Groot Gouda, woensdag 24 oktober 1945

EENDRACHT MAAKT MAorr r ö GROOT GOUDA OMSTREKEN Admmistraue M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 c AD ASTBA t U NUMMER 60 WOENSDAG 24 OCTOBER 1945 DAGBLAD Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Rljksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda keuring van het ontwerp door den Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen onverminderd de bevoegdheid der plaatselijke organen In elke provincie wordt ingesteld een Commissie van Advies voor de Oorlogs of Vredesgedenkteekens Zij bestaat uit zes ikden waaronder ten minste drie architecten of beeldende kunstenaars De leden dezer commissie worden door den Minister benoemd Er is een centrale commissie voor de oorlogs en vredesgedenkteekens Zij bestaat uit vijf leden waaronder een beeldhouwer en een architect De leden dezer commissie worden door den Minister benoemd De Mini ster is bevoegd oorlogs of vredesgedenkteekens in strijd met de bepalingenv n dit Besluit opgericht geplaatst of aangebracht te doen verwijderen alsmede te gelasten dat werkzaamheden ten doel hebbende het oprichten plaatsen of aanbrengenvan oorlogsof vredesgedenkteekens in strijdmet de bepalingen van dit Besluit onverwijld zullen worden gestaakt De opdrachtdaartoe kan worden verstrekt aan den burgemeester der gemeente waarin het oorlogsof vredesgedenkteeken i s of zou zijn ontstaan Schipbrug Hedel weer open De Hoofd ingenieur directeur van den Rijkswaterstaat ih de directie NoordBra bant maakt bekehd dat de verkeersstremming over de schipbrug te Hedel heden is opgeheven zoodat het verkeer over deze brug voortaan weer normaal doorgang kan hebben Staatsexamens voor Muziek Aanmeldingen voor de uitgestelde Staatsexamens voor Muziek 1945 ook voor herexamens te houden in I ecember a s te s Gravenhage worden ingewacht vóór 29 October a s bij den secretaris van de regelings commissie E van Beijnum Vondelstraat 188 s Gravenhage onder toezending van geboortebewijs Het examengeld moet wegens de bijzqndere omstandigheden per postwissel gelijktijdig met dè aanmelding gezonden worden Ook s Zaterdags niet Onder de broodbakkers schijnt de meening te bestaan óat zij op Zaterdag wel versch brood voor 10 uur s ochtends mogen afleveren en dat de tijd van 9 uur daarvoor is vastgesteld Dit is echter onjuist de tijd van 10 uur blijft voor den verkoop van versch orood gehandhaafd SPORTNIEUWS ideedfuiM STADSNIEUWS Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht tijdelijke afwisselende fater zwakke toenemende wind tusichen West en Zuid Meest zwaar bewolkt met nu en dan regen Iets koeler Sprcckaur van den Burgemeester De Burgemeester houdt deze week inplaats van Donderdag zijn spreekuur op Vrijdag van 10 tot 11 uur Feestavond Victorie West Wat is er in Gouda te doen I Réunie Vrijdag t m Woensdag Leve in de brouwerij Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Vrouwenparadijs Woensdag 24 Oct 6 15 uur n m Nieuwe Schouwburg Ver Het Volksconcert Rotterdamsch Philh Orkest Idem Concordia 7 30 u Openb Vergadering S D A P Spr Mr v d Goes v Nateri Donderdag 25 Oct 8 u Concordia R K Tooneelver Gouda met De Losgé Idem Nieuwen Schouwburg Kuhn s Variété Idem Reunie Oosthaven Openingsavond Volksuniversiteit Jac van Elsacker De Vliegen vanger van John Steinbeck en o a Verzetspoëzie Zaterdag 27 Oct 7 45 uur Kunstmin Boelek ade Feestavond van Vires et Celerita WAT GEBEURDE ER 24 October 1944 De voorloopigc regeering van Gen de Gaulle erkend door de Ver Staten de Sovjet Unie en 4 Br Dominions De Duit schers plunderen de Bredasche burgerij Joden mogen geen lid meer zijn van vereenigingen een geen niet joodsch huispersoneel in dienst hebben Qharkov en Bjelgorod in Dultsche handen Berlijn bericht dat Tlmosjenko ddor Stalin van zijn functie is ontheven omdat hij als zondebok moet fungeeren Retain bij Hitler Engeland heeft voor 780 000 000 dollar oorlogsmateriaal aangekocht in de Ver Staten In het eerste oorlogsjaar Frank benoemt tot Gouveneur Gen 7p Afd Gomda van den N V B bestaat 40 jaar A s Zondag te 2 30 u speelt op hetGoudaterrein aan de Nieuwe Vaart hetGoudsch K N V B elftal tegen de eersteklasser Xerxes uit Rotterdam ter gelegenheidvan het veertig jarig bestaan der afd Goudader N V B Het belooft voor de Voetballiefhebbers een zeer interreisante ontmoeting te worden daar eenige zeer prominente voetballers uitkomen o m de internationaal Wilkes DISTRICTS NIEUWS In de stampvolle zaal van De Bcuisklok werd Maandagavond voor de buurtverepniging VictorieWest een revue opgevoerd en gespeeld door de Krontjong band DeJackics onder leiding van D A en H van Waas die met teun repertoire een geweldig succes oogstte Vermeldenswaardig is het spel van denprofessor roet het spraakgebrek en dat vanTimotheus Ramselaar die baas in eigen huiswilde zijn Het bevrijdingsliedje met woordenvan den heer van Waa werd spontaanmeegezongen De noodgemeentcrjadenr Voor de noodgemeenteraad te Bleiswijk werden gekozen de heeren L A Ammerlaan J X van den Bosch E Hulsman Jr Ant van den Langenberg Joh v Staalduinen Abraham v Stralen en Vreugdenhil De bevolking van Gouderak zal haar belangen behartigd zien door de heeren A Huisman M V d Laan H de Leede A Molenaar C Noorlander J v Rooijen en M Slingeriand In de gemeente Moerkapclle werden ge kozen de heeren L v d Bos C A Brouwer W van Helden A Hertog Jac de Knegt Fr Paul en C v d Spek Tusscljen de verschillende acteh werden eenige vioolen piano soll s ten beste gegeven Vooral de eigen compositie van den pianist getiteld Feelipg Fingers viel zeer in den smaak De avond waarop alle buurtbewoners metgenoegen zullen terugzien werd met een gezellig bal besloten Het Leger des Heils 1941 Op Donderdag a s zal het Leger des Heils een bijzondere samenkomst houden voor de rijpere jeujd De h eeren deXoog en W van Leeuwen zullen op deze bijeenkomst het woord voeren terwijl het jeugdkoor eveneens zijn medewerking verleent De bijeenkomst zal om 7 30 uur aanvangen De toegang is Voor ieder vr B INNENLAND Walcheren en üe Wleringermeer komen droog De Rijkswaterstaatdicnst Droogmaking Walcheren deelt mede dat ook het gat in de waterkeering bij Veere thans is afgesloten Met alle krachten wordt nu gestreefd naar een spoedige dichting van de nog open liggende dijkbreuk bij Ramïnekens Oók uit de Wleringermeer komen gunstige berichten Het water is daar nu twee meter gezakt In het Noord Westen van den polder en aan den rand zijn nu honderden H A drooggevallen waarop ongeveer 60 boerderijen staan De schade valt hier mee Als zeker mag evenwel worden aangenomen dat de woningen in het Zuidelijk gedeelte waar de boerderijen dieper onder water hebben gestaan er niet zoo goed zullen zijn afgekomen 1940 Quisling terechtgesteld Heden oiorgen om 3 uur is Vidkun Quisling de landverrader van Noorwegen in een vesting in de buurt van Oslo door den kogel terechtgesteld Quisling die de eerste was dje een land aan de Duitschers overleverde en met hen samenwerkte genoot de twijfelachtige eer zijn naam tot soortnaam te zien dienen voor allen die In andere landen zijn onzalig voorbeeld meenden té moeten volgen Thans is hij zijn volgelingeQ wederom voorgegaan Maar ditmaal in den dobd 1939 van Polen geyss Inquart zijn plaatsvervanger Een Sprekende Bijbel Naar het Amerlkaanichc Bijbelgenootschap meedeelt heeft men thans den volledlgen bijbel op 169 gramofoonplaten gezet terwille van hen dfe niet zien kunnen de öeheele leestijd is 84 uur Het oude testament neemt 129 platen in beslag en het nieuwe 40 De platen worden voor een vijfde van den v erkclijken prijs aan blinden geleverd Correspondentie mogelijk met Duitschland en de Balkanlanden ij het Secretariaat vati het Ned Roode Kruis Gouwe 123 zijn correspondentie formulieren verkrijgbaar voor Duitschland ge heel Oostenrijk Hongarije JoegaslavK Roemenië en Tsjecbó Slowakije Dc tormulicren kunnen door middel vanhet toode Kruis verzonden gorden Voor Dultichland kunnen zij alleen benut worden voor berichten aan naaste verwante en aan familieleden van hen die Nederlander of van geallieerde nationaliteit zijn De formulieren Voor correspondentie met Ned Oost Indië kunnen eveneens afgehaald worden bij bet Nederlandsche Roodc Kruis Gouwe 123 Correspondentie is mogelijk met Nieuw Guinea Balikpapan Tarakan en Morotai Wie gaf een voorschot voor te leveren brandstof T Wilt u snoepen of rooken Wij vernemen dat binnenkort tabakskaarten versnaperingenkaarten en gecombineerde tabaksen versnaperingenkaarten zullen worden uitgereikt Het ligt in de bedoeling met ingang van 25 Nov a s op deze kaarten dè volgende rantsoenen ter beschikking te stellen Oi de tabakskaarten 2 rantsoenen tabaksartikelen per week Op de versnaperingenkaarten 100 gram chocolade of suikerwerken per week Op de gecombineerde tabaks en versnaperingenkaarten 1 rantsoen tab aksartikelen en 50 gram chocolade of suikerwerken per week De uitreiking der nieuwe kaarten geschiedt als volgt im7 f Manlijke person pn geboren in 19 ot vroeger kunnen een keuze maken tusschen de drie soorten kaarten Vrouwelijke personen geboren in 1927 of vroeger komen in aanmerking voor een versnaperingenkaart ot een gecombineerde kaart Kinderen geboren in 1928 of later kunnen alleen een versnaperingenkaart ontvangen en het handvest der Vereenigde volkeren Vergelijking met den Volkenbond Door de politie is aangehouden een persoon van omstreeks 23 jaar gekleed met lichte regenjas slank postuur en licht blond achterovergekamd haar Deze persoon heeft getracht bij verschillende inwoners van Gouda onder valsche voorwendselen geld machtig te worden beschikking van den veiligheidsraad gesteld waren Van verschillende zijden wees men trop dat er van onze traditioneele neutraliteits politiek in de toekomst geen sprake meer kan zijn Naar het oordeel van vele leden getuigt hetv rekening houden met regionale verdragen van werkelijkheidsbesef Verscheidene leden zouden gaarne het oordeel der regeering vernemen over de denkbeelden van Generaal de Gaulle omtrent de vorming van een West Eüropcesch Blok Algemeen waardeerde men dat in het handvest een belangrijke plaats is ingeruimd aan de economische en sociale problemen Het had verscheidene leden teleurgesteld dat de internationale arbeid sorganisatie in het handvest niet is genoemd Zij zouden het op prijs stellen indien de regeering de reden hiervan zou kunnen mededeelen De instelling van de Trustschapsraad die parallel loopt met de vroegere mandatencommissie vond over het algemeen instemming Van verschillende zijden werd de vraag gesteld of de regeering voornemens is een witboek te doen verschijnen waarin de werkzaamheid van de Nederlandsche delegatie te St Francisco zal worden beschreven Algemeen had men met voldoening gezien dat de zetel van het Internationale Gerechtshof te s Gravenhage gevestigd blijft Nu blijkbaar nog niet vaststaat waar de organisatie der vereenigde naties haar zetel zal vestigen drongen verscheidene leden er bij de regeering op aan pogingen aan te wenden ook deze organisatie hier te doen vestigen Heden is verschenen het voorloopig verslag der Tweede Kamer omtrent het wetsontwerp goedkeuring van het handvest der vereenigde naties onderteekend te St Francisco op 26 Juni 1945 Aan de algemeene beschouwingen wordt het volgende ontleend Men bleek algemeen van oordeel te zijn dat het handvest der vereenigde naties behoort te worden goedgekeurd Met de regeering was men algemeen overtuigd dat de poging om door de oprichting van de organisatie der vereenigde naties de samenwerking van het mepschdom te beVorderen moet worden gesteutjd ook door Nederland Wij moeten tot de vereenigde naties toetreden ook al heeft de ter goedkeuring voorgedrageh regeling verschillende bedenkelijke zijden Vrijwel algemeen was men van oordeel dat het handvest der vereenigde naties in vergelijking met het volkenbondsverdrag eenerzijds tal van verbeteringen vertoont anderzijds echter ook minder gunstige verschillen Men was geneigd de vraag of het in het handvest opgenomen systeem van handhaving van vrede en veiligheid vergeleken bij dat van den volkenbond waarlijk veel verbeterd is ontkennend te beantwoorden Er werd de aandacht op gevestigd dat dat ontwapeningsgedachte bij de vaststelling van het handvest veel minder naar voren gebracht is dan bij de tot standkoming Van den Volkenbond Verscheidene leden hadden er de voorkeur aan gegeven indien inplaats van strijdkrachten samengesteld uit nationale pontingenten een internationale politie ter Hij vroeg n l een voorschot op te leveren kolen en maakte daarbij misbruik van namen van bekende kolenhandelaren te dezer stede Slachtoffers worden verzocht zich ten spoedigste te melden aan het bureau van politie afd recherche in gebouw Arti UdlBij hetV ste drès K uit Boskoop had prima inlandsche shagte koop en bood deze aan voor f 0 hetkilo en wel bij het juiste adres bij een voorhem onbekende politieagent Handel vlot betaling dubieus Textiel zonder punten Een aantal textielgoederen van vooroorlogsche kwaliteit en een vooroorlogsche waarde van f 33 50 werd door den koopman V Karnemelksl verkocht aan K uit de Boelokade en H M van de K Tiendeweg voor de prijs van f M5 Nog steeds in trek Het oprichten van Vredes of Oorlogs f gedenkteekens Heden is verschenen het reeds aangekon digde Kon Besluit Staatsblad f 231 dat regelen stelt met betrekking tot Oorlogs ot Vredesgedenkteekens zoowel met het oog op aantal plaatsing als ae thetische verzorging daarvan Wij ge Cen hier eenige bepalingen uit het besluit Het oprichten plaatsen of aanbrengen van Oorlogs of Vredesgedenkteekens op openbare of van den openbaren weg af zichtbare plaatsen is slechts geoorloofd na goed 690 Engelsche sigaretten plus een militair uniform zijn bij van E op den Bodegraafschen Straatweg in beslag genomen welke hij van de Canadeezen gekocht had De laatste drie maanden had hij kans gezien om ongeveer 20 000 rookertjes om te zetten voor prijzen varleerende tctsschen f 0 25 en f 1 25 waarvoor door van E de inkoop lag tusschen f 0 2Ö en f 1 10 11 personen hadden meer dan 100 sigaretten gekocht terwijl de grootste kooper leOO sigaretten h d afgenomen Bij huiszoeking blJ van E werd ook nog een vuurwapen gevonden die nog in sigaretten omgezet moest worden