Groot Gouda, maandag 8 oktober 1945

ö GROOT GOUDA SS ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A Ri ksèn Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 46 MAANDAG 8 OCTOBER 1 45 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w LIJST VAN KIESMANNEN GEREED DONDERDAG a s Ie BIJEENKOMST STADSNIEUWS Goudsche Hulp Zie ginds komt de stoomboot zoo hadden we wel kunnen zingen en juichen toen verleden week weer een schip afgeladen met daadwerkelijke bewijzen van Goudsche Hulp en naastenliefcie de Venlosche haven binnen voer Dra werd met de lossing begonnen en onze hooggespannen verwachtingen werden in geenen deele teleurgesteld Zelden heeft hier een schip met een voor ons zóó kostbaren lading gemeerd nooit is een schip gearriveerd beladen met goederen die zóó welkom waren en waar zóó naar verlangd werd En wat een assortiment Gereedschap om te herstellen en op te ruimen Tafels in all formaten kachels ja een haard bedden en divans theemcubels om het gezellig te maken en een klok die zorgen zal dat tenminste weer in één gezin de juiste tijd zal komen kinderstoelen en zelfs het speelgoed om de peuters te amuseereo emmers loopers nachtkastjes broodti mmels en spiegels grandioos En dan lest best bestekken keukengerei en een enorm hoeveelheid welkom welkom aardewerk Nog weten de Venlonaren niet welk een kostbaren schat van goederen voor hen klaar staat Eer t sorteeren en verdeden en dan dan komen ze weer in lange rijen staan wachteit om straks naar huis te gaan in blij gelukkig dat het huishouden verrijkt is met iets waar al zoo lang gebrek aan wai Gouweoaars namens de zeer velen die aanstonds door U gelukkig gemaakt worden reeds nu hartgrondig bedankt I Nog was het schip niet leeg toea ons reeds werd medegedeeld dat zeer binnenkort een nieuw Schip zal komen We worden dus werkelijk niet vergeten En veronderstel nu eens maar neen dat kan niet dat zou te mooi zijn maar neem nu eens aan dat dat schip veel beddei i lakens en dekens aan boord zou hebben I Tjonge dat zou een uitkomst zijn als we de honderden die nog steeds op de vloeren slapen in een bed konden stoppen als we hen meer beschutting konden geven tegen de steeds kouder wordende nachten De noed is hoog maar de redding Is dan werkelijk nab Gij redders helpers gevers wij kennen U niet Gij kent hen niet die ge geholpen en gelukkig hebt gemaakt maar weet dat er een band tusschen ons en U ontstaan is een band die gij gemaakt hebt door Uw daden en Uw gaven Gij laat oqs genieten van een feest van naastenliefde en wij allen wi hebben diep in ons een groot gevoel van dankbaarheid Zij die voor dit doel nog iets te missen hebben worden verzocht dit liefst spoedig te willen pgeven aan N V H OOSTHAVEN 59 daar er volgende week weer een schip wordt geladen Zilveren Jabileum Op 1 October J I herdacht de waarnemend Directeur der Gemeente Lichtfabrieken de heer A Kuipers den dag waarop bij voor 25 jaar aan dit gemeente bedrijf werd verbonden Op verzoek van den jubilaris Is dit feit in alle stilte herdacht Bevordering en benoeming De Heer H A de Wilde Is bevorderd tot Hoofopzichter keurmeester in de Vleeschkeuringskring Gouda Mevr T Boot Rietveld is benoemd tot directrice van den Centralen Cursus voor Machieneschrljven in t delijken dienst Gelegenheid tot kostelooze inenting of herinenting Op eiken eersten Vrijdag van den maamd zal er des morgens half tien in het gebouw van den ge eentclijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst Sfieringstraat 113 voor eenieder die zich hiervoor aanmeldt gelegenheid bestaaa om zich geheel kosteloos te doen inenten of herinenten Gevaccineerden worden op het volgende opmerkzaam gemaakt Dat bij met opkomen van de pokkenna de eerste vaccinatie de belanghebbendentoch verplicht zijn zich bij den vaccinateurte melden opdat deze dan een verklaringter hand kan worden gesteld Dat kinderen die huiduitslag vertoonen of wier hnisgenooten aan huidziekten Iflden gedurende het voortbestaan der ziekte nietvoor inenting In aanmerking komen DE BURGEMEESTER VAN GOUDA bericht ons dat de onderstaande personen door den Commissaris der Koningin in deze provincie op grond vap het bepaalde in artikel 3 2e lid van het Koninklijk Besluit d d 12 April 1945 F 45 zijn benoemd tot lid van het kiescollege dat den tijdelijken Gemeenteraad van Gouda zal moeten kiezen De leden van het kiescollege zijn door den Burgemeester opgeroepen voor een bijeenkomst tegen Donderdag 11 dezer s namiddags half vijf in de raadzaal ten Stadhuize in welke bijeenkomst onder meer een voorzitter van het oudste lid zullen worden aangewezen Hier volgen de benoemden met hun naam en beroep E Akkerman ambtenaar dir bel W Amesz boekhouder Th J Arts journalist H C van Balen directeur Haka J van de Bank Ambtenaar Ned Spoorwegen P J Becker onderwijzer J K Begeer kassier Rijksbelastingen A van den Berge fijnhouthandelaar C J Beunk ambtenaar Ned Spoorwegen J G W F Bik arts L den Blijker arbeidscontractant Gemeente A C Bode huisschilder Bol bedrijfsleider Zuivelfabriek M Both witlofkweeker N Bruijnjé Insp assurantiën J C A M Busch Manufacturier Mevr J N van Dantzig Melles wethouder W J Derck sen Jr Pharöi handelaar J van Die Opz Prov Waterstaat P den Edd P O D vroeger magazijnbediende M A Engelhard boekhouder D C van Esschoten magazijnmeester N J Fennet winkelier in heerenkleedingj A Goedewaagen industrieel C H Hagedom Secr K v K en Weth V Financiën A Heerkens administrateur Woningbouwvereeniging A Herstel Hoofd Calvijnschool v Mulo G v d Heij kleermaker Mevr A A Huisman van Aalst huisvrouw W F Imbens belastingambtenaar F A Imholz P O D adj commies Gem Lichtfabrieken J J Imholz drukker B A de Jong grossier Mej Joh de Jong onderwijzeres Dr J P de Jong Chirurg ziekenhuis J C Jonker industrieel Mevr J C Koning Wieffering echtgenoote onderwijzer M A de Korte hoofdkanton nier timmerman Prov V aterstaat D Kraaijenbrink kassier distributiedienst J M Kwinkelenberg procuratiehouder W L Kwinkelenberg commissaris Bargedienst J C Langeraar drogist en sigarenhandelaar J J van Leeuwen winkelier Mr J L J A van Mechelen Adv en Procureur A A de Mink typograaf F J J Moerei notaris Drs C M Nederhorst Secr Stichting v d Arbeid Econoom P Nieuwveld Bouwondernemer H J Nijhuis Bedrijfsleider Mach Garenspinnerij J van Ooijen Opzichter Prov Waterstaat G Th Peereboom Opzichter Prov Waterstaat C Per dijk huisschilder E A Polet wethouder F R Pruymboom bankier G H Schutte laar fabrikant suikerwerken C J Sluiter boekhouder Mr S H Smit Adv en Procureur J Snel Insp Rijksbureau Afvalstof r Wat zegt Eisenhower ervan Bij zijn bezoek aan Nederland heeft Eisenhower een aantal bijzondere verkla ringen afgelegd Wl laten U er hier enkele van volgen Hij twijfelt aan den dood van Hitler Hij is optimistisch over de samenwerking tasschen de verschillende volken Hij voelt niet voor een politieke carrière maar zal zich in een klein hitisie in de bosschen terugtrekken De denazipceering van Dttitschlandzal onbarmhartig worden doorgevoeld Wat de Nederlandsche spoorwegmafiden hebben gedaan zal hij nooit vergeten De daar van de bezetting van Duitschland zal door de verschillende regeeringen worden uitgemaakt Hij gelooft aan geen nieuwen oorlog tijdens zijiï leven Zijn lievelingslectuur zijn wildwestromans In Daitsthland zal niemand aan het bewind worden gelaten die met de nazi s heeft samengewerkt In Daitschland hebben zich vrijwel geen daden van sabotage voorgedaan De levensmiddelenpositie in Daitschland is slecht en wordt mog dagelijks slechter v fen J J Spek Administrateur F Stalenberg oudsigarenmaker F Stolk Fondsbode J Stolwijk boekhouder J van Straten t urnalist G J Swart Arts P Tak timmerman H J den Uijl Hoofd o 1 school A Verboom tuinder H Th Verhoef Hoofd eener school J van Vliet groothandelaar T Van Vliet Bouwer P de Vos OudHoofd V d school If G F v d Want industrieel Q A M Weck onderwijzer G C J H Wilberts arts A van Wijk grossier Het kiescollege is als volgt samengesteld 24 S D A P 18 R K 10 A R 6 C H 6 Lib 6 V D en 3 Communisten De Burgemeester heeft tevens onder de aandacht gebracht dat de datum waarvóór deze kiesmannen de lijsten van candidaten voor den gemeenteraad kuniien indienen door den Burgemeester eveneens is bepaald op 11 dezer DE DEBLOKKEEIj ING Wie i8 er Dinsdag aan dslieart Als Uw naam ligt tusschen DOCKUM en HOYNG kunt U op Di nsdag 9 October f lOCopnemen op bon EEN van Uw geldkaart A of B indien daarop een bedrag van f 100 of meer is ingeleverd Heeft U minder ingeleverd dan ontvangt U dat bedrag terug en kan het restant van een aeblokkeerde rekening worden opgenomen Heeft U niets op Uw geldkaart ingeleverd dan kunt U door mi del van een schriftelijk verzoek f 100 b Uw bank opnemen Vergeet niet Uw stamkaart te overleggen SPORTNIEUWS ATHLETIBK De Singelloop Estafette Zaterdagmiddag loste burgemeester James het startschot voor de Oste Singelloop estafette waarvoor veel animo bestond De deelnemende vereenlglngen waren drieërlei n l athletiek gemengde sport en niet athletiekvereenigingen Van de uitgenoodigde ploegen waren Holl nd uit Lelden en Sparta 2 uit Krimpen a d Lek niet op komen dagen Mi erva 3 kwam daarentegen het aantal strijders weer aanvullen en zoo was er in totaal een mooie deelname aan deze populaire wedstrijd Het parcours van in totaal 3000 Meter werd het snelst door Vlres afgelegd in 7 21 8 sec Groep 1 Ie Vlres 7 21 8 2e A A V 36 7 25 2 3e Dos 7 28 1 4c Minerva 7 38 8 5e Vlug en Lenig 736 6 6e Shot 739 en 7e Archilles met 744 sec Groep II Voor groep 2 waren de uitslagen Ie Ona I 2e Gouda I 3e Schoonhoven 4e G P S V e Sparta 6e D C V Reserveploeg Voor de reterveploeg Ie Vlres II 2e A A V 36 II 3e Shot II 4e Minerva II 5e Ona II 6e Gouda 11 7e Schoonhoven II 8e Minerva II 9e D C V Il De winnende ploeg Vires et Celcritas bestond uit de volgende heeren F Gideonse R van Deest 800 M J v d Heuvel H v d Kroef 480 M A de Jong H Kahn 200 M A VermelJ J Mlkkers 100 M In het Veemarkt restaurant sprak na afloop van den wedstrijd de voorzitter van de Goudsche Athletiek Commissie eenlge woorden en uitte zijn voldoening over het welslagen van de spannende kamp Vervolgens gaf hl het woord aan onzen burgemeester Alvorens met het uitreiken der prijzen te beginnen sprak Mr Dr James eenlge woorden van sympathie tot de sportbeoefenaars in t algemeen en In t bijzonder tol de deelnemers aan deze geslaagde estafettealoop Speciaal stipte hij aan hoe t hem verheugde dat de deelnemers als gevolg van de verbeterde voedseltoeitand deze mooie tijden konden maken doordat hun lichaam dus weer tot degelijke goede prestaties in staat bl kt te zijn Gaarne zeide hij zijn steun te willen geven voor het bedrijven van deze faire sport en wedstrijden Als hoofd van de politie was het voor hem ook aangenaam met een extra aanmoediging de Goudsche Politie Sportvereenlglng een prijs t kunnen nitrelkea Dit blad verschijnt dagelijks k uc uiM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond In de W prov matige W wind Later half bewolkt Overwegend droog Normale temperatuur Wat Is er in Gouda te doen f Réunie t m Woensdag Modern Times Schouwburg Bioscoop t m Woensdag In de schaduw van het noodlot Thalla Theater t m Woensdag De Kam van haar leven Maandag 8 October van 8 tot 10 uur repetitie gemengde zangvereeniging Euterpe gebouw Daniël Naaierstraat Woensdag 10 October 2 uur Opening Goudsch Conservatorium Concordia Tempo Cabaret 8 uur WAT GEBEURDE ER 7 October 1944 Geallieerde troepen staan op 2 km van Tilburg De Canadeezen naderen Bergen op Zoom l 1942 De Duitschers boeien de gevangenen van Dieppe 1940 Thailand stelt elschen aan Indo China 1939 Het Ned s s Binnendijk aan de Ingang van Het Kanaal op een mijn geloopcn en gezonken 8 October 1944 Ten Zuiden van Bergen op Zoom Ossendrecht en Hoogerhelde door de Canadeezen bevrijd De grootste luchtactivUelt sedert het uitbrekea van den oorlog boven Dnltl 1941 A T Addicks ter dood veroordeelden terechtgesteld 1940 Churchill deelt in het Lager huls mede dat de nog steeds voortdurende bevige luchtbombardementen vanLonden en andere Eogelsche stedenlot nu toe 8 500 dooden ea 13 060 gewonden onder de burgerbevolking gekost hebben Met voldoening maq de Goudsche Athle tiek Commissie op dezen goedgeslaagden wedstrijd terugzien Nienwc Wegwedstrijd Op Zaterdag 20 October des middags 3 30 Hur is er weer een wegwedstrijd dwars door de Korte Akkeren over een afstand va 3000 meter BELANGRIJKE VERKLARING VAN EISENHOWER Tijdens zijn bezoek aan de Amerikaan sche Ambassade in Den Haag heeft Generaal Eisenhower tegenover de leden van de Amerikaanschc Militaire Missie in Nederland alsmede persvertegenwoordigers verklaard dat hij onmiddellijk na zijn terugkeer in Duitschland alles in het werk zal stellen om de door de Duitschers geroofde Nederlandsche goederen zoo snel mogelijk naar ons land t doen terugkeeren Voetbal In den wedstrijd H C S Z Jodan Boyi te Rotterdam was H C S Z technisch ieti beter terwijl de Boys meer in den aanval waren De uitslag was een geflatteerde 5 2 overwinning voor H C S Z GEBIEDS 0ITBREIDIN6 Het is in Uw eigen belang en in dat van Nederland dat U er iets van weet komt Woensdasawond naar den Nieuwen Schouwbur9 Aanvang 8 nor Toegang vr Gelegenheid tot Debat