Groot Gouda, zaterdag 13 oktober 1945

hun directheid en al hun spelfouten njn in de brieven veel aan het woord Men ontmoet er ook enkele brieven uit Gouda in Het is natuurlijk geen boek dat men doorneemt als een roman Toch zal het wel meer ter hand genomen worden dan de meeste proefschriften Met de radio als middelpunt staat het in de openbare belangstelling en het is niet samengesteld uit andere boeken maar uit eigen ervaringen en put rechtstreeks uit het veelkleurige menschenlevcn DISTRICTS NIEUWS WADDINXVEEN Gasprijs verhoogd Bij besluit van Burg en Weth dezer gemeente Is de gasprijs met 1 cent per M verhoogd ingaande bij de meteropname welke einde Augustus begin September j l heeft plaats gel d De cokesprijs werd vastgesteld op f 1 30 per H L afgehaald van de fabriek Zij die cokesbonnen bij de gasfabriek hebben ingeleverd kunnen thans de cokes afhalen Gasdiefstal Een inwoner dezer gemeente werd betrapt op afname van gas bulten de meter Onverminderd de gevolgen wegens diefstal van gas zal gedurende een half jaar gern gas aan deze afnemer worden verstrekt Kiescollege Het nieuw benoemde kiescollege heeft in zijn gisteren gehouden vergadering bij acclamatie den heer A Kreupeling oudgemeente secretarls tot voorzitter aangewezen Voorts had de vergadering tot resultaat dat de dertien zetels onder de diverse partijen konden worden verdeeld en wel in de volgende veihouding N H Klesvereen 4 zetels S D A P 3 zetels Chr H U 2 zetels R K S P 2 zetels z g Vrije groep 2 zetels VoOr 17 Petober a s zal inlevering an candidatenlljsten moeten plaats hebben ter benoeming van de leden van den tijdelijken gemeenteraad Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u De ter v d dag George Gershwin 6 30 u Het Rijk over zee wezen en toekomst V Suriname door Mr W J van Dalen 6 IS u Een kwartiertje bij de Cooncreekgirls en de Canadian HUI Billies 7 u Nieuwsberichten 7 15 u Reportage 7 3C u Het Sylvester Trio 8 u Lichtbaken V pater Henri de Greeve 8 15 u Voor den Zaterdagavond Populair programma 8 45 u Verdraagzaamheid hoorspel van Willem van Capelle 9 u Het Londen Paladlum Orcheitre 9 30 u Sportpraatje door Chr Geudeker 9 45 u Recital Bonse fluit Busch viool Roisican plano 10 15 u Dr Th van Schelven spreekt in rubriek mensch en maatschappij IJ 30 u Fransch Operetteconcert 11 u Nieuwsberichten en postscriptum 11 15 u A vond wijding door ds v Pcetegem 11 30 u Orkest van Fred Hartley 12 u Afkondiging en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 u Nieuwsberichten 18 15 u Wq spreken met 18 20 u Persbeschouwingen 30 u Gevraagde gramofoonplatcn 30 u Programma v de Ned Strljdkr 20 u Bonprogramroa 21 V Opbouw Min Ringers over wederopbouw 21 15 u Lilly Gijenes en haar 20 Hongaarsche zigeunermeisjes 21 45 u Avondwijdinq door Ds A A vaö Ruler Ned Herv pred te Hilversum 22 u Nieuwsberichten en postscriptum 22 15 u Dansmuziek 23 u Afkondiging en Wilhdmua I OH dc week Hét lied der achttien dooden is wel een van de meest bekende uit de verzetsverzen Dit gedicht van Jai Campert brengt ons in de cel van een man die aanstonds weggehaald kan worden om geplaatst te worden voor de geweerloopen en te worden neergeschoten Hij ziet het graf voor zich en vlak daarop de lieflijkheid van lucht en land Van Hollands vrije kust Hij ziet nog eens de overval op het vaderland en de innerlijke noodzaak van bet verzet Hij doet voor zijn nabestaanden een beroep op steun en vraagt voor zich Gods gena Opdat ik heenga als een jnan Als Ic voor de loopen sta HET LIED DER ACHTTIEN DOODEN Een cel is maar twee meter langEn nauw twee meter breed Wel kleiner nog is het stuk grondDat ik nu nog niet weet Maar waar ik naamloos rusten zal Mijn makkers bovendien Wij waren achttien in getal Geen zal den avond zien O lieflijkheid van lucht en land Van Hollands vrije kust Eens door den vijand overmand Vond ik geen uur meer rust Wat kan een man oprecht en trouw Nog doen in zulk een tijd Hij kust zijn kind hij kust zijn vrouw En strijdt den ijd len strijd Ik wist de taak die ik begon Een taak van van moeiten zwaar Maar t hart dat het niet laten kon Schuwt nimmer het gevaar Het weet hoe eenmaal in dit land De vrijheid werd geëerd Voordat die vloekb re schennershand Het anders heeft begeerd 5 Maart 1941 Voordat die eeden breekt en braltHet misselijk stuk bestond En Hollands landen binnenvalt En brandschat zijnen grond Voordat die aanspraak maakt op eer En zulk Germaansch gerief Ons volk dwong onder zijn beheer En plunderde als een dief De Rattenvanger van Berlijn Pijpt nu zijn melodie Zoowaar als ik straks dood zal zijn De liefste niet meer zie En niet meer breken zal het brood Noch slapen mag met haar Verwerpt al wat hij biedt of bood Die sluwe vogelaar Gedenkt die deze woorden leest Mijn makkers in den nood En die hen nastaan t allermeest In hunnen rampspoed groot Gelijk ook wij hebben gedacht Aan eigen land en volk Er komt een dag na eiken nacht Voorbij trekt ied re wolk Ik zie hoe t eerste morgenlicht Door t hooge venster draalt Mijn God maak mij het sterven licht En zoo ik heb gefaald Gelijk een elk wel falen kan Schenk mij dan Uw gena Opdat ik heenga als een man Als k voor de loopen sta In een kleine verzameling van verzetspoëzie uit 1943 vindt men vermeld dat Campert dit gedicht schreef enkele uren voor hij werd gefusileerd De inhoud van het gedicht leidt tot deze gedachte die intusschen toch niet juist is In Het vrij Nederlandsch Liedboek waaraan wij het lied weer ontleenen vinden wij ook een gedicht geschreven aan den vooravond van den dag dat Jan R Th Campert een jaar gestorven was 11 1 44 beginnende met het vers Alweer alweer ging een rampjaar voorbij Alweer Januari en alweer de elfde En vraag je mij hoe nu de zaken staan Veel is veranderd te veel nog hetzelfde Campert overleed dus in Januari 1943 blijkens een In Memoriam Jan R Th Campert uit denzelfden bupdel stierf hij den hongerdood Een vriend schrijft daarin wat hij het laatst van Campert vernam Van verzen sprak je in je eersten brief En maakte grapjes maar toen vroeg j om brood En eindelijk om een paar heele schoenen Dan niets meer Niemand kon iets voor je doen en Toen kwam t delirium van je hongerdood Waarin je stem zich voor het laatst verhief CDMEDIESPELEN Eerste tutvoering van de Goudsche Tooneelkring Met overmoedige speelschheid hebben wij dit stuk aangegrepen om een dartel spel te spelen met het publiek aldus zegt Cruys Voorberg in zijn inleiding tot Comediespelen het stuk van Johan W Broedelet waarijiede de Goudsche Tooneelkring gisterenavond in Concordia haar serie opende En inderdaad een dartel spel is er gespeeld met het publiek dat vol spanning heeft medegeleefd met Johan Drunen de acteur Elsa zijn vrouw en hun collega Gerard Hasselt Vooral Cruys Voorberg slaagde er volkomen in de figuur van den Tooneelspeler Johan van Drunen als levende werkelijkheid voor ons neer te zetten daarbij schitterend terzijde gestaan door Mimi Boesnach als Elsa zijn vrouw en Guus Oster in den rol van Gerard Hasselt hun collega en huisvriend Op het aloude thema van de driehoeksverhouding hebben deze drie acteurs in een brillant geschreven stuk het publiek weer eens een geheel nieuwe visie gegeven Werkelijkheid en verbeelding voortdurend doorelkaar gewerkt zoodat de grens soms niet meer te onderkennen viel met tot slot een buitengewoon fraai gespeelde climax waarbij wij echter figuurlijk weer werden wakkergeschud uit het rijk der verbeelding en in de nuchtere werkelijkheid van het Comediespelen verplaatst werden De Goudsche Tooneelkring komt de eer toe het Goudsche publiek na de bevrijding weer voor het eerst met het Groote Tooneel te hebben laten kennismaken en dit is geschied op een wijze die ons nu reeds verlangend doet zijn naar meer Tooneel Wat zeg je daarvan Zoo is de naam van de Jubileum revue die de Goudsche Bond van Dilettantenvereenigingen Donderdagavond in den Schouwburg opvoerden bij gelegenheid van zijn 25jarig bestaan Er was werk van gemaakt en er zat goede leiding in Jammer dat de zangeres in Argentina door de begeleiding te veel overstemd werd overigens goed uitgevoerd ook de dans In het tweede bedrijf was het circus inactie met het optreden van alle artisten De entréemuziek kon wat ingekort Krachtsport verplaatste ons even m decircussfeer waar de directeur zijn Arabische olbloeds voorleidde bij nade inzicht bleek het eigen teelt te zijn en dewalsacrobaten blijk van hun kunnen gaven Met wat meer dictie kan de Berggeest ditnummer mooier vertolken De zanger vanhet afscheidslied van den piloot werd nogaloverschaduwd door de sweetheart song vanmej v d Jagt De scène van de Hawaiiandroom ging vlot Ons lijkt dat het vaak verlaten en betreden der zaal door de medespelenden voor de toeschouwers hinderlijkis De Bonds girls kwamen nog voor hetvoetlicht in keurige uniformen en een finale waarbij het groote aantal spelers van dezenavond op het tooneel verscheen besloot hetgeheel Costumes nog steeds een groote puzzle waren evenals de decors en debelichting keurig verzorgd Er zat gang in De regie had de heer A Schoonderwoerd De burgemeester gaf door zijn aanwezigheidblijk van zijn belangstelling De Bond kanzeggen t was alleszins een geslaagdenavond Filmnieuws Dat afspraakje met miin vrouw In de Schouwburg Bioscoop draait deze week de film Appointment for Love Dat afspraakje met mijn vrouw waarin Margaret Sullavan en Charles Boyer de rollen vervullen van den nuditer aangelegden dokter en den toonee chrijver Toevallig komen zij mtt elkaar in contact en reeds spoedig treden zij in het geheim in het huwelijk Zij wil echter haar vrijheid behouden om haar taak in het ziekenhuis te kunnen blijven vervullen Allerlei komische verwikkelingen zijn het gevolg Zij bewonen tv ee appartementen in het flatgebouw en de liftbediende zou een boek kunnen schrijven over het tweetal fat steeds onder allerlei gekibbel van de 17de naar de 22ste etage heei en weer lift Er is veel gezonde humor in deze film die knap s el te zien geeft De twee hoofdrollen zijn sympathieke figuren en als zij op het eind hun dwalingen inzien en besluiten om voortaan slechts een appartement te gaan bewonen kunnen wij ons bij de vreugde van den liftbediende aansluiten een Engelen hebben vleugels Dit is de titel vah de film die momenteel in de Réunie Bioscoop draait met in de hoofdrollen Gary Grant en Jean Arthur Het gegeven speelt zich af in Zuid Amerika op een slecht vliegveld tusschen de bergen waar de piloten een harde strijd hebben te voeren om een luchtpostverbinding stbande te houden Er zijn in deze film prachtige staaltjes van vliegkunst te zien en ook de spanning ontbreekt niet Ondanks een Vliegongeluk zet de directeur van de onderneming door en weet alles ook wat de liefde betreft tot een goed einde te brengen Voor liefhebbers van aviatiek spanning en natuuropnamen kunnen wij deze film aanraden Het gelnksnummer De liefhebbers van de zuivere amusementsfllm kunnen deze week genieten van het Amerikaansche product Pot O Gold een film zonder veel pretenties maar toch in staat voor anderhalf uur vrooUjke ontspanning te zorgen John Haskel een berooide jongeman eigenaar van een ilecht floreerende muziek handel li door den nood gedwongen bij zijn oom Charley een groot zakenman die een afschuw heeft voor alles wat maar met muziek te maken heeft in de zaak te gaan Hij gaat dan ook op weg naar zijn oom die op het moment van aankomst juist tnhevig conflict is met een band die het dakvan een huis naast oom Charley i kantoorals oefenplaats gebruiken John zit voor hij het weet temidden van de verwikkelingen ia zijn enthousiasme plaat t hij met een a tomaat zelfs een voltreffer op het hoofd van zijn oom maakt kennis met de leden van de band wordt verliefd op Molly de dochter vao oom s aartsvijandin en komt tenslotte samen met zijn oom in de gevangenis terecht waar het overigens verre van ongezellig Is 2 owel voor zijn oom als voor Molly weet hij aanvankelijk zijn relatfes met de andere partij verborgen te houden 2 1fs weet hij de laatste over te halen een reis naar Canada te gaan maken ceemt dan de zaken waar en laat in het reclame uurtje van zijn oom de baad optreden Dit reclame uurtje is door zijn Inhoud de oorzaak dat oom Charley in woede ontstoken terugkeert maar het wordt ook aanleiding tot de verzoening van allen met allen en dus tot het gelukkige einde Boekbespreking EEN BOEK UIT DE RADIOWERELD Ds Spelberg over brieven van luisteraars Het liep in Juni 1941 spaak met de uitzendingen van den V P R O De Duitsche autoriteiten verboden Ds Spelberg een van zijn Gesprekken met luisteraars toen hij daarin een uiteenzetting wenschte te geven van de Joodsche Messiasverwachting Na steeds hernieuwde conflicten kwam het bericht dat alle Vrijzinnig Protestantsche uitzendingen tegen 1 October 1941 geheel moesten ophouden Ds Spelberg wiens taak hiermee vrijwel werd stopgezet is toen op zijn wijze gaan onderduiken en wel in de theologische studie Hij heeft daarop de kroon gezet door t schrijven van een uitgebreid proefschrift waarin hij de brieven die hij naar aanleiding van de uitzendingen in den loop der jaren ontving vanuit verschillende gezichtspunten bijv psychologisch en theologisch bes houwt Zijn betoog loopt hierop uit dat door de uitzendingen een nieuwe kerkelijke gemeente is gegroeid die de gemeenten in kerkgebou wensamenkomend doorkruist Het boek draagt dan ook de titel Een radiogemeente Het is met de vele aangehaalde brieven een merkwaardig werk Wanhoop en verbetenheid staan er vlak naast geloof en denkbaarheid Duidelijk spreekt er uit dat de V P R O zijn luisteraars niet enkel onder de intellectueelen had De ongeletterden met