Groot Gouda, zaterdag 13 oktober 1945

fUfti U du meek Ho 777 Groote flesch inhoudt Liter f 0 75 f 0 20 HUWELIJK Ook U wilt eens een gelukkig Huwelijk sluiten Aarzelt daarom niet langer maar vraagt heden nog om inlichtingen Wij verstrekken deze geheel kosteloos en vrijblijvend In blanco enveloppe Geheimhouding is bi ons verzekerd Bureau KUNZE Postbus 8006 AmsterdamWest Een flinke LOOPJONGEN gevraagd G WIENTIES L Tiendeweg 44 Gevraagd een halfwas MEUBELMAKER en ceo Aanmelden lliilnHilir Flllir loBinB IWROEDEI TAXATIE J Hoogendoorn Beëedlgd Taxatcnr Pcptrttraat 16 Gonda Telcfooa 3109 Een dagmeisje van 8 tot 4 sur of een werkster gevraagd DE VRIES B MartcButraat 4 Vereeniging van Vrijzinnig Nederi Hervormden KLEINE KERK Peperstraat Zondag 1 October 10 3b uur GODSDIENSTOëFENINQ Ds C P Thomsen HUWELIJK Eeazame Zoudt ge niet gelukkig zijn met een directe serienzc kennismaking 7 Zoo ja schrijf ons dan Onze succesvolle bemiddeling is vOor alle leeftijden en standen en elk geloof door geheel Nederland ook ia Uw woonplaats en omgeving dus ook voor U I HaweiyksbeniiddeIin0akantoor nBzcelaior Kampertingel 48r Haarlem Qaopand Woensdags n Zatardaga van 2 4 30 uur GevrAagd geroutineerde naaisters aankomende Naaisters en afwerksters Mectiifibriak BOIillllSTIII DAC OBO R v CatawegéS Terstond gevraagd een Zelfst kunnende werken In of extern bij K VAN ES Zaidkade 29 Waddiaxveen Gevraagd aankomend Bouwkundig TEEKENAAR Uitgebreide soil m verlangd salaris te richten aan G SCHRAVËSANDB AvcUua Gottwc 37 Gotida Voor spoedig gevraagd een net meisje voor heele dagen F WARREN Kievitstraat 26 TH RiCKEN Vakkundige en snelle reparatie van alle soorten Hniahoud Ambacht ea Industrle Baaimachinea Zoutmanstraat 4 Gouda DAMES Laat thans Uw vllthoed weer vervormen bij Malson Van Eijck Groenendaal 12 Gonda Aan de Administratie van de Ambachtsschool is plaatsing poor een JONGSTE BEDIENDE Leeftqd circa 16 jaar Bekend met machine ichrij ven Spoedige indiensttreding gewenscht Sollicitaties bij den Directeur Graaf Plorisweg 38 Gouda Gevraagd In gezin van twee personen net helder Dienstmeisje Goede kost Zondags vrij Maison VERHOEFF Hoogstraat 23 JONGENS gevraagd Fa Gcbr MELKERT Metaalwarenf briek Graaf vaa BloUatraat 24a H H WINKELIERS Levert nu reeds Uw flesschen in Dit product kuiken wq U weer xoo spoedig mogelqk leveren Ook Am moniak is weer volop leverbaar Vereenigde Chioorfabrieken Gouda Fabriek t Koster Gij zensteeg 6 Gouda Tel 2268 r ONZE KANTOREN zullen a s Maandag en Dinsdag den geheelen dag voor het publiek gesloten zijn Fa T Gocdewaagen Zoon Incassobank N V Pa Knox Dortiand J van Mensch Pzn Nederi Middenstandsbank N V Fa M J Ogicr Co Rotterdamsche Bankverecniging N V J Dansinstituut WIM KOK TURFMARKT 120 Telefoon 3436 GOUDA Binnen en Buitenlandseh Gediplomeerd vCUtdf hCoCfP inschrijving van eerstbeginnenden Leerlingen voor Donderdagavond club Privélessen elk gewenscht uur BANKINSTELLING vraagt eenigc mannelijke en vrouwelijke Bedienden uit goed miHeu leeftijd 20 25 jaar Onmiddelijke indiensttreding Geëischt wordt goede ontwikkeling kantoorroutine accuraat werken net handschrift Brieven met oltgebreide tocllchtingca en opgave van referentiei ondirBo 722 bureau van dit blad Openbare verkoopiag y Kweekerij ioveotaris Deurwaarder B J N AKKERSDIJK te Gouda zal op Dinsdag 23 Oct a s om 10 u v m wegens beëindiging van het bedrijf ten verzoeke van den heer N DEN UIJL op de kweekerij aan de Henegouwerweg 105 te W veea nabij den verbindingsweg publiek a contant verkoopcn ca 1000 vaste planten 20 000 bloembollen en 300 cyclamen Voorts een warenhuis 50 M met centrale verwarmingtinstallatie en teeltvergunning een verwarmde bak met 40 eenruiters een partij bloemschotels bloempotten en nttmatten enz enz Kykdag Maaadag 22 October a a van 9 5 aar DE NUTSSPAARBANK te Gouda Oosthaven 12 zal Maandag 15 October gesloten zijn HET BESTUUR Zoo juist ontvangen Heidebezems Gootsteenboendc rs Sprookjesboekjes f 0 65 Th Allebrandi Kleiweg 78 Gouda TeL 3418 V oor elck wat wils UdSSCD reinigen keeten verstellen NIEUWE DASSEN bij inlevering van goed kunnen vanaf heden weer worden aangenomen DASSENREPARATIE STEIJNKADE 34 9ROKKING S BAKKERIJ AAN DE SPITS HIER ZIJN WE WEERI We krijgen bekendheid door heel de stad omdat we bakken kwaliteit Hebt U al proef genomen met ons Witbrood speciaal dat langen tijd malsch blijft En niet te vergeten ons Krop Tarwebrood met z n grooie voedingswaarde en toch licht verteerbaar Daar wij jaren gewerkt hebben voor tentoonstellingen is het brood voor U een sieraad op tafel Ul u U u 1 K w aroot eet BROKKING S Brood WICUWeHaVCmSZ o a txet zevenmaal is bekroond I ADRI VAN MAAREN Wijdstraat 13 f Gevraagd t FLINKE Winkcljufifrouw leenland BROOD EN BANKETBAKKERIJEN gouda PERSONEEL GEVRAAGD Net Meiijc anmclden bij de Concierge va de M V Z Ctabethstraal 66a Melaje vas 8 12 uur een ochtend per week vrij Mcvrauw Pel Krugerlaan 131 PERSONEEL AANGEBODEN J flrouw voor de Huithouding of enkele dagen e week als Werkster Brieven bo 0627 bureau van dit blad Nel Meiiie 17 aar biedtlich aan al melije in dea winkel Br no Oé bor vaa ditblad biedt ilch aan Coupeuie voor dames en klnderUeedlag zoowel nieuw als verstelwerk Brlaven no 692 bureau van dit blad TE KOOP GEVRAAGD een Bodcrac Wieg liefst op rollen en een Kinderwagen Brieven no 650 bur v d bl goed Beenpltpcn Krugerlaan 79 Gaifofnuis of Gasoven tje Steijnkade 31 TE KOOP AANGEBODEN llchtbl xwancodons Jongensslobpak e en wallen stoffen Joagenslasle beige leeffl d pi ra 2 jaar br no 0631 bur v d blad dritpits kookstel en èènplts kookstel Electr Str k xer 220 Volt Nieuwe Markt 9 een Vulkackeltje P C Bothnraat 33 Rolsckaatacn l g s Te bevr Gr Florlsw 7 een Motor O A pk 320 Volt en een partijtje blikken bussen G van Essen Reeuwijk E 1 Kinderschoenen m 23 en Damesscb m 39 Boegbeini Potgieterstraat 6 Huiskamerameublement vooroorl eiken en cta Dressoir old Finish Mosstraat 17 een Kinderstoel een Box een Huiskamerlampje en circa 50 Gramofooopl alles onde kwal inprlmastaat Erasmussiraat 15 Wandelwagen koperen Traproeden kacbelt ea eea tafelkleed Dt Jong Dabbele Buurt 15 Winkel drlc4Mll bedstel veotoorl kwal wolvullios twee nepen iwart bont A Soudan Deid Kade 3 Zwart langs en korte ollc regenjas maat i wltta IroawjapM raat ileep maat 10 Brjeven ondar at 0733 kaïcan van dl mê