Groot Gouda, woensdag 17 oktober 1945

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN 1 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Td 309 Abonn p w 25ct Losse numm lOct DAGBLAD NUMMER 54 WOENSDAG 17 OCTOBER 1945 GOUDSCHE VERRAADSTER STAAT TERECHT Elsch van tien jaar tegen Marrlgje van Eyk De zaak Laurier verdaagd Het Bijzonder Gerechtshof zal op 30 October uitspraak doen t f k uduUkt Weersverwachting medegedeeld door bet K N M I tot morgeoavond Zwaar tilwolkt met tijdelijke opklaringen In de ochtend plaatselijke mist vooral in het Z O Overwegend droog zelfde temperatuur zwakke wind Jk heb ex spijt van en wist niet d t de gevolgen van mijn woorden zoo erg zouden zijn waren ongeveer de laatste woorden die vCTdachte Mej Marrigje van Eyk zenuwachtig uitte toen zij 10 jaar tegen zich hoorde eischen Wat is er in Gouda te doen Réunie t Vrijdag t m Woensdag Alleen engelen hebben vleugels Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Het geluksnummer Woensdag 17 Oct 7 u bovenzaal Reunie Ds J Borger over Het gezin in verbanil met De mensch van morgen Idem 8 u Kleine Kerk Peperstraat filmavond Herwonnen Geluk Nat Chr Geheelonth Ver Idem Het Blauwe Kruis Westhaven Ledenvergadering van de Kon Ned Mij v Tuinb 6 Plantkunde Woensdag 17 Oct 8 u Nieuwen Schouwburg Terug van het front Donderdag 18 Oct 8 u Concordia Tavenu met n Zomerzotheid Gisteren stond te s Gravenhage voor het Bijzondere Gerechtshof als verdachte terecht Marrigje van Eyk uit de Gronjéstraat alhier beschuldigd van het aanbrengen van Nederlanders die wapens zouden hebben vervoerd In Februari van dit jaar had zij aan denchef van de landwacht in Gouda M J Heyenoord die thans als getuige voorkwam doorgegeven dat er per baktiets wapens in de woning van den Heer Langeraar aan den Burgemeester Martenssingel waren binnengebracht De bakfiets bevatte in werkelijkheid levensmiddelen voor ondergedokenen Hijwerd gereden door de heeren Idenburg enFeith Zoet Zij ontmoetten den Heer Langeraar hetgen door M van Eyk werd gezien Zij stelde de landwacht hiervan in kennis daar zij vermoedde dat hier iets ondergrondsch gaande w s Het gevolgwas dat er bij den heer Langeraar huiszoeking werd gehouden Deze Jeverdeniets op Daarna volgde een huiszoeking bij Idenburg waar Feith Zoet toevallig aanwezig was Deze laatste wist echter te ontkomen De S D die die keer de huiszoeking leidde vond een radiotoestel en eenige pamfletten Wapens werden niet gevonden doch wel een lijst waar o a 2 of 3 sten guns vermeld stonden Idenburg werd daarom ook gearresteerd en viai verschillende kampen naar Duitschland vervoerd waarvan hij tot op heden niet is teruggekeerd Uit het getuigenverhoor en de vragen welke Mr J Smit die de verdediging voerde stelde bleek dat verdachte wel degelijk uit eigen beweging deze zaak had aangebracht Ook bleek het dat verdachte een persoonlijke wrok koesterde tegen Idenburg hetgeen mede een drijfveer is geweest voor haar daad De Procureur Fiscaal ivlr Dyserinck hierna het woord krijgende vond dat verdachte een buitengewoon gevaarlijk spel hgeft gespeeld Zij had moeten begrijpen dat haar mededeelingen aan de landwacht natuurlijk aan de S D werden doorgegeven De gevolgen van haar daad zijn zeer ernstig Mr Dyserinck concludeerde dat een ernstige straf hier zeker op zijn plaats is en eischte 10 jaar gevangenisstraf met ontzetting uit het kiesrecht voor het leven Mr T Smit voerde ter verdediging aan dat de rol die verdachte had gespeeld in de dagvaarding verkeerd was voorgesteld Ueoorzaak lag volgens hem bij de Landwacht Wel gaf Mr Smit toe dat er ernstige en betreurenswaardige fouten gemaakt zijn Hij weet echter het overbrengen van de bericiiten meer aan vrouwelijke babbelzucht dan aan een zucht tot verraden Spreker riep de uiterste clementie in te meer daar verdachte s moeder gestorven en haar vader reedsop leeftijd is tt c Mr van Berckel President van het Hot die eerst verdachte nog gelegenheid gaf haar standpunt uiteen te zetten bepaalde de uitspraak op 30 October De zaak Laurier verdaagd WAT GEBEURDE ER 17 October 1944 IJzendIjke Veroverd Overbcek bevrijd Straatgevechten in Belgrado 1942 U S A troepen in Liberia D N B Stalingrad op de staalfabriek na in Dultsche handen Ben te dnre kapper De kapper A K van de Z eugestraat behoort tot de zoogenaamde ingedeelde kappers Dat wil zeggen dat voor zijn zaak prijzen zijn vastgesteld Niettemin berekende hi te hooge prijzen zooals voor scheren f 0 25 in plaats van f 0 2 3 oor knippen f 0 60 In plaats van f 0 cnVoor meisjesknippen f 0 40 in plaats vké f 0 30 De prijzen zijn nu eenmaal vastgesteld en daar deze kapper zich er niet aan hield is een procesverbaal tegen hem opgemaakt Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Oct Jan z v J Vergeer éa M H van Leeuwen Bodegraafschestraatweg 8 13 Oct Izak z v P de Pater en W Veenendaal Vrouwensteeg 27 14 Oct Helena M d v J M de Jager en P Koolmees Buigvlietkade 77 AdrianacnHertha ds van A van Vliet en Chr Schmidt P C Bothstraat 105 Beligje d v V Verdouw en P Th de Jong 2e Kade 33 Hendrika M d V J A Bron en M P Vermeulen Woudstraat 11 15 Oct Hedwigis F M d V P B F de Jong en J W M van der Drift Burgem Martenssingel 7 ONDERTROUWD 15 Oct H J Kuhlmeijer en P den Boer A J Meijer en M H Lafeber G vanDiem en H M G Stravcrs DISTRICTS NIEUWS WADDINXVEEN Samenstelling Gemeenteraad Blijkens de heden gehouden candldaatstelllng ter verkiezing van leden van dennoodgemeenteraad zullen in den nieuwen raad zitting nemen Voor de N H Kiesvereeniging W Buitelaar H Jansen A Noorlander Jr T de Waardt voor de S D A P H v Egdom S Pille M Schouten voor de C H Unie A Oudijk en A Vis Jr voor de R K S P S C J van Tol en C J de Vos voor de z g n Vrije groep i Mevr van der TorrenVecndorp en G J Wormmeester Uit den ouden gemeenteraad keeren dus slechts terug de heeren A Vis W Buitelaar M Schouten ea S Pille Vervolgens nam Laurier in de bek aagdenbank plaats Hij werd ervan beschuldigd als chauffeur van wasscherij Daalmans een brief die doof den heer Hoonhout procuratiehouder aldaar was geschreven aan de S D in handen gegeven te hebben Ueze brief bevatte gegevens omtrent onderduikadressen De heer Hoonhout werd naar aanleiding hiervan dan ook gearresteerd en vertoefde vanaf eind 1943 tot de bevrijding m diverse concentratiekampen Uit de verklaringen van het personeel bleek dat zij de houding van den heer Hoonhout als bedrijfsleider tegenover hen in verschillende opzichten onjuist vonden zoo biiv over de wijze waarop hij hen meermalen opdroeg illegale brieven te vervoeren Op zekeren dag moest Launer een pakje en een brief naar Den Haag meenemen Uit ergernis over het optreden van den heer Hoonhout maakte hij onderweg den bnef KORTE BERICHTEN De Ital eerste Minister Parri heeft van Pres Truman der Ver Staten een briefontvangen waarin Truman zijn sympathievoor Italië tot uiting brengt Te Montreal is de eerste Igemeene vergadering gehouden van de Int bond voor Luchtverkeer Er waren ruim honderd gedelegeerden uit 4 landen Ook Nederlandwas vertegenwoordigd PER ASPERA AD ASTDA Redactie i L A v d Steenhoven Mr A A Rljksen Drukker D rukkerijVerzi i Gouda STADSNIEUWS Nog even wachten Burgemeester en Wethouders hebben aan verschillende personen vergunning verleend tot het bouwen of verbouwen van panden Zoo werd aan J H Luyerink vergunning verleend om de noodwoning aan den Winterdijk ter bewoning te bezigen tot uiterlijk 23 juni 1946 Het bestuur van de Westerschool zal met de verbouwing van het perceel J van Lennepkade 2 dienen te wachten tot de Gemachtigde voor den Wederopbouw vergunning heeft verleend In het zelfde schuitje varen ook het bestuur van het St Jozefpaviljoen voor de verbouwing van het perceel Gr Florisweg 77 de Wed B J van Vliet Hoogteyling voor het perceel Crabethstraat 75 C A de Groot voor het perceel Vest 76 P G Scharleman voor het perceel Hoogstraat 15 en J Vergoed voor het perceel Turfmarkt 71 Benoemingen Met ingang an 1 Oct a s is de Heer J D Sanders bevorderd tot klerk 1ste klasse ter Genieente Secretarie in vasten dienst Per 1 November a s is den Heer A Romeijn bevorderd tot commies 1ste klasse ter Ge meenteSecretarie Den Heer G Vooys is met Ingang van denzelfden datum bevorderd tot straatmaker bij Gemeentewerken Aan den Heer S H Tuinstra werd tegen 1 Nov op zijn verzoek eervol ontslag verleend als commies 1ste klasse ter Ge meenteSecretarie in verband met zijn benoeming tot Hoofdcommies bij het Dep van Binnenlandsche Zaken De onderwijzer der o l school No 1 de Heer A v d Vlist wordt met ingang van 1 Januari 1946 overgeplaatst naar de o l school No 2 Jong Liberalen Uit c e liberalen hier ter stede is thans een werKcomité gevormd ter activeering van den Bond van Jong Liberalen afdeeling Gouda In zijn eerste vergadering stelde dit comité de richtlijnen vast volgens welke de uitdraging der liberale beginselen onder de jongeren ter hand zal worden genomen en de samenwerking met andere groepeeringen zal kunnen worden bevorderd Het comité dat aan een ieder gaarne nadere inlichtingen verschaft bestaat uit de heeren J Kruysheer Onder de Boompjes 18 Mr J W Rutgers Crabethstraat 49 J J Spek Burgemeester Martenssingel 61 en E G SUjkel Graaf Florisweg 73 Ben stadgenoot beroepen Onze oud stadgenoot Ds C Jongeboer predikant te Valkenburg Z H heeft j l Zondag afscheid genomen van zijn gemeente Op Zondag a s zal hij zijn intrede doen te Wijk bij Duurstede waar hij bevestigd wordt door Ds van Dijke Em predikant welke vroeger te Gouda zijn standplaats had De gedenkborden Van de Centrale van Buurtvereeniglngen ontvingen wij de mededeeling dat men tot een oplossing is gekomen ten aanzien van de uitreiking der gedenkborden Zooals oorspronkelijk In de bedoeling lag zullen deze borden uitsluitend worden verstrekt aan de kinderen die aan den kinderoptocht op 31 Aug j l hebben deelgenomen Aangezien slechts 3500 borden beschikbaar zijn voor 4915 kinderen moet men echter eenige selectie toepassen en wel in dien zin dat per gezin zooveel mogelijk slechts één bord beschikbaar zal worden gesteld Bovendien zal begonnen worden met de kinderen van 6 jaar zoodat zooveel mogelijk de jongere kinderen worden geholpen De onderen de deelname aan de optocht stond immers open voor kinderen tot 18 jaar zullen het laatst komen Om tot een spoedige en eerlijke verdeeling te komen worden alle secretarissen van de buurtvereeniglngen uitgenoodigd zoo spoedig mogelijk een opgave in te dienen bij hun districts secretaris In deze opgaven moeten worden vermeld de namen en adressen der betrokken kinderen alsmede hun leeftijd terwijl tevens moet uitkomen hoeveel het totaal aantal kinderen bedraagt Gemeenschapzin T van de Naaieratraat werd op zijn vingers getikt daar hij wrijfwas verkocht voor f 2 per 125 gram Een prijs die ver boven het normale ligt 15 Kg van dit artikel in beslag genomen open en toen hij ontdekte dat de inhoud hiervan uitermate bezwarend was besloot hij dezen brief aan de S D in handen te geven Dien zelfden avond ging hij naar eenige collega s om hen te vertellen dat de heer Hoonhout den volgenden dag wel gearresteerd zou worden Laurier gaf toe dat hij zich ten doel had gesteld den heer Hoonhout bij de wasscherij weg te werken Mr van Berckel de President vond de houding van de overige personeelsleden die door Laurier waren ingelicht zeer te laken Naar zijn meening hadden zij den heer Hoonhout dienen te waarschuwen Daar het Hof van meening was dat meerdere getuigen gehoord dienden te worden werd de zaak verdaagd tot over 14 dagen Uitspraken Kantongerecbt Strafzitting van 10 October 1945 Veroordeeld zijn wegens Het ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te laag gewicht aan droge stof J M B te Moordrecht 14 d voorw hechtenis met een proeftijd van 2 j en f 100 s 20 d h H K te Oudewater f 80 s 20 d h Het ten verkoop voorhanden hebben van melk met een te laag vetgehalte P A te Woerden f 75 s 15 d h Rijden met een motorrijwiel zonder schriftelijke vergunning van de verkeersinspcctie H P F Z te Rotterdam f 20 s 5 d h G V d B te Utrecht f 20 s 8 d h en Ch J K te Rotterdam f 10 s 4 d h allen met teruggave inbeslaggenomen motorrijwiel Het in gevaar brengen van het algemeen verkeer waardoor een aanrijding ontstond J D B te Bodegraven f 20 s 8 d h Het berijden van den Rijksweg den HaagUtrecht met een rijwiel A Z te Hilversum Vrijspraak L M te Gouderak A v d Z te sGravenhage L H te Waddlnxveen R v M te Capelle a d IJssel W C A M K te s Gravenhage f 3 1 d h Het niet voldoende ruim nemen van een bocht G C te Leiden f 3 s 1 d h L C F te Gouda f 1 s 1 d h Niet tijdig doen blijken van verandering van richting W N S te Gouda L C F te Gouda f 3 s 1 d h Niet gebruiken van een bestaand rijwielpad K O te Reeuwijk A v d W te Zevenhuizen P V d W K te Zevenhuizen G A V L te Reeuwijk J v K te Alphen a d Rijn C van D te Reeuwijk M L te Aarlandervee N v d B te Reeuwijk f 2 50 s 1 d h en J v d D te Gouderak f 1 s 1 w t sch Iemand op den bagagedrager doen vervoeren S MÜ te Gouda Berisping A C P te Haastrecht L F C te Gouda f 1 i 1 d h Het opgeven van een valsche naam J v D te GouderaK f 5 s 1 w t sch Het te water hebben van een peur zonder daartoe gerechtigd te zijn de B te Oudewater f 6 s 3 d h Visschen zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende van het water de B te Oudewater f 3 s 1 d h B J H vanK te s Gravenhage A F E te Gouda f 5 s 2 d h Niet toonen van het perioonsbewljs A C K te s Gravenhage f 1 50 s 1 w t sch J J K te Ouderketk a d IJssel T B tekrimpen a d IJssel N den H te Oegstgeest W H te Krimpen a d Lek f 2 s 1 d h J B te Haastrecht Schuldig zonder toepaa sing van straf Uit baldadigheid afsteken van vuurwerk waardoor schade kon ontstaan S A S te Reeuwijk f 6 s 1 w t sch Zonder daartoe gerechtigd te zijn biggen laten loopen op grond die bezaaid en beplant was S V d V te Bergambacht nietigverklaring der dagvaarding Het voorhanden hebben van een niet geijkt gewicht J L e Gouda f 5 s 2 d h met teruggave Inbeslaggenomene Zwemmen binnen den bebouwden kom terwijl zulks bij politieverordening verboden was J de B te Oudewater f 5 s 2 d h Het niet voldoende afschermen van machines waardoor gevaar voor den arbeider ontstond B W v d V te Bleiswijk f 150s 25d h