Groot Gouda, donderdag 25 oktober 1945

10 772281 zijn het normale aardappelrantsoen te verstrekken Hét verdient aanbeveling zoolang het verstrekte voorschot niet behoeft te worden aangesproken dit steeds uit het normale rantsoen te ververschen Als de periode waarin de aanvoer gestremd zou kunnen worden voorbij is zal deze voorraad geleidelijk worden verrekend door wekelijks 1 kg op het rantsoen in té houden tenzij door aanwijzing van een lager rantsoen gedurende de winterperiode deze voorraad reeds geheel of gedeeltelijk is verrekend DISTRIBUTIE NIEUWS Mededeelingen plaatselijke Distributiediensten Gouda Mededeelingen voor den Handel De detaillisten die op Maandag 22 Oct 1945 opplakvellen met consumentenbonnen ter omwisseling voor toewijzingen hebben aangeboden en daarbij oude ontvangstbewijzen hebben ontvangen dienen nieuwe ontvangstbewijzen aan de afd Handel af te halen aangezien de tol op heden gebruikte formulieren zijn gewijzigd en de gewijzigde formulieren met ingang van Maandag 29 Oct 1945 in gebruik worden genomen Huishoudzcep Met nadruk wordt bekend gemaakt dat de rantsoenbonnen één rantsoen artikel A slechts een waarde hebben van V4 rantsoen zeep zoodat hierop dus 56 gram huishoud SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA BOELEKADE Van Vrijdag tot en met DONDERDAG Mickey Rooncy Judy Garland Paul Whiteman en zijn beroemde Band in de schitterende grootste amusements R oue film FAN FAR Ben pracht muzikale Skowfihn voor alle lecff IJdan NVANGd rVooratcllüigen Vrijdag7traren9 15nar Zaterdag Maandag en Dinsdag 3 u 7 u en 9 15 uur Zondag 4 voorstellingen 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur Donderdag 3 uur 7 uur 9 15 uur Plaatsbespreklng 1 UUR voor l d r voorst lllng THALIA Kleiufeg 103 Gouda Tclefooa 2230 Van Vrijdag 26 Oct tot en met Woensdag 31 Oct Êén der grootste films van den laatsten tijd Numphrey Bogart en Raymond Massey in de paancndc en acnaationeelc apeelfllm NUl Action in the North Atlantic Moet een kapitein met zijn schip ten ondergaan 2 uur van volgehouden span ning TOEGANG BOVEN H JAAR Aanvang der voorstellingen Vrijdag en Woenidag 7 li en 9 15 u aterdag 3 u 7 u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u en 9 15 uur Bcspriekttijdig Uw plaattea oisa daarvoor geopend 1 a r voor ImUtc voorstel Op Uw kojfie hon een pakje DOÜWE EGBERTS KOFFIE No 45 fv Mevrouivl Komt U eens kijken wat wij dezé week voor de boterham hebben Er il weer een raime lortecriiig voor U ea allcB even f n 1 Beleefd aanbevelend C KAARS Westhaven Gouda Deakt U om de vetbon 7 Wy hcbbca prlata vet I Bon 01 Leder voor Schoenreparaties Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat bon 01 Leder der lederkaart is aangewezen voor het doen repareeren van schoenen met een hoeveelheidsleder van 25 gram Men dient dezen bon eerst bij den schoenhersteller af te geven wanneer deze in staat is de reparatie binnen circa 14 dagen te verrichten Bon O Leder blijft geldig en kan tezamen met de reeds aangewezen bonnen en met later nog aan te wijzen bonnen worden gebruikt Correspondentie over deze regeling moet gericht worden aan het Rijksbureau voor huiden en leder te Amsterdam of aan de Vakgroep Novelty Serenadera 9 45 u Avondwijding ds P Boendermaker Ev Luth Prcd te Hilversum 10 u Nieuwsberichten en postscriptum 10 15 u Het dansorkest van de week Carroll Gibbons met een intermezzg van hemzelf aan de piano Uu Afkondigino en Wilhelmus Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M BrandstofiEen voor hen die zich elders vestigen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de volgende regeling is getroffen voor hen die zich in een andere gemeente gaan vestigen en op de Inhunoudewoongemeente bij een brandstoffenhandel ingeleverde bonnender brandstoffenkaart nog geen brandstoffen hebben ontvangen Deze personen kunnen hun brandstoffenluindelaar verzoeken aan hen een aantal rintsoenbonnen een eenheid brandstoffen 1945 46 te verstrekken overeenkomende met het aantal ingeleverde nummerbonnen waarop nog geen brandstoffen zijn afgeleverd Wanneer de handelaar niet aan dit verzoek kan voldoen dan zal hij een verklaring afgeven waarop staat vermeld in hoeverre nog geen aflevering op ingeleverde bonnen heeft plaats gehad Met deze verklaring dient men zich te wenden tot den distributledienst OFFICIEELE PUBLICATIE Winteropslag aardappelen Het Ministerie van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening deelt mede dat het in het voornemen ligt aan de consumenten gelegenheid te geven een winteropslag van aardappelen te vormen Te beginnen met de volgende week zal daarom wanneer bijzondere omstandigheden dit niet verhinderen het rantsoen aardappelen voor personen van 4 jaar en ouder gedurende een aantal weken met 1 kg worden verhoogd De 6 u Ster van den dag Eddy Lang guitaar 6 3Q u Kwartier van den arbeid W Andriessen over Het loon vraagstuk 6 5 u Een kwartier Franschc chansons 7 u Nieuwsberichte 7 15 u Reportage 7 30 u Sylvestertrio 8 u Nederland herrijst L M Zeegers Kinderen der ontrouwen 8 15 u Uitzending uit bet Concertgebouw te A dam Het Concertgebouworkest o l v Eduard v Beinum Solist Stctfan Askenase piano o a Pianoconcert no 1 van Edw Grieg 10 15 u Mensch en Maatschappij Prof dr P Geyl over Nationallceitsbesef in onze historie 10 30 u New Mayfatr orkest afgewisseld door zang van Greta Keller 11 u Nieuwsberichten 11 15 u Avondwijding Kapelaan J A Snoeren Kapelaan v d Sint Vitusparochie te Hilversum 11 30 u Afkondiging en Wilhelmus Hilversum II 415 N bedoeling is dat dit extra kilogram bij welke ae handelaar ii ingeschreven Deze gereserveerd wordt als kleine wintervoor dienst zal daar voor de in de verklaring vermelde hoeveelheid brandstoffen rantsoenbonnen uitreiken raad waaruit zal kunnen worden geput wanneer het in de a s wintermaanden door sneeuw of vorst tijdelijk niet mogelijk zou zeep mag worden afgeleverd 6 u Nieuwsberichten Wij spreken met en dagbladen overzicht 6 30 u Ensemble George Frank 7 u Co Opdam fluit en Janny v Wering Clavecimbel en piano 7 30 u Programma voor de Nedexlandsche Strijdkrachten 8 u Gramofoonplaten 8 30u Landbouwpraatje de kolorado tever 8 45 u Tony Schifferstein speelt oude bekende melodieën 9 Regeeringsvoorlichtingsdienst antwoordt If 15 Benedict Silberman en zijn Ondertrouwd 1 NAAN VAN BRUGGEN NELLIE MEERWALDT Huwelijksvoltrekking te Pernii op 7 November a s om 2 uur Gouda Gr Florlsweg 30 Pernii Burg v Nesitraat 40 Toekomstig adres Steenwijk Stationsweg 14 BEHEER Alkn die gelden of goederen onder zich hebbtn van of betalingen verschuldigd zijn aan dan wel retenties hebben ten lastf van OH OVBRBIJNDBR wonende te Gouda aan de v d Palmttraat dienen biervan voor 1 Nov 1945 opgave te doen ten kantore van den beheerder Mr W Blankert Rcgentesieplantioen 28 te Gouda De Beheerder Mr J W BLANKERT BEHEER Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betalingen verschuldigd zijn aan dan wel pretenties hebben ten laste van COSNBLIS HOGBBBRUGGE wonende teGouda aan de v d Palmstraat no 82 dienen hiervan voor 1 November 1945 opgave te doen ten kantore van den beheerder Mr J W Blankert Regentesse4 lantsoen 28 te Gouda De Beheerder Mr I W BLANKERT DE NUTSSPAARBANK te Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding een aankomend bediende Eigenhandig geschreven brieven worden ingewacht ten kantore der bank Oosthaven 12 3 Van Vrijdag tot en met Woensdag De Humor van Bulldog Drummond en de sensatie van De onzichtbare man gecombineerd in DE BAGATELLE CLUB Edw Ev Horten Jack Buchanan en GoogJe WItheri EEN AMUSANT LACHSUCCB TocflU0 boTCB 14 jaar Aimvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 uur Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 uur Zondag 3 u 5 n 7 u en 9 15 uur Maandag Dinsdag en Woensdag 3 u 7 u en 9 15 uur Vooraf o a De nieuwste Actnaliteitco late vertooning in Gouda ca een daverend lachaaccca Handelsonderneming in Luxe en Huishoudelijke Artikelen vraagt bekwame REIZIGER Tegen vast loon en provisie Brieven onder no 994 bur van dit blad Gevraagd I ElSjE voor halve dagen of WERKSTER vj d WOUDE Z eugestraat 68a bovtnhuli Levensmiddelenbedrij f vraagt te koop of te huur eefl licht motorrijwiel Br onder no ION bur v d bl Werkplaats gezocht desnoods afgek woning bij voorkeur voorzien of mogelijkheid van aansluiting electriciteit Aanbiedingen BOGEN 19 O Reunie Bioscoop Theater A D1R T J VAN DER TOOREN 0 GENIET BIJ PIET 1 Café Billard SchippBrsbiurs WACHTÉlSTRAAT 2 Tel 2192 Zondags vanaf 4 a DoadcrdagaT af 7 30 u Zaterdags vaaaf 7 39 optreden van de bekende Danaband o l v G WASSINGf Accordeon solist met medewerking van den bekenden Nederl Tenor zanger WIM BOR LÉ Stcmaüng Daaa Swiag Het ccatrom vaa vcraaak Pciwa conaatnptiel BÜlyke prijzen J BU PIET BENT U UIT EK THUIS I i