Groot Gouda, dinsdag 23 oktober 1945

ö GROOT GOUDA EENDRACHT MAAUMAOrr PER ASPER AD ASTBA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA E N OMSTREKEN Redactie L A v d Steenhovcn Mr A A Riiksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DINSDAG 23 OCTOBER 1945 NUMMER 59 DAGBLAD Administratie M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25ct Losse numm 10 et BINNENLAND Het Nederl Bijbelgenootschap Op Woensdag 31 Oct a s houdt het Nederl Bijbelgenootschap een groote openbare samenkomst in de St Janskerk welke om 8 uur zal aanvangen Ds M C Koole Ned Herv Pred zal spreken over Het Blijvende Woord Het feit van de kerkhervorming en het werk van het N B G zal hierin nader worden toegelicht Een openings en slotwoord zal gesproken wordendoor ds Elzenga en ds Koenekoop terwijl de heer H de Man muzikale medewerking verleent Spaart voor uw Textiel Tijdens een persexcnrsie werd van de zijde van het Ministerie van Handel en Nijverheid medegedeeld dat in de eerste plaats textiel vervaardigd moet worden om de technische behoeften te kunnen dekken De kleeding 1 voorziening kan daarom pas op de tweede plaats komen Nu in September de kolencöntigenten voor de textielindustrie verdubbeld zijn zal er ook weer voor burgerbehoeften kunnen worden gefabriceerd De productie is evenwel nog zoo gering dat van nationale distributie thans geen sprake kan zijn Des ondanks wordt het publiek met grooten nadruk erop gewezen dat het aanbeveling verdient door middel xan sparen een gedeelte van het inkomen thans reeds te reserveeren opdat men wanneer straks wederom textielgoedercn aan de markt komen ook de koopkracht bczitte om zich deze goederen te kunnen aanschaffen SPORTNIEUWS De Jodan Boys Van de Zaterdag gespeelde wedstrijden werd de ontmoeting Jodan Boys G B 10 minuten voor het einde gestaakt wegens een beenbreuk van aanvoerder Frankrijker De stand was toen 0 0 Jodan Boys 2 l G B 2 eindigde met een verdiende 6 0 overwinning voor Jodan Boys De loop t Dwars door de Korte Akkeren Htt weer liet zich voor den tijd van het jaar van zijn beste zijde kennen toen Hoofdinspecteur Beekman Zaterdagmiddag het startschot loste voor de loop Dwars door de Korte Akkkeren welke wedstrijd door On a was uitschreven Er namen ruim 100 athleten deel Het eerst startten de D en E klasse waarbij geen feilen strijd ontstond De Dordtenaar J van Sloten Hercules kwam als eerste door de finish gevolgd door J Drukker Dos uit Rotterdam In de B en C klasse was meer strijd te zien Met oog slechts 200 Mtr voor den boeg leidden Molenbroek Hercules Dordrecht en H de Swart Dos R dam doch zij werden beide verrassend geslagen door C Dijkgraaf Wik Wassenaar De voorzitter van de Athlethièk commissie van Ona reikte na afloop met een toepasselij k woord de prijzen uit De uitslagen lulden Klasse B 1 C Dijkgraaf Wik Wassenaar 7 43 2 sec 2 H de Swart Dos R dam 7 45 3 sec 3 B Molenbroek Hercules Dordrecht 7 50 sec 4 J P v d Broek Ona Gouda 7 58 sec 5 M v Kampen S V V Schiedain 8 3 8 sec Klasse C 1 F Gldeonse Vires et Celerltas Gouda 8 01 sec 2 P v Bovene Doa R dam 8 03 sec 3 M Verheul Dynamo R dam 8 05 sec 4 P Strljbos Dos R dam 8 18 sec 5 H C Heljnman Vires etCelerltas Gouda 8 26 sec c c Klasse D 1 J Dukker Dos R dam 7 25 5 sec 2 J Meiborg Slomo Den Haag 8 08 sel 3 A F Bode Unlo Oudewater 8 09 sec 4 H Prevo Ona Gouda 8 17 sec Klasse E 1 J van Sloten Hercules Dordrecht 7 25 3 sec 2 J H van Beekum Dos Rotterdam 8 12 sec 3 J v d Us V Abeelen Schoonhoven 8 19 sec 4 Berckenkamp Gouda 8 20 sec A S C GOUDA De altslagen van de wedstrijden Wintercompetitie luiden Ie Tiental A V Eljk W G Nleuwveld A V d Zaan P Eerland 8 Rapls P Lafebcr A BrockhulzenA de Jong 2e Tiental J de Jong K de Jong A M Nieveld C PiUe L V Leeuwen A de Vries N de Groot J v Engelen N de Groot A de Vries A de Vries A M Nicveld P J Revet A v d Berg 3e Tiental A PruissenJ J v Roon W VerhoevenJ J v Roon I I V Roon C Benninga G V Schaik M Wlezer De Rijkspostspaarbank De P T T deelt mede dat diegenen die overschrijvingen van un Spaarbankboekje op een postrekening wenschen te verrichten vSortaan in het algemeen let meer hun spaarbankboekje met het daarvoor bestemde formulier naar de Rijkspostspaarbank te Amsterdam moeten opzenden Zij behooren Sch thans met een girostortingsbiljet gefrankeerd en ingevuld tot het gewenschte bedrag en hun spaarbankboekje tot het postkantoor w ven onderhoud wordt voortaan aan shoofden of T A I stens f 50 pe veert fl uitgekeerd h e verkiezingsuitslagen De Franse Overwinning van De GauHe Uit officieuse bron heeft A F P de volledige uitslagen der verkiezingen ontvangen voor zoover betrekking hebbende op het Fransche moederland De 522 zetels zijn als volgt verdeeld Communisten 142 M R P Mouvement Republicain Populaire van de Gaulle HU S F I O Socialisten 133 U R D Union Republicaine Democratique 26 RadicaalSocialisten 19 Entente Republicaine 12 Union Democratique Socialiste de Resistance 10 Alliance Democratique 10 Mouvement Unifie de Renaissance Frangaise 6 Onafhankelijke republikeinen 24 Uitslag verkiezingen in Luxemburg Volgens het Agentschap Belga zou de verdeeling der zetels in de Luxemburgsche Kamer volgens de voorloopige uitslagen der verkiezingen als volgt zijn Christelijke Volkspartij 24 tegen 25 m 1940 Socialisten 12 tegen 18 Communisten 5 tegen O Onafhankelijke Liberalen 2 tegen 12 Patriottische groepeeringen 8 tegen 0 in de Zoo helpt Denemarken Een Vikingschip met roode zeilen waarin een wit kruis de Deensche vlag daarachter de Nederlandsche driekleur Slechts 2 woorden alsonderschrift HJAELP HOLLAND Dat is de frissche affiche waarmede het comité Hollands Hjaelpen alle Denen opwekt te geven voor het zoo zwaar geteisterde Nederland Tot op heden zijn reeds 20 schepen aangekomen met ca 3500 ton levensmiddelen w o bacon kaas eieren melkpoeder enz Er zijn groote partijen allerhande artikelen aangekocht o a 100 000 paarklnderschoeaen Denemarken is ééa der eerste landen geweest dat gevolg heeft gegeven aan de dringende vraag naar gereedschappen Reeds zijn aangekomen 1000 hamers 1000 schoppen 1000 bijlen 500O pannen en 6000 potten Voor glas wordt nog onderhandeld De ingezamelde gelden bedragen tot op heden ca Kr 10 000 000 en nog steeds stroomt het geld binnen De regeering van Denemarken heeft de toezegging gedaan dat wanneer de Denen Kr 1 000 000 inzamelen zij eenzelfde bedrag zal bij betalen De voorzitter van het werkcomité van Hjaelp Holland de Heer Kaslander toonde zóó groote belangstelling voor het H A R K adoptieplan dat hij zal probeeren in Denemarken een soort fle Uk plan door te voeren zoodat dus Deensche plaatsen Nederlandsche plaatsen adoj tecren Op deze wijze breidt de H K ldee Plaats helpt plaats zich zelfs ulttotDeaemarken 1 0 10 01 0 V 2 0 1 0 1 0 1 afgebr afgebr afgebr 0 1 0 1 afgebr 1 0 STADSNIEUWS Dirigent benoemd Met inqang van 1 November a s ii de heer C de Graaff uit Gouda benoemd tot dirigent van de Chr Muziekvereeniging Per Aspera ad Astra Gift voor de Stichting 1940 1945 Als batig saldo van den avond gehouden door Prof de Vries in de Reunie hebbem de organisatoren een bedrag van f 50 overgemaakt aan de Stichting 1940 1945 Geslaagd Onze stadgenoot de Heer L K Vanderland slaagde 19 October voor het doctoraal examen geneeskunde te Utrecht Jubilea Op 27 October zal de heer M Slingerland den dag herdenken waarop hij voor 26 Jaar als Jongste bedlende In dienst trad bij de fa Ogier en Co bankiers te dezerstede Thans bekleedt de heer Slingerland de functie van chef van de afdeeling assurantiën Kon het 25larig Jubileum door de tijdsomstandigheden niet gevierd worden deze 26ste herdenking zal er des te waardiger om zijn De heer H L Blok zal op 1 November a s den dag herdenken waarop hij 25 jaar in dienst van de N V J A Vos Papierwarenfabrlek zal zijn De heer Blok vervult de functie van boekhouder Brood in verboden tqd De bakker M van de Westhaven is bekeurd voor het afleveren van verse h brood voor s ochtends 10 uur Ben flinke aehadepost Nader vernemen wij nog omtrent den brand bij de fa v d Want en Barras dat er een schadepost te boeken valt van f 35 000 De schade wordt echter deor de verzekering gedekt De R K Hotttbewerkeri vergaderen De R K Bond van Houtbewerkers Meubelmakers ent afd Gouda houdt Donderdag 25 October een algemeene ledenvergadering des avonds 8 our Op deze vergadering zal tevens een lid van ni hoofdbestuur een bespreking houden over 1 Hoe kwam de C A O tot stand 2 De richtlijnen voor de toekomst Op deze vergadering zijn ook nlet leden welkom Benoeming en bevordering Onze oud stadgenoot de heer H K de Waal onderwijzer te Vlaardingen Is benoemd tot hoofd der school te Nieuwendijk gem Z Beierland r Burg en Weth hebben C M Dessing met ingang van 1 Oct 1945 bevorderd tot opzichter Ie klasse bij Gemeentewerken Openingsavond Volksuniversiteit Op den openingsavond van de Volksuniversiteit a s Donderdag zal de bekende voordrachtkunttenaar Jac Elsacker optreden Voor de pauze zal hij voordragen Ut Vliegenvanger van John Steinbeck na de pauze o a verzetspoëzie Men kan zich dagelijks voor de avonden en cursussen nog opaeven aan het Leeszaalgebouw De werkrursussen van de Volksuniversiteit hebben aan de verwachtingen voldaan Beide cursussen voor Engclsch en Algemeene ontwikkeling zijn volteekend en reeds aan gevangen Indien hiervoor voldoende belangstelling kestaat zal de cursus Eagelsch herhaald worden Men kan zich daarvoor eveneens opgeven aan de Leeszaal De Hengelaarsvcreen V O G Bij een tweekamp welke gehouden werd op de Zondagen 14 en 21 Oct tusschen de Goudsche Hengelaarsvereen V V De Bliek wist De Bliek denbeschikbaar gestelden beker in de wacht te sleepen met een totaal gewicht van 57f5 gram waarteienover V O G slechts 3750 gram kon tellen Burgerlijke stand Geborent 19 Oct Lconardus A M z v A M Helmond en Schouten J v d Heydenstr 9 21 Oct Willem J C z v P Belgraver ea W J Kuyvenhoven Fluw Singel 60 Getrouwd 20 Oct C van Reenen enW M Kwinkelenberg Overleden 19 Oct A Kerver oud 70 j ynA van Ph den Hertog DE VIJF JAARGETIJDEN Toen een onderwijzeres in de Residentie aan een jongetje van de vierde klas eener openbare school vroeg hoeveel jaargetijdener zijn kreeg zij het prompte onverwachte antwoord Vijf juffrouw Noem zedan eens op Ltnte Zomer Herfst Winter en Oorlog luidde het gedecideerde antwoord En wat voor weerheerscht er gedurende den oorlog Slecht weer juffrouw meende het kleine manneke Historisch UtctUdM Wcersvetwachting medegedeeld door het K N M tot morgenavond Aanvankelijk krachtige aan de kust stormachtige Z W wind later tijdelijk afnemend Plaatselijke regenbuien iets koeler Wat Is er in Gouda te doen Réunie 1 Vrijdag t m Woensdag Leve in de brouwerij Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Dinsd De Gouden Poort Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Vrouwenparadijs Woensdag 24 Oct 6 15 uur n m NieuweSchouwburg Ver Het Volksconcert Rotterdamsch Philh Orkest Idem Concordia 7 30 u Openb Vergadering S D A P Spr Mr v d Goes v Natera Donderdag 25 Oct 8 u Concordia R Ki Tooneelver Gouda met De Logé Idem Nieuwen Schouwburg Kuhn s Variété Idem Reunie Oosthaven Openingiavond Volksuniversiteit Jac van Elsacker De Vliegenvanger van John Steinbeck en o a Verzetspoëzie WAT GEBEURDE ER 23 October 1942 1940 1944 De Canadeezen veroyeren Breskens Schijndelbereikt Schoondijke veroverd Mevr Roosevelt te Londen Itallë s Koningspaar bezoekt Genua na era hevlgen luchtaanval door de R A F Hitler en Franco ontmoeten elkaar In de Pyreneeën Canadeezen stennenNederlandscheinstellingen Canadeesche legerelftallen van de Utrecht sche Storkdub en Trlanondub en Neder landsche voetbalploegen van Hercules Velox U V V en Elinkwijk spelen regelmatig wedstrijden In Utrecht waarvan de opbrcnflst ten goede komt aan Instellingen van Neder landsche liefdadigheid Zoo bonden de Canadeezen onlangs een bedrag van f 600 aan het Nederlandsche Roode Kruis en f 500 aan de directie van Huize Zuilenyeld waar oorlogsgewonden worden verpleegd overhandigen Tevoren was yoor dit do i een inzameling In de Canadeesche Trlanondub gehouden die f 1870 opbracht Opnieuw vee uit Ierland Het s s Wiilem van Oranje dat thans in geregelden dienst tusschen Rotterdam en Dublin vaart wordt Dinsdagavond te Rotterdam verwacht Ditmaal met een ladltg die o m bestaat uit 160 ossen en 600 ton suiker welke goederen tot de schenking van Ierland behooren Oud Indiëvlieger verongelukt D beekende oud Indiëvlieger van Woerden Poelman die in 1924 met Thomassen a Triuessink van der Hoop de eerste vlucht aar Nederlandsch Indië maakte is Vrijdagmiddag j l op den Bergemschen weg te Laren Qd bij het oversteken van den weg door een auto gegrepen en gedood Het stoffelijk overschot van het 55 jange slachtoffer is naar het ziekenhuis te Lochem overgebracht De groentevoorziening voor den a s winter Ofschoon de oogst van sommige tuin bouwgewassen zooals bewaarkol veel te wenschen overlaat verwacht men toch dat in den komenden winter de groentevoorziening vrij redelijk zal zijn wanneer het pu bliek zijn eischen niet te hoog stelt Vooral omdat de geheele voedselvoorziening ten opzichte vaBü pBK origen winter verbeterd is en dus de inte niet od n belangrijke plaats inneemf als toen het geval was Bovendien staan er nog hoeveelheden gezouten groenten ter beschikking Wanneer de strenge nachtvorsten voor loopig uitblijven zullen de te velde staande late herfstgroenten nog geruimen tijd geoogst kunnen worden Voor export worden geen groenten en ook geen fruit ter beschikking gesteld zoolang niet op eenigszins voldoende wijze in de behoefte van eigen land is voorzien