Groot Gouda, dinsdag 16 oktober 1945

Radio prögramma van hedenavond Hilversum I 301 M 18 00 uur Ster van den dag Richard Taaber 18 30 u Engelschc les 19 00 u Nieuwsberichten 19 15 u Een kwartiertje Bob MalHn en zijn gitaar 19 30 u The masque raders 20 00 u Nederland Herrijst Herman Felderhoff spreekt ov r Lijmers en Achterhoek 20 15 u Vragenkwartiér door L de Jong 20 30 u Z weedsch Mannenkoor 20 45 u Nederl Programma Radio Philh Orkest o I v Albert v Raalte 21 45 u Ala meisjes droomen 22 15 u Mensch en Maatschappij Bernard Verhoeven over Kunst en Leven 2 30 u Zang en Pianosoli 23 00 u Nieuwsberichten en Post scriptum 23 15 u Avondwijding door ds B H Blauwendraad Ned Herv Pred Baarn 23 30 u Afkondiging en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 00 aur Nieuwsberichten wij spreken met en dagbladen overzicht 18 30 u Janie Bron zingt 18 50 u Voor je dapen gaat 19 00 Recital Willy Busch viool IsjaRos sican piano 19 30 u Programma voor de Nederl Strijdkrachten 20 00 u De werkende vrouw wint de vrede Spreekster Joop Reijntjes 20 45 u David Rose the Inkspots en Wayne King brengen een sweet programma 21 00 u Departementen aan het woord 21 15 Joop Wèlvis orgel 21 45 u Avondwijding Pater H Paalvast s c j priester van het H Hart 22 00 u Nieuwsberichten en post scriptum 22 15 u Heet van de naald een progratama van oude en nieuwe bekenden 23 00 u Afkondiging en Wilhelmus Eervol ontslag aan Ds v Dorp Wegens opheffing van zijn betrekking is met ingang van 1 Oct ender dankzegging voor de aan de lande bewezen dienstee eervol ontslag verleend aan Ds Jan van Dorp te Londen als leger en vlootpredikant in algemeenen dienst Ds van Dorp die ook in ons land groote bekendheid geniet door de uitzendingen van Radio Oranje blijft echter predikant van de Ned Gemeente te Londen BINNENLAND Brag bq Hedel tqdelijk gesloten Ten behoeve van het aanbrengen van nieuwe landengten aan de schlpbrug over de Maas bij Hedel gelegen in den rijksweg Utrecht Vianen Zaitbommel Hedel s Her togenbotch zal het landsverkccr over deze brug volledig gestremd zijn van Zaterdag 20 Oct 1945 6 u v m tot Maandag 22 Oct 1945 6 u v m of zooveel langer als noodig of korter als mogelijk zal zijn Het verkeer zal moeten omrijden over Moerdijk Keizeriveer of Nijmegen Van t d tot tijd zullen te Hedel voetgangers enwlel rijders wo den overgezet Beverwijk zonder noodraad In Beverwijk doet zidh de merkwaardigheid voor dat voor de 19 raadszetels slechts 11 candidaten zijn gesteld n l 8 katholieken en 3 Chr Historischen Thans hebben ook deze 11 candidaten verklaard dat zij geen zitting wenschen te nemen in den noodraad Beverwijk zal het dus zonder deze noodoplossing moeten zien klaar te spelen De beide thans zittende wethouders de hperen H B Vink en J J Romunde zullen hun functies voorloopig blijven waarnemen Wederopbouw Wieringenneer Op 17 October zal het een half jaar geleden zijn dat de Duitschers den Wieringer meerdijk vernielden en deze pxjlder aan de golven werd prijs gegeven De daardoor veroorzaakte vernielingen zijn groot Van de drie dorpen staan slechts nog de resten overeind Van de 148 woningen in Wieringer werf staat er nog één de rest is door de golven weggeslagen Met de andere dorpen is het evenzoo gesteld Van de boerderijen 512 in totaal is 85 a 90 geheel of grootendeels v rnield Op 9 Augustus kon met de bemaling worden begonnen en thans is het water in den polder gedaald tot 1 64 M N A P zoodat door deze bemaling reeds een daling is verkregen van 1 26 M De eerste hulpgeraalen zijn thans ook met de werkzaamheden begonnen Wanneer de rest spoedig volgt en geen bijzondere tegenslagen optreden kan de polder vóór Kerstmis droog zijn AJgemecne deblok£eeciagsverguniiing ten behoeve van notarissen en advocated Het Ministerie van Financien deelt mede dat de Nederlandsche Bank aan de betrokken financieele instellingen een algemeene deblokkeeringsvergunning nr 1 ten behoeve van notarissen en advocaten heeft gegeven Mits aan de betrokken bankrelatie een schriftelijke verklaring wordt overgelegd dat het gelden betreft welke de notaris of advocaat met de aangegeven bestemjning voor 26 Sept 1945 van anderen onder zich heeft gekregen mag over geblokkeerd tegoed worden beschikt dodi alleen door middel van overschrijving naar geblokkeerde rekeningen en naar rekeningen van Rijks Provinciale en Gemeentecomptabelep Contanten mogen uit geblokkeerd tegoed alleen worden opgenomen tot het aanhouden van een kas als in de normale uitoefening van de functie als zoodanig noodzakelijk is BUITENLAND Stakingen in Engeland en Amerika loopen ten einde Alles wijst erop dat de havenstaking in Londen Maandag vrijwel zal eindigen De arbeiders van de Londen en Millwallhaveas zullen vrijwel zeker heden het werk hervatten hetgeen van invloed zal zijn op de houding van de arbeiders van de West Indiahaven Ook de staking van de Amerikaansche havenarbeiders loopt volgens de meening van den Rijksbemiddelaar dtr Ver Staten John Burke nu spoedig ten einde Burke heeft gemeld dat thans 4000 stakers het werk hervat hebben DISTRIBUTIE NIEUWS Karnemelk voor zieken en zuigelingen Er zal binnenkort een regeling komen waarbij de karnemelk die thans regelmatig ter beschikking komt uitsluitend ten goede zal komen van die zieken en zuigelingen die deze op voorschrift van hun arts noodig hebben De bonnen voor gestandaardiseerde melk van den betrokkene moeten daartoe ingeleverd worden en daarvoor in de plaats zal deze karnemelk ontvangen tot elke voorgeschreven hoeveelheid Ook zal het mogelijk zijn in plaats van kztmemelk taptemelkyoghurt te verkrijgen Extra rantsoenen voor a 5 en ionge moeders Het centraal distribqtiekantoor deelt mede dat de extra rantsoenen voor a en jonge moeders voortaan de volgende hoeveelheden zullen bedragen per vier weken 7 rantsoenen bloem 8 rantsoenen grutterswaren 10 rantsoenen melk 2 rantsoenen boter of margarine naar keuze 4 rantsoenen vleesch Voorts zullen in den vervolge de extra rantsoenen verstrekt worden gedurende een periode van 28 weken vóór en 24 weken na né de bevalling in plaats van gedurende 24 weken vóór en 28 né de bevalling Zij die thans nog extra rantsoenen ontvangen zullen deze evenwel nog gedurende 28 weken na de bevalling kunnen verkrijgen flicaw model opphücvel Met ingang van 26 November a s zal een nieuw n odel opplakvel van kleiner formaat In gebruik worden genomen zulks in verband met het feit dat de bonnen van de bonkaart welke op bovengenoemde datum geldig verklaard wardt kleiner zijn dan tot dusverre het geval was De thans nog in gebruik zijnde opplakvellen kannen na 26 November worden gebruikt voor het opplakken van rantsoenbonnen Deze bonnen mogen ook op opplak vellen van nieuw model worden geplakt waarbij dan 1 bon 2 vakjes dient te bedekken Correspondentie voor Indische troepenr De Voorlichtingsofficier der Kon Landmacht deelt mede dat brieven aan de vrijwilligers der zoojuist uit Engeland naar Indië vertrokken bataljons der Kon Landmacht geadresseerd kunnen worden met vermelding Van het onderdeel en van de toevoegingen Royal Neth Army en S E A C South East Asia Command Voorb§eld Copl J Pietersen II 13 R I RcAral Neth Army S E A C KORTE BERICHTEN Door een Joodsch anti fascistisch conite M de Sovjet Unie is een zwart boek samengesteld over de schandalen die de Nat Soc tegen Joden uit de SovJet Unle hebben bedreven Het eerste deel hiervan is thans gepubliceerd tsz J i L i I l l ll VAf M t M C I d J E O gevraagd DE PELIKAAN Amerika 21 Dame h b b h verzoekt ZITSLAAPKAMER met of zonder pension Brieven onder no 8H bur v d bl Nette aankomende WINKELJUFFROUW GEVRAAGD liefst met eenige winkel ervaring leeft niet beneden 18 jaar voor afd Dames modeartikelen Schriftelijke aanbiedingen worden spoedig Ingewacht Fa Grootendorst Co GOUDA GEVRAAGD ZELFST HULP in de Hniahovdiaf Br onder no 799 bur v i bl Gevraagd een ervaren BilninistraÉïB kracht met boekhoud diploma Brieven onder no 798 bur v d bl Heden werd ik verblijd met de geboorten van mijn twee zusjes Adriana en Hertka COKKIE VAN VLIET Gouda 14 October 1945 p C Bothstraat 105 De Verloving van ANNIE DE JONG en TOON WILLEMSE dat door o mstandigheden was uitgesteld gaat aanstaande Zondag door Thuis Zondagmiddag van 3 5 uur Graaf van Bloisstraat 74 Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de deelneming en vele blijken van belangstelling ondervonden van familie en bekenden bij de teraardebestelling van onze lieve Vrouw en Moeder AUda Kooiman De 2 eaw en in het bijzonder aan den huisarts Dr B J Broekhuizen voor de goede behandeling bij de ziekte en het overlijden bewezen Uit aller naam A KOOIMAN Gouda October 1945 Hc aitra t 1 9 De ondergeteekende door het Nederlandsche Beheersinstituutbe noemd tot beheerder over het vermogen van SIBGFBIBD LEVY laatstel k gewoond hebbende Krugcrlaan te Gouda verzoekt allen die iets verschuldigd zijn aan of onder hun berusting hebben dan wel iets te vorderen hebben van bovcnfenoemde hiervan ten spoedigste afgifte of mededeeling aan hem te doen C H HAGEDORN v Swietenstraat 16 Gouda echte Goudsche siroopwafelen op tafel te brengen Want zij bekoren het oog en hun voortrefTelijke smaak streelt de meest verwende tong En daarbij zijn zij ook als voedsel van de grootste beteekenis door hun lichte verteerbaarheid Geen nuttiger tractatie voor Uw gezin dan Steenland s Goudsche siroopwafelen leenland s BROOD EN BANKET GOUDA f BAKKERIJEN m Net Meisje ♦ gevraagd voor halve dagen in klein gezin LAZARUSKADE 2 Kachels Wie heeft te koop of wil rullen voor één of meer calorifières een school kachel b v Godin of ander merk Aanmelden Borg MarteBBBiagel 25 Tel 3678 Boekhouder vraagt zit slaapkamer b h b h Brieven onder no 786 bureau van dit blad WoningruÜ Huis te Alphen a d Rijn 5 kamers keuken en zolder voor huis te Gouda Brieven oader no 796 bureau van dit blad Heer b h b h zoekt voor direct gem Zit tldapJcaner liefst in de omg van het station Br onder no 829 bur v d bl Abonneert U op GROOT GOUDA DANSAVOND op ZATERDAG 20 OGTOBED QQP s avonds 8 uur in Concordia Gouda BoUet Mc VMu v d Stooi uit Amslerdam mei medewerking van solisie uii den Siadsschouwburg Voorverkoop der plaalsen 17 18 19 20 October van 10 lol 12 uur aan Concordia en aan do zaal vanaf 7 uur s avonds NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Met ingang van 15 October zijn tal van plaatsen heropend voor het vervoer van STUKGOEDEREN Voorts zal van dien datum af aanneming en verzending der goederen evenals voor den Oorlog dagelijks plaats vinden Inlichtingen aan de stations en de Handelsagentschappen JaiowzieëH Laat z nu vernieuwen en in hel voorjaar ophangen Wimterberging markiezen enz Markiezenfabriek Goudkuil MOLENWERF 18 90 TEL 9310 Glazenwasscherll Schoonmaakbedrijf