Groot Gouda, zaterdag 6 oktober 1945

De Treinverbinding met Gouda Nu met ingang van Zondag 7 October a s de treinen ook op Zondag gaan rijden en er bovendien op 8 October weer een trein van Utrecht naar Rotterdam Maas en terug bij komt leek het ons dienstig nogmaals de geheele dienstregeling voor Gouda af te drukken Deze is als volgt Gouda aan 5 10 8 03 8 28 10 48 12 58 15 58 17 58 21 58 22 47 Gouda aan 3 30 8 26 9 26 13 13 14 06 17 40 19 09 20 43 R dam M vertrek 4 45 Den Haag w vertrek w 4 40 w w 7 12 w 7 52 10 12 12 22 15 22 17 22 19 00 21 22 22 11 Gouda vertrek 3 34 8 31 9 31 13 18 14 11 17 43 19 14 20 48 Alphen vertrek 7 11 8 20 11 34 13 55 15 15 18 34 7 379 5712 0715 0717 07 Vanaf 8 October w 21 07 w Utrecht vertrek V 3 00 7 38 8 38 12 25 13 18 17 10 18 21 19 55 Gouda vertrek 7 45 8 55 12 15 14 30 16 13 19 30 w z 21 56 z w Alphen aan w w V 8 11 9 23 12 43 w V 14 58 w 16 43 19 58 w alleen op werkdagen z = alleen op zon en feestdagen FILMS VAN DEZE WEEK De kans van haar leven Oracle Fields die de hoofdrol vertolkt in de film die deze week in Thalia draalt laat ons nu even met de lotgevallen van een arm ateliermeisje dat door een toeval in aanraking komt met een gevierden revuester Via allerlei moeilijkheden en persoonsverwiiselingen komt Gracie tenslotte op het tooaeel terecht en wordt zij na aanvankelijk miskend te zijn de ster van een nieuwe reyu bi Al is het thema nu niet bepaald nieuw te noemen de wijze waarop Gracie Fields het nieuw leven in weet te blazen maakt deze film toch alleszins aannemelijk Op de haar eigen wijre brengt zij eenlgc liedjes waarin zij haar onmiskenbare zangtalenten iaat blijken Er zit vaart in deze film en hij brengt ons een paar uur oatspanning enluchtigen humor Ia het voorprogramma zien wij o m het bezoek van H M de Koningin aan Rotterdam en de bevrijdingsfeesten in Maastricht Modern Times in de Reunie Charley Chaplin ondervindt dat in een wereld met werkeloosheid en corruptie het leven er nu met direct gemakkelijker op wordt Tegen een fabriek waar aan den loopend n band gewerkt wordt zijn zelfs de sterkste zenuwen zander geestelijke afleiding niet opgewassen Ook Charley raakt er overspannen van en moet in een zenuwinrichting opgenomen worden waar hij na allerlei komische situaties bestand Na genezen ontslagen te zijn staat hij letterlijk en figuurlijk op straat komt tusschen een stakende menigte teiecht en belandt op het politle bureau ais de vermeende aanvoerder van de stakers Hij wordt door zijn heldhaftige gedrag bij een overval door gevangenen ontslagen en ontmoet een zwerfstertje wier vader pas is overleden Samen probeeren zi voor hun bestaan te vechten Chaplin doet dit cp zijn eigen bekende wijze en met Paullette Goddard het zwerfstertje als bondgcnoote Na veel moeilijkheden steeds met de vroolijke noot komen ze samen in een cabaret terecht waar Charly met succei optreedt Als alles lijkt goed te gaan komt de politie Paulettt halen om haar naar een weeshuis over te brengen Ze weet met medeweritinf te ontkomen en gaan dan samen vol goede moed de filmisch heel goed gezkne toekomst tegemoet In de schaduw van het noodlot Schouwou g Bioscoop brengt deze week een van die steeds opnieuw verrassende films van julien Dudivier die met filmspelers van groot en klein formaat weet te handelen als een jongleur met zijn ballen Ondanks de eenvoudigheid van het thema de geschiedenis van een heerenrok die in een aantal diverse handet komt weet de reglgsenr spanningen van ongekende hoogten op te wekken en paart hij de tragiek met den humor op een wijze die practisch alleen hem eigen is Tal van groote figuren van het witte doek spelen m deze film hun rol Het zi n o a Charles Boyer Ginger Rogers Gouda aan 5 04 Gouda vertrek w 5 15 Utrecht aan w 5 45 8 21 10 41 12 51 15 51 17 51 19 10 21 51 22 40 R dam M aan 3 54 9 01 10 01 13 48 14 41 18 03 19 44 21 18 Gouda aan 7 35 8 46 12 00 14 21 15 41 19 00 8 40 11 00 13 10 16 10 18 1019 22 22 10 22 59 9 29 11 49 13 59 16 59 18 59 19 52 w z w 22 59 z 23 47 Gouda Den Haag vertrek aan w w 3 40 w 4 10 8 38 9 26 9 38 10 26 13 25 14 12 14 18 15 05 Vanaf 8 October 19 21 20 08 20 55 21 42 w Charles Laugton en Paul Robeson die allen in een afzonderlijk deel van de fim optreden De geschiedenis kan als volgt in het kort worden samengevat Charles Boyer een gevierd acteur fceeft zich een nieuwen rok laten aanmeten De coupeur voorspelt weinig goeds voor den drager van dit costuum Charles Boyer wordt dan ook in deze rok getroffen door een kogel De volgende eigenaar die op het punt staat om in het huwelijk te treden ziet zijn toekomstlge aan den arm van een ander verdwijnen een debuteerrnd dirigent barst tijdens een gala voorstelling uit het costuum terwijl de volgende eigenaar een in de goot terechtgekomen jurist teruggeplaatst wordt tusschen zijn oude klasgenooten en even de oude glorie van vroeger smaakt Tenslotte komt de rok terecht bij een uitdrager waar hij door een gangster wordt gestolen Het kleedingstuk wordt nu gebruikt bij een over val Op w lglerlljke wijze wordt de volgende bezitter PauTRobeson die roet de schat van de overval wordt verrijkt Op sublieme wijze heeft de regisseur deze scenes tot een geheel aaneen weten te lasschen Rest ons nog mede te declen dat men toegang boven 18 jaar heeft DISTRICTS NIEUWS WADDINXVEEN Registratie gevorderde rijwielen Op 8 en 9 October a s zuUen ter gemeentesecretarie formulieien wordeVuitgereikt ter registratie van tijdens de Duitsche bezetting op onof regelmatige wijze gevorderde rijwielen Belanghebbenden dienen deze formulieren ingevuld ter secretarie terug te bezorgen voor het geval later alsnog tot schadeloosstelling zou worden overgegaan Distributiekantoor ia eigen gemeente Het zal voor alle inwoners onzer gemeente wel een zeer verheugend nieuws zijn te vernemen dat wederom In eigen gemeente efn distributie agentschap zal wordtn opgericht Met ingang van de week van 8 October a s zal dit agentschap op Dinsdag Donderdag en Vrijdag in het administratiekantoor van de gemeente aan den Henegouwerweg 40 zitting houden Hiermede komt dan gelukkig een einde aan de vele wandelingen naar Boskoop Ernstig ongeluk Tijders werkzaamheden voor den wederopbouw van Oosterbeek is de heer M Ver zijden aannemer wonende aanden Brugweg alhier tengevolge van een ontploffing om het leven gekomen Vermoedt wordt dat de oorzaak van hef ongeluk moet worden gezocht in de ontploffing van een landmijn Zeer ernstig gewond werd het slachtoffer naar het Gemeente Ziekenhuis te Arnhem overgebracht alwaar hij zonder bij kennis te zijn geweest enkele uren later is overleden Burgerlijke stand Aangiften van 26 Sept t m 3 October 1945 GEBOREN Adrianus z v M Luyten en A v d Made Lambertus z v L van Radioprogramma van hedenavond 6 u Persbeschouwingen 615 Ster van den dag 6 30 Het Rijk ver Zee 6 45 Vocallstenparade 7 Nieuwsberichten 7 15 Piano duo Wiener et Doucct 7 30 Progr voor de Nèd Strijdkrachten 8 Lichtbaken door Pater Henri de Greeve 8 15 GramophoonmuzicK 8 30 Cabaret De jonge Zes o I v Karel Prior 9 15 Sportpraatje door Chr Geudcker 9 30 Musette Programma 10 Nieuwsberichten 10 15 Avondw Pater Genesius O Gap 10 30 Plet Kooman s aamoikest uit de Ravenna Club ie Utrecht De voornaamste punten uit het Radioprogramma voor Zondag 7 October 8 u Nieuwsberichten 8 15 u gewijde muziek 8 30 u Van man tot man een woord van bezinning tot de Ned Strijdkrachten 9 u Nieuwsberichten 9 15 u Muziekprogramma 10 30 u Prot Kerkdienst 12 u Muziekprogramma 13 u Nieuwsberichten 14 u De spoorw spreken 14 10 u Concert 14 45 u Wereldliteratuur 16 30 u Ziekclof uit de R K Kerk te Bloemehdaal 17 30 u Muziekprogramma 18 u Nieuwsberichten 18 15 u Zes en een kwart Zondags cabaret kwartiertje 18 30 u Muziek van de week 19 u Nieuwsberichten 19 15 u Sportuitslagen 19 30 u Muzikale blographieën 20 u Nederland Herrijst 20 15 u Brief uit Londen door H Huizinga 20 30 u Saluut aan Nederland Canadeesch Programma 21 10 u Illegale poëzie 22 15 u Mensch enMaatschappij 23 u Nieuwsberichten en PostScriptum 23 15 u Avondwijding 23 30 u Dansmuziek 24 u Sluiting Hilversum 2 415 M 8 u Nieuwsberichten 9 u R K Kerkdienst 12 u Nieuwsberichten 13 45 u Weekbladoverzicht 16 u Cabaret 17 30 u Oome Keesje 18 u Nieuwsberichten 19 30d Programma voor de Ned Strijdkrachten 21 45 u Avonowijdlng 22 u Nieuwsberichten en Post Scriptum 22 15 u Dansmuziek 23 u sluiting Ir Louwes bespreekt de Yoedselpositie Gunatige vooruitzichtea voor tarwe Matige aardappeloogst Ir S L Louwes heeft gisteravond een radio toespraak gehouden over de vooruitzichten der voedselvoorziening Daarbij zette hij uiteen dat het belangrijkste voedsel de tarwe blijft en dat het een gelukkige omstandigheid was dat de wereldpositie van dit product niet ongunstig is Zulks temeer omdat de aardappeloogst er niet zoo goed voorstaat Het veevoeder komt ook nog niet in voldoende mate binnen maar dit heeft geen ernstige gevolgen omdat de pluimveeen varkensstapel nog niet volledig is Door import van tarwe komt echter inlandsch graan voor veevoeder vrij De geruchten dat boter geëxporteerd zal worden zijn van alle grond ontbloot Door het beëindigen van den oorlog kan het vleeschrantsoen binnenkort belangrijk worden verhoogd Dodewaard ea L D van den Berg Arie z V F M vanToi en Boonstoppel ONDERTROUWD W Sekerii en C P Pleune H Lleftlnk en A Sekeris H K van der Loo en J Kool GEHUWD H Smits en L Molenaar W A van der Bijl en G Verboom OVERLEDEN C van der Glessen echtgen van K van Holten 51 jaar Kiescollege voor Waddinxveen benoemd De Commissaris der Koningin in deze pro lncie heeft overeenkomstig het adMes van den Burgemeester benoemd tot leden van het kiescollege bedoeld in art 3 van het besluit Tijdelijke Voorziening Gemeenteraden de heeren T A van der Hte W Buitelaar A Noorlander F Alblas W van der Kraats H Hulzer H Olie P Rehorst Hofman T de Waardt A Oudijk A Vi s Dr D van der Roest A Wulder W Ros kam G Bo G A Graveland H van den Rcrg A Bone aas I Dullemeijer H van Egdom K van der Gaarden F Hagendiik A Heii S Plllc J J Slinger M Schouten b C J van Tol C J de Vos J A Hogenelst M M Doeleman C E G Okkersc 1 A Luiten N E Mulder G F Haspels F Hijkoop A Kreupeling J Roobol en G ï Wormmeester OP DE BRUG Minister Logemann spreekt over Indiê Geen onderhandelingen met Soekarne De Minister van Overzeesche gebieden Z Excellentie Logemann heeft gisteravond voor de radio gesproken over den toestand in Nederlandsch Oost Indië Daarbij deelde hij mede dat de voedselpositie op Java slecht was en dat een lange doodenlijst viel te betreuren Een bodemlooze inflatie heeft het maatschappelijk leven ontWricht In afwachting van de gezagsovername en het herstel van het wettig gezag stelt het geallieerd opperbevel de Japanners verantwoordelijk voor rust en orde De Regeering heeft de Britsche Regeering doen weten dat onderhandelen met Soekamo en de zijnen onmogelijk is en de Britsche Regeering is oor dit betoog niet ongevoelig gebleken Extra scheepsruimte is toegestaan voor troepenverscheping De voornemens met Indié en net Koninkrijk aldus de Minister zijn duidelijk uiteengezet en de Regeering zal zich daaraan houden en niet op zij gaan voor hen die in troebel water willen vis schen Reeds is er een Indonesische meerderheid in den Volksraad Er is een Indonesische Presidi nt en meerdere Indonesische bestuursambtenaren zijn in functie Wanneer het incident Soekarno niet tijd en krachten vergde dan zouden reeds meerdere daden in de lijn van het vaststaand regeeringsbeleid kunnen volgen Mededeeling voor publiek en P T T kantoren De Directeur Generaal der P T T maakt bekend dat degenen die papiergeld ten bedrage van minder dan ƒ 100 hebben ingeleverd bij een andere instelling dan bij de post maar die niettemin de aan genoemd bedrag ontbrekende som wenschen op te nemen als terugbetaling op hun spaarbankboekje of door middel van een cheque op hun postrekening in het tijdvak van 8 t ra 13 October a s eerst naar het kostkantoor moeten gaan De terugbetaling op het spaarbankboekje heeft op vertoon van de geldkaart A of B op de gewone wijze plaats Wil men het bedrag per cheque innen dan behoort een ingevuld cheque advies met de geldkaart te worden aangeboden Dit advies wordt bij accoordbevinding door den ambtenaar overgenomen en aan het Centraal Girokantoor toegezonden De verdere behandeling ervan geschiedt op de gebruikelijke wijze nadat op de achterzijde van de geldkaart door den post ambtenaar een aanteekening is gesteld waaruit blijkt van de gedeeltelijke uitbetaling per spaarbank of postgiro wordt de kaart aan den houder teruggegeven Deze kan nu het op de geldkaart gestorte bedrag ontvangen bij het kantoor van inlevering Voor Famiiieieden van in Duitsclilaiid Tertoevenden De afdeeling Pers en Publiciteit van den dienst der repatrieering deelt het volgende mede Luitenant Kolonel S C F Maas wnd Hoofd van den Dienst der repatrieering zal Zondag 7 October a s om 6 en 11 uur des avonds over den zenders Hilversum aan familieleden van hen die momenteel nog in Duitschland vertoeven belangrijke mededee lingen doen ƒ 300 nieuw geld op volmacht De Persdienst van het Ministerie van Financiën deelt het volgende mede Teneinde het bedrijfsleven te voorzien van het kasgeld dat noodig is voor kleme betalingen van dringenden aard zal krachtens de tweede aanvullingsbeschikking bij de beschikking deblokkeering 1945 op iedere volmacht waarop eerder oud papiergeld werd ingeleverd niet ƒ 100 maar ƒ 300 nieuw geld in contanten worden uitbetaald Voor z g eenmansbedrijven geldt deze regeling uiteraard niet daar deze op een geldkaart inleverden Dat zij dus nu slechts de beschikking krijgen over ƒ 100 en met over ƒ 300 zal in vele gevallen worden gecompenseerd door de ontvangst van nieuw geld dat juist in deze zaken dagelijks door cliënten ter betaling wordt afgedragen Voor uitzonderingsgevallen waarin deze regeling tot onbillijkheden mocht leiden en waarin moeilijk tevoren kan worden voorzien bestaat altijd de mogelijkheid via de instelling waar een tegoed wordt aangehouden een verzoek tot de Nederlandsche Bank te richten tot uitbetaling van een extra bedrag aan contanten in nieuw geld Minstens 7 OOO OOO Javanen stierven den bongerdood Naar men uit San Francisco berichj heeft de heer Van der Plas verklaard dat tusschen de zeven en tien millioen Javanen gedurende de Japansche bezetting den hongerdood zijn gestorven