Groot Gouda, dinsdag 9 oktober 1945

7932 darmes zetten het theater af en verhinderden het uitbreken van relletjes Te Washington is men van oordeel dat de door Eisenhower te kennen gegevenmeening omtrent het la leven zijn van Hitler haar bron heeft in het Russische hoofdkwartier Men hecht aan zijn varklaring grootewaarde omdat men niet geloofd dat Eisenhower iets dergelijks zou hebben gezegdzonder ernstige reden Het ligt in de bedoeling de IJselbrugte Zutphen nog voor den winter te herstellen Ook de spoorbrug zal hersteld worden waarop een dubbelspoor zal worden gelegd in pl aats van een enkel zooals voor de bevrijding het geval was Ov r een week zalmen met de de herstelwerkzaamheden beginnen Te Breda is de Centrale Raadsvergadering van het R K Werkliedenverbondin het bisdom Breda gehouden Een voorstel werd aangenomen yaann het hoofdbestuur vi erd opgedragen in samenwerkingmet de diverse instanties stappen te ondernemen om een algemeene pensioenregelingvoor alle arbeiders ook in de particulierebedrijven tot stand te brengen Tot voorzitter van het nieuw benoemde hoofdbestuurwerd gekozen de heer Mertens De stad Den Bosch heef thans ookeen Engelsche adoptie gekregen Zij is n l geadopteerd door de bekende stad Cardiff inWales Tevens is de bedoeling dat tusschenbeide steden sportwedstrijden zullen wordengeorganiseerd Te Washington is bekend geworden dat het Shintoisme waaraan de vergoddelijking van den keizer en de vooroudervereering verbonden zijn in zijn kwaliteit vanstaatsgodsdienst in Japan wordt afgeschaft Het Shintoisme mag de particuliere godsdienst van lederen Japanner blijven maarzal niet meer op de schojen worden onderwezen en niet meer financieel door den Staatworden gesteund Een Engelsch militair vliegtuig afkomstig uit Cairo en op weg naar Engeland was door benzinegebrek genoodzaakt eennoodlanding te maken in de buurt van Rennes in Frankrijk Het toestel vloog echter inbrandl Alle inzittenden 5 leden der bemanning 1 soldaten en A T S meisjes kwamenom het leven BINNENLAND afgifte van de gewaarmerkte bereidverklaringen alsmede van de benoodigde punten in ontvangst worden genomen Zooals inmiddels reeds is aangekondigd kunnen aanstaanden moeders behalve bovengenoemde artikelen aanvragen mdienen voor aanvulling tot 2 camisoles en 3 directoires terwijl voor de te verwachten baby 1 matrasje 1 kussentje 1 dekentje en 2 onderleggers kunnen worden aangevraagd Voor het afhalen van formulieren en het indienen daarvan lette men op de plaatselijke getroffen regelingen Oude vergunningen worden ongeldig Met ingang van 15 October a s zullen de nog in omloop zijnde oude textielvergunningen en machtigingen t w Ie machtigingen vergunningen afgegeven na 28 Februari 1945 aan oorlogsslachtoffers in de provincies Zeeland Noord Brabant en Limburg 2e machtigingen vergunningen voor aanstaande moeders afgegeven in alle provincies na 31 Maart 1945 hun geldigheid verliezen OFFICIEELE PUBLICATIE Bevoorrading biscoits gebak en beschuit Ten gevolge op de publicatie van Vrijdag 5 October deelt het cd k mede dat de detaillisten na afloop der eerste distributieperiode bij inlevering van de in die periode door hen te ontvangen consumentenbonnen voor biscuits gebak en beschuit ontvangen zullen Ie de normale aanvullingitoewijzing voor het aantal ingeleverde rantsoenen 2e een voorschottoewijzing ten bedrage van het aantal ingeleverde rantsoenen vermeerderd met den gebruikelijken toeslag voor omzetstijging In totaal ontvangt de detaillist derhalve na afloop van de eerste distributieperiode van 14 dagen voor meer dan 200 van de door hem in die periode verkochte rantsoenen aan toewijzingen Met behulp van die toewijzingen kan hij dus aanstonds de door hem van zijn leverancier zonder toewijzingen In voorschot ontvangen rantsoenen aflossen ook al zou hij nog slechts een gedeelte daarvan hebben verkocht en houdt hij nog genoeg voorraad over om gedurende de volgende dlstributiepeirlode zijn klanten te bedienen De grossier is in staat om met behulp van de door hem van de detaillisten ontvangen toewijzingen op zijn beurt het door hem van zijn leverancier in voorschot ontvangen aantal rantsoenen af te lossen voor het geval een detaillist of een grossier op 24 November voor zoover het biscuits of op 8 December vaor zoover het beschuit en gebak betreft in gebreke mocht zijn gebleven het door hem van zijn leverancier ontvangen voorschot af te lossen Is laatstgenoemde verplicht terstond hiervan schriftelijk mededeeling te doen aan het centraal distributiekantoor Huygenspark 30 te s Gravenhage Daarbij moet tevens het van den betrokken grossier of detaillist afkomstige ontvangstbewijs zie vorige publicatie worden opgezonden Het cd k neemt tegen den nalatigen handelaar maatregelen om hem tot het nakomen van zijn verplichtingen te dwingen Tweede Kamer bijeengeroepen De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Dinsdag dei namiddags te één uur De voorzitter zal aan de Kamer voorstellen in deze vergadering aanstonds aan de orde te stellen de beraadslaging over het wetsontwerp houdende regelen omtrent de voorloopige StatenGeneraal Canadeeache paardea voor de getroffen gebieden Met het canadeesche schip Mexican is zooals bekend te Rotterdam het eerste transport van 658 werkpaarden type pecheron uit Canada aangekomen Deze paarden zijn bestemd voor de geteisterde gebieden met name de Zuidhollandsche eilanden Noord Limburg de Betuwe het rijk van Nijmegen en het land van Heusden en Altena Een schrijfmachine is een kostbaar bezit W Laat haar vakkundig onderhouden bij de BomischB KantoormachlnehandBl Spoorstraat 5 GEVRAAGD Crabethstraat 50 Chemisch student geeft les in Schei en Natunrkoode Brieven onder no 493 bureau van dit blad Te koop gevraagd een in goeden staat zijnde KACHEL Aanb Kruger laan 201 Bijwerken H B S en M U LO leerlingen Nog Mnlgan IJd baichikbaar Bavoagdhadan Talan an Witkunda Briavan ondar na 528 buraau van dil blad GEVRAAGD een KAMER met of zonder pension Brieven onder no 519 Bureau van dit blad Privé lessen rCCUtSck gevraagd Brieven onder no 543 bureau van dit blad Gevraagd in gezin van 2 personen WERKSTER of MEISJE BLEEKERSSINGEL 77 AdvevHert in Groo Gouden Radioprogramma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u Ster van den dag Louis Armstrong 6 30 u Engelsche les 7 n Nieuwsberichten 7 15 u Reportage 7 30 u Pianomuziek 8 u Neder and Herrijst Herman Feldeihoffspreekt over De Lijmers en de Achterhoek 8 15 u Vragenkwartiert e door L de Jong 8 30 u Ensemble George Frank 9 u Oiscocabaret 9 30 u Radio Philharm orkest o l v Albert V Raalte o m 3dc symphonie v L V Beethoven troïca 10 15 u Mensch enMaatschappij Teun de Vries over Kunstenaar en Maatschappij 10 30 u Als Ikin je oogen kijk dan 11 u Nieuwsberichten en Post Scriptum 11 15 u Avondwijdmgi Ds H v d Elskamp 11 30 u Sluiting Hilversum II 415 Meter 6 uur Nieuwsberichten 6 15 u Wij spreken met 6 20 u Persbeschouwingen 6 30 u Jane Bron zingt 6 50 u Voor je slapen gaat 7 u Harem voor den luisteraar alleen voor mannen 7 30 u Programma voor de Ned Sj dkrachten 8 u Eddy Walis en zijn lcest 8 30 u Rubriek voor de werkende vrouw 8 45 u Victor Silvester and his Ballroom Orchestra 9 u Dr W L Groeneveld Meijer Dir voor den Middenstand van Handel en Nijverheid 9 15 u Moonlight Cocktail 9 45 u Avondwijding i Ds A A vanRuter 10 u Nieuwsberichten en Post Scriptum 10 15 u Dansmuziek 11 u Sluiting Deblokkeering voor vrachtbetaling De Nederlandsche Bank N V verleent een algemeene vergunning aan leden van de bedrijfsgroepen Effectenhandel Handelsbanken Landbouwcredietbanken en Spaarbanken tot deblokkeering van de rekeningen van verladers van goederen in het binnenscheepvaartverkeer met dien verstande dat over de rekeningen zoowel in betaalmiddelen als door middel van overschrijvingen kan worden beschikt ter betaling van vrachten of voorschotten Op vrachten aan binnenschippers de verladers moeten aan de BankWaar de geblokkeerde rekening wordt gehouden een schriftelijke verklaring overleggen afgegeven door een bevrachtingscommissaris of bevrachtingsagent waaruit blijkt dat de reis noodzakelijk is en waarin hetbedrag is vermeld dat aan den schipper kanworden uitbetaald de verladers moeten tegenover deBank verklaren dat 2ij niet over betaalmiddelen of vrij t egoed beschikken om dfevracht of voorschot op de vracht te betalen deze vergunning is geldig tot 1 Dec 1945 KORTE BERICHTEN Te Brussel zijn relletjes ontstaan toen een vergadering gehouden in een Brusselsch theater en waarin den terugkeer van den Koning bepleit werd de aandacht trok van een anti Koning gezin de menigte 500 gen Admiiiistratlsf Dlpioilia Hebt U een voor Land en Tuinbouw Aanmelding voor den nieuwen cursus zoo spoedig mogelijk bij den erkenden Opleider voor Gouda en Omstreken P J A Bi l0 B Martens 55 Net dagmeisje van 8 30 tot 4 uur Mevr IJsselsteijn Vest 66 Wilt U dan voor mij thuis eenig Tj ftewecU vejrichten Zeer gunstige voorwaarden Brieven onder no 616 bureau van dit blad NEDERLANDSCHE VOLKSBEWEGING Ledenvergadering Donderdag 11 October 1945 des avonds 8 uur in Ter Gouw Agenda o a verslag Constitaeerende Vergadering bespreking kadervorming Gevraagd NET MEISJE tot s middags 3 uur met middagkost Zondags vrij Goed loon Mevr GROENENDIJK Lange Tiendeweg 58 Ter railing aangeboden Z g a n bl eiken twee pers slaapkamer compl v Uts jttmeauxslaapk compl Prima oude kwaliteit winterjas voor oude kw H costuum Een z g a n jongeosjas voor een heerenpantalon R v Catswcg 246 Te koop gevraagd een vleugel pompje n 3 J H KEMPERS Onder de Boompjes 149 Nette dienstbode gevraagd Hoogstraat 23 Een net meisje gevraagd boven 18 jaar voor huishouding en winkel RIETVELD Oosthaven 34 Hoe Malta gered werd Naar hei secretariaat van Herrijzend Nederland ons mededeelt zal er morgenavond 10 Oct van 9 tot 10 uur op Hilversum 1 een hoorspel worden uitgezonden getiteld Hoe Malta gered werd Dit hoorspel is geschreven door S de Vries Jr met hulp en technische voorlichting van D van den Schilden naar gegevens van een werk van Fletsher Pratt getiteld Zeeslagen in den Grooten Oceaan 1941 1942 Degenen die kunnen luisteren raden wij aan luistert I Het is interessant Het handvest der vereenigde volkeren Uit Londen wordt gemeld dat thans 30 laLden het handvest der vereenigde volkeren hebben geratificeerd BUITENLAND Telegram van Indonesiërs in Amerika aan Big Five De Indonesia club of Amerika die uit een zeer klein aantal New Yorksche leden bestaat heeft de Big Five een telegram gestuurd waarin zij aandringt op een onderzoek naar het vervoeren van Nederlandsche troepen en munitie via de geallieerde scheepspool met het doel de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging te onderdrukken Oorlogsmisdadigers worden berecht Naar Sir Hardley William Shawcross de Britsche ProcureurGeneraal en de Britsche aanklager voor oorlogsmisdaden heden mededeelde zal Rudolf Hess de voormalige plaatsvervanger van Hitler binnen enkele dagen naar Duitschland worden gezonden om daar met 22 andere verdachten terecht te staan als oorlogsmisdadiger Spoedig zullen zij de dagvaarding ontvangen die uit meer dan 25 000 woorden bestaat Martin Bormann die Hess als plaatsvervanger van Hitler opvolgde zal bij zijn afwezigheid veroordeeld worden tenzij hij voordien gearresteerd wordt Wat aa nstaan de moeders kunnen aanvragen De huidige textielpositie laat thans toe dat aanstaande moeders bij de distributiediensten een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een babypakket Het babypakket is samengesteld uit 6 luiers en 500 gram breigarens Bij de aanvraag dient een doktersattest te worden overlegd waaruit blijkt dat de baby binnen 3 maanden verwacht wordt De vergunning voor het babypakket moet bij een winkelier naar keuze worden ingeleverd De winkelier moet deze vergunning inzenden aan het centraal magazijn van zijn rayon van distex waarna toezending aan den winkeliers volgt De aanstaande moeders ontvangen gelijktijdig met de vergunning voor het babypakket van den distributiedienst 50 punten reserveeren waarvan Steenland verrukkelijke fondant overheerlijke borstplaat üf exquis suikerweik maakt Tmó is Uw suiker eerst recht iSoed besteed vooral als ze wordt verwerkt tot Steenland s beroemde banaantjes borstplaat tevreden en gelukkig zien tracteer het dan op Steenland s suikerwerkent teenland 5 BROOD EN BANKET BAKKERIJEN GOUDA