Groot Gouda, zaterdag 20 oktober 1945

1 Voor gezinshoofden en allcen wonenden f 60 per veertien dagen van spaarbankboekjes De Directeur der Rijkspostspaarbank brengt ter kennis van het publiek dat vanaf heden tot 15 December 1945 voor levensonderhoud gezinshoofden of alleenwonenden f60 per veertien dagen van het tegoed van hun spaarbankboekjes mogen opnemen op een schriftelijke verklaring over te leggen voor elke uitbetaling dat aanvragen a Gezinshoofd of alleenwonend is b niet beschiet over voldoende betaalmiddelen of tegoed op vrije rekening omte voorzien In zijn noodzakelijk levensonderhoud c niet een zelfstandig beroep uitoefent alsbedoeld In artikel 16 van de beschikkingdeblokkeering 1945 en in de daaropbetrekking hebbende uitvoeringsbeschikkingen d niet is ingeschreven aan een Weden Universiteit of Hoogeschool en deaanvrage niet Is geschied ten behoevevan een zoodanig persoon e geen of onvoldoende Inkomsten uitdienstbetrekking geniet Overigens gelden de algemeene vergunnlngen welke door de Nederlandsche Bank zijn bekend gemaakt Voor uitbetaling krachtens deze vergunningen kan men zich tot de kantoren der posterijen wenden Deze zijn bevoegd zelfstandig op de voor elke vergunning vereischte verklaring tot uitbetaling over te gaan Verzoeken tot dgblokkeerlng kunnen alleen in behandeling irorden genomen jndien een deblokkeeringWövraag In tweevfaÏÏa v5lfëdig aan een Jt toor der posterijen wordt Ingediend onder overlegging van spaarbankboekje en bewijsstukken Dcblokkeeringsaanvragen zijn bij de kantoren der Nederlandsche Baflk verkrijgbaar Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M Ster van den dag i Djaago Relnhardt an u Het Rijk over zee Indonesische i v 7 u Nieuwsberichten 7 15 u Re rïaé of Kentucky Minstrels 7 30 u Eddy Sr speelt 8 u Lichtbaken van Pater El de Greeve 8 15 u Virtuooze vioolüukken Frits Krelsler 8 30 u Rariteiten rlvue vanuit het Hortus Theater te A dam Tu Sportpraatjc door Chris Geudeker lli u Arthur Young en zijn Swingtet ló 15 u Sociale Psychologie door dr Theo ian Schelven lO 30 u PhilharmonUch orkest New York o l v Arturo Toscanini iSksvmphonle van Haydn 11 u Nieuwsberichten 11 15 u Avondwijdin door ds 7 mrdeea 11 30 u Victor Sylvester en zijn orkest n u Afkondiging en Wilhelmus Hilversum II 415 M 6u Nieuwsberichten Wij spreken met dagbladenoverzicht 6 30 u Gevraagde olaten 7 30 u Programma voor de Ned Stridkrachten 8 u Omroeporkest o l v Ma inus V t Woud 8 20 8 35 u intermezzo concert Het laatste bedrlif hoorspel o l v Wiflem V Capelle 9 9 15 u termezxo concert Opbouw verzorgd door het departement van wederopbouw 9 45 u Avondiiiding door Monseigneur P Bekke s 10 u Nieuwsberichten en postscriptum lU O u Heet van de naald een programma van oude nieuwe bekenden 11 u Afkondiging en Wilhelmus RADIOPROGRAMMA ZONDAG 21 OCTOBER 1945 Hilversum I 301 meter j r T 8 30 Van man tot man Majoor dr O J Dieperink 9 00 Nieuwsberichten 9 20 Robert Calsadesus piano 9 30 Zondagmorgen concert 10 30 Kerkdienst Ned Herv Kerk Naarden Voorganger ds F T Poldervaart Ned Herv pred Naarden 12 00 Uitzending voor Nederlanders buiten t vaderland 12 15 Teddy Brooks rhythkwartet met medewerking van Mitzy SmeeIcens 13 00 Nieuwsberichten 13 2U Urie kwartier Lichtstad 14 00 De spoorwegen spreken Dr P H Posthumes Meyes 14 10 Tino Rossi Ninon Vallin Uitzending uit het Concertgebouw te Amsterdam Het Concertgebouworkest o l v Eduard van Bcinum solist Frederic Lamond piano In de pauze proloog voor üe Russische film door L J Jordaan 16 30 Kerkdienst Ger Kerk te Laren Voorganger ds J Wielinga Ger predikant te Laren 17 30 Cantabile Sextet 18 00 Corduwener non stop 18 30 Gramofoonmuziek 19 00 Nieuwsberichten 19 15 Sportuitslagen 19 30 Viool recital door Maurits v d Berg n Isja Rossican piano 20 00 Nederland Herrijst Mr J Milius heropening Nederl jaarbeurs 20 15 Brieven van onzen Lon denschen correspondent J H Huizinga 20 30 Omroep orkest o l v Willem Lohott 21 15 Humor in de Letterkunde Liesbeth Sanders over Humor in de poëzie 21 30 Europa danst Een muzikale tocht door de oude wereld 22 15 Mensch en Maatschappij Dr C P Gunning 3 22 30 Operaprogramma 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding pastoor S van Nuenen O L S A Augustijn van de Parochie van de H Augustinus Utrecht 23 30 Afkondiging en Wilhelmus Hilversum II 415 meter 8 00 Nieuwsberichten 8 20 Kleine soli van groote solisten 9 00 Kerkdienst Hoogmis uit de St Joseph kerk Bakelsweg te Helmond Predicatie pater t Sas Capucijn 10 30 Zondagmorgen concert 12 00 Nieuwsberichten 12 20 Joop Walvis orgel 13jOO Orkest Jack Louis 13 45 Weekbladen overzicht 14 00 Operaconcert 14 45 Voordracht met geestig De aflevering van de cacaopoeder vertraagd De Directeur Generaal van de voedselvoorziening deelt mede dat Dij de fabricatie van de cacaopoeder welke in de week van 21 tot en met 27 October a s beschikbaar zou worden gesteld moeilijkheden zijn gerezen waardoor de productie aanzienlijk is vertraagd De cacaopoeder zal hierdoor in genoemde week in het algemeen nog niet verkrijgbaar zijn Niettemin is bon 747 reeds aangewezen zoodat het publiek in de gelegenheid wordt gesteld de cacaopoeder te betrekken zoodra de detaillisten deze ontvangen Bon 747 blijft in afwijking van hetgeen in de bonnenlijst is vermeldt geldig tot en met 10 November a s NED INDIE Vijf eiachen der Indonesiërs Dr Mohammed Hatta vice president van de nationale vergadering der Indonesische republiek noemde gisteren in een nieuwsuitzending van radio Bandoeng vijf suggesties van de Indonesische nationalisten aan den geallieerden commandant over de toekomstige politiek Ie Er mogen geen Nederlandsche troepen in Indonesië aan wal gezet worden 2e Alle Nederlandsche troepen moeten Indonesië verlaten 3e De NICA moet buiten dienst blijven 4e Het tegenwoordige bestuur moet worden erkend tot deze questle herzien Is door een competente world authority 5 Het geallieerde bezettingsleger moet zich beperken tot de hulpverleeningaan alle krijgsgevangenen en de ontwapening der Japanners Mannerheim ernstig ziek Volgens Radio Helsinki heeft Maarschalk Mannerheim de President van Finland die aan een hartkwaal lijdt een inzinking fchad Zijn toestand geeft reden rot bezorgdheid U kennis van de geboorte van onzen Zoon WIM die bij het H Doopsel de namen ontving van WILHELMUS JOHANNES COBNUADUS C DEN BOER P J M DEN BOER Steenland Reeuwijk 18 October 1945 s Graveabroekiche wefl E 1 77 VERLOOFD ANK VAN EIJK en CHR G VAN LEEUWEN Gr jacobastraat 38 Voorwlllens 73 Gooda 21 October 1945 orkest Lex van Spalt 15 30 Bij den Zweedschen zeeman 16 00 Thécomplet geserveerd door Benny Vreede 16 30 Amsterdamsch a cappella koor Bel Canto O I V Alphons Vrancken 17 00 Thé dansant 17 30 Oome Keesje 18 00 Nieuwsberichten 18 15 Debroy Somers en zijij orkest 18 45 Denksport Prof Schuh 19 00 Eddy Walis speelt een programma van verzoeknummers 19 30 Programma voor de Ned strijdkrachten iO OO RadioPhilharmonisch Orkest o l v Albert van Raalte Soliste Rosa Spier harp In de pauze Clandestiene Poëzie door Rolien Numan Tekst Adriaan Marrien 21 45 Avondwijding Ds J Groeneweg Ned Herv pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten en postcriptum 22 15 Op den drempel van den nacht 23 00 Afkondiging en Wilhelmus BINNENLAND Radiobelasting Een koninklijk beslui is verschenen f226 waarbij in artikel 1 is bepaald dat met ingang van een nader te bepalen datum voor het aanwezighebben van een radio ontvangtoestel aan het staatsbedrijf der P T T een periodieke vergoeding verschuldigd is welke dient ter bestrijding van de exploitatiekosten van den omroep De minister van Binnenlandsche Zaken stelt het bedrag dier vergoeding vast welke f 12 per jaar niet mag overschrijden Overtreding van de voorschriften wordt gestraft met hechtenis van maximaal 6 maanden of geldboete van maximaBl 1000 gld Onbestelbare telegrammen ttit de Oost Op onze bureaux ligt ter Inzage een lijst van telegrammen die In Engeland als onbestelbaar uit Nederland zijn teruggekeerd Deze lijst vermeldt naam en adres van de geadresseerden en de onderteekening De telegrammen zijn afkomstig van Nederland sche krijgsgevangenen zoowel burgers als militairen In het verre Oosten Degenen die de huidige adressen kennen van hen voor wie deze telegrammen bestemd zijn worden verzocht zich In verbinding te stellen met den persen propagandadienit der P T T Zeestraat 71a te s Gravenhage Opening Inchtlqn Amsterdam Twente In het bl zlln van talr ke autoriteiten en genoodlgden vond gisteren op het vliegveld Twente de oflBcieele opening plaats van de luchtlija Amsterdam Enschede welke zooals bekend door de regeering is ingesteld en uitgevoerd wordt door de K L M Als gevolg van de opening van dezen vllegdienst tusschen Amsterdam en Twente waarmee ook post wordt vervoerd is het post verkeer tusschen West en Oost Nederland aanmerkelijk vermeld De post uit het Westen welke In Twente om 9 en 12 uur arriveert wordt nog dienzeUden dag in Enschede Hengelo Almelo en Oldenzaal bezorgd Gmgekeerd worden de poststukken welke s ochtends vroeg in de Twentsche plaatsen op het postkantoor aanwezig zijn met de mlddagpost In de groote plaatsen In het Westen bezorgd Tevens kan nog medegedeeld worden dat de post welke om 9 uur per vliegtuig vanaf Twente naar Amsterdam wordt gezonden dienzelfden dag nog In Maastricht en Eindhoven wordt gepost Deze poststukken worden op Schiphol overgeladen in het toestel dat via Eindhoven naar Beek vliegt Onze oorlogsschade Op een audiëntie te Eindhoven heeft Min Vos medegedeeld dat de schadevorde concert 14 45 Voordracht met geestig ring op Dultschland van Nederland rond 25 karakter door Wouter Loph 15 0y Dans milliard bedraagt A P LAGERWEIJ ca C LAGERWEII T d LOUW hua 12 ï jarige Echtvereenlging te herdenken Dat God hen nog menig jaar voor elkaar moge sparen is de wensch van Familie LAGERWEII en GOOSWILLIGEN Heden ontvingen wij uit Indië het verheugende bericht dat onze Man Vader en Grootvader zich in Batavia in goeden welstand bevindt Mevr Van Hoorn Vermeij Kinderen en Kleinkinderen MEISJES gevraagd DEPBLIKAANAmerika 21 Met groote vreugde geven wij 1 Op 3 Nov a s hopen onze geliefde I Broer ea Zoster Oom en Tante OFFICIEELE PUBLICATIE Chemische Producten Beschikking 194 1 In de Staatscourant van 16 October 1945 is een uitvoeringsbesluit van art 5 van de Chemische Producten Beschikikng 1941 no 1 opgenomen waarbij alle vroegere uitvoeringsbepalingen zijn vervallen en een geheele nieuwe regeling wordt ingevoerd krachtens welke een aantal producten zonder schriftelijke vergunning van den directeur van het Rijksbureau voor Chemische Producten mogen worden gekocht verkocht en verbruikt Mededeelingen plaatselijke Distribntiediensten Gouda Mededeelingen voor den handeL Detaillisten op den voor hun codenummer geldenden dag In te Icrerca conTe veritrekken Artikel Zout Peulvr Gort Eieren Hulshoudz Lucifers Vleeschw Slagers Vleesch Aardapp h Aardappelen umentenbonnen toewQzingeo rest 622 643 361 362 708 rest 682 363731 rest 615 365 Rantsb bed 780 oude toew rest 537 368a 750 rest a 665 369a b c d 771 rest 742 oude toew uitsl op Maandag a b c d 771 rest 742 vleeschz uitsl op Dinsdag Bbcd772 370 371 abc773 b757 rest 743 b 754 715 Melkhand Melk uitsl op Woensd abcd770 rest abc 753 366 367 d 760 761 Bakkers Brood uitsl op Donderd 716 722 d 762 763 344 1 5 Am Bloem b 755 75 6 d 18 19 345 4 5 I V Inl Bloem 346 Reductie 347 2k ut Jam Er wordt een tweede voorschot jam uitgereikt gebaseerd op de destijds ingeleverde bestelbon 644 en wel een half ranttoen vermeerderd met 10 o Gort De coupures 365 verkregen bij Inlevering van de gortbonnen 731 zijn niet geldig voor gort Ultslaltend wordt er bloem op verkrijgbaar gesteld en wel 250 gr per rantioen Zuidvruchten Aan detaillisten wordt een tweede voorschot zuidvruchten verstrekt op basis van de bestelbon K 05 Tabak Tabaksgrosslers dienen de van de detaillisten ontvangen coupures 335 op Maandag 22 October tusschen 8 30 en 9 uur bij dendistrlbutledienst in te leveren ter verkrijgingvan coupures G Lo Het nieuwe voorschot wordt gebaseerd op 2 maal het aantal in televeren rantsoenen vermeerderd met lO oHet vorig voorschot is het aantal rantsoenenwat U aan coupures G 06 ontving Kedactieboanen voor brood De aan bakkers verstrekte reductiebonnen voor brood worden ten kantore v d Ned Middenstandsbank Oosthaven 58 Maandag en Dinsdag van iedere week In contanten uitbetaald of te goed geschreven In de z g vrije rekeningcourant van den betrokkene Alle oude toewijzingen t w 147 165 en 320 kunnen op Maandag 22 of Dinsdag 23 October worden aangeboden Ia denvervolge moeten toewijzingen voor reductieblnntn 14 dagen na afgifte gehonoreerd zijn De waarde der reductiecoupures li als volgt i 1 haaltje li 10 rents is f 3 40 100 rants is f 34 Wij vragen een fuffcouw voor onze leesbibliotheek Leeftijd niet beneden 20 jaar Brieven onder no 854 bureau van dit blad Aangeboden ter ruiling Villa te Boskoop voor flink pand te Gouda Gr Plorlsweg Bodegr str w o i d Inl I F DE WIT Bodegr Straatweg 107 Gouda Door INSPECTEUR VAN POLITIE wordt Zit Slaapkamer of eventueel een Zit en Slaapkamer gezocht met volledig pension Br motpfijsopgaaf Punti 7 Gouda Een flink meisje of werkster gevraagd Hoog loon g W KOK Turfmarkt 120