Groot Gouda, woensdag 10 oktober 1945

HOE STAAT HET MET DE TRANSPORTMIDDELEN In Commentaar het blad van de Reg Voorl Dienst lezen wij een beschouwing over het autoen motormateriaal dat thans in gebruik is Het blad geeft een staatje dat een duidelijk beeld geeft van den triesten toestand waarin het Nederlandsche wagenpark verkeerd Dit staatje stelt den toestand op 31 Aug 1945 tegenover dien van 1 Aug 1939 Hier volgt het aan de Vereenigde Staten die er 2000 millioen aan ten koste hebben qelegd Tenslotte zei Truman dat de Amerikaansche Minister van Buitenlandsche Zaken Byrnes onderhandelingen ou openen metCanada en Engeland ten einde tot een internationale overeenkomst te geraken waarbijhet öï bruik van atoombommen wordt verboden Morgenthau stelt voor de Amerikaanschetroepen uil Dnitscli ano terug t icepcn De oudminister vétj Financiën van deVereenigde Staten Henry Morgenthau heeftzijn opvattingen omtrent de controle vanDuitschland neergelegd in een werk dat dentitel Germany is our Problem draagt Hijstelt hierm voor dat de Duitsche industrienaar andere Europeesche landen verplaatstzou worden en dat men Duitsche deelnemingaan kartels zou verbieden Evenmin moestmen toelaten dat Duitschland investeeringenin het buitenland maakte en tevens moestalle Duitsche handel in buitenlandsch geldverboden worden Morgenthau kwam tevensmet het voorstel van den dag de Amerikaansche troepen uit DuitschlandTierug te roepenom hen door Europeesche te doen vervangen V Offici ele Publicaties AÜevering van gedistilleerde dranken door slijterijen De aflevering van gedistilleerde dranken door slijterijen zal uitsluitend dienen te geschieden aan diegenen die als vaste klant bij de betrokken slijterijen zijn ingeschreven De slijter zal aan deze vaste klant klantenkaarten voorzien van naam adres en inschrijvingsnummer var den klanl uitreiken Op hem rust tevens de verplichting van elkt aflevering in een register nauwkeurig aanteekening te houden omtrent hoeveelheid en soort van dè afgeleverde drank en aan wie de aflevering is geschied De slijter is met verplicht een ieder aan wien hij in 1939 leverde als vaste klant aan te nemen De slijter zal zijn beschikbare hoeveelheid over zooveel mogelijk klanten dienen te verdeelen hij mag aan een klant niet meer dan 1 Liter gedistilleerd per maand leveren De slijter is verplicht zijn bedrijf op vier vaste werkdagen per week waaronder den Zaterdag van 11 18 uur geopend te houden en het tijdstip van openstelling duidelijk zicht baar aan de buitenzijde van het pand te vermelden Aflevering knoopen Met ingang van heden is het afleveren van knoopen ongeacht de soort en samenstelling gebonden aan een afleveringsvergunning van het Rijksbureau voor Textiel Aanvragen tot het verkrijgen eener afleve ringsvergunning dienen in duplo te worden i ingediend onder gelijktijdige inzending van een monster der desbetreffende knoop en Van dit afleveringsverbod zijn uitgezonderd i de detaillisten voor zoover deze rechtstreeks aan het publiek afleveren Alle afleveringen betreffende distributie en den in en uitvoer van knoopen worden geregeld door de se tie confectie van het Rijksbureau voor Textiel Heerengracht 470 Amsterdam C Personenauto s 1939 1945 Autobussen 1939 1945 Motorrijwielen 1939 1945 Vrachtauto s 1939 1945 3 176 2 1 9 1 724 4J18 6 712 4 167 16 202 16 265 1 559 6 968 2 794 2 23 1 383 1 125 1 829 2 887 2 466 1 836 3 718 461 2 447 1 354 1 357 1 154 451 1 338 2 316 2 167 6 035 9 760 735 2 483 1 982 2 274 2 232 884 2 378 4 755 3 099 10 603 13 338 1 222 4 543 2 918 99 986 29 002 4 518 524 65 804 21 738 48 246 29 778 KORTE BERICHTEN Op 29 Oct z l de eerste Japanscheoorlogsmisdadiger Generaal Jamasjita inManilla terecht staan Dr J Plcard de bekende stratosfeerballonvaarder heeft een nieuwe ballonvluchtnaar de stratosfeer aangekondigd waarbijhij een hoogte van 20 Mijl hoopt te bereiken Bij het neerstorten van een vliegtuigin een dorp in Yorkshire werden 17 huizenverwoest terwijl alle inzettenden van hettoestel werden gedood Hess te Neurenberg aange Rudolf Hess is in goeden lichamelijken welstai d te Neurenberg aangekomen aldus Kolonel Andrus den commandant van de gevangenis voor oorlogsmisdadigers Ook Kesselring en Schacht zijn geplaatst in de gevangenis te Neurenberg Renner spoedig erkend Naar een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken der Vereenigde Staten heden mededeelde zal de Oostenrijksche regeering van Renner inderdaad binnenkort door Engeland en de Ver Pierre Laval i gisteren ter doodveroordeeld Gevraagd een Correspondent facturist e met voldoende talenkennis en praktische ervaring Brieven met volledige inlichtingen onder no 545 bureau van dit blad De INCASSO BANK N V Gouda vraagt voorhaar Giroafdeeling een manncL of vrouwcL bediende Ona Huwelijk op 17 October a a wordt niet gesloten om 3 uur maar om half drie KOO EN BEP SCHQLTEN Gouda 10 October 1945 Hiermede betuigt de ifcoöt zijn hartelijken dank aan sportvrienden en bekenden voor de bloemenhulde en belangstelling ondervonden bij de opening zijner sportschool in het v m Kazernegebouw Veemarkt Gouda DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling metons 2 jarig bestaan te Gouda betuigen wij onzen hartelijken dank Kapper Wohekamp Ooathaven 4 C J D NEVEN Oadergetcekcnde M E Versteeg Notaris te Bergambacht deelt mede dat hl door den Militairen Commissaris voor Z Holland is benoemd tot beheerder vao hel prlvtvermogen van C J D NEVEN Hoofdstraat C lb9 en verzoekt allen die iets te vorderen hebben of onder lich hebben van genoemden Neven daarvan opgave te doen aan bcm ondergeteckende vóór 15 Oct a s M E VERSTEEG Notaris Bergambacht Verloren Zondag 7 October HOOFDDOEKJB zwart m gr s gedachtenis Tegen belooning terug te bezorgen bij D V AN MA AREN Wethouder Ventew H 87 Gouda VERLOREN Een ZILVEREN BROCHE op de verbindingsweg evenwijdig aan de spoorlijn Gedachtenis Tegen beloon ing terug te bezorgen Ketelstraat 19 NET MEISJE gevraagd voor cenige dagen per week in gezin zonder kinderen MEVR RIETDIJK Burgvlietkide 60 Voor direct gevraagd Kantoorbediende Vr Eenigszins administratief onderlegd j Machineschrijven vereischt Brieven onder letter Y bureau van dit blad 5 362 4 138 1 813 5 533 9 514 6 652 25 088 24 961 2 995 8 790 5 140 2 305 1 629 910 1 694 3 305 2 272 5 572 6 498 775 2 559 1 483 308 284 115 344 439 379 864 929 120 416 320 92 43 12 31 8 23 60 59 31 68 97 Grohingen Fneslana Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg Totaal len eenigde Staten erkend worden de erkenning door de Vereenigde Staten zal worden bekend gemaakt tijdens een persconferentie die de Minister van Buitenlandsche Zaken Byrnes binnen enkele dagen zal houden aldps welingelichte waarnemers Een nie we Autogyro De Russen beschikken thans over een nieuw model autogyro met twee motoren en wec schroeven Het toestel wordt gebruikt om passagiers post en lading af te leveren In streken waar geen vliegvelden zijn bijv in Noord Rusland en Siberië De machine kan een snelheid ontwikkelen van 185 K M per uur en stijgt 6 Mrt per seconde De passagiers stappen in of uit met behulp van een touwladder terwijl de autogiro in de lucht blijft hangen Verzoeken om vrijstefling van dienst eau I dat Het Hoofd van het Centraal Vrijwilligers Bureau vestigt de aandacht van belanghebbenden erop verzoeken om vrijstelling van opkomst in werkelijken dienst ingeval van een buitengewone oproeping dicnen te worden gericht aan den Minister van Oorlog echter door tusschenkomst van het dichtsbijzijnde Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers Ingediende aanvragen buiten die bureaux om loopen kans niet in behandeling te kunnen worden genomen bij g rek aan de voor de beoordeeling noodzakelijke gegevens Het Hoofd C V B De Kolonel Ir G H THAL LARSEN Dep6t PALTHE Kleiweg 65 GOUDA neemt aan HEERENHDEDEN STOOMEN doch geen vernieuwing van lint of leer f EN SCHOENEN VERVEN Over wollen Mantels en Japonnen stoomen inlichtingen vragen in het depot dmO BETER BRIEFONDERWIJS Journalistiek en PubUciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Franich Dultsch Ned en Corre8p middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETAmAAT LUSTHOFSrRAAT 6 ROTTERDAM Coupon no 354 Gratis proefles leervak t Na Adres Uuf 0Hh€H ziih HU wuc waardebonnen Zij hebben er dus recht op goed geborgen te zijn In vetschillende uitvoeringen hebben wij nog voorradig BON ETUI S BONNEN PORTEFEUILLE S en BONNEN PORTEMONNAIES vanaf 18 et tot f L50 Th Allebrandi Kleiweg 78 Telefoon 3418 Gonda Voor eicjfc wat wils AMBACHTSSCHOOL GOUDA INSCHRIJVING tot 12 October a 8 voor de Zaterdagmiddag cursussen Installateur V E V Adspirantmonteur V E V Land machinist Typografen Gezel Meubel maker Dipl Stoffeerder en Gezel Timmeren Monteur V E V Dinsdagavond Inlichtingen bij den Directeur Graaf Plorisweg 38 Gouda Enieiscli ïoir bigJRners I Zendt briefk voor prosp en proefnr van de Pract schrift cursus Engelsche taal Ultspr lezen schrijven conversatie Taleninslituut Weeshttislaan 18 Zeist GEVRAAGD Naaisters en Lccriing naaistcrs NV BRINKMANN Aanmelden Kantoor Peperstraat 11 Eenvoudige dame zoekc étage bovenhnisje of kamers met ke keu o brnik ongemeubileerd Ptiis niet boven f 25 è f 30 per maand Br even met volledige Inlichtingen en jrijiopgaaf a JOH I VAN ALBADA Hengitdalt cfaeweg 55 Nflroegen Gevraagd Petroieumventers Prima condities Aanmelden CRABETHSTRA AT 15 PERSONEEL GEVRAAGD Werktter gevraagd Liefit Vrijdagmorgen A J Wempe oubcrtitraat 142 Flinke werkater of dagdlenitbode Cr ethitrant 41 TE KOOP GEVRAAGD uJ k l c Z iod wht Beknopt leerboek Staat inrlchtins door3ekl H B S er J de Vrie I uld4k B 103 Gouderak TE KOOP AANGEBODEN m f o M Of inruil V chotnen maat 39 N van Du vendijk Stolwttkeriluii D 77 Groote lichtbak Fa C T ngerloo Groenendaal 4 Teekkarretje bout f 12 50 Wie f 15 WagcnkuiieD f 10 J C van Doorn Oadci de Booapfei 14 Moderne kinderwagen eventueel te ruilea tegen forauii Zoutmaniplein 11 een heerearijbroek en een kinderledlkaDtje te bevr bij P Louwi Wcth Venteweg H 230 DIVERSEN Verloren een H B S agenda in de omgeving van de Nieuwe Vaart Rijksweg naar Rotterdam en de Spoorll i Tegen belooning terug te bezorgen IJiellaan 78 Nette R K Jongedame 19 j loekt keani making met nette R K Jongen 19 22 j Bi met foto op eere woord retour onder no 534 bareau van dit blad Ik neem weer breiwerk aaa alleen Baby ea Kindergoed Br no 579 bureau y d bl Jongedame gezocht om te zingen bij Hawalan Trlo Brieven onder no 586 bureau v d blad Thoiiwerk gezocht door Jongedame Brieven onder no 587 burewa van dit blad Ben paar koitgangeri gevraagd bi all o itaande viouw brieven onder no 593 bar vaa dit blad Verloren een portemonnaie met inhood In de winkel van Sleenland Terug bezorgen P C Both tra t94 TER RUILI G Een lange bruine lederea beereajai inprio taat voor ameublement Tevens te ko P aaagebodea slagwerk Ie Kade 19 Gouda Bl D mantel of K mantelje met hoedje Icet MJd 7 jaar voar mantel Ifd 10 of stof lan Luykenstraat 23 1 pr gymnastiekschoenen m 40 v Dame pantoffels a 40 lluellaan 70 Een Telefaaken radio voor een accordeon Brieven onder no 556 Bureau v d Blad Nieuw laken extra groot formaat voor 8 kleede bjouse met laagc mouwen m 42 43 en blanwe Falcon regenmantel m 44 voor meiajcsmaatel 12 Jaar Alles vooroorlogsche kwal Br onder no 548 Bur v d blad een twee pits gasstel met blad voor petro leumkachel blaawbrander Kor Vaar Vijverstraat 9 1 paar z q a a jongensschoenen m 33 voor meisjesjurk met laage mouwen leeft 14 Jaar Gr Jacobastraat 43 eea twee persooasledikant met bed voor éto persoons opklapbed L Ttendeweg 55b 1 paar spliaternienwe zwarte damesschofnen m 37 voor een bruikbaar vloerkleed Zoo noodlg met bijbetaling Groenendaal 62a Vooroorlogsche kinderwagen z g a n voor goed radiotoestel C V Doorn Onder de Boompjes 14 Z g a n Daqiespomps maal 37 voor goed petroleomstel met pit Kleiweg 8 1 paar schoeaen maat 40 voor 41 of 42 Zw aeaborg Gocjanverwelledijk 30 1 Icdikaat voor zwarte Éponstof te bevragen tasschen 3 en 5 uur Teekeat Zoutmanswcg E 38 Reeuwftk