Groot Gouda, zaterdag 13 oktober 1945

Overschrijding Gas en Ëiectriciteitsrantsoen Enkele afnemers werden deie week van gas efj electridteit afgesneden wegens overschrijding van het rantsoen De eerste afsluiting duurt 14 dagen bi herhaalde overschrijding 3 maanden Bii overschrijding van het gasrantsoen wordt men tevens van electriciteit afgesneden en omgekeerd RADIOPROGRAMMA VOOR ZONDAG 14 OCT 1945 Hilversum 1 301 M M 8 30 u Van man tot man Kapt Pater Goossens O F M 9 00 en programma u Nieuwsberichten overzicht 9 20 u Pianomuziek van Fr Chopin 9 30 u Klassiek concert 10 30 u Kerkdienst Ger Kerk in hersteld verband Parkkerk Parklaan te Amsterdam Voorganger Ds Dr G Geelkerken Kerkkoor o l v W van Laar 12 00 Uitzending voor Nederlanders buiten het Vaderland Pater L A Haye O F C M Kruisheer van het klooster der kruisheeren te Bussum 12 15 13 00 13 20 Lichte muziek Metronoom Nieuwsberichten Teddy Brooks Rhythmc Quartet met medewerking van Mizzy Smeekens en gramofoon intermezzo 14 00 u De spoorwegen spreken 14 10 u Muzette klanken 14 30 u het Radio Philharmonisch Orkest o l v Albert van Raalte Solisten o Juda viool in de pauze 15 20 u Het Bovary van Flaubert doorRolien Numann 16 30 u Kerkdienst Doopsgez Kerk Boraberglaan Hilversum VoorgangerDs A L Broer Doopsge predikant te Hilversum 17 30 u Corduweener Non Stop 18 00 u Schrflle tegenstellingen 19 00 u Nieuwsberichten 19 30 u 20 00 u 19 15 u Sportuitslagen Sylvestre trio Nederland herrijst Drs H Mooy reorganisatie van het onderwijs 20 15 u Brieven van onzen Londenschen corresp J H Huizinga 20 30 u Opera concert door het Omroep orkest o l v Willem Lohoff Solisten Maria de Rooy sopraan en Henk Koenen tenor 21 30 u Voordracht 21 45 u Programma van lichte instrumentale soli 22 15 u Mensch en maatschappij Dr C P Gunning 22 30 u Klassiek orkest 23 00 u Nieuwsberichten en post scriptum 23 15 u Avondwijding 23 30 u Afkondiging en Wilhelmus HUversum 2 415 M 8 00 u Nieuwsberichten 8 20 u 9 00 u 10 00 u 11 30 12 00 12 20 12 30 13 00 13 45 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 16 30 18 00 Zondagochtendklanken Gevarieerd Zondagmorgenconcert R K Kerkdienst uit de St Nicolaaskerk te Baarn Celebrant Kap Theo Bpx Predikant Kap W Kuiper u Tsjechische muziek u Nieuwsberichten u Het koor Dana u Ensemble George Frank u Tocht door Azië u Weekbladenoverzicht u Koormuziek u Rumba s en tango s u Ensemble Eddy Walls u Gramofoonmuziek u Het Regenboog cabaret o l v Willy van Hemert u Oome Keesje u Nieuwsberichten 18 20 u Harry de Groot en zijn vibrafoon sextet 18 45 u Denksport 19 00 u Pianorecital door Miep Engelenberg 19 30 u Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 u Joop Walvis orgel 20 30 u Kamermuziek 21 00 u Illegale Poëzie 21 15 u Benedict Silbermann dnd his Novelty Serenaders 21 45 u Avondwijding door Pater J van Dijk 22 00 u Nieuwsberichten en postscriptum 22 15 u Heet van de naald 23 00 Afkondiging en Wilhelmus BINNENLAND Afwijking betalingsgewoonten Op het oogenblik valt bij een deel van het publiek de neiging te bespeuren om zooveel mogelijk contant geld in handen te houden of te krijgen en om alle betalingen zooveel mogelijk door overschrijvingen te verrichten Eenerzijds wordt dan ook geklaagd over verkoopweigering door winkeliers die uitsluitend geld willen accepteeren terwijl anderzijds bepaalde personen die altijd contact betaalden nu het contante geld vasthouden en alleen door middel van een overschrijving aan hun verplichtingen willen voldoen Deze abnormale voorkeur voor contant geld gepaard gaande met het vasthouden van een onnoodig groot bedrag daarvan kan het betalingsverkeer alleen maar bemoeilijken De Minister van Financiën wijst er zeer nadrukkelijk op dat hij niet van plan is de papiergeldcirculatie ten 4 ehoeve van zulke practijken te vergrooten aangezien dit volkomen in strijd zou zijn met het algemeen belang Door de deblokkeeringsmaat regelen wordt voldoende contant geld in omloop gebracht en wanneer men dit niet op de juiste manier wil gebruiken dan zal men daarvan ook zelf de gevolgen moeten dragen Opdat de goedwillenden zoo min mogelijk het slachtoffer zullen worden van hen die deze moeilijkheden veroorzaken zal tegen deze elementen die blijkbaar hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het herstel van ons land niet willen beseffen krachtig worden opgetreden In principe wijke men zoo weinig mogelijk van zijft vroegere betalingsgewoonten af Van iemand die zijn huur steeds in contanten uit zijn loon of salaris betaalde wordt verwacht dat hij dit ook nu zal doen Anderzijds mag b v een winkelier die altijd overschrijvingen heeft geaccepteerd nu niet weigeren om zijn waren af te leveren als hem geen betaling in contanten wordt beloofd Het dreigen met moeilijkheden bij latere aflevering zoo als dit b v door kolcnhandelaren is geschied om thans contante betaling te verkrijgen moet uiteraard ongeoorloofd worden geacht Te meer geldt dit omdat handelaren niet alleen zelf weer door overschrijving aan hun verplichtingen kunnen voldoen maar ook bij speciale behoeften aan contant geld steeds bij de instelling waar zij een tegoed hebben een met redenen omkleed verzoek tot indi vidueele deblokkeering kunnen indienen Ten aanzien van alle onredelijke afwijkingen van bestaande betalingsgewoonten herinnert de Minister van Financiën daarom aan de verordening no 143 van den Chef van den Staf Militair Gezag van 13 September 1945 waarin zware straffen zijn gesteld op ieder saboteeren van de geldsanee ringsmaatregelen De namen van hen die zich hieraan schuldig maken kunnen worden gerapporteerd aan de afdeeling Geldwezen van het Ministerie van Financiën Kneuter dijk 22 Den Haag met vermelding op de enveloppe van de woorden Afwijking betalingsgewoonten Indien bij onderzoek blijkt dat op laakbare wijze is opgetreden zal het Ministerie van Financiën bovendien niet aarzelen om de schuldigen uit te schakelen van alle deblokkeeringsvoordeelen Motie van den heer Schouten Tijdens het Tweede Kamer debat over het wetsontwerp houdende regelen omtrent de voorloopige Staten Generaal heeft de heer Schouten een motie ingediend waarin de Kamer als haar oordeel uitspreekt dat aan de tijdelijke Staten Generaal dezelfde bevoegdheden dienen te worden toegekend als aan de voorloopige Staten Generaal Intusschen heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp houdende de regelen omtrent de voorloopige Staten Generaal aangenomen met 51 tegen 14 stemmen Alleen de Anti Revolutionairen stemden tegen De scheepvaartpool wordt ontbonden Naar wij vernemen zal de scheepvaartpool waarin zooals bekend ook de Nederlandsche schepen varen op 2 Maart 1946 ont bpnden worden De Nederl schepen zullen dan weer voor de eigen reedcrijen varen De tankschepen zullen reedi aan het eind van deze maand vrij komen KUNST Een amateur tooneel De Eereraad voor het tooneel heeft uitspraak gedaan in zake de amateur tooneel vereenigingen die lid zijn geweest van de Kultuurkamer De Eereraad is van oordeel dat deze ver eenigingen tot 1 September 1947 niet meer mogen optreden noch in het openbaar noch in besloten kring Tevens wordt bepaald dat alle overige amateurvereenigingen tot dien datum voor hun optreden een vergunning noodig hebben welke door de N A T U zal worden verstrekt OFFICIEELE PUBLICATIE Dekzeilen ten behoeve van landbou wbedrij ven Landbouwers die een dekzeil wenschen aan te vragen kunnen zich hiervoor schriftelijk wenden tot het bureau grondstoffen van het rijksbureau Voedselvoorziening Lange Voorhout 10 s Gravenhage via den P B H Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van den leverancier en belde stukken moeten daarna aan den plaatseltjken bureauhouder In wiens district de aanvrager woont ter hand worden gesteld De P B H voorziet deze stukken van zijn advies en zendt ze door aan het bureau grondstoffen Loondorschers moeten aanvragen voor dekzeilen rechtstreeks inleveren bij de vakgroep Loondorscherij te Amsterdam Molenzeilen kunnen te zijner tijd worden aangevroagd bij de afd IndHStrieele Outilage van het hoofdbedrijfschap voor akkerbouw producten Wasscnaarscheweg 14 sGraven hagc Nieuwe rantsoen en wisselbonnen Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat binnenkort nieuwe rantsoenbonnen voor voedings en genotmiddelen in gebruik zullen worden genomen De nieuwe rantsoenbonnen zijn rood van kleur terwijl de tekst in zwarte roode of blauwe letters is gedrukt De nieuwe wisselbonnen zijn in verschillende kleuren uitgevoerd en dragen als tekst de aanduiding van het artikel alsmede de hoeveelheid In omloop worden gebracht wisselbonnen voor 50 gram brood 5 gram boter enz 25 gram vleesch 25 gram kaas en 14 Liter melk De thans in gebruik zijnde rantsoenbonnen voor bovengenoemde artikelen met den opdruk 201 45 zonder opdruk of met de letters B N G in den ondergrond blijven nog t m 10 November geldig Na dien datum kan men van deze bonnen geen gebruik meer maken Inlevering con tractrunderen De veehouders worden er nadrukkelijk op gewezen dat zij verplicht zijn bij het aa voeren van een contractrund op de noodslachtplaats tevens tegelijkeVtijd het bijbeboorend contract In te leveren ij nalatigheid al het rund als niet geleverd wordenbeschouwd en zal de vee h der een andere vrije koe van hetzelfde g wicht moeten leveren welke niet wordt afgeschreven van den leveringsplicht Uitreiking schoenenbonnen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de Distributiediensten in de pro vincies NoordHolland met uitzondering van de gepieenten Haarlem Bloemendaal Heemstede en Velsen Groningen Friesland Drenthe en het Noordelijk deel van Overijsel op plaatselijk nader bekend te maken dagen gelegen in het tijdvak van 8 October t m 31 October de schoenenbonnen zullen uitreiken welke men onlangs heeft kunnen aanvragen Voorts zullen in genoemd tijdvak op nader bekend te maken dagen in het geheelc Noorden des lands dus in de provincies Groningen Friesland Drenthe Overij sei Gelderland benoorden den Waal Utrecht Noord Holland en Zuid Holland benoorden Ket haringvliet wederom bonnen voor beroeps roepsen werkschoenen worden uitgereikt Mededeelingen plaatselijke Distribntiediensten Gouda Mededeelingen voor den handel Detaillisten op den voor hun codenummer geldende dag Te veritrckken walingen Artikel Suiker Bloem Rijst Boter Margarine tn te lerecem con lumeoteobonnca 709 d 753 343 350 331 rest 618 619 d 668 348 730 rest 614 d752 el9 i v rest d667 el8 l v 710 d745 d755 rest a bc 683 d 671 672 711 712 d 756 3 2 353 354 SSS oudetocw oude tocw 360 rest a bc 684 686 d 673 Vet Kaas Eieren 713 rest abcé44 733 rest 620 621 Vleeschwaren 742 rest 740 Rantsoenb Tabak Slagers Vleesch Aardapp h Aardappelen Melkhand Melk 52 rest 50 uitsl op Maandag 742 rest 740 vleeschz uitsl op Dinsdag 743 b 754 715 rest 741 b 752 714 358 359 uitsl op Woensd a 753 d 760 761 b 753 c 753 rest a 751 d 757 758 b 751 c 751 356 357 Bakkers Brood uitsl op Donderd 700 t m 705 d 750 d 751 b 750 344 15 Am Bloem dl7 l v 70fl 707 345 4 en nieuwe bonn Inl Bloem 346Reduc ic 347 Zot t Aan grossiers in Zuidvruchten wordt e n nieuw voorschot voor Zuidvrucliten uitgereikt op basis van het oude voorschot vrr meerderd met 10 o waarvoor coupure co Ö 21 als toewijzing wordt uitgegeven Engelache biscuits De detaillisten welke de voorschotten van Engelsche biscuits nog niet hebben aangezuiverd dienen dit te verrekenen doormiddel van broodbonnen op den voor hun codenummer geldenden dag Bipoedcr De detaillisten welke de voorschotten van eipoeder nog niet hebben aangezuiverd dienen de in hun bezit zijnde bonnen voor eipoeder op den voor hun codenummer qeldenden dag aan te bieden ino 34 ores j Aankomende Naaister en LEERLING GEVRAAGD Modeatelier Bep de Raadt Taifmarkt 83 hopen Vrijdag 26 October onze geliefde ouders Heodrik de Broin Wilhelmina N van Oostenrijk hun 35 jarige echtvereeniging te herdenken Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dierbare kinderen Gouda Singelstraat 9 i Waar niet yertegenwoordlgd kunnen thans nog ACTIEVE AGENTEN geplaatst worden voor de verkoop van Tuin Bloem en Landbouwzaden flinke bijverdienste Centraal Zaadbureau f A y d WAL Hoojeveen Benige en elgcmccie kennisgeving Heden overleed plotseling in den ouderdom van bijna 67 jaar onze lieve Moeder Grootmoeder Zuster Behuwd zuster en Tante Mevr Adrians Cathariaa v d Kind Weduwe van den Heer JOHANNESCORNELISDEN HOED Rotterdam H van Marlo den Hoed F van Marlo iBussum C den Hoed B den Hoed Willegers en Kleinkinderen Waddinxveen 11 October 1945 Bodegr fiche Straatwefl 14 Adrei V Condolatie Steiinkade 7 Gouda De teraardebestclhng zai plaali hebben Dinidag 16 October a op de Algemeene Begraafplaat te Gouda te 2 45 aar Vertrek van Steijnkade 7 te twee uur MEISJES gevraagd DE PELIKAAN Amerika 21 SOLDAAT EN BURGER dezelfde schriftelijke cursussen ENGELS MALÏIS FRANS DUITS Vlot spr en schr in 4 of 8 mnd f 2 50 p mnd Steno boekhouden nflddenstandsdiploma Ned Taal en Correspondentie Opleiding praktijk examen £ ngels en Boekhouden NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst illegaal nu nationaal Gratis proefles van naam te WONINGRUIL Vrij huis te Rotterdam Terbtegge bevat 5 kamers badleamer keuken kelder groote tuin met garageloods huur f 45 voor dito huis te Gouda Inlichtingen G Schravesande Gouwe 37 te Gouda Tel 3451 GEVRAAGD een werkster Liefst voor den Vrijdag IJSELLAAN 175 Gevraagd een net daomeisje Apotheek Weqer Goowe 131 Werkster gevraagd voor twee ochtenden pet weck FLUWEELENSINGEL 106 Net kosthuis gezocht door nette jongeman Br onder no 571 bureau van dit blad Te koop gevraagd Transportbuitenbaod 26x2 Gauwe 21 Gouda