Groot Gouda, donderdag 11 oktober 1945

BUITENLAND Gen De GauUe bezoekt BmsseL Generaal Oe Gpulle is hedenmorgen per trein in de Belgische hoofdstad aangekomen Hij werd bij aankomst verwelkomd door den prins regent Karel Hoewel zoowel van Belgische als van Fransche zijde wordt verklaard dat het bezoek uitsluitend een beleefdheidsbezoek betreft varklaart het blad la Lanterne dat het als vrijwel vaststaand kan worden beschouwd dat Oe Gaulle met de Belgische regeering de aspecten van de bezetting van Duitschland al bespreken welke van belang Is voor de beide landen Frankrijk stelt zijn oorlogsmisdadigers terecht Woensdagmorgen om 9 45 uur is Darnand het hoofd van de Militie van Vichy die de vorige week ter dood werd veroordeeld terechtgesteld NEDERLANDSCH INDIÊ De toestaBd op Java wordt slechter Londen 10 Oct reuter Het wordt steeds duidelijker dat de Nationalistische beweging in Nederlandsch Oost Indië niet meer te controleeren is schrijft de correspondent te Batavia van de Times Soekarne en zijn zelfbenoemde Regeering voegt de correspondent er aan toe schijnen machteloos te staan tegenover de extremistische en oproerige elementen in het land en zij maken zich zeer ongerust hierover want zij beseffen dat het gevaar bestaat dat de politieke kwestie op den achtergrond geraakt tegenover de noodzaak wet en orde te handhaven Er komen verontrustende berichten binnen uit verschillende landstreWtn op Java Extremisten in Bandoeng hebben Britsché en Nederlandsche onder commandanJigeB van oud krijgigevanfenenorganisaties gearresteerd en ondanks hun protesten een van hun hospitalen overgenomen Zij houden ook Nederlandsche vrouwen op straat aan om haar te fouilleeren In Soerabaja verhinderen zij vliegtuigen ook die van de organisaties van teruggekeerde krijgsgevangenen te landen In Djokjakarta maakten zij het vliegveld onbruikbaar door er ongeveer 40 Japansche vliegtuigen te verbranden Er zijn botsingen en gevechten tusschen Nationalisten en Japanners waarbij aan beide zijden dooden vallen Speciale treinen die gebruikt werden voor het vervoer van bevrijde krijgsgevangenen en geïnterneerden van ie kampen naar nieuwe plaatsen werden teruggezonden en er werden zoo dikwijls auto s aangehouden dat de autoriteiten zooveel mogelijk het reizen over den weg vermijden De correspondent besluit over het geheel genomen vertoont Java het beeld van een volksbeweging die niet meer te controleeren is Het zal belangwekkend zijn om te zien of Soekarno en zijn collega s of wel een totaal andeie groep er de controle over kan krijgen en haar tot een einde kan brengen KORTE BERICHTEN In Nijmegen is een comité opgericht voor de hervatting van de bekende vlerdaagsche Aangifteplicht vijandelijk waschgoed I Aangezien is gebleken dat door wasscherijen niet steeds voldaan is aan de verplichting vastgelegd in de verordening vani den Chef Staf M G op den oorlogsbuit tot opgave van goederen uit den oorlogsbuit i e lijfgoederen e d welke door vijandelijke militairen en militaire of hiermeed gelijk te stellen organisaties bij een wasscherij ter reiniging zijn gegeven wordt nogmaals nadrukkelijk op deze verplichting gewezen Niet opvolgen van dit voorschrift is strafbaar krachtens voornoemde verordening Opgave van oörlogsl uit dient te geschieden bij den betreffenden districtsvertegenwoordiger der afdeeling oorlogsbuit M G dan wel bij de afdeeling zelve Bachmanstraat 47 Den Haag I Geen bewijzen van politieke betrouwbaar heid iheer In verband met de omvangrijke werkzaamheden die de afgifte van bewijzen van politieke betrouwbaarheid door P O D en politieke recherche met zich brengt heeft de Chef Staf van het M G zooaïs dezer dagen al is gemeld bepaald dat de afgifte hiervan wordt stopgezet Naar aanleiding hiervan deelt de sectie voorlichting M G nog het volgende mede De P O D en poliiteke recherche zijn verplicht aan alle openbare instellingen en lichamen inlichtingen te verschaffen over de politieke betrouwbaarheid van personen indien daarnaar gevraagd wordt desgewenscht kunnen ook particuliere instellingen en lichamen en aan privé personen zulke inlichtingen verstrelut worden De taak van den P O D en de politieke recherche is in het vervolg zuiver informatief Op grond van verstrekte inlichtingen moeten instellingen zelf hun beslissingen nemen ten aanzien van sollicitaties e d Overbrenging en begrafenis van terechtgestelde personen De afdeeling pers en publiciteit van den dienst der repatrieering deelt het volgende mede De dienst identificatie en berging welke tot taak heeft de in ons land terechtgestelde personen te identificjferen en te bergen heeft thans met de begrafenis ondemempgen en instellingen leden van de vakgroep begrafeniswezen een overeenkomst gemaakt waarin is vastgelegd dat de overbrenging en teraardebestelling van hen die niet overeenkomstig de voorschriften van de begrafeniswet zijn ter aarde besteld door deze ondernemingen en instellingen zal worden uitgevoerd op verzoek van de betreffende families Dit beteekent dat thanS voor zoover de identificatie werkzaamheden dit toelaten de stoffelijke overschotten van hen die voor hun Vaderland het leven offerden gedurende de bezettingsjaren op een waardige wijze zullen worden begraven terwijl de kosten hiervan zooals vanzelf spreekt tot een bepaald bedrag door den Staat der Nederlanden zullen worden vergoed Een ieder die wenschen koestert in verband met het overbrengen en ter aarde bestellen van een familielid vallende onder bovenstaande bepalingen gelieve zich te wenden tot Dienst Identificatie en Bergmg Gebouw B P M Kamer 311 Carel van Bylandtlaan 30 Den Haag De dienst zal gaarne in ieder opzicht de nabestaanden ter zijde staan met hulp en raad voor zoover dit verband houdt met identificatie en overbrenging van stoffelijke overschotten Radioprogramma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u De Ster van den Dag Dina Shore 6 30 u Kwartier van den Arbeid J Seerheff over Wederopbouw en Arbeidstijd 6 45 u De Zamora s 7 u Nieuwsberichten 7 15 u Gramofoonmuziek 7 30 u Eddy Walls 8 u Nederland Herrijst Dr A Kcssea spreekt over annexatie 8 15 u Het Concertgeb orkest o l v Eduard van Belnum soliste Myra Hesi in de pauze pim 9 uur voardracht De Dingen die voorbijgaan van Louis Couperus 10 15 u Mensch en Maatschappij Noorden Zuid door Anton van Duinkerken 10 30 Oscar Strauss 11 00 u Nieuwsberichten en postscriptum 11 15 u Avondwijding Ds C C Abblnk 11 30 u Sluiting Hilversum II 415 M 6 u Nieuwsberichten 6 15 u Wij spreken met 6 20 u Persbeschouwingen 6 30 u Liefdesgeluk op de zwarte schijf 7 u Zang recital deor Atle Bredcrode 7 30 u Programma voor de Ned strijdkrachten 8 u Frcdo Gardonl s muzette orkest 8 30 u Landbouwpraatje 8 45 u Tonny Schifferstein speelt bekende oude melodieën 9 u De Rijksvoorlichtingsdienst antwoordt 9 15 u Het CantaWé sextet 9 45 u Avondwijding door Mgr W Hengel 10 u Nieuwsbericbten en postscriptum 10 15 u Dansmuziek 11 u Sluiting Allen die iets verschuldigd zijn of onder hun berusting hebben dan wel iets te vorderen hebben van den Heer JULIUS KOBYLINSKI laatstelijk gewoond hebbende Crabctliitraat 5 te Gouda worden verzocht hiervan ten spoedigste afgifte of mcdedeellng te doen aan den onderstaan den bewindvoerder Mr J W RUTGERS Oosthavcn 51 Gouda 10 October 1945 Allen die ieti verschuldigd zijn of onder hun berusting hebben van C HOOGENDOORN Bnrgvlietkadc 62 te Gouda wiens prlvé vermogen onder beheer is gesteld worden verzocht hiervan ten spoedigste afgifte of mededeellng te doeu aan den onder taanden beheerder Mr J W RUTGERS O sthÉiven 51 Gouda 10 October 1945 Flinke nette iongen gevraagd H 16 jaar BADHUIS CrocBcndaal THALIA Kleiweg 103 Gouda TELEFOON 2230 Van Vrijdag 12 Oct t e m Woensdag 17 October James Stewart en Paulette Goddard in de dol amusante film HET Geluksoummer Pot O Gold Regie George Marshall De aaaeenschakelingf van het gekste misverstand de dolste verwikkelingen ea de gelukkigste oplossing Toeging alle Iceft dca Voontellingen Vrijdag 7 en 9 15 u Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 n Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 u 7u en 9 15 uur Woensdag 7 uur eo 9 15 uur Plaatsbasprekan 1 uur voor if iedere voorstelling noodlgt alle winkeliers In Huishoudelijke artikelen geen textielgoederen uit voor een bespreking te houden in de zaal van Hotel Centraal op Dinsdag 16 October a s aanvang 7 30 uur Deze winkeliers moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel Rayon Gouda Het onderjw é r bespreking is Verkoop aan oorlogsgetroffenen Dl8trlct VoorzlBnlng8 Comnil 8le ta Gouda r Westhaven CONCORDIA A s Zondagmiddag 2 30 u en a s Maandag avond 8 uur Het veelbesproken en diep ontroerende successtuk In 6 boeiende bedrijven van DIRK JANSE De vreeselijke strijd van een geestelijke wiens broer onschuldig ter dood wordt veroordeeld tetwijl hij uit de biecht den waren schuldige kent Moet hij spreken Moet een onschuldige sterven Pater Karel PIERKB v d BURG De blinde moeder MIES STEVENS Prijzen f 1 tot f 2 50 Pl aaUbespreken Zaterdag 2 5 uur overige dagen 11 2 uur y Meubelfabriek te Gouda vraagt voor spoedigeindiensttreding C BEDIENDE manl voor kantoor en magazijn Brieven onder no 685 bureau van dit blad BAKKERSNACHTARBEID Het Districtshoofd der Arbeidsinspectie in het 10e district brengt ter algemeene kennis dat door I v d HEE te Gouda bij hea is ingediend een verzoek óm vergunning als bedeeld bij art 38 der Arbeidswet 1919 tot het verrichten van bakkcrsarbeid tusschen 8 uur n m ea 5 uur v m ia diens broodbakkerij gelegen GOUDA BOSCHWEG 58 Gedurende veertien dagen na heden bestaat jroor belanghebbenden de gelegenheid te zl nen kaatore te s Gravenhage Lange Voorhout 27a zoowdl mandeling als schriftelijk tegen de inwilliging van dit verzoek bezwaren in te brengen Het Districtshoofd voorn N C W INKEL Abonneert U Op Groot Gouda SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA BOELEKADE Vrijdag Zondag Maandag Dinsdag Reginald Denny Margaret Sullivan Charles Boyef in de charmante liefdescomedie Het afspraakje met mijo vrouw Appointment for love Toegang bovea 14 jaar AANVANG der VoorateliiaQ iwVrijdag 7 uur en 9 15 uur Zondag 4 voorstellingen 3 uur 5 uur 7 uuTfcn 9 15 uur Maandag en Dinsdag 3 uur 7 uur en 9 15 uur Plaatsbetpreking 1 UUR voor iedere voorstelling 4 Zaterdag GEEN voorstellingen Reunie Bioscoop Theater Directie T J y d Tooren Gouda Vanaf Vrqdag 12 Oct tot en met Woensdag 17 Oct Attentie Middag en Avondvoorstellingen Attentie AANVANG Vrijdag 7 uur en 9 15 uur Zaterdag 3 u 7 u en9 15 u Zondag 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur Maandag Dinsdagen Woensdag 3 uur 7 uur en 9 15 uur Piaatsbespraken dagelijks 1 uur veor den aanvang van iedere voortteiling i f Wij brengen U CARY GRANT en JEAN ARTHUR in AUeeo Engelen hebben vleugels Only Angels have wings oward Hawke Een grootsche film die in Amerika en Engeland wekenlang op het programma stond Een adembenemende romance Ean imposante pliegfilm In ons voorprogramma o a De aicawstc actnaiitcitCB eerste vertooning Gouda Toegang boven 14 jaar GEVESTIGD Boekhoudingen Balansen Belastingzaken DE BRUYN VOSSENBUPCMKADE 118 Bij overweg Burgvlictkade Wif MUft weec ei eH eUtkUa N B Dinsdag a s weer zwarte ballen voorradig ONTBIJTKOEK dus KERSVERSGH Besteedt b ns Uw koekten GEBR KAMPHUiSEN N V