Groot Gouda, donderdag 1 november 1945

EENDRACHT MAAierMACirr ö GROOT GOIDA PER ASPERA AD ASTDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tcl 30e Abonn p w 25ct Losse nummlOct Redactie L J A v d Steenhovcn Mr A A Rljksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda dagblad nummer 67 DONDERDAG 1 NOVEMBER 1945 het internationale innemen Nederland zal zijn plaats in luchtverkeer weer Grootsche plannen van den heer Plasman De K L M meent dat nu met alle kracht gewerkt moet worden aan een snelle uitbreiding van het Nederlandsche burgerluchtverkeer aldus de Heer Plesman op een persconferentie Een langzamen groei zou beteekenen dat wij later onze plaatsen ingenomen zouden zien door anderen Drie lijnen zijn van groot belang n l de lijn op Batavia die op West Indië en de lijn op NewYork De heer Plesman is erin geslaagd om het minimale aantal machines waarover de burgerluchtvaart hier na den oorlog beschikte uit te breiden met 4 Lockheed Constellation en 4 Douglas 1009 machines Beide soorten zijn 4motorige vliegtuigen met een capaciteit van 40 passagiers Ook kreeg hij in Amerika een 14 tal C 54 Douglasmachines toegewezen Men is thans in Nederland 100 a 150 piloten ten achter door het uitvallen van Je Rijksopleiding Waren er vroeger drie vliegtuigen tegenover één bemanning thans zullen er drie bemanningen noodig zijn voor één vliegtuig Er zijn machines die ƒ 1000 afschrijving per dag kosten dat is dus ƒ 40 voor ieder ongebruikt uuit Met buitenlandsche piloten zijn onderhandelingen gaande Naar schatting zal deK L M aan het einde van het volgende jaar 4500 man personeel in dienst hebben tegen 1600 voor den oorlog Ingesteld is de Ned Regeerings Luchttransportdienst die de K L M als contractor voor de exploitatie van tie Indië Lijn heeft aangesteld Men verwacht dat het toestel dat op 7 November zijn proefvlucht naar Batavia aanvangt op 11 November aldaar zal landen De 21ste Nov kan het toestel weer op Schiphol terug verwacht worden In de naaste toekomst zal een overtocht van 2 dagen mogelijk worden Met ingang van Zaterdag 3 Nop a s zal Groot Gouda dagelijks met vier pagina s verschijnen Door deze meerdere plaatsruimta zal het mogelijk zijn onze lezers beter in te lichten oper wat er in de stad in binnenen buitenland plaats grijpt dan tot nu toe reeds het geval was Ook door artikelen van algemeenen aard hopen wij ons blad op een hooger peil te kunnen btengen Onze lezers maken wij er van deze plaats op opmerkzaam dat van een verdwijnen van Groot Gouda geen sprake is Zulks in tegenstelling tot geruchten welke de ronde doen STADSNIEUWS Ongewenschte gasten Door het verbreken van een bordpapieren ruit hebben onbekende personen Ingebroken bij den garagehouder H aan de Spoorstraat Twee fietsen waren bij de ontdekking verdwenen Dubbele strop Door vernieling van de etalageruit zijn bij den tabakswinkelier P aan de Raam 4 pakjes sigaretten 2 doosjes sigaren en 8 pakjes tabak weggehaald Toch geen verduistering S wonende van Renesseplein vroeg aan een persoon die hij alleen maar van gezicht kende of die zoo vriendelijk wilde zijn om eventjes op zijn koffer te passen terwijl S een kaartje ging koopen Bij terugkeer zag S nog den man noch den Koffer die vol met textiel zat terug Na onderzoek door de politie werd de onbekende te Utrecht aangehouden die bij verhoor een gelijkluidende verklaring en het volgende aflegde dat S zoo lang weg bleef en hij maar vast naar het station gegaan was om daar S op te wachten S kwam echter niet opdagen zoodat hij maar besloten was de koffer in het depot te Utrecht te plaatsen Met deze verklaring nam de politie en S genoegen die du weer in bezit van zijn koffer is Goufische kinderen terug uit Denemarken De Goudsche kinderen die voor het herstel van hun gezondheid naar Denemarken zijn uitgezonden zullen Vrijdagavond of Vrijdagnacht in Gouda terugkomen met Roode Krulsauto s De kinderen zullen thuis worden gebracht zoodat de ouders hen niet behoeven af te halen Her ijzend Nederland zal in den loop van den avond meedeelen hoe laat de kinderen ongeveer in Gouda zullen aankomen Indra in Concordia De bekende psycho grafoloog telepaath en hypnotiseur Indra zal ook hedenavond in Goncordla een opvoering geven In ons niimmer van morgen zullen wij een verslag geven van zijn optreden SPORTNIEUWS De voetbalwedstrijden voor het komende weekeinde Op Zaterdag 3 November a s worden de volgende voetbalwedstrijden gespeeld Afd A Groep 1 Gouda a Unio a 4 u Schoonhoven aOna a 4 u Stolwijk aOlympia a 4 u D O N K a G S V a 3 u Groep 2 jodan Boys a D O N K b 3 u Bodegraven bOna b 4 u Gouda bWad dinxveen a 3 u Afd B Groep 1 Ona c Bergambacht a 3 u D O N K c Haastrecht a 4 u Groep 2 Ona d Ammers oI S V a 4 u Esto aG S V c 4 u Voor Zoudag luidt het programma Ie KI A D O N K 2 O N A 4 Waddlnxveen 2GoudB 4 Ie KI B Olympia 3 Groot Ammers 1 11 30 u G S V 3 Zwervers 2 2e KI A Ona 5 Olympia 4 11 u Nleuwerkerk 2 D O N K 3 Gouda 5Bergam bacht 2 11 u 2e KI B V E P 2 G S V 4 2 30 u 3e KI B Moordrecht 3 O N A 6 11 30u Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur bh Waterpolo competitie 1945 1946 Voor Dinsdag 13 Nov zijn de volgende waterpolo wedstrijden vastgesteld voor de wintercompetitie van de krlag Xïouda van de K N Z en R B GouweG Z C dames a Gouwe I G Z C IL b Boskoop I B Z en P C I De Naamloozen van 1942 Tooneel van grootsche allure was het niet maar diep doorvoeld volkstooneel gegrepen uit het leven Dat is wel de hoofdimpressie van de opvoering welke de tooneelgroep 5 Mei 1945 gaf voor de Sociëteit Óns Genoegen In het gezin waarvan de Vader Jood is zien wij weergegeven wat in zoo vele huizen werd doorgemaakt in de achter ons liggende jaren Twee zoons zijn beide met steun van hun Moeder illegaal werkzaam Zij helpen ondergedoken Joden aan persoonsbewijzen en schuilplaatsen De jongste zoon Pietje een gewezen marinier heeft in zijn onbeheerschtheid een Grüne Polizist afgeranseld en wordt door verraad van den N S B bovenbuurman gearresteerd Het vuurpeleton is het einde De spanningen die in dit huis heèrschen zijn echt en wij die de bezetting hebben meegemaakt kunnen ons zoo heel goed voorstellen dat men elkaar om allerlei kleinigheden in de haren vliegt Jo Sternheim als de Vader meelijwekkend door zijn doofheid en zijn half geslagen atwachtende houding Mien van KerckhovenKling als de Moeder de spil van het huisgezin die met haar kalmte steeds weer de gemoederen tot bedaren bfengt zij waren de kern van dezen avond Daar waren de werkster Annie en de broer Alfred die door Nel Knoop en Anton Burgdorffer prachtig getypeerd werden Speciaal na de pauze werd het van alledaagsch volkstooneel in grandiozer sfeer gebracht Het samenzijn van de familie in hun diverse schakeeringen op het uur waarop Pietje gefusilleerd wordt en het laatste bedrijf wanneer de Vader wil weten wat Radio Oranje zegt over zijn zoon het is tooneel zooals wij het in lang niet gezien hebben Terecht werd den medespelenden een lange en spontane ovatie gebracht bij het vallen van het doek Het plan is op 24 Nov wederom een vliegtuig naar Indië te laten vertrekken Na erst gedurende 14 dagen een halfwekelijkschen dienst gevlogen te hebben zal driemaal in de week gedurende de daarop volgende 14 dagen viermaal in de dan komende periode en zoo vervolgens worden gestart Op 1 Januari zal zoodoende de dagelij ksche dienst op Indië kunnen worden ingesteld Wat betreft de financieele zijde deelde de heer Plesman mede dat voor den oorlog door de K L M jaarlijksch circa 15 millioen gulden werd omgezet Wil de exploitatie loonend zijn dan moet tusschen Aug 1946 en 1947 tenminste 45 millioen Worden omgezet terwijl in 1948 de 100 millioen bereikt moet zijn Wil Nederland zijn plaats in het internationale transcontinentale en transatlantische luchtverkeer innemen zoo besloot de heer Plesman dan moet er ook gewerkt worden Door stagnatie komen wij ten achter Het is noodzakelijk dat een ieder meewerkt om onze plarmen te doen slagen Burgerlijke stand Geboren 30 Oct Gerrit A F z v C Dortland en B de Visser Boschweg 36 31 Oct Lena A M d v J van Eijk en C Straver Westerkade 17 Getrouwd 30 Oct H J Kuhlmeljer en P den Boer 31 Oct G van Dlem en H M G Stravers A J G Vesterlng en C van der Pouw G Heeren en J M Casteleln L van Koolj en P H Bergman A J Th Hendriks en G BronAt F M de Graaffen C de Jong H van Harten en G C Slaman A F M Artz en C B Brouwer Overleden 29 Oct G A M van der Zande oud 71 J geh met C Galama 2S Oct P Verrfeer oud 56 jaar D Schouten oud 65 jaar DISTRICTS NIEUWS MOORDRECHT Een zilveren jubileum Op 5 November a s zal het feest zijn te Moordrecht Het zal dan 25 jaar geleden zijn dat de K V T Harmonie Kunst na den Arbeid werd opgericht Dit Harmoniegezelschap verwierf zich in die 25 jaar een uitstekende naam en was steeds een graag geziene gast op muziekfestivals Talrijke medailles werden van deze festijnen mee naar huls gebracht Een van de glorierijkste dagen was toen op een groot concours te Rotterdam waaraan ook de grootsteLlmburgscheHarmonlegezelschappen deelnamen een eerste prijs werd gewonnen Op een ander concours werden niet minder dan een eereprljs en 6 andere prijzen veroverd Ook op internationale concours sloeg de K V T Harmonie meermalen een uitstekend figuur De heer L Nobel zwaaide gedurende 22 jaar den dlrigecrstaf over het ensemble 3 jaar geleden gaf hij deze over aan den heer Cor van Gent uit schiedam Wij wenschen Kunst na den Arbeid nog vele jaren met een steeds stijgend succes De Zondagsdienst van de Doktoren te Haastrecht Polsbroek en Oudewater De artsen t T Bonga te Haastrecht J J Hoving te Oudewater en W M Pasmooy e Polsbroek zijn voornemens een Zondagsdienst In te stellen waarbij telkens één arts voor de beide andere waarneemt De Zondagsdienst gaat in Zaterdagsmlddags en eindigt Maandagmorgen 8 uur Dienstdoende arts 3 4 Nov W M Pasmooy te Polsbroek 10 11 Nov T Bonga te Haastrecht 17IS Nov J Hoving te Oudewater Annexatieprobleem voor Nederland niet van karakter veranderd De Minister President deelt ons mede dat de poging tot beknopte weergave van een discussie op een door hem gehouden persconferentie te Groningen aanleiding gaf tot onjuiste conclusies omtrent de stand van het annexatievraagstuk Dit misverstand is nog in de hand gewerkt door een enkele uitlating Wat is er In Gouda te doen Donderdag 1 November 8 uur Blauwe Kruis Westhaven Volksuniversiteit Cursus Wim V d Ven Kijken zien genieten Voordracht met lichtbeelden Idem 8 uur Reunie Ned Reisvereeniging Nederlandsche avond idem 8 uur Concordia Indra Zaterdag 3 November 2 30 uur Nleuwea Schouwburg Pietje Bel Reunie Vrijdag t m Woensdag Een katje maar een schatje Thalla Theater Vrijdag t m WoensdagDrie rare snuiters Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag Pimpernel Smith WAT GEBEURDE ER 1 November 1944 Het eerste nummer van De Vrije Pers verschijnt Oudenbosch door Poolsche troepen bevrijd evenals Waspik Kapelle Raamsdonk en Raamsdonkvcer 1943 Geallieerde conferentie te Moskon tusschen Eden Huil en Molotov 1940 Presicent Inönü Turkije blijft niet oorlogvocrend 1939 Staat van beleg afgekondigd in deelen van Nederland over annexatie zonder Duitschers die hij in het geheel niet gebruikte De stand van zaken is dat de mislukking der conferentie van Ministers van Buitenlandsche Zaken te Londen het onwaarschijnlijk maakt dat Nederland spoedig zijn standpunt kenbaar zal moeten maken Zooals reeds is vermeld heeft de regeering hieruit de consequentie getrokken en aan de Staatscommissie voqr bestudcering van het annexatievraagstuk verzocht haar werkzaamheden te willen voortzetten en enkele met name genoemde mogelijkheden nader te be studeeren Ook al erkent Nededand dat het annexa tievraagstuk een internationaal karakter heeft en het üjdstip van beslissing hierin door de 5 groote mogendheden zal worden bepaald voor Nederland zelf zijn de hierbij geldende overwegingen gedurende de laatste maand geenszins veranderd en zal aan de verbonden mogendheden onze zienswijze kenbaar worden gemaakt op het daarvoor passende oogenblik Volledige tekst van Christisons waarschuwing Generaal Christison heeft na een bespreking met Soekarno de volgende waarschuwing aan de Indonesiërs uitgegeven Zoolang de Indonesiërs die zich schuldig hebben gemaakt aan daden zoo als het zonder aanleiding aanvallen in Soerabaja zich niet aan mijn strijdkrachten overgeven zal ik al mijn zee landen luchtstrijdkrachten alsmede alle moderne oorlogswapens tegen hen inzetten totdat zij vernietigd zijn Indien onschuldige Indonisiërs hierbij gedood of gewond worden rust de algeheele verantwoordelijkheid daarvoor bij die Indonesiërs die de door mij genoemde misdaden hebben begaan Ik waarschuw alle Indonesiërs zich niet in te laten met extremistische elementen en vreedzaam en nauw samen te werken met mijn strijdkrachten Geweld zal met geweld beantwoord worden Ik ben vastbesloten orde en rusf te handhaven en vertrouw dat alle goedwillende Indonesiërs mij daarin zullen steunen De tanks die reeds dagen geleden te Soerabaja hadden moeten zijn zijn gisteren bij vergissing te Batavia gearriveerd en onmiddellijk naar Soerabaja doorgezonden Alle Britsche oorlogsschepen zijn volgens een onbevestigd bericht naar Soerabaja gedirigeerd terwijl vliegtuigen gezonden zijn om de Europeesche vrouwen en kinderen te evacueeren De verdediger van Mnssert Mr W ckerheld Bisdom als verdediger toegevoegd Naar gisteren is bekend geworden is Mr C R C Wljckerheld Bisdom door den President van het Bijzonder Gerechtshof te s Gravenhage aan Mussert als verdediger toegevoegd Mr Wljckerheld Bisdom neemt dus de plaats in van wijlen Mr Rolandus Hagedora