Groot Gouda, vrijdag 26 oktober 1945

DISTRIBUTIENIEUWS I Alles wat de Snfv + NedRoode Krwis ® ontvangen en inzannelen wordt GRATIS uitgereikt aan oorlogsgetroffenen Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u Ster van den dag 6 30 u Engelsche les 7 u Nieuwsberichten 7 15 u Reportage of gram muziek Benny Goodman 7 30 u Operettefragmenten 8 u Nederland herrijst oudminister v d Broek over Annexatie 8 15 u Politiek weekoverzicht door L de Jong 8 30 u Ensemble George Frank 9 u Op de brug Min Pres Schermerhorn De liquidatie van het Mil Gezag 9 15 u Populaire gramofoonmuziek 9 30 u Radio philharmonisch orkest o l v Albert v Raalte In de pauze Mensch en Maatschappij Prof dr C A Mennicke Het verband tusschen maatschappij opvoeding en onderwijs 11 u Nieuwsberichten 11 15 u Avondwijding ds A A van Ruler 11 30 u Afkondiging eo Wilhelmus Hilversum II 415 M u Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzlcht 6 30 u Tino Rossi zingliefdesliederen 6 50 u Voor je slapen gaat u To V d Sluis sopraan met pianobegeleiding 7 30 u Programma voor de Ned Strijdkrachten 8 u Ted Powder en zijnorkest 8 30 u Voor de werkende vrouw Mevr Irene Vorrink over In tijden alsdeze 8 45 u Negro Spirituals door Marian Andersen en Paul Robeson 9 u Op de brug zie Hilversum I 9 15 u Gramofoonmuziek viool en piano soll 9 45 u Avondwijding Pater dr Ant Wouters w p witte Pater van t Klooster St Bonifacius te sHeerenberg 10 u Nieuwsberichten enpostscriptum 10 15 u Op de drvapel vanden nacht 11 u Afkondiging en Wilhelmus BUITENLAND Mac Arthur wil op de hoogte blijven Krachtens een heden hier uitgevaardigde beschikking moet elk nieuw wetsontwerp eerst worden voorgelegd aan generaal Mac Arthur Tevens moet de geallieerde opperbevelhebber op de hoogte gehouden worden van de desbetreffende debatten en de eventueele wijzigingen van het pntwerp in den Japanschen Rijksdag Ook 2ï oera aja bezet Om 10 30 uiir Batavia tijd zijn te Soerabaja heden de eerste troepen zonder verzet aan land gegaan pr waren geen Nederlandsche troepen bij De bemanningen van de vliegtuigen die de landingen vanuit de lucht beschermden meldden dat er veel roodwittevlaggen zichtbaar waren maar dat er geen teekenen van verzet waargenomen konden worden De landingen werden uitgevoerd door de 49e Britsch Indische Infanterie Brigade De Brigade die Anbarawa en Magalan bezette viel een vriendelijke ontvangstten deel In Semarang zijn alle banken door de geallieerden overgenomen die ook het radiostation controleeren Handvest der vereenigde volken thans van kracht Gisterenavond omstreeks kwart voor elf is de organisatie der vereenigde volken officieel haar bestaan begonnen De Min van Buitenlandsche Zaken James F Byrnes teekende toen het protocol van ontvangst der ratificaties van 29 verschillende landen Byrnes maakte de ontvangst van het meeren deel der ratificaties waaronder die der groote vijf Engelano Frankrijk Rusland China en de Ver Staten Nieuwe bepaling in de wachtgeldregeling De Minister van Sociale Zaken heeft bepaald dat met ingang van 1 November 1945 elke onderneming die een wachtgeldregeling heeft naast de beidslijst elke week een staat moet ophangen waarop zijn vermeld de namen van de arbeiders die in die week voor wachtgelduitkeering in aanmerking komen en het aantal uren dat door hen zal worden gewerkt Als er in een week geen wachtgelders zijn moet zylks pok op den staat worden vermeld Ondernemingen die niet verplicht zijn een arbeidslijst aan te houden moeten niettemin een dergelijken staat ophangen op een plaats die vrij toegankelijk is voor alle arbeiders en op zoodanige wijze dat daarvan gemakkelijk kan worden kennis genomen Officiëele toblicaties Speelgoederen Kunstnijverheidsartikelen enz De Directeur Generaal van de prijzen maakt bekend dat speelgoederen kunstnijverheidsartikelen houten huishoudelijke artikelen en artikelen van imitatie leder voor de vaststelling van codenummer en prijs uitsluitend kunnen worden ingezonden naar de sectie Prijsvorming Hout en Houtproducten Heerengracht 136 Amsterdam De bureau s voor de codeering te Tilburg en Deventer zijn derhalve opgeheven De ingezonden monsters dienen vergezeld te zijn van een calculatie en een copie van de Verwerking of Vervaar digingsvergunning voor het gebruikte materiaal welke vergunning kan worden aange Nieuvire bonnenlijs t Officiëele bonnenlijst voor de eerste helft van de 12e periode 1945 28 October t m 10 November 45 voor het noorden des lands Noordholland Zuidholland m uitzondering van Goerce Overflakkee en Utrecht Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopea van i Bonkaarten ka kb kc 512 100 t m 106 800 gram brood 107 200 gram bloem 108 125 gram biscuits 109 400 gram suiker 110 200 gram koffie 111 125 gram boter 112 250 gram margarine 113 100 gram vet 114 200 gram kaas 115 150 gram vleesch 116 117 2 kg aardappelen b 01 b 02 400 gram brood b 03 c 03 1 ei b 04 1 kg aardappelen a 05 2 liter melk b 05 c 05 3 Va liter melk Bonkaarten kd ke 512 200 201 800 gram brood 202 200 gram bloem 203 250 gr rijstofkindermeel 204 125 gram biscuits 2Ö5 500 gram suiker 206 250 gram boter 207 125 gram margarine 208 200 gram kaas 209 1 ei 210 6 liter melk 211 150 gram vleesch 212 1 kg aardappelen d 01 d 02 400 gram brood e 01 250 gr rijstofkindermeel Tabaksk rten q 413 03 2 rants tabaksartikelen geen importsigaretten vraagd bij het desbetreffende Rijksbureau speelgoederen vervaardigd uit papier of carton behooren te worden ingezonden bij de sectie Prijsvorming Papier Keizersgracht 115 Amsterdam Inwisseling Eibonnen Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat detaillisten in eieren de voor een ei aangewezen bonnen B 03 C 03 en 209 gedurende de periode van 28 October tot en met 10 November a s dagelijks bij de Distributiediensten tegen toewijzingen kunnen inwisselen De bonnen voor vleesch melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 3 November a s Zooals uit bovenstaande lijst blijkt ontvangen personen van 4 jaar en ouder I kg aard pelen per week meer dan tot dusverre Dit gedur4 de eenige weken achtereen plaats vinden De fiftra hoeveelheid van 1 kg per persoon is bestemd om een voorraad te vormen Men houde hiermede dus rekening en beware iedere week 1 kg aardappelen Op de bonnenlH en 208 zal in t Westen des lands 100 gram Amerikaansche kaas en 100 gram Hollandsche kaas worden geleverd in het Oosten des lands zal uitsluitend 200 gram Hollandsche kaas verkrijgbaar zijn De Hollandsche kaas zal voor de helft in volvette of 40 plus kaas en voor de helft in magere of 20 plus kaas worden geleverd De eieren op bon b 03 c 03 en 209 zijn verkrijgbaar bij een handelaar die eieren op rantsoenbonnen voor zieken pleegt te vcrkoopen Op de broodbonnen kan men Engelsche biscuits betrekken voor zoover de detaillist of bakker deze nog voorradig heeft Opeen bon welke recht geeft op 400 gram brood is voortaan 400 gram Engelsche biscuits verkrijgbaar Op de bonnen 108 en 204 wordt binnenlandsche biscuit verstrekt waarvan de distributie onlangs is aaugekondigd Voor de week van 4 10 Nov a s zullen nog bonnen worden aangewezen vopr vleesch melk aardappelen bloem zout jam peulvruchten en huishoudzeep Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 26 October a s van des middagi 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 29 O ober mag worden afgeleverd Zelfverzorgers voor graan vleesch melk of aardappelen moeten op door de distributiediensten te bepalen dagen Idaar inleveren reip de bonnen voor brood vleesch melk of aardappelen 2 gelkaarten voor Zelfverzorgers Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat door stagnatie in de verzending der zegelkaarten een aantal Distributiediensten welke de bonkaarten K 513 reeds hebben uitgereikt nog niet in het bezit is van zegelkaarten voor zelfverzorgers Uiteraard mogen echter de zelfverzorgers de bonnen voor die artikelen waarvoor zij zelfverzorger zijn niet gebruiken Zij moeten deze bonnen zorgvuldig bewaren en bij eersten oproep inleveren bij den plaatselijken Distributiedienst p GOUDSCH CONSERVATORIUM Directeur Nico Verhoeff Gebouw Concordia Westhaven 27 Telfefoon 3483 r PRIVAATLES in alle vakken vanaf f 5 50 per maand Zangklassen f 4 50 per kwartaal Spraakles en Declamatiecursus vanaf f 9 per kwartaal SPECIALE CURSUS voor alle blaasinstrumenten en SLAGWERK door musici van de Koninklijke Militaire Kapel vanaf f 2 75 per maand Cursus Blokfluit vanaf f 2 25 per maand Cursus Mandoline Guitaar Ukele Banjo vanaf f 2 25 per maand Cnrsus Hytmische Gymnastiek vanaf f 4 50 p m Theorieklassen vanaf f 12 per jaarKunstklasse piano o a Meesterklasse Viool Uni Noske Friedlaender WILLEM NOSKB Middelklasse en Kuastklasse Solozang o a Bram van Luyn Jo Lutz Harmonieen Comp leer Koor orkest directie o a Nico Verhoeff Inschrijving dagelijks van 9 4 uur uitgezonderd Maandag Dinsdag van 9 7 uur Voor muxiekics naar t Conservatorium Cafc Rcst De Bcursklok Markt 40 Gouda Wegens teleurstelling vanaf Zaterdag 27 October Adverteert in Groot Gouda Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders Behuwd en Grootouders CORNELIS VOS en CORNELIA VOS Grendel I op 8 Nov a s hun 40 jarig j Huwelijksfeest te herdenken Man dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Walestraat 21 Receptie 8 November 4 5 uur i Waar blijft r Qiooel c i WEGGEVLOGEN Jonge duif donkerkras witpen met sproetelkop ringno 2940491941 Tegen belooning terug te bezorgen J A KASTELEIN Ridder van Cats weg 73 Gouda TH RICKEN Vakkundige en snelle reparatie van alle soorten Haiahoud Ambacht én Indnatrle naaissachiacs Zoutman straat 4 Gonda HUWELIJK Ook U wilt eens een gelukkig Huwelijk sluiten Aarzelt daarom niet langer maar vraagt heden nog om inlichtingen Wij verstrekken deïe geheel kosteloos en vrijblijvend in blanco enveloppe Geheimhouding is bij ons verzekerd Bureau KUNZE Postbus 8006 AmsterdamWest Gevraagd in klein gezin net maisje of werkster Van Baerlestraat 33 Getocht admiotstratief werk by my thuis Schrijfmachine aanwezig Brieven onder no 795 bureau van dit blad Leerling 3de klas Mulo zoekt gelegenheid onder toezicht huiswerk te maken Zoo noodig bijwerken Brieven met pr sopgaaf onder no 825 bureau van dit blad MEISJES gevraagd DB PELIKAAN Aacrika 21 NETTE WERKSTER gevraagd voor Donderdag Vrijdag of Zaterdag Aanmelden Mevr TIMMER Wielc waalstr 12 7 fcaafUutd Heercokapper delaReijlaaal2 4 persoons bediening Ook aan huis te ontbiedan Spaclaal adrea f kinderen knippen GEVRAAGD loniu leer liikkerijwirk s 2 ndags vrij VAN BEEK Gröenendaal 15 Te koop gevraagd een BeuidstoUet Brieven onder no 830 bureau van dit blad l l Haalt men bij De Gr UYTER de KoHie en Theezaak Jllliiillll Vanaf 1 November lederen Donderdag en Zaterdagavond DANSEN Gevraagd een nette dienstbode BURG MARTENSSINGEL 98 Engelsche les gevraagd door gevorderd lecrhng Brieven onder bo 803 bur v d bl Opsporing verzocht tegen belooning van mijn radio door de Duitschers in Oct i weggehaald en in Februari 45 naar Goudagetransporteerd Merk Waldorpmodel 168 nummer 7552 M A M Verzijden Oranjelaan 15 Waddinxveen Woningruil Eigenaar H J MARREE Wie wenscht zijn Heerenhuis te ruilen voor keurige Middenstandswoning met flinke vrije tuin gelegen aan de Burg Martenssingel Brieven onder no 921 bureau van dit blad