Groot Gouda, maandag 29 oktober 1945

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOLDA EN OMSTREKEN PER ASPa2A I Tk irrkT iwin T A7Coi rvifnAT r i ttvx xpk r kiCTT n T K eendracht AD ASTDA Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Rljksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 64 MAANDAG 29 OCTOBER 1945 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3091 Abonn p w 2Sct Losse numm 10 et STADSNIEUWS Verandering spreekuur Mevr Dantzig Melles De Wethoudster van Onderwijs Mevr Daatzlg Melles zal haar spreekuur voortaan niet meer meer van 3 4 uur maar van 2 3 uur houden Ontsnapt en gepakt Twee politieke gevangenen die uit hun tijdelij ke gevangenis in Gouda waren ontsnapt zijn Zaterdagmorgen op den Bodegraafscben Straatweg achterhaald en wederom teruggebracht naar hun huis De vrijheid was zoodoende van korten duur VIRES Fee8tavond De tooneelgroep van Vires et Celeritas was Zaterdagavond voor het voetlicht van de geheel bezette Kunstmin zaal De voorzitter van de sportvereeniging verwelkomde de ilanwezigen en wijdde eenige woordenaan de behaalde successen Thans is er ook gelegenheid het handbalspel te beoefenen eo als een mooi resultaat van een ernstige training memoreerde hi de onlangs gehouden Singelloop estafette waar de vereenigmg een prln a beurt heeft gemaakt Speciaal was deze avond bedoeld voor hen die bijdroegen aan de actie Terrelnfonds 45 Zooals ook bij andere feestavonden het geval is werkten aan het welslagen van dezet geanl meeKlen avond uitsluitend eigen krachten mee De tooneelgroep vierde daarbij haar eerste lustrum en kwam goed voor den dag Het blijspel van Henk Bakker Adel inLiyrei Is aardig van stijl Een leugentjeom bestwil brengt den berooiden adelijkentelg van de eene moeilijkheid in de andere en de persoonsverwisselingen worden haast verwarrend totdat de waarheid van hetgelogene uitkomst brengt De heer W van Zevenhoven regisseur tevens vertolker van de hoofdrol kreeg een verdiende bloemenhulde Kamerdienaar Marcel speelde zijn moeilijke rol goed en de worstkoning Bolhuis gaf een rake uitbeelding van een nUchteren schatrijk geworden handelsman die dik en opgeblazen doet Een beste speler De adelijke oom was iets stroef in zijn mimiek ook de twee kooplui Voor de verloting die tusschen de bedrijven gehouden werd ten bate van het Terreinfonds fas een groote belangstelling Een druk bezocht bal onder leiding van opgeluisterd door The was het slot van dezen den heer Kok en Rhythm Players avond Een drieling geboren Gisteren heeft in het St Joseph Paviljoen een heugelijke gebeurtenis plaats gegrepen Het gezin Rietveld uit Bodegraven werd toen n l verblijd met de geboorte van een drieling 1 SPORTNIEUWS Gandsehe H V B Elftai XERXES 3 7 geweest van het afdeellng Gouda Het is een goed idee bestuur der jubileerende van den N V B om het elftal van Xerxes it te noodigen De Goudsche voetbal liefhebbers hebben kunnen genieten van het spel van deze Rotterdamsche ploeg Xerxeii bracht het elftal in het veld zooals het voor de aanstaande competitie is samengesteld Ook de internationaal S Wilkes was present Het Goudsche elftal was als volgt FJier Ona doel P Boef Gouda en J de Jong Goi a achter C Bakker Donk C de long Ona J Versteeg Haastrecht midden Vermeer G S V C Brem G S V v d Horst Schoonhoven P Huizer Olympia C Ottevanger Gouda voor Xerxes kwam uit met de volgende spelers L Wilkes doel Louwe en v d Toorn achter Verplcegen De Leeuw en Fontein midden Barziley Rijshouwer Westerink S Wilkes en Koning voor Van het Goudsche elftal was de linkervleugel het beste Ook de midvoor was goed De spil C de Jong viel tegen hij zat niet voldoende achter de voorhoede Versteeg was de beste man van het veld n het is jammer da hij niet d spilplaats Êezctte Zijn spel zou beter tot zijn recht gekOmen zijn Bakker was beter dan de vorige keer De linksachter J de ong was beslist de zwakste pllek va het elftal P Boef was floed en redde in menige moeilijke situatie Wier deed goed werk hoewel hi wel betere MEER PAPIER VOOR DE DAGBLADEN Het bestuur van de vcreeniging de Nederlandsche Dagbladpers 1945 deelt mede dat overeenkomstig een besluit van den Persraad de dagbladen met Ingang van 1 November a s dagelijks met 4 pagina s zullen mogen verschijnen wedstrijden speelde Een nadeel van het elftal is dat het niet homogekn genoeg ls Het zal voortaan beter zijn Indien tevoren bijvoorbeeld door twee gecombineerde elftal len uit Goudsche spelers fcen oefenwedstrijd wordt gespeeld Over Xerxes niets dan lof Prachtig samenspel op technisch hoog peil Vooral de rechtervleugel was zeer gevaarlijk Het is een zeer snelle ploeg en dit is voornamelijk te danken aan het feit dat ze uit jonge spelers bestaat Na den aftrap was Xerxes direct in den aanval en bleef in de meerderheid tot een kwartier voor de rust Toch gelukte het het Goudsche elftal het eerste doelpunt aan te maken Uit een voorzet van Ottevanger wist V d hol st te scoren 1 0 Na een minuut wist echter S Wilkes den stand op 1 1 te brengen Hij speelde zich vrij en schoot in Even later lost hij weer een schot doch ditmaal naast Vlak daarna stopt Flier een venijnig schot langs den grond Bij een aanval van het Goudsche elftal mist Brem een goede kans Even later nogmaals evenals V d Horst Xerxes doet nu eenige gevaarlijke aanvallen Plotseling loopt Wilkes door de verdediging heen en geeft Flier het nakijken 1 2 Hierna volgt een goed opgezette aanval van het Goudsche elftal doch de keeper van Xerxes laat zich niet verrassen Bij een voorzet van Wilkes maakt de Goudsche achterhoede een fout en Westerink doelpudt 1 3 Na keurig samenspel van Westerink en Wilkes gelukt het eerstgenoemde nogmaals te scoren 1 4 Nu komen de gastheeren er beter in en bij het nemen van een corner weet Huizer in te koppen 2 4 Na goed samenspel van de Goudsche linkervleugel schiet v d Horst rakelings naast Even later speelt een achierspeler van Xerxes terug op den keeper deze mist doch de bal gaat net naast De corner levert niets op Na de rust gaat het beter met de thuisclub Huizer end een schot ia doch het gaat naast Plotseling zijn er 2 ballen voor het Goudsche doel Een der twee wordt door Xerxes ingeschoten doch het doelpunt wordt niet toegekend daar de scheidsrechter reeds gefloten had Bij een Goudschen aanval maakt de achterspeler van Xerxes hands De scheidsrechter wijst naar de beruchte stip Brem plaatst zich achter den bal en schiet in doch de Xerxcs doelraan houdt den bal prachtig Weer kwam de linkervleufel naar voren V d Horst zet voor en Brem topt in 3 4 Even later kopt Brem een bal tegen de lat In dit kwartier was het Goudsche elffal in de meerderheid en deed het verschillende goede aanvallen Het spel der gastheeren wordt nu langzamerhand minder Huizer krijgt nog een kans voor open doel doch Wilkes houdt den ingeschoten bal Xerxes koöif steeds meer in den aanval Een goed schot van Westerink en het is 3 5 Daarna c oelpunt Wilkes 3 6 waarna Westerink nog eenmaal de kans schoon ziet 3 7 Hierna kwam het einde Onder de aanwezige toeschouwers was ook de bekende Xerxes speler en oud inter nationail W Lagendaal Op een door oi s gestelde vraag antwoordde hij dat hij het een aardige wedstrijd had gevonden Het Goudsche elftal vond hij qoed behoudens eenige zwakke plekken De linkervleugel noemde hij het beste en de speler Versteeg rn keeper Flier Hij deelde mee dat het Xerxes clftal voornamelijk uit jonge spe ers bestond welke waren opgeleid en gekozeti uit de eigen juniores Uitspraken KantoBoerecbt Strafzitting van 24 October 1945 Veroordeeld zijn wegens Het ten verkoop voorhanden hebbes van brood met een te aag gewicht aan droge stof P T v D te Reeuwijk f 80 s 20 d h T R te Zevenhuizen f 150 s 25 d h L L A te Bltlswijk f 25 i 5 d h Het dragen van geall mil uniform C V te Moordrecht f 7 50 s 1 w tsch met ver 1 beurdverklaring van het inbeslaggenomtne Het wederrechtelijk doen toeeigeoen vap boomvruchten H K H van Z te Utrecht en F J J te Utrecht f 10 s 4 d h Zonder vergunning vestigen van een bedrijf N de L te Gouda f 7 50 s 4 d h Het voorhanden hebben van een oogeijkt gewicht P F Th van G te Gouda f7 50 s 3 d h Uit baldadigheid afsteken van voetzoekers de V te Alphen a d Rijn berisping Visschen in water zonder schriftelijke toestemming van den rechthebbenden P Sch te s Gravenhage schuldig zonder toepassing van straf Zonder schriftelijke toestemming veranderen van betreklcing N C S en G P van S te Schoonhoven f 10 s 4 d h Rijden met een motorrijtuig zonder dat dat rijtuig voorzien was van een nummerbord H P van Z te Utrecht f 5 s 2 d h C de B te Reeuwijk f 2 50 s 1 d h Niet op eerste vordering tot stilstand brengen van een motorrijtuig C de B te Reeuwijk f 10 s 4 d h Het in gevaar brengen van het algemeen verkeer waardoor een aanrijding ontstond H A te Bergschenhoek f 10 s 4 d h RijdeQ op een openbaren weg welke voor eenrichtingverkeer was opengesteld F E Z te Gouda Th V te Utrecht B C E te s Gravenhage f 3 s 1 d h Niet ebruifcen van een bestaand rijwielpad 8 van M te Capelle ad IJssel G G te Rotterdam f 2 50 s 1 d h Iemand op den bagagedrager doen vervoeren A den D te Maartensdijk f 1 s 1 d h BINNENLAND Hoe zal het nieuwe Nederlandsche kger er uit zien Luit Gen Mr H J Kruis heeft aan enkele vertègenw oordigers van de Ned pers mededeeling gedaan van zijn opvattingen omtrent het nieuwe Ned leger dat H M de Koningin aan zijn leiding heeft toevertrouwd Ons leger zal in de toekomst een volksleger moeten worden Zij die het uniform dragen zijn een onderdeel van het volk en belast met de taak om indien noodzakelijk de onafhankelijkheid van het geheel te verdedigen De vorming van het kader zal ook in andere banen worden geleid Men zal geen officier meer worden terwille van de diploma s doch iedereen zal van onder af aan in de troep beginnen en diegenen die blijk geven over de noodige capaciteiten te beschikken zullen de gelegenheid hebben op te klimmen Het lotingssysteem wordt afgeschaft Iedereen zal tenzij hij lichamelijk ongeschikt is tot soldaat worden opgeleid De opleidings tijd zal waarschijnlijk op 1 jaar worden gesteld De lichtingen zullen grooter worden Hetgeen het voordeel heeft dat wanneer de vorming van een oorlogsleger noodzakelijk zou Zijn met het oproepen van een aanmerkelijk kleiner aantal lichtingen zal kunnen worden volstaan Het nieuwe leger zal een jong leger worden ook wat het kader betreft Iedere officier zal in staat moeten zijn de troep in alles voor te kunnen gaan De historisch gegroeide neutraliteitspolitiek van ons land is geheel van de kaart verdwenen In de toekomst zal de bewapening en de organisatie van ons leger moeten overeenstemmen met die van onze bondgenooten De invoering van het vrouwelijk ejenient in het leger kan volgens Gen Kruis Belangrijke voordeelen afwerpen mits dit op verstandige wijze geschiedt en er een behoorlijke leiding en controle bestaat Oproep voor ex politieke gevangenen Er heeft zich een voorloopig comité gevormd bestaande uit Piet Hamburg Doe tinchem Henk Heykoop Winschoten Theo Jagersma Zwolle Jaap Peters Tilburg Bram de Wit Groningen dat het initiatief heeft genomen om o m een huldeblijk aan te bieden aan hen die zich in den Duitschen tijd verdienstelijk gemaakt hebben voor de gevangenen te Vught Het comité beschikt daartoe gaarne over de namen adressen gevangennumihers Ar beitskomraando s voor Philips ook de af deeling en de tijd van gevangenschap van allen die in Vught gevangen zaten in het bijzonder ook van hen die in Vught gestorven zijn We hebben een eereschuld af te lossen Laat ieder dus zijn plicht verstaan en bovengenoemde gegevens opzenden aan H L Heykoop Burg Venemastraat 16 te Winschoten Per circulaire ontvangt men dan nader bericht WudUcUhl Weersverwachting medegedeeld door het K N M L tot morgenavond Wordt verwacht Meest zwaar bewolkt Plaatselijk eenige regen In de nacht zwakke overdag matige wind ttuschcn Z W en Z O Iets koeler Wat is er in Gouda te doen t Réunie Vrijdag t m Woensdag De Bagatelle Club Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Konvooi naar Moermansk Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Donderdag Fanfare Maandag 29 Oct 8 u Concordia planoavond door Willem en Hcudrik Andrlessen Woensdag 31 October 8 uur Concordia Indra Idem Nieuwen Schouwburg Socitelt Ons Genoegen Pe Nsamlcozen van 1942 Idem 8 uur Groote Kerk Nederl Bijbelgenootschap Ds M C Koole over Het blijvende Woord Idem 7 u Bovenzaal Reunie Ds Borger over Lemocratle In den geest van het gezin In verband met De Mensch van morgen WAT GEBEURDE ER 29 October 1944 Breda beviijd De Ned regeering behoudt zich in een nota aan de regeeringen der vereenigde volkeren het recht voor gebiedsuitbreiding teeischen ais schadeloosstelling voor de door de Duitschers aangerichte vernielingen Herdenking van gefusilleerden in de St Bavokathedraal te Haarlem heeft Vrijdag j l op sobere wijze de herdenking plaats gehad van het feit dat een jaar ge leden voor deze kerk tien Duitsche kogels een einde maakten aan het leven van tien Nederlandsche mannen Onder deze in een willekeurige greep uit de Amsterdamsche gevangenis weggevoerden bevonden zich ook C Vlot en J Wuthrich beide behoorenden tot de leidende figuren van het illegale blad Je Maintiendrai en waren als zoodanig voor de illegale medewerkers van De Vrije Pers geen onbekenden H M de Koningin was bij deze plechtigheid vertegenwoordigd door Kap Bührmann en het Prinselijk Paar door Baron van Tuyl van Serooskerkèn Nadat de Kon Liedertafel Zang en Vriendschap twee coupletten van het Wil heimus had gezongen wees de Burgemeester van Haarlem de heer M A Reinalda op het voortdurend medeleven van het Koninklijk Huis met het lot dat het Ned volk vijf jaar heeft ondergaan maar dat zijn geestkracht niet heeft kunnen breken Op ons rust de taak hun arbeid voort te zetten Bij al ons werk staan zij den geheelen dag tus schen ons in ons herinnerend aan den strijd voor vrijheid gerechtigheid en naastenliefde Prof Dr J E Quay noemde deze plechtigheid een oogenblik van inkeer van terugdenken aan deze gefusilleerden zooals wij hen gekend hun handdruk gevoeld en hun karakter bewonderd hebben Het gemeenschappelijke in deze tien levens was de dienstbaarheid aan de offerbereidheid voor de groote zaak zóodat zij oruder alle ge beurlijkheden hebben stand gehouden ook toen de dood voor hen stond Zij zijn gevallen een visioen ziende van eén herboren Nederland recht en vrijheid kennende Deze wereld moeten wij die den oorlog overleeft hebben opbouwen en dat kan alleen als we het beste geven van wat we hebben Na afloop van deze plechtigheid begaven de aanwezigen zich naar het grasveld voor de kerk waar een eenvoudig houten kruis de plaats aangeeft waar 10 waardige Nederlanders vielen Naast cfe vele bloemstukken uit de kerk werden hier ook Kransen gelegd namens H M de Koningin en het Prinselijk Paar KORTE BERICHTEN De commandant van de geallieerdetroepen op Java heeft loslating van allegiil laara door de Nationalisten geëlscht Wanneer de stakingen in de havenvan Londen niet spoedig eindigen zal deEngelsche regeering opnieuw moeten overgaan tot ranUoeneering van het brood