Groot Gouda, zaterdag 13 oktober 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPEEA AP ASTDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Goada DAGBLAD NUMMER 51 ZATERDAG 13 OCTOBER 1945 Administratie M van Locui Bar Markt 20 Gouda Tel 3091 Abonn p w 25 et Lossenumm lOct De distributie is geheel afhankelijk van den aanvoer Momenteel is die wel zeer minimaal maar er komt verbetering Wij moeten niet uit het oog verliezen dat de aanvoer en de productie steeds vooruit gaan De Schoenen Het zelfde geldt uiteraard ook voor de distributie van schoenen Voor 1 Januari kan er 1 op de 10 personen geholpen worden Binnenkort zal wel de mogelijkheid geopend worden om schoenenbonnen aan te vragen Er komt import van schoenen maar deze zijn nog niet op weg gebracht zoodat er nog wel éenigen tijd mee gemoeid zal zijn voordat deze In distributie komen Resumeerende kunnen wi zeggen dat de distributie al het mogelijke doet om het publiek ter wille te zijn Maar de liefde kan niet van een kant komen Werkt dus ook mede opdat het distributie apparaat vlot kan functionneeren Dat is een landsbelang en dus ook een persoonlijk belang Spreeknur Wethouder van Financiën De Wethouder van Financiën d heer C H Hagedorn is verhinderd op Maandag 15 October 1945 spreekuur te houden PREDIKBEURTEN r Zondag H Octobei 1945 Nederl HervornAde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds M C Koole bediening H Avondmaal 5 uur nam Ds Gerh Huls bediening H Avondmaal en Dankzegging Westerkerk 10 uur Ds Gerh Huls bedlening H Avondmaal 5 uur n m Ls C A Korevaar bediening H Avondmaal en Dankzegging Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 10 30 u v m mej Ds C P Thomsen Vereenig Calvljn Turfmarkt geen dienst Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uur Ds J Nienhuls Evang Luth Kerk 10 u Ds J J Simon Oud Kath Kerk 10 30en6 u Past Glskes Geref Kerk 10 en 5uurcand G WindemüUer van Voorburg Voorber H Avondm Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstfrerschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Vrijgemaakte Gereform Kerk 8 30 en iu Remonstr Kerk Ds G Koenekoop H Avondmaal Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Ds de Blois Christel Gereform Kerk 10 en 5 üur Ds A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavond 7 30 u Ds Joh v Welzen Vrije Evang gem geb Zeogestraat 38 9 10 en 10 30 11 30 uur alsmede 5 uur Doopbedicning Ds H C Leep Woensdag 17 Oct 3 u Gebedsuur Leger des Hetls 10 uur Helllgingsdienst 3 30 u Openlucht samenkomst op de Nieuwe Markt 7 30 u Openbare Verlossingssamenkomst door Kapitelne B Bal Dokters en Apothekersdienst De Zondagdienstcn worden waargenomen door Dr I G W Bik Bleekerslngel 55 en Dr P de Boer Jr Gouwe 115 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apotheek Weljer en Hoefhamer Gouwe 131 Burgerlqke Stand GEBOREN 12 Oct Dirk J z v D Boezaard en G Kortlever Jaagpad 54 ONDERTROUWD 11 Oct G van Kranenburg en G A Houtman K Rljnhart en M Piket F H Degenen L M J Jansen K Palsgraaf en M J Koemans G de Haan en N E de Ruiter H Schouten en M de Lange J C Jue en A C Spoelder GETROUWD 11 Oct J Bakker en J Buitelaar De dijk bq West Kapelle gedickt Vannacht om kwart voor vijf is het gat In den dijk bij West Kapelle gedicht Hoewel de zaak nog niet veilig ls komt er geen water mee door het gat Er wordt hard verder gewerkt aan de versterking 0�95425938 Een belangrijke verbetering om het lange wachten te voorkomen Terecht heerscht er bi velen een grief tegen de Distributiedicnst e moet er uren wachten Om hieraaan zooveel mogelijk tegemoet te komen heeft de Goudsche distributiedlenst een nieuw systeem bedacht dat een revolutie in het distributie apparaat kan worden ge noemd Met ingang van Maandag a s zullen de detaillisten ie hun bonnen komen omwisselen voor toewijzingen uitsluitend geholpen worden van s ochtends 8 30 tot 9 uur Op dien tijd is het buraau voor het gewone publiek gesloten en kunnen alle ambtenaren dus veor de detaillisten worden ingezet De inlevering zal aan alle loketten plaats vinden met dien verstande dat elke detaillist Zijn vaste loket heeft Voorheen werden bij de Inlevering niet alleen de bonnen nageteld maar werd ook tegelijk een controle uitgeoefend op eventueele fouten ofrfvcrv chinaen Dit vergde veel tijd Vooral men bedenkt dat er per week dikwijl IV2 millioen bonnen door de handen van de ambtenaren gaan Thans zullen bij de inlevering alleen de bonnen geteld worden waarvoor dan een ontvangstbewijs wordt afgegeven De verdere controle geschiedt later op den dag Daarbij hoeft de detaillist niet aanwezig te zijn Deze werkwijze is voorloopig voor een maand op proef Het Hoofd van de Distributiedlenst rekent echter wel op de medewerking van de detaillisten Er zijn ongeveer 15 loketten ter beschikkinf zoodat het lange wachten tot het verleden zal behooren Men wordt echter wel verzocht om niet op slag van 9 uur aan te komen U zult snel genoeg ervaren wie er eveneens aan Uw loket komen Treft dan onderling een regeling hoe iaat of ieder komen zal Het zal bet wachten nog verkorten De nadruk wordt erop geleed dat na 9 uur niemand meer geholpen zal worden De medewerking van den handel wordt er nogmaals bij ingeroepen voor zoover hetbetreft het opplakken van de bonnen Zorgt vooral dat dit onaangename werk nauwkeurlQ oeschiedt Plakt niet op den laatsten Hoe is het met de textiel distributie Ook hiervoor wordt gedaan wat mogelilk is om het publiek ter wille te zijn Bij de inlevering van Uw aanvrage wordt meteen aangegeven wanneer U terug kunt komen U kunt zelf veel tot een vlotte behandeling van uw aanvrage bijdrapen door alles nauwkeurig in te vullen en de werkeÜjken toestand te vermelden Zet uw Distributiegeweten op zij en tracht niet Iets te bemachtigen wanneer U het niet dringend noodig heeft In het algemeen Is er geen textiel te distribueeren Daarom kunnen alleen de hoogst noodzakelijke gevallen behandeld worden Vitrage bijvoorbeeld wordt In het geheel niet gefabriceerd De ontbqtkoek is teruggekeerd Laag reeds lagen zij uit te drogen in de etalages van sommige winkeliers die ons de oogen uit wilden stekep Wij hebben al koek maar jullie nog niet Maar nu is het ontbijtkockbonnetje er dan toch Dat is net zoo wat een jaar geleden bedenken wij En het is en teeken dat er toch in alles vooruitgang zit KORTE BERICHTEN Vandaag prijkte de ontbijtkoek op de ontbijttafel Vandaar ook de naam nietwaar Onder ons gezegd wij eten het ook wel eens bij ons avondbrood hoewel dat natuurlijk heelemaal In strijd Is met die naam want ik heb nooit gehoord dat het avondmaalkoek heette Daarom praten wc er opk maar niet over Hoera geroepen heb ik niet Ik ben niet zoo dol op droge koek die tusichen t gebit gaat plakken Maar als rechtgeaard Nederlander kanker e daar niet over Dan waardter je alleen het feit dat je weer een boterham met ieta beleggen kunt Al U het dan maar een plakje droge koek dat veel te klein Is voor je groote boterham Maar als je het aldaor opschuift k m e tr net mee toe Duitsche locomotieven voor proefnemingen naar Canada Een nieuw type locomotief uit Duitschland zal naar Canada worden gezonden om te onderzoeken of dit type in Canada te gebruiken is Reeds voor het uitbreken van den oorlog had Duitschland een dergelijk type aan Rusland verkocht waar er nu reeds meer dan 2000 in gebruik zijn Vooral in streken waar weinig water is voldoet de machine uitstekend De reuzenmachines wegen 155 ton In de Ver Staten wordt er reeds proef raee gereden Nog geen Luchtpost voor Ned Indlë De persdienst van de P T T deelt mede Voortdurend ontvangt het postkantoor te Amsterdam luchtpostcorrespondentie voor Ned Indië Voorloopig kan deze correspondentie echter niet doorgezonden worden De reeds ter post bezorgde stukken voor Ned Indië zullen aan de afzenders terug gezonden worden P CJ a s Zaterdag weer in def aether Onze landgenooten in Indonesië in WestIndië in Curacjao onze zeelieden en andere Nederlanders waar ter wereld zij zich bevinden kunnen van morgen af dagelijks de stem van het vaderland hooren dank zij de in bedrijfstelling van den P C J zender Huizen die dagelijks van 14 00 15 30 uur op de golflengte 19 71 meter in den aether zal GealKèerde maatregelen in Berlijn De geallieerde Kommandantura het bestuurslichaam voor de Duitsche hoofdstad heeft haar goedkeuring gehecht aan een instructie bestemd voor den leider van het Centrale Berlijnsche Arbeidsbureau krachtens welke alle manlijke Berlijners tusschen en 65 jaar en alle vrouwelijke tusschen en 50 jaar moeten worden geregistreerden nuttig werk dienen te verrichten De redder van Auschwitz Franz Hoessler de vierde der 54 bewakers van Belsen die te hunner verdediging getuigenis afleggen beschreef zichzelf vandaag als de redder van Auschwitz en hij zeide dat hij door vervalschingen honderden joden gered had Ik was het niet eens met de politiek van het uitroeien der joden zeide hij Hoessler zeide verder dat hij bij Hoess den commandant van Auschwitz had geprotesteerd tegen de selecties voor de gaskamers Ik heb nooit iemand geslagen Zijn verdediger vrpeg hem herinnert u zich de getuige die zeide dat zij uitgekozen was voor de gaskamer en dat zij u vroeg haar te sparen en dat u toen zei je hebt lang genoeg geleefd Ja dat is volkomen gelogen antwoordde Hoessler Hoessler verklaarde dat de getuige die verklaard had dat hij een gaskamerselectie had gemaakt omdat hij een pyama ergens zag slingeren niet de waarheid sprak Als de getuige zegt dat ik een selectie maakte en menschenlevens offerde om een pyama dan moet ik zeggen dat zij al een heel lagen dunk van mijn karakter heeft zeide de verdachte Op deze verklaring volgde een daverend gelach Geïsoleerd door den storm Tengevolge van den typhoon die op Okinawa heeft gewoed zijn naar men veronderstelt honderdvijftigduizend soldaten aanvankelijk bijeengebracht voor de invasie in Japan afgesneden van de buitenwereld Vijftig vliegende reuzenforten zijn gestart om de betrokken troepen van voedsel te voorzien De noodvlucht zal een week in beslag nemen Rusland doet een concessie aan Finland In de betalingsverplichtingen van Finland tegenover Rusland uit hoofde van de oorIcgschadevergoeding is volgens mededeeling van den Finschen Minister van onderwijs voor Finland een verbetering ingetreden De Sovjet Unie heeft n l dea termijn waarin het bedrag moet worden voldaan verlengd van 6 tot 8 jaar De Minister had als Hoofd van een cultureele Delegatie naar Rusland in Moskou een onderhoud gehad met Stalin Door deze Russische concessie wordt een verlichting gebracht in der ernstigen economischen toestand van Finland Recorddjfer voor echtscheidingen in Engeland Volgens de Daily Telegraph heeft het aantal vragen tot echtscheiding dat op de rol der eerste zitting die deze week in Engelapg is begonnen een recordcijfer bereikt Er zijn tot nog toe 4 000 gevallen klaar om afgehandeld te worden hetgeen met 500 al de vroegere cijfers te boven gaat Er werden bovendien 20 000 aanvragen tot echtscheiding ingediend iK euUdM Weersverwachting medegedeeld Moor het K N MI tot morgenavond Plaatselijke ochtendmist overdag gedeeltelijk bewolkt o erwegend droog weer Zwakke aan de kust tijdelijk matige wind in het algemeen uit N richting Zelfde temperatuur Wat is er in Gouda te doen Réunie Vrijdag t m Woensdag Alleen engelen hebben vleugels Schouwburg Bioscoop Vrijdag Zondag Maandag Dmsdag Hei afspraakje met mi n vrouw Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Het geluksnummer Zondag 14 Oct 2 30 u Concordia Het Biechtgeheim Maandag 15 Oct 8 u Concordia idem Dinsdag 16 Oct 8 10 u gebouw Daniël Naaieritraat repetitie gem zangver Euterpe Woensdag 17 Oct 7 u bovenzaal Reunie Ds J Borger over Het gezin In verband met De mensch van morgen Idem 8 u Kleine Kerk Pcperftraat filmavond Herwonnen Geluk Nat Chr Geheelonth Ver WAT GEBEURDE ER 13 October 1944 Voor de laatste maal wordt een tabaksbon aangewezen Overloon wordt veroverd Bulgarije aanvaardt de geall vredesvoorwaardea 1943 De Italiaansche regeering verklaart Duitschland den oorlog De Portugeesche regeering geeft den geall toestemming de Azoren als militair steunpunt te gebruiken 1942 Gen Smuts te Londen Timosjenko rukt tusschen Don en Wolga gestadig op i 1941 Gen Berenschot commandant Ned Indische leger bij vliegtuigongeval omgekomen OP DE BRUG Min Scliermerliorn spreekt over indië In het wekelijksch radiopraatje Op de Brug sprak gisteren avond Min jPj s Schermerhorn over Indië Na een kofeé uiteenzetting over de chaotische toestand in Ned IndlK als gevolg van het incident Soekarno dat hij met opzet een incident noemde omdat het ontstaan ervan een gevolg was van volstrekt toevallige omstandigheden verklaarde de Min dat de Regecrmg zich niet van haar gedragslijn zal laten afbrengen Zij laat zich niet dwingen tot onderhandelingen doch aanvaardt ikchts samenspreking met die nu nog vrije breede laag der inheemsche bevolking die wel hèt streven naar zelfstandigheid vertegenwoordigt maar op de basU van een zelfstandige behartlgingder inwendige aangelegenheden van de Ind wereld hun plaats als volledige deelgenoot in het Kon der Nederlanden willen blijven innemtn De Min vervolgde De Regccreng vertrouwt dat zij in een van de dagen van de volgende week waarschijnlijk Dinsdag de gelegenheid zal krijgen over den toestand In Indië een verklaring af te leggen in de Tweede Kamer om naar aanleiding daarvan dan met de Kamer In nader ove leg te treden Na gesproken te hebben over de noodtoestand In Indië als gevolg van den oorlog ging de Min verder t Het Roode Kruis nam het Inl tiatief tot de stichting van het Comité Nederland helpt Indië Het doel Is steunverleening Ie de ruimsten zin des woords aan Indië U zult zonder twijfel In de komende weken van deze stichting Nederland helpt Ind ë waarvan de Oud Min Welter de dagelijksche leiding heeft op allerlei manieren hooren Er is behoefte aan letterlijk alles op het gebied van kleeding en er is ook behoefte aan veel geld Landgenooten de postpiro werkt weer en het gironummer van het Comité Nederland helpt Indië Is 500500 in den Haag De Min hetloot met een dringend beroep op alle Nederlanders hun daadwerkelijke steun aan dit comité te geven Robber op komst De eerste lading rubber die Ned Oost Indlë na de geallieerde bezetting zal verlaten is aan boord van het S S Canton gebracht Het schip zou gisteren uit Tandjong Priok vertrekken