Sportschool Jo de Groot geopend In het voormalig kazernegebouw is op Donderdagavond j l de Sportschool geopend o l v van Jo de Groot de bekende halfzwaargewicht kampioen bokser van Nederland Dat er voor deze sportschool belangstelling zal bestaan daar twijfelen wij niet aan gezien het aantal belangstellenden die er bij deze opening aanwezig waren Naast Indoortraining massage en Physical culture kan men zich vertrouwd maken met het boksen waarvan op de openings avond eenige demonstratiepartijen te zien waren De Heer Th Huizenaar gaf toelichtingen bij een moderne boksles die uitgevoerd werd door Luc van Dam en Jo de Groot Hier werden de juiste stooten gedemonstreerd De sportleider de Heer Jo de Groot kan op een succesvollen avond terugzien terwijl het ons opviel hoe ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden de Groot de school zoo keurig voor elkaar heeft weten te krijgen Velen hadden als bewijs van sympathie voor deze sportschool dit in bloemen uitgedrukt Hei gediM van e wtek IN DE CEL Laat het goed zijn geweest onze daden óf misschien ook verkeerd Voor hooger doel ons te offeren Hebben wij tenminste geleerd Is dit niet de zin van het leven En misschien ook van de dood Te leeren onszelven te geven In aller nood Dit blad verschijnt dagelijks i fe€JdUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavord Matige tijd krachtige wind tusschen N W en N Zwaar tot half bewolkt tl en plaatselijk eenigen regenbuien Zelfde temperatuur Wat is er in Gouda te doen Maandag 8 October van 8 tot 10 uur repetitie gemengde zangvereeniging Euterpe gebouw L aniël Naaierstraat Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De Kans van haar leven Schouwburg Bioscoop V riidag tot en met Woensdag In de schaduw van het noodlot Réunie Vrijdag t m Woensdag Modern Times WAT GEBEURDE ER 6 October 1944 De Canadeezen bij Putte over de arens De Duitsche bezetting van Patras Griekenland capituleert 1943 Het oplaten van vliegers is ten strengste verboden 1942 Het tweede front is in de Ver Staten en in Engeland het onderwerp van velerlei discussies 1941 U S A schepen nder Panameesche vlag zullen bewapend worden 1939 Hitler doet in den Rijksdag een vredes aanbod aan de geallieerden Engeland wijst af Europa moet van agressie bevrijd wórden Eisenhower passeerde Gouda Hedenmorgen passeerde de extra trein welke Generaal Eisenhower van Utrecht naar Den Haag bracht het station Gouda Op het laatste moment gewaarschuwd hadden velen zich naar het station begeven om een glimp van den beroemden Bevijder op te vangen Het was een bijzondere attractie dat de trein juist even in het station moest stoppen zoodat de samengestroomde menigte ruimschoots de gelegenheid had om den generaal te bejubelen Er werden hem nog bloemen aangeboden Na een kort oponthoud zette de trein zich weer in beweging en vervolgde Eisenhower zijn glorierijke veldtoclt Dat de ontvangst m den Haag en Amsterdam niets aan spontaniteit te wenschen overliet spreekt wel vanzelf OFSCHOON ALLEEN Oischöon alleen in deze cel Wat harde rcgen aan de ruiten Brandt nu dit kleine hart zoo hel De hitte breekt door t glas naar btiiten Verwonderd denkt het herfstlijk plein Hoe kan men daar gelukkig zijn