Groot Gouda, woensdag 31 oktober 1945

Minister Schermerhorn over actueeie problemen standigheden maken het noodzakelijk een Overigens meende minister Schermerhom plan van opbouw te ontwierpen op langen te moeten constateeren dat de belangstelling termijn De Overheid zal de groote lijnen RADARM Het wonderwapen dat den oorlog won Kansen voor annexatie gering In een te Groningen gehouden persconferentie ter gelegenheid van de opening vaii het Districtsbureau van den Regeeringsvoorlichtingsdienst heeft de minister president Prof Ir W Schermerhorn belangrijke mededeelingen gedaan 6yer het annexatieprobleem de schadeloQKtelling en andere vraagstukken den opbouw van ons land betreffende Wat het annexatieprobleem betreft zeide minister Schewnerfforn dat dit niet een Nederlandsch maar een internationaal probleem is Van groot belang is niet welke meening wij er daar omtrent op na houde n aldus spr maar ook welk standpunt bijvoorbeeld Rusland zal innemen Zoolang de internationale toestand zoo blijft ak hij is en er vrijwel op geen enkel punt overeenstemming is tusschen de groote mogendlieden kan Nederland moeilijk zijn houding inzake annexatie van Duitsch gebied bepalen en met positieve plannen komen Na de mislukte conferentie van Londen behoeft men voorloopig geen groote verwachtingen te koesteren voor het annex atieprobleem afnemende is Komt dit omdat Indië zoozeer ortze aandacht vraagt Misschien niet Voor een volksstemming zou de minister niets voelen omdat los van de genoemde bezwaren het volk niet over voldoende gegevens beschikt om op dit moment tot een verantwoorde beslissing te komen De ingestelde staatscommissie heeft reeds een rapport uitgebracht doch zal nu ook de technische vraagstukken nader bekijken Tevens zal zij zich bezinnen op de vraag of Nederland tijdelijk een deel van Duitsch gebied bezet kan houden en onder beheer kan nemen Indien van annexatie op groote schaal moet worden afgezien kan zij ook nagaan welke grenscorrecties wenschelijk en noodzakelijk zijn Betreffende de schadeloosstelling zeide de minister dat Nederland thans een officieele uitnoodiging heeff ontvangen een missie te zenden naar de Allied Control Council te Berlijn Admiraal Doorman zal van deze missie de leiding krijgen en een soort Nederlandsch Gezantschap te Berlijn zijn Een en ander beteekent dat er nu wat schot in de zaak komt Er wordt door de geallieerden nu een lijst opgesteld van Duitsche bedrijven die afgebroken zullen worden De groote vraag is echter of hetgeen daarvan voor de geteisterde landen beschikbaar wordt gesteld ons te pas kan komen Wat hebben wij aan verouderde in De beul van Amersfoort binnenkort voor zijn rechters De beul van Amersfoort zooals de bijnaam is van den vroegeren kampcommandant Van der Laan van het concentratiekamp in Amersfoort is nadat hij eenmaal was ontsnapt thans weer door rechercheurs van den P O D achterhaald en opnieuw achter slot en grendel gezet Het zal hem ditmaal moeilijker vallen om weer te ontsnappen omdat zijn zaak de bijzondere aandacht heeft van de top leiding van het M G Bij een uitvoerig verhoor kwam zijn schuld onomstootelijk vast te staan Het merkwaardige van dezen man is dat hij toen hij destijds in Vught een leidende functie had inderdaad zeer veel voor zijn medegevangenen heeft gedaan en waarschijnlijk verschillenden of het leven heeft gered of in ieder geval een langdurigen zeer onaangenamen tijd heeft bespaard Hij was toen belast met administratief werk en heeft door valschheid in geschrifte verschillende van zijn lotgenooten buiten het kamp kunnen brengen Later werd hij overgebracht naar Amersfoort en ook daar had hij weer een leidende positie In tegenstelling met zijn optreden in Vught heeft hij zich in Amersfoort echter als een beul gedragen en velen van zijn medegevangenen ernstig mishandeld Op grond van deze feiten zal hij dan ook binnen afzienbaren tijd voor een Bijzonder Gerechtshof terecht staan Dc öUe coHHCH iH Hcdeeiahd Nieuwe plannen en mogelijkheden Er komt geleidelijk leven in OudSchoone beek het dorpje bij Coevorden waar de Bataafsche Petroleum Maatschappij intensieve olieboringen verricht Tankauto s rijden af en aan om de geproduceerde olie weg te voeren naar lichters in de kanalen of naar spoorwagons in Coevorden Binnenkort zal een 6duims pijpleiding worden aangelegd om een geregelden en grooteren afvoer van de olie te waarborgen Deze pijpleiding wordt in verhouding tot de normale pijpleidingen zeer kostbaar De olie is namelijk zeer dik en daardoor weinig vloeibaar Bovendien vertoont zij de neiging om bi lagere temperaturen vast te stallaties Voor den opbouw van ons land kunnen wij vaak beter de nieuwe outillage benutten Ook is het een vraag of het wel een Nederlandsch belang is Duitschland economisch te vernietigen Het is voor ons belangrijker onze eigen goederen uit Duitschland terug te krijgen Men moet zich van deze vorm van schadeloosstelling niet al te veel voorstellen het is voor den minister een groote vraag of het wel gewenscht is een groot vacuum in dit Europa te sclieppen Hier spelen ook politieke factoren een rol De economische positie van ons Imnd In den breede heeft minister Schermerhom daarna stil gestaan bij de grondige wijzigingen welke er komen zullen in de economische positie yan ons land door de totaal gewijzigde verhoudingen in Midden Europa De meeste Nederlcmders beseffen nu nog niet wat hier op het spel staat De wederopbouw van onze industrie en landbouw kan niet aan het inzetten van individueele ondernemers of groepen van ondernemingen worden Overgelaten De totaal nieuwe om termijn De Overheid zal de groote lij moeten trekken voor den opbouw van het economische leven en daartpe heeft Nederland een planbureau ingesteld al zal dit voorloopig meer gericht zijn op het vermijden van armoede dan op het bevorderen van welvaart Dit plan zal moeten aangeven hoe de on pikkeling in de komende vij a tien jaren al moeten zijn Het is niet de bedoeling het geheele bedrijfsleven i n details aan banden te leggen maar wel om bij de distributie van kapitaal en grondstoffen naar bepaalde richtlijnen te handelen Elk bedrijf zal dan binnen een bepaald raam zijn eigen taak hebben Het nationale welvaartsplan zal o a de vraag moeten beantwoorden welke soorten van industrie Nederland kan overnemen Het wachten is thans op de beslisisingen van de groote mogendheden Dit vraagstuk moet echter niet alleen van den Nederlandschen kant maar ook van Europeeschen kant worden bekeken Wat de internationale voedselconferentie in Canada betreft zeide de minister nog dat deze van zeer groot belang is omdat hier het eerste begin wordt gemaakt met internationale economische ordening die voor nu bitter noodzakelijk is De Minister verwachtte veel van economische samenwerking met Rusland en wat den tuinbouw betreft v n uitvoer van zaai en pootgoed naar Oost Europa worden De geheele pijplijn moet worden geïsoleerd en ora die reden boven den grond worden aangelegd terwijl ze bovendien met warm water op voldoende temperatuur moet worden gebracht Voorts worden voorbereidingen getroffen voor den aanleg van een groot terrein waarop een kantoorgebouw zal verrijzen benevens een magazijn werkplaats garage enz om onderdak van blijvenden aard te verschaffen aan de talrijke employe s en arbeiders Zullen woonhuizen worden gebouwd Verwacht wordt dat het personeel hetv elk thans ca 100 man bedraagt een belangrijke uitbreiding zal ondergaan naarmate de werkzaamheden toenemen De olie van Oud Schoonebeek is donker van kleur en bevat weinig lichte bestanddeelen zooals benzine Daarentegen bevat zij veel paraffine welke bestanddeel echter slechts door middel van zeer ingewikkelde en kostbare installaties uit de ruwe olie zal kuruien worden afgescheiden een gelukkige omstandigheid is echter dat de ruwe olie hoewel thans nog in slechts kleine hoeveelheden gewonnen zonder verdere verwerking als stookolie kan worden gebruikt Enkele electrische centrales en machinefabrieken worden reeds théins regelmatig van deze olie voorzien Aldus vormt zij zij het een bescheiden dan toch welkome bijdrage tot de brandstofvoorziening van ons land Het ligt in de bedoeling der Bataafsche Petroleum Maatschappij om deze aardolie tot meer waardevolle producten te verwerken zoodra mocht blijken dat de ondergrondsche voorraden groot genoeg zijn Vooralsnog is evenwel niet bekend welke economische waarde aan de oliehoudende lagen moet worden toegekend 2kx zijn door de olieboringen in OudSchoonebeek de grondslagen gelegd voor de stichting van een voor Nederland geheel nieuwe industrie een industrie die vooral onder de tegenwoordige moeilijke omstandigheden nog wel tegenslagen zal moeten overwinnen doch van groote waarde kan blijken te zijn voor de streek waarin zij thans ontstaat In deze tijden van brandstoffennood is zij mede van belang voor geheel Nederland De Bataafsche Petroleum Maatschappij ziet in deze nieuwe industrie bovendien een welkome gelegenheid om vele jonge Nederianders in te wijden in het aardoliebedrijf en hen te bekwamen voor het werk dat hun in andere deelen der aarde wacht Marinas geairesteerd Het Hoofd van den P O D te Amsterdam maakt bekend dat Hendrik Joseph Marinus geboren te Boxmeer 21 Januari 1913 wiens opsporing was verzocht door den Amsterdamschen P O D te Den Haag is gearresteerd en naar Amsterdam overgebracht Hij zit in het gebouw Hirsch in bewaring Yvonne Georgi en Arntzenins vqf jaar uitgesloten Sectie voorlichttog M G deelt mede de eereraad voor het tooneel verwijt aan het Yvonne Georgl ballet dat het een tournee door Ouittchland heeft gemaakt dat het voor Vreugde en Arbeid en voor Frontzorg heeft gedanst terwijl Yvonne Georgi zelf gedurende de bezetting in Wcenen een Lectoraat in de dantkunst heeft vervuld Mevrouw Georgi en haar echtgenoot de heer L H G Arntzenias die haar zaken behartigde verkjaren dat zij de Duitsche tournee hebben gemaakt om zich fen plaats in Amsterdam met te laten ontgaan daarmee erkennende dat zij het eigenbelang hebben laten prevaieeren boven het algemeen belang Daarom is de eereraad vaa oordeel dat mevrouw Georgi en de heer ntzenius voor vijf jaren moeten worden uitgesloten Deze uitspraak geldt voor den heer Aratzenius alleen voor wat betreft zijn optreden in verband met het ballet Het was de oorzaak dat in 194Ü Goering s machtige Luftwaffe het tegen enkele Engelsclie iachtvliegtuigeskaders af moest leggen Hoe konden de groote 1000bommenwerper aanvallen op Duitschland uitgevoerd worden Hoe konden in den grooten Oceaan zeeslagen uitgevochten worden zonder dat de vijaflden elkaar konden zien en wat waitoi tenslotte de geheime wapenen die de Duitsche duikbootvloot lamsloegen Al deze belangrijke Geallieerde overwinningen waren mogelijk door het gebruik van het RADARwapen van Radio Detection and Ranging om het voluit te spellen Het begon op de Potomac Wie de eigenlijke ontdekker van Radar is geWeest valt moeilijk na te gaan wel is bekend dat in 1922 twee Amerikaansche onderzoekers van het Naval Research Labaratory bemerkten dat een houten stoombootje op de Potomac de oorzaak was dat er bepaalde afwijkingen waren in de radioseinen die zij ontvingen Dit werd de aanleiding tot de eerste Amerikaansche onderzoekingen op dit gebied Wanneer de Engelschen het onderzoek ter hand genomen hebben is niet bekend wel staat vast dat de Britsche Technici met hun proefnemingen bijzonder succesvol zijn geweest want reeds bij het uitbreken van den oorlog in 1939 was de Oostkust van Engeland voorzien van een systeem van perfect werkende Radar oogen een stelsel dat in den loop van de eerste oorlogsjaren tot de heele kust uitgebreid werd Een zeer eenvoudig Echo principe Eigenlijk kan men Radar vergelijken met een soort van echo Men ontdekte n l dat bij het uitzenden van sterke hoog frequente gerichte radioseinen deze door vaste voorwerpen werden teruggekaatst zoodat men de aanwezigheid van die voorwerpen kon b v vhegtuigen of sche en vaststellen De teruggekaatste stralen worden met behulp van een Kathode schermpje zichtbaar gemaakt G C I Radar won The Battle ol Brittain G C I onderschepping vanaf den grond was de eerste vorm van radar die een grooten invloed op den loop van den oorlog had De beteekenis ervan werd bewezen in hetnajaar van 1940 want dank zij de talrijkeradarstations aan de Britsche kust kon tijdens de groote luchtaanvallen op Londen enandere steden reeds op 250 km afstand denadering van vijandelijke formaties opgemerkt worden Ook was het mogelijk koers afstand en grootte van de aanvallende luchtmacht vast te stellen Zoo kon met hetkleine aantal beschikbare vliegtuigen deStrijd om Engeland tot een succesvol eindegebracht worden Bij dit systeem kcfc geen vijandelijk vliegtuig de Engelsche kust naderen zonder dat zijn aanwezigheid door een vlek op een scherm in één van de vele gecamoufleerde Kadarstations opgemerkt werd Het tooverschenn in de cockpit De volgende stap was de A L Radar onderschepping vanuit de lucht Hierbij waren de Britsche nachtjagers uitgerust met een complete Radar installatie die bij nadering van vijandelijke vliegtuigen in werking werd gesteld op het schermpje werd een klein stipje zichtbaar door dit stipje reeds in het middelpunt van het schermpje te houden vloog de jager recht op de vijandelijke bommenwerper af tenslotte doemden de vormen hiervan op uit de duisternis en de Minister Mansholt is terug Minister S L Mansholt is Maandag per vliegmachine van de algemeene vergadermg van de voedsel en landbouworganisatie der verbonden volken F A O die te Quebec Canada wordt gehouden teruggekeerd na op weg naar Nederland nog besprekingen te Londen te hebben gevoerd De Minister heeft de leiding van het ministerie van landbK uw visscherij en voedselvoorziening die tijdens zijn afwezigheid werd waargenomen door Minister Vof weer op ich genomen In zijn plaats treedt de DirecteurCJeneraal van de voedselvoorziening Ir S L Louwes op als hoofd van de Nederlandsche delegatie op het F A O congres te Quebec Radio distrib en luisterbijdrage In aansluiting op het gisteren gepubliceerde bericht omtrent de betaling van de luisterbijdrage door aangeslotenen op de radiodistributie deelt P T T verder nog mede dat voor meerdere radio ontvanginrichtingeh welke zich in hetzelfde veitrek bevinden slechfs eenmaal de luiiterbijdrage behoeft te worden betaald Voor aangeslotenen qp de radio distributie is de luisterbijdrage verwerkt in het bedrag van f 2 25 dat maandelijks van hen wordt ingevorderd nachtjager had zijn slachtoffer maar voor het neerschieten Via de twïe volgende phësen de z g G E E en de O B O E radar die het mogelijk maakten dat een waarnemer in Engeland de bommenwerper eskaders boven Duitschland leidde komen we tenslotte tot een van de vernuftigste soorten van Radar n l GöbbeI s Rotterdam apparaat Misschien zal men zich herinneren dat in den zomer van 1944 door Göbbels in Das Reich geschreven werd over het z g Rot terdam wapen waardoor het aan vijandelijke luchtstrijdkrachten mogelijk werd gemaakt ook bij slecht vliegweer de ge wenschte doelen te herkennen Wat dit Rotterdam wapen hoe Göbbels aan de naam kwam is een raadsel inhield hoorden wij toen noch niet thans weten wij echter dat deze z g H2S Radar den vHeger in staat stelt op een scherm in het vliegtuig een volledig zij het ook vaag beeld te zien van het gebied waarover hij vliegt Men moet zich geen al te groote voorstellingen van dit beeld maken want alleen geoefende waarnemers kunnen er de gewenste gegevens uit af lezen Een wapen van zilverpapier Ondanks hun pogingen op dit gebied is het de Duitschers niet gelukt jets gelijkwaardigs tegenover de Geallieerde Radar te stellen Hoezeer zij ten achter waren blijkt wel uit het feit dat tijdens de z g Kleine Blitz op Londen de Duitsche toestellen uitgerust waren met gereviseerde Engelsche Radarapparaten die ze uit neergeschoten bommenwerpers hadden gehaald Als tegenmaatregel tegen de Duitsche Radar opsporingsdienst werd door de Engelschen tijdens in nachtelijke vluchten op groote schaal gebruik gemaakt van strookjes zilverpapier die door de vliegtuigen uitger strooid werden en de stralen van de Duitsche apparaten terugkaatsten en verstrooiden zoodoende de waarnemers in verwarring brengende Men zal zich deze kwistig uitgestrooide strookjes ongetwijfeld nog wel herinneren Amerikaansche vorderingen Vooral de Amerikaansche Vloot heeft een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van het nieuwe wapen Zoo werden b v in de Pacific zeeslagen geleverd waarbij de strijdende partijen elkaar noch met het oog noch y met de kijker konden waarnemen Met be hulp van Radar was het de Amerikanen ech ter mogelijk niet alleen de vijandelijke vloot maar zelfs de afgevuurde granaten op te merken Tot nu toe is de nieuwe uitvinding uitsluitend als oorlogswapen gebruikt de groote beteekenis ervan voor de toekomstige vredes luchtvaart blijkt echter wel uit de woorden van den Engelschen Radar pionier Sir Robert Watson Watt die aankondigde dat in de toekomst Radar den Navigator geheel uit het wereldverkeer zal verdringen Soekamo beveelt de wapens neer te leggen Ir Soekamo heeft heden per radio een oproep gericht tot de Indonesiërs in Soera baja om de wapens neer te leggen Alles is nu rustig in Soerabaja ABONNEERT U OP GROOT GOUDA