Groot Gouda, dinsdag 30 oktober 1945

Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u Ster van den dag Emanuel Fenerman 6 30 u Engebche les 7 u Nieuwsberichten reportage 7 30 u Orkest Piet CoOmans 8 u Nederland herrijst Oud minister Welter Nederland helpt Indic 8 15 u Vragen kwartier door L de jong 10 30u Omroeporkest o l v Willem Lohoff m m v José Candel sopraan 9 30 u Departementen spreken P A Wansihk over Doel der Reöeeringsvoorl dienst 9 45 u Sylvester trio 10 15 u Mensch en Maatschappil Bernard Verhoeven o ver Kunst en leven 3 10 30 u Werken voor twee piano s uit te voeren door mevr Fie Loopuit Roeper cp me Mia Tibbe 11 u Nieuwsberichten 11 15 u Avondwijding ds J Zuurdeeg Ned herv pred te Hilversum 12 30 u Afkondigingen Wilhelmus Hilversum II 415 M 6 o Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzicht 6 30 u Het wekelijks optreden van Janis Bron met oude en nieuwe songs 6 50 u Voor je slapen gaat met Regina naar droomecland 7 u Annie Hermes alt en Felix de Nobel pia no 7 30 u Progr voor de Ned Strijdkrachten 8 u Bidstonde in de grooie kerk te Amsterdam bij de opening van de nieuwe synode voorganger ds prof dr K H Miskotte 9 15 u Cantaoile Septet 9 45 u Avonuwijdlng pater Gilbertus Lohuis o fm Francisscaan 10 u Nieuwsberichten en postscriptum 10 15 u Wim Walis met Sweet en Swing 11 u Afkondiging en Wilhelmus Vreet het nazi gif door De Duitsche radio heeft een gedeelte doen hoeren uit een herderlijken brief van Mgr Ven Preysing den Bisschop van Berlijn Deze zegt o m Opvoeding zonder godsdienstonderwijs is niet neutraal maar antigodsdienstig De onderwijsautoriteiten van Berlijn zijn bezig de resten der godsdienstige vorming in de scholen te vernietigen iets waarin de nazi s nooit geslaand zijn De brief roept alle R K ouders om een petitie te teekencn strekkende tot de inrichting van bijzondere scholen met godsdienstig onder vrijs dus resp het weder instellen van uren voor godsdienstonderwijs in de gewone scholen Mqr Von Preysing richtte den ner delijken brief tot zijn diocees n v het voorstel van de onderwijsautoriteiten van Berlijn om het godsdienstonderwijs van het lesroos tcr te schrappen Wereld onderwijs conferentie De News Chronicle meldt dat de grootste conferentie op het gebied van onderwijs welke ooit gehouden is door premier Attlee Donderdag in Westminster geopend Zeil worden Circa 600 afgevaardigden van de Vereenigde Volkeren zullen een permanente internationale onderwijsorganisatie oprichten De ministers van onderwijs der Vereenigde Volken hebben reeds plannen voor de wetgeving der organisatie naar het voorbeeld van het Internationale Arbeidsbureau uitgewerkt Bovendien heeft de Fransche regeering een geheel nieuw aantal voorstellen ingediend Russen zoeken naar het geheim van den atoombom Volgens de News Chr9fiid = h€eft Dr Günter Hillmann van het Kaiser Wilhelm Wilhelminstituut in Berlijn verklaard dat de atoomdeskundigen van de Sovjet Unie met assistentie van Duitsche deskundigen en Duitsche installaties en gegevens druk bezig zijn met het voortzetten van atoombom experimenten Zooals president Trmnan Zaterdag heeft verklaard zal het geheim van den atoombom niet worden prijsgegeven Zullen de Russen erin sfagen eveneens het geheim machtig te worden De schatten van den Keizer Het Japansche blad yomioerl doet mededeetingen aangaande de bezittingen van Keizer Hirohito van Japan Volgens A F P zijn de Inlichtingen niet volledig maar geven niettemin een indruk van s Keizers rijkdom ep van het feit dat tot dusver hieromtrent de diepste geheimhouding werd betracht De Mikado heeft veertienduizend hectare boschen weidegrond bezeten dat is zes procent van alle bosch en weide m Japan Yomioeri zwijgt over het bouwland dat eigendom van den Keizer moet zijn geweest en dat eveneens een aanzienlijke uitgestrektheid moet hebben gehad De totale waarde van obligaties en aan deelen onder s Keizers berusting aangetroffen zou ongeveer zeventig miUioen yen zijn dat la bij benadering hetzelfde bedrag aan voor oorlogsche guldens De Mikado bezit 25 der aandeelen van de Japansche Bank en evenveel aandeelen in de Sofciebank te Yokohama hetgeen necrkomt p bedragen van 21 en 22 mil yen Hirohito heeft voorts voor een kleine drie mlllioen yen aandeelen in de Mitsoel bank Bij scheepvaartmaatschappijen net name o a de de Nippon Yoesen Kalsja is hij geïnteresseerd voor 8 millioen De banken van Formosa en Korea zijn evenzoo voor een deel zijn eigendom De inkomsten van den Keizer zouden 25 millioen yen per jaar bedragen Attlee naar Washington Van gezaghebbende zijde te Washington is verklaard dat de Britschè eerste minister Attlee besloten heeft in den loop van de komende drie weken een bezoek aan Washington te brengen President Tnmian zou al zijn voor de eerst komende vijf weken vastgesteld reizen buiten Washington wegens dringende werkzaamheden hebben afgezegd Hcilerlanders uit Znid Alrika terug uit Indië Vijf Nederlanders uit Zuid Afrika die in 1940 vrijwillig hadden dienst genromen en op Java krijgsgevangen waren gemaakt zija behouden te Petroria teruggekeerd Zij zijn ontvangen door den Nederlandschcn gezant en den chef van de Ned Militaire missie Zij verklaarden o m dat tijdens werk aan den spoorweg tnsschen Maalmen en Bangkok in Birma 700 Nederlanders omgekomen zijn De namen van de teruggekeerden zijn Vaandrig A de Waal Kaapstad vroeger Bourbonstraat Rotterdam Luit J M van Zanten Johannlsburg vroeger Loosdrecht scheweg 57 Hilversum Serg J K Pettinga Pretoria vroeger Bedum Serg R H H Siegers Kaapstad vroeger Vlissingen Luit A Kroon Brakpan Home vroeger Roerstr 41 Amsterdam Verwarming d m v gas en electriciteit Het R kskolenbureau bericht dat voor woningen waarvan verwarming met vaste brandstoffen wegens practische redenen niet mogelijk is gas of electricitett voor verwarming kan worden toegewezen mits de brandstoffenkaart T 509 voor zuidelijk Nederland T 505 bij den distributiedienst wordt ingeleverd Ook kamerbewoners kunnen voorgas of electriciteit in aanmerking komen nadat de hun reeds verstrekte rantsoenbonnen voor vaste brandstollen bij den distributiedienst zijn ingeleverd Voor de ingeleverde kaarten en rantsoenbonnen verstrekt de distributiedienst léea ontvangstbewijs M D 204 Men moet zioh mei een desbetreffend verzoek onder overlegging van het ontvangstbewijs M D 204 tot het betrokken gas of electriciteitsbedrijf wenden welke bedrijven voor elke ingeleverde geldige kolenbon 150 MV gas of 500 kwh electriciteit zullen kunnen toewijzen Indien aan de kaart T 509 T 505 ontbrel nde bonnen of de voor kamer verhuurders verstrekte rantsoenhonnen bij den kolenhandelaar z n ingeleverd kan de be1 trokkeoe dezen verzoeken hierop geen af levering te verrichten De handeltor dient dan een schriftelijke verklaring af te geven dat op de in aanmerking komende bonnen geen aSevering zal plaats vinden Deze verklaring moet bij de gasfabriek of het electriciteitsbedrijf worden ingediend waarna voor deze bonnen alsnog verstrekking van gas of electriciteit zal volgen Ook voor het verwarmen van andere gebouwen met gas of electriciteit kan een rantsoen worden toegekend mits in 1939 40 deze wijze van verwarming toepassing vond en er nog geen kolentoewijzing werd afgegeven Men wende zich tot het betrokken gas resp electriciteitsbedrijf Restaurants cafe s winkels en gebouwen voor publieke vermakelijkheden komen voorloopig niet voor deze regeling in aanmerking Schoenen voor het Noorden des lands In het tijdvak van 1 t mr 15 Nov a s zullen op nader bekend te maken dagen in het geheele Noorden das lands dus in Nederland boven Haringvliet en Waal wederom bonnen voor beroepsen werkschoenen worden uitgereikt De schoenenbonnen moeten voor 25 Nov a s bij een handelaar worden ingeleverd Men kan wederom aanvragen voor orthopaedlsch schoeisel of gewoon schoeisel op medisch attest indienen op dezelfde wijze als voorheen het geval was REGISTRATIE VAN AUTO S EN MOTORRIJWIELEN Het regeeringsdirectoraat voor motorvoertuigen brengt hiermede ter kennis van alle eigenaren c q houders van personenauto s en motorrijwielen al dan niet rijvaardig en al dan nkt voorzien van een rijver gtinning a alk eigenaren c q houders van rijvaardige personenautos en motorrijwielen voorzien van een rijvergunntng dienen hun motorrijtuig auto of motor vóór Zaterdag 3 November 1945 te doen registreeren bij een der registratieposten b alle eigenaren c q houders van nietrijvaardige personenauto s en motoren al dan niet voorzien van een vergunning dienen vóór genoemden datum schriftelijk of mondeUng opgave te doen van de plaats waar hun motorvoertuigzich bevindt bij een der registratieposten dan wel bij de Rijksverkeersinspectie Deze motorvoertuigen zullen ter plaatse waar het voertuig aanwezig is door de zorg van het R D M worden geregistreerd WED KNOX 8e DORTLAND Bankiers te Gouda vragen voor spoedige indiensttreding een aankomend bediende Leeftijd 20 25 jaar Kennis van boekhouden strekt tot aanbevelinp ADVERTEERT IN GROOT GOUDA Met diep leedwezen geven wij U kennis dat plotseling is overleden mijn innig geliefde Vrouw onze lieve zorgzame Moeder en Grootmoeder Mevrouw GBBRTRUDA ANNA MARIA GALAMA gab Van dar Zanda In den ouderdom van 71 jaar Gouda C K Galama N IJ A Galama C J M Galama van Dokkum en kinderen HÜpersam Dr E G A Galama M T Galama vau Costanje en kind Goud M J A WeverGalama E P M Wever G J A Galama en Verloofde Gouda 29 October 1945 Gouwe 155 Rozenkransgebed Dinsdag Woensdag en Donderdag 5 uur in de kerk aan de Gouwe DeH H Ultvaartdienstan zullen gehouden worden in de Parochiekerk van den H Joseph aan ie Gouwe op Vrijdag 2 Nov te 7 7 30 en 8 uur de stille H H Missen en te 10 uur dePlechtigaH Mis van Raquiem waarna de begrafenis vanuit de Kerk in het familiegraf op het R K Kerkhof f Dinsdag 13 Nov hopen onze ge f J iefde Ouders Behu d Groot en Overgrootouders J I Pistar Bartholomeas Snel en i l Margrictha Snel v d Heideo I hun 50 Jarige Echtvereeniging l te herdenken 1 J Dat zij nog lang gespaard mogen J blijven is de wensch van hun i dankbare Kinderen Behuwd Kleia en Achterkleinkinderen Gouda 1 November 1945 Stoofsteeg 8 I Rcetpllc Dinsdag 13 Nov van 3 5 uur t fc i i W4 danken U voor de bij pos huwelijk betoonde belangstelling KOO en BEP SCHOLTEN Utrecht 1 November 1945 Handelstraat 27 DANKBETUIGING Hiermede betuigt ondergeteckende mede namens familie zijn weigemeenden en oprechten dank aan de Directie en Personeel van de Wassche rij De drie Noienboomen voor de schitterende cadeanx en den onvergetelijkcn dag mij aangeboden op Zaterdag 27 Oct j l ia Hotel Central ter gelegenheid van mijn 25 jarig aaibtsjubileum Tevens onzen oprechten dank aan de Middenstandscentrale voor het toekennen van het getuigschrift met zilveren draagpennisg alsmede aan de vakgroep der Witwasscherij voor het aanbieden van het Diploma voor trouwe dienstvervulling A SIEBES IJssellaan 33 SCHOUWBURG BIOSCOOP BOBLEKADE GOUDA Woensdagmiddag 3 uur Donderdag 3 uur 7 uur en 9 15 uur van de vroolijke mooiste Revue Film FANFARE Woensdagavond GEEN voorstelling Wis en Natuurkunde en Mechanicalessen voor leerlingen Hoofdacte M T S Gymnasium H B S U L O etc etc W J v ALPHEN Burg Martenssingel 65a Effecten registratie REEDS THANS KUNNEN Dividend en Couponbladen bij ons gedeponeerd worden Rotterdamsche B ankvereeniging n v Waar blijft Vereen CALVIJN DONDERDAG 1 NOV des avonds 7 30 uur Ds Vroegindeweij vaip Waddinxveen Bidstond voor t Gewas Flioke joige Werkster biedt zich aan voor drie dagen per week Dinsdag Donderdag en Vrijdag Aan hetzelfde adres ook Borduurwerk gevraagd Brieven onder no 1190 aan het bureau van dit blad SIMON DE WIT N V vraagt voor filiaal Gouda een manL Bediende boven de 15 jaar Werkster gevraagd l dag per week in klein gezin KIEVITSTRAAT 39 Gevraagd IV1ÉISJE voor halve dagen Mevr ZANEN Burg Martenssingel 68 gevraagd MEISJES DB PELIKAAN Am erika 21 DIVERSEN Verloren Bruine portdcoUll Tcgtn hooge belootting tcrng te bezorgen Tweede Kade 50