Groot Gouda, vrijdag 12 oktober 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPERA AD ASTPA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzij 1 Gouda DAGBLAD NUMMER 50 VRIJDAG 12 OCTOBER 1945 Administratie M van Loqn Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm lOct Ce Noodgemeenteraad in wording MOET NEDERLAND ANNEXEEREN Candidateniijst ingediend Gisteren zijn door de vertrouwensmannen ingediende candidateniijst voor den noodgemeenteraad bekend gemaakt Het aantal candidaten bedraagt 25 en daar de komende noodgemeenteraad eenzelfde aantal leden zal tellen zullen alle candidaatgestelde Gouwenaars binnenkort naar hun beste kunnen de belangen van onze gemeente dienen De noodgemeenteraad zal een anderen aanblik toonen dan de raad die op 10 Mei 1940 zitting had Slechts 9 oude gemeenteraadsleden keeren terug Van de 25 leden zijn er 7 lid van de Nederlandsche Volksjjeweging en 8 hebben tijdens de bezetting illegaal werk verricht De S D A P fractie komt behalve op Mevr J N van Dantzig Melles na met een geheel nieuwe lijst Zij bestaat uit de heeren G J Beunk P J den Edel Drs G M Nederhorst H J Nijhuis J van Ooyen C J Sluiter en J van Straten De R K fractie bestaat uit drie oude en drie nieuwe leden t w de heeren M A t Toonkunst Caccilia Aangezien het thans nog niet mogelijk bleek de muziek van Massenet s Maria Magdaleine uit Frankrijk te krijgen heeft het Toonkunstkoor naast de Johannis Passion van Bach in studie genomen het prachtige Requiem van Verdi Op de Dinsdagavond j l in het Veemarktrestaurant gehouden repetitie heeft de Voorzitter medegedeeld dat het koor thans 191 werkende leden telt en het aanmelden van nieuwe damesleden voorloopig is stopgezet Gedurende de eerste paar weken v ordt aan heeren zangers nog gelegenheid gegeven zich als lid te laten inschrijven SPORT NIEUWS VOE TBALPROGRAMMA V OOR ZONDAG H OCTOBER Om den Ned Voetbalbcker Alphen ONA Olympia G S V Competitiewedstrijden ONA 4 Haastrecht 2 DONK 2 UNIO 1 12 30 uur Gouda 4 Moercapelle 1 GSV 3 Moordrecht 2 Olympia 3 Lekkerkerk 3 11 uur Oudewater 2 Gouda 5 ONA 5 DONK 3 12 uur Boskoop 1 GSV 4 UNIO 3 ONA 6 2 3Ö uur GSV 5 Olypipia 5 11 uur Gouda 6 VEP 3 12 uur 1 Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur aan Zaterdag a des nam 3 30 uur speelt lodan Boys li tepen G E B Il R dam terrein Bloemendaal een wedstrijd Damvereeniging Damlust De uitslagen van de 6e ronde van de competitie van de Damvereen Damlust lulden I Blokland P Versloot 20 P Tom M Ztjlstra afgebr N v d Wouden S J Schrooder 1 1 L Bol M Vermeulen afgebr P Slieker Boer 0 2 G Barbier A Boer 0 2 A de Frankrijker W Verhoeven 2 0 A v d Berg P Verboom 2 0 H V Eijk J C de Bruyn 2 0 H v Haaren A v Beuzekom 0 2 A Kool A Rodenbach 2 0 J de Bode C de Pater 0 2 A v d Berg A v Beuzekoffl 2 0 H v Haaren N Gerhards 0 2 H v Haarem W Verhoeven 0 2 BINNENLAND De nationalisatie van de Bank of England Het heden gepubliceerde wetsontwerp van de Engelsche regeering betreffende nationalisatie van Bank of England voorziet in overneming van het kapitaal van d e Bank of England door de regeering De regeering zal volgens dit ontwerp den gouverneur den plaatsvervangenden gouverneur en de directeuren j van de bank benoemen Het ministerie vgn Financiën zal richtlijnen verstreWcen aan de Bank of England doch deze laatste zal bestuurd worden door haar directeuren Ook voorziet het ontwerp in het geven van ridhtlijnen door de Bank of England aan de banken Engelhard A Heerkens en W F Imbens met als nieuwe fractieleden N J Fennet F J J Moerei en G J Schuttelaar De Christelijke groepen A R en C H zijn vertegenwoordigd door de heeren J K Begeer A van den Berge J G W F Bik D C Esschoten E A Polet en A van Wijk Van deze raadsleden treedt Dr Bik voor het eerst in den gemeenteraad De Liberale Staatspartij zal in den noodgemeenteraad vertegenwoordigd worden door de heeren K Korf en J J Spek de Vrijzinnig Democraten door den heer C J Hagedorn de illegaliteit door den heer J M Kwinkelenberg en de Communisten door den heer J Snel Van deze laatsten had tot dusver niemand in den laatsten gemeenteraad zitting Zoo staan wij dus aan den vooravond waarop de tijdelijke gemeenteraad de belangen van onze stad gaat behartigen Wij weten dat hem geen langen levensduur beschoren zal zijn doch hopen dat hij het vertrouwen van de Goudsche burgerij mag waardig blijken al is het dan maar voor korten tijd Sinaasappelen en pompelmoezen uit Palestina Binnen enkele maanden zal een begin worden gemaakt met den uitvoer van sinaasappelen en pompelmoezen uit Palestina In totaal zal Palestina ongeveer 214 millioen kisten naar Nederland Frankrijk België en Noorwegen verzenden Ziekengeld aan wachtgeycrs In het bestuur van de Stichting van den Arbeid is ter sprake gekomen de hoogte van de ziekengelduitkeering die wachtgelders ontvangen Aangezien het bestuur van meening was dat een uitkeering tot 80 procent van het ontvangen wachtgeld wel zeer laag moest worden geacht is aan den Minister van Sociale Zaken verzocht een wetswijziging te bevorderen in dier voege dat in de toekomst aan wachtgelders ziekengeld zal worden verleend ter hoogte van het wachtgeld Ten aanzien van degenen die voor eendeel van hun arbeidstijd Xverkzaam zijn en die óp het door hen yérdiende loon een aanvulling in den vorn van wachtgald genieten zoodat zij in totaal het volle bedrag van hun oorspronkelijke loon ontvangen behoort zulks Uiteraard niet te geldden Deze categorie van wachtgelders dient bij ziekte niet meer dan 80 procent van het oorspron De heer Kerstens in Australië De heer P A Kerstens regeeringscommissaris ter beschikking van den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen is uit Nederland te Sydney aangenomen Hij zal een rapport uitbrengen over de toestand op Java kelijke loon te ontvangen Schiphol wordt wercldluchthaven Naar wij vernemen heeft de Ministerraad na advies van de rijkscommissie voor de Luchtvaartterreinen besloten Schiphol te bestemmen tot luchthaven voor het transoceanische en transcontinentale burgerluchtverkeer Het Gouda Comttc geeft voorlichting In een flink gevulde Schouwburg werd Woensdagavond de groote openbare vergadering gehouden uitgeschreven door het Gouda Comité van het Ned Com té voor Gebiedsuitbreiding Na een welkomstwoord door den Voorzitter Ir M van THeyningen Nanninga dat inzonderheid gericht was tot den eerevoorzitter Burgemeester James en de Burgemeesters uit de omliggende gemeenten verkreeg Ir Bauduin uit Aerdenhout het woord Spreker begon met te memoreeren op welk peil de welvaart van ons land en Indië stond en zette uiteen hoe kwetsbaar wij daardoor waren toen de Duitsche en Japansche roovers ons aanvielen Het is onmogelijk om de enorme oorlogsschade welke op 20 milliard gulden geschat wordt te voldoen met kunstschatten delfstoffen of arbeid aldus concludeerde Ir Bauduin Alleen den afstand van grondgebied kan hier uitkomst brengen Gebeurt dat niet dan vervalt ons volk en in het bijzonder de arbeidersklasse tot een veel lager welvaartspeil DE DEBLOKKEERING Wie is er Zaterdag aan de benrt Als Uw naam ligt tusschen WAAG en ZIJST kunt U op Zaterdag 3 October f 100 opnemen op bon EEN van Uw geldkaart A of B indien daarop een bedrag van f 100 of meer is ingeleverd Heeft U minder ingeleverd dan ontvangt U dat bedrag terug en kan het restant van een geblokkeerde rekening worden opgenomen Heeft U niets op Uw geldkaart ingeleverd dan kunt U door mi del van een schriftelijk verzoek f 100 bij Uw bank opnemen Vergeet niet Uw stamkaart oper te leggen Attlee over de vcreenigde volken In een rede tot een nationale demiinstratie van vereenigingen voor de vereenigde volken zeide de Engelsche minister president Attlee heden dat het de bedoeling van de Britsche regeering is van de vereenigde volken de spil van haar buitenlandsche politiek te maken Wij zijn gekomen op een oogenblik in de geschiedenis der menschheid dat het noodzakelijk is een instituut als dit op te richten of anders de consequenties onder oogen te zien De atoomenergie is bevrijd en dit feit maakt een oorlog eenvoudig tot een zelfmoord voor de menschheid De veiligheid van het Britsche rijk is verbonden aan het succes van de vereenigde volken het handvest is onze eerste verdedigingsgordel De Postcheque en Girodienst heropend Met ingang van Donderdag 11 Oct neemt de Postcheque en Girodienst weer opdrachtep aan tot overschrijving en uitbetaling Men zal bij het geven van opdrachten duidelijk onderscheid moeten maken tusschen geblokkeerde en girale tegoeden De geblokkeerde tegoeden zijn van de betrokken postrekening afgevoerd en worden ten name van de rechthebbenden afzonderlijk geadministraerd ledere belanghebbende heeft afzonderlijk van deze afboeking kennis gekregen Deze tegoeden kunnen alleen dienen vaor betaling van belastingen Over het girale gedeelte kan zij het alleen door middel van overschrijving onbeperkt worden beschikt In cMtanten kan hier slechts over worden beschikt voor de uitbetaling van loonen en dergelijke zulks Eet in achtneming van vroeger gepubliceerde voorwaarden DE STATEN GENERAAL De regeering heeft het voornemen in het begin der volgende week in de Kamer een verklaring af te leggen over den toestand in Ned Öost Indië Tevens heeft de regeering een tweede nota van wijzigingen ingediend op het wets Breiden wij het grondgebied uit dan dienen wij de Duitsche bevolking uit dat gebied te verwijderen Op deze wijze zal er ruimte komen voor onze zich steeds uitbreidende bevolking terwijl ook de woningnood tot het verleden zal gaan behooren Na een heldere en uitvoerige behandeling van de aspecten van het annexatievraagstuk door den spreker maakten verscheidene aanwezigen gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen Deze werden door Ir Bauduin bevredigend beantwoord Met groote eenstemmigheid slechts weinigen verklaarden zich tegen werd op voorstel van den voorzitter besloten een telegram te zenden aan den Raad van Ministers waarin wordt aangedrongen op het betrachten van spoed met defa eisch tot gebiedsuitbreiding Hierna werd de goed bezochte vergadering onder dankzegging aan spreker en debaters door den voorzitter gesloten De Heer Lunshof die als tweede spreker aangekondigd was kon door ziekte helaaj zl n spreekbeurt niet waarnemen k eetUoM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Heldere koude nacht met plaatselijk nachtvorsten en hier en daar grond misten Overdag licht tot half bewolkt zwakke wind Wat is er in Gouda te doen Vrijdag 12 October 8 uur Concordia Tooneelgroep Comedla met Comédlespelen Zaterdag 13 October 2 uur Nieuwen Schouwburg i Kinderrevue HoUand lndlë Idem 8 uur Concordia T A V E N U met Zomerzotheid Idem 8 15 uur Nieuwen Schouwburg Sociteit Oas Genoegen met Cabaret Chlel de Boer Réunie Vrijdag t ra Woensdag Alleen engelen hebben vleugels Schouwburg Bioscoop Vrijdag Zondag Maandag Dinsdag Het afspraakje met mijn vrouw Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Het geluksnummer WAT GEBEURDE ER 12 October 1944 Den Haag komt zonder gas Klausenburg en Szegedin Hong door de Russen veroverd 1939 Spanning in de Russisch Plnsche betrekkingen Roosevelt doet een beroep op Pres Kalinin van Rusland ontwerp houdende regelen omtrept de voor loopige Staten Generaal De toelichting zegt als volgt De wijzigingen houden ten nauwste verband met een wijziging welke het Kabinet voornemens is te bevorderen met betrekking tdt het Besluit Tijdelijke Staten Generaal teneinde het voor de Regeering mogelijk te maken de tijdelijke Staten Generaal mede te betrekken in het overleg inzake daarvoor in aanmerking komende onderwerpen van zeer urgenten aard In verband hiermede is het noodzakelijk den zittingsduur van de tijdelijke Staten Generaal te verlengen OFFICIEELE PUBLICATIE Publicatie voor veehouders In het 2e en 3e zone gebied liggende in het District Gouda van het Bedrijfschap voor Zuivel In een persbericht van 21 Sept 1945 maakten wij bekend dat de prijs van deteruggeleverde ondermelk 3 5 et en die vande karnemelk 3 et per kg bedroeg Metingang van 1 Oct j l is deze prijs vastgesteld op 3 tot 4 et per kg voor bei e soorten In het vervolg zullen voor elke 4 weke lijksehe periode opgaven worden verstrekt van den prijs en de samenstelling van het terug te leveren product voor elke fabriek afzonderlijk in dit district Terugleveringspercentage voor de 11e periode van 30 Sept t m 27 Oct 45 is wederom bepaald op 15 Eventueele teruglevering van wei heeft op dit percentage geen invloed Bedrijfschap voor Zuivel District Gouda A L V d MAREL Distributie van karnemelk Tot nu toe kon in de gemeenten liggende in het district Gouda van ket Bedrijfschap voor Zuivel op beperkte schaal karnemelk aan het publiek beschikbaar worden gesteld Eht was mogelijk in verband met het feit dat de karnemelk productie groot was en het bevolkingsaantal betrekkelijk gering In verband met het dalen van de melkproductie en daarmede die van de karnemelk moet de verstrekking daarvan met ingang van 14 Oct wordei beëindigd Ook de distributie van k an e melk op doktersattest komt op dien zfilfiëA datum te vervallen dit in verband met het feit dat de plaatselijke distributiekantoren op advies van de artsen bonnen voor dergelijke gevallen zullen uitgeven Bedrijfschap voor Zuivel District Gouda A L v d MAREL