Groot Gouda, donderdag 1 november 1945

Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u Ster van den dag Maggie Teytè 6 30 u Kwartier van den Arbeid C v d Lende over Het congres van het Wereld verbond van Vakvereeniglngen te parijs 6 45 u Andre Kostelanetz speelt Mark Twain 7 u Nieuwsberichten en reportage 7 30 u an Corduwener non itop 8 u Ned herrijst Dr P Mcertens over De doodstraf 8 15 u Radio philharmonlsch orkest s l v Albert van Raalte solist cello Samuel Bach ongeveer 9 9 20 u pauze cultureele égenda 10 15 u Mensch en Maatsehappij prof dr P Geyl over Nationaliteitsbesef in onze historie 2 10 30 u Pro Arte kwartet iK Nieuwsberichten 11 15 u Avottdwijdlng IDs E H Blauwendraad Ned Herv Pred te Baarn 11 30 u Afkondiging en Wilhelmus Hilversum II 415 M 6 u Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzicht 6 30 u Al Bowljy zang eii Sydney Torch orgel 7 Stephan As kenase piano 7 30 u Programma voor de Nedcrlandsche Strijdkrachten 8 u Omroeporkest o l v Marinus van t Woud 10 30 u Landbouwpraatje Ir C Maliepaard over De boer en de arbeiders 8 45 u Omroeporkest O F M Marinus van t Woud 9 u Regeeringsvooriichtlngsdienst antwoordt 9 15 Zangvaria 9 45 u Avondwijding pater Leopold Verhagen O E S A Augustijn platen 10 u Nieuwsberichten 10 15 u Het dansorkest van de week Ambrose roet zang van o a ack Cooper Vera Lynn en Anne Shelton 11 u AfKondiging en Wilhelmus Herplaatsingsrechl Met ingang van 15 October 1945 is een nieuwe regeling van de arbeidsverhoudingen in werking getredea het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 Krachtens artikel 4 van dat besluit hebben werknemers wier arbeidsverhouding door toedoen van den bezetter of In verband met de onder de bezetting heerschen de omstandigheden anders dan uit vrije w 1 is beeln dlgd recht op herplaatsing Dit geldt dus b v voor ontslagen joden maar ook voor hen die door Verwalters e d uit hun betrekking zijn verwijderd Ook zij die geëvacueerd werden en daardoor hun dienstbetrekking verbroken zagen komen in aanmerking voor herplaatsing op de voet van de nieuwe regeling evenals onderduikers Ten aanzlen van de laatsten Is uitdrokke iijk bepaald dat zij in eik geval gerekend moeten worden hun arbeidsverhouding anders dan uit vrije wil te hebben beëindigd Degene die van dit herplaatsingsrecht gebruik willen maken moet zich daartoe bij zijn vroegeren werkgever aanmelden binnen een maand nadat de gelegenheid daartoe voor hem ontstond In de meeste gevallen ontstaat die gelegenheid door het in werking treden van het besluit De aanmelding bij den ouden werkgever dient dus uiterlijk op 14 November 1945 t geschieden De wederindienstneming moet geschieden binnen 2 dagen na de aanmelding en wel op de voorwaarden zooals die thans in het bedrijf gelden De werknemer die in een andere dienstbetrekking werkzaam Is doch die weder bij zijn vroegeren werkgever wenscht terug te keeren kan met het oog daarop ontslag nemen zonder hij daarvoor toestemming behoeft van den directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Er is hem echter geen vrijstelling toegekend van de verplichting de gewone termijn van opzegging in acht te nemen of anders schadeloosstelling te betalen Ook de werknemer die ziek is kan zich voor herplaatsing aanmelden hij heeft dan aanspraak op ziekengeld van den dag der herplaatsing af De werkgever is niet verplicht tot herplaatsing over te gaan wanneer de werknemer aangesloten is geweest bij de N S B of een daaraan verwante fascistische organisatie of instelling daarvoor werkzaam is geweest propaganda heeft gemaakt e d Geschillen over herplaatsingsregeling kunnen worden voorgelegd aan den Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau die een bindende beslissing geeft Bij eventueele moeilijkheden kan men zich het beste wenden tot zijn vakbondsafdeeling of tot de bureaux voor arbeidsrecht Staking bij Draka nadert het einde De Directie van de N V Holl Draad en Kabelfabriek Draka deelt ons mede dat zich geleidelijk zooveel meisjes hebben aangemeld dat verwacht kan worden dat het minimum van 50 goedgekeurde vrouwelijke werkkrachten dezer dagen bereikt zal zijn Aangezien daarmede de behoefte aan gedetineerde werkkrachten voorloopig verdwenen is is van de zijdfe van het M G medegedeeld dat er geen reden meer is van het personeel het teekenen van de verklaring inzake tewerkstelling van gedetineerde werkkrachten te eischen t De Directie zal daarom Vrijdag a s de af deelingen waar het vrouwelijk personeel werkt openstellen Wanneer de opkomst tevredenstellend is zal Maandag het geheele bedrijf weer volledig op gang worden gebracht waarmede het conflict beëindigd zal zijn Kinderschoenen voor Nederland Het Nedcrlandsche Roode Kruis heeft bericht ontvangen van het Holland Hjaelpen Comité in Denemarken dat het den Deen schen fabrieken opdracht heeft gegeven 100 000 paar kinderschoeoen te vervaardigen voor ons land Verhoogd jamrantsoen Het is mogelijk gebleken met ingang van 4 November het aarantsoen te brengen op de oorspronkelijk gedachte hoeveelheid n l 250 gram per 14 dagen Op den jambon kan desgcwenscht in plaats van jam hagelslag stroop of kunsthontng worden gekocht Reizigerstaricven worden met 25 pCt verhoogd Naar wij vernemen worden de tarieven voor reizigersverkeer bij de Nederlandsche Spoorwegen met ingang van 1 December a s met 25 pCt verhoogd Men overweegtom met Ingang van 1 anuari de retours weer In te voeren Nederlandsche regeering betuigt haar deelneming De Nederlandsche regeering neemt met groot leedwezen kennis van den moord op den brigade generaal A W Mallaby tijdeos een bespreking met Nationalisten in Soerabaja Zij heeft haar deelneming aan de nagelaten betrekkingen en aan de regeering van het Vereenigd Koninkrijk betuigd Zij spreekt haar afschuw uit over deze laaghartige daad tegenover een man die streefde naar herstel van rust en orde in het belang van allen Zij is overtuigd dat de Indonesische bevolking In overgroote meerderheid naast haar staat in haar afkeuring over het gebruik van zulke middelen DISTRIBUTIE NIEUWS Bon voor honden en kattenbrood Van 1 tot en met 30 November 1945 worden op bon no 9 van de noodkaarten voor honden en kattenbrood met de serieletters B T W D L R C en BK alsmede op bon no 9 met opdruk asyl de gebruikelijke hoeveelheden honden en kattenbrood op meel beschikbaar gesteld Na 30 November is bon 9 ongeldig Otficiëele t ublicaties De nieuwe vischkaart In verband met de invoering van vischkaarten kan nog worden meegedeeld dat de aanwijzing van een bon een plaatselijke aangelegenheid is Nadat het Bedrijfschap voor visscherijproducten een bepaalden distributiekring een toewijzing voor visch zal hebben verleend zullen burgemeester en wethouders van de gemeente die voor het in ontvangst nemen is aangewezen hiervan kennis geven aan het plaatselijk distributiekantoor en in samenwerking daarmede een bon aanwijzen waarop visch verkrijgbaar wordt gesteld Het rantsoen per bon is voorloopig vastgesteld op 300 gram versche zeevisch 150 gram versche zeevisch in mooten 150 gram gerookte visch 100 gram gefileerde gerookte visch Aangifte radio ontvangtoesteUen Betaling luisterbijdrage Op grond van de radioluisterbeschikking 1945 moeten de houders van een radio ontvangtoestel of van een aftakking van een radio ontvangtoestel daarvan aangifte doen Hiervan zijn slechts uitgezonderd de houders van toestellen welke uitsluitend tot vervoer of in opslag bij hen aanwezig zijn De aangifte moet worden gedaan bij de postinrichtingen met uitzondering van de postagentschappen De houders der radio ontvanginrichtingen moeten zich ten kantore vervoegen op den dag die daarvoor voor hen is aangewezen in de advertenties in de bladen en in de aankondigingen op de brievenbussen De betrokkenen zullen op den voor hen aangewezen dag een aangifte formulier met aangehechte strook moeten Invullen tegen afgifte waarvan zij een genuifimerde luistervergunning zullen ontvangen De aangifteformulieren zijn kosteloos op de postkantoren verkrijgbaar De luisterbijdrage moet maandelijks worden voldaan door het plakken van een radiozegel waarvan de prijs ƒ 1 bedraagt Ingeval iemand meer dan een ontvangtoestel bezit moet hij vo r elk toestel wat hij bezit moet hij voor elk toestel een aengiftcformulier invullen Hem zal dan een evengroot aantal luistervergunningen worden uitgereikt Degenen die van oordeel ijn dat zij niet voor elke ontvanginrichting luisterbijdrage verschuldigd zijn kunnen zich met vermelding van bijzonderheden yenden tot het hoofdbestuur der RT T 5e afdeeling Mauritskade 17 te s Gravenhage Het publiek wordt er op gewezen dat strenge controle zal worden uitgeoefend op de aangifte van alle ontvanginrichtingen en op de tijdige betaling der luisterbijdrage B4 mijn vertrek naar Hilversam groet ik langs dezen weg hartelijk al mijn Goudsche vrienden en kennissen ADRI WANSINK Gr Florisweg 26c Kometenstraat 35 Jongeman 18 jaar zoekt KOSTHUIS Geen beroeps Brieven onder no 1180 bureau v d blad Scheikiindig Ingenieur 25 jaren in Petroieum industrie en 2 jaren al Personeelschef werkzaam geweest zoekt een passende v erkkring Brieven onder letter 1218 bur van dit blad BcMkuif de Ulaag vraagt bekw banketbakker broodbakkersbediende halfwas broodbakker broodbezoröcr Ifssellaari 40a Gouda Wij bijilien yssI sicces giliii Komt U ook eens kijken f Belegging voor de boterham of een prachtig stukje vleesch met een vet randje Fa C KAARS WESTHAVEN 36 GOUDA H H INDUSTRIEËLEN I Wij kunnen wederom CClIulOSe lakken leveren echter nog in bescheiden hoeveelheden Vraagt inlichtingen bij Verfhandel M Zwolsman Verkoopkantoor te Couddf C J deil HertOg Fluweelensingel 103 Kleiweg 103 Gouda Telefoon 2230 THALIA Van Vrijdag 2 Nov tot en met Woensdag 7 Nov De oerkomische en muzikale comedie DRIE RARE SNUITERS OVER SHE GOES in de hoofdrol Engelands meest gevierde komiek ulSDiSy LUpIflO verdere medespelers SALLY GRAY en MAX BAER Lachsalvo s aan den loopenden band Toegang alle leeftijden Een uitgebreid voorprogramma gaat vooraf Ncerlande Nlettwaen voor de watersportliefhebbers een film over Zeilen Aanvang voorstellingen 7 u 9 15 u Vrijdag Zaterdag Maandag en Dinsdag 3 u 7 u en 9 15 uur Woensdag 9 15 uur Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUDA Van Vrijdag tot en met Dinsdag Leslie Howard als de geheimzinnige bevrijder van vooraanstaande personen uit Duitsche concentratie kampen in de film vol spanning en actie Pimpernel Smith Bij deze film zult U zich kostelijk amtiseeren als U ziet hoe de nazi s bij den neus genomen worden Toegang ALLB leeftijden Aanvang der voorstellingen 3 uur 7 uur 9 15 uur Zondag 4 voorstellingen 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur Koopt Uw vleeschwaren bij dan vakman dan kunt U verzekerd zijn van prima kwaliteit Deze week iets bijzonders HAMWORST19ct p ons 130 gram per bon J ALDERSHOF v h G J Berguia WESTHAVEN 38 B tPo tk ntoo Gevraagd een Meisje voor den dag SLUI TER Oosthaven 58 Gevraagd een nette Jongen voor magaz n en bestelwerk leeftijd 16 d 17 jaar Aanm Zaterdagmorgen C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 BELEGT UW BOTERHAM MET WORST maar dan van Gouwe 186 Telefoon 2067 Slager RIDDERSMA OJ uoie Bioscoop Theater O V DIR T J VAN DER TOOREN I Van Vrijdag tot en met Woensdag Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 uur Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 uur Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur Maandag Dinsdag en Woensdag 3 u 7 u en 9 15 uur Plaatsbespreken dagelijks li uur voor den aanvang van iedere voorstelling Wij brengen U een film met verrassende geestige handeling de beroemde GITTA ALPAR m Een katje tinoklffi Toegang ALLE leeftijden Vooraf oa De nieuwste Actualiteiten 1ste vertooning o O in Gouda en een daverend lachsnccet A s van oads iedere week een goed programma NAAR REUNIE IEDEREEN DOET T BESTEEDT ÜW RANTSOENEN VOORDEELIG Bon 115 3 ons Tongeworst of 225 gram Boterhamworst Per rantsoenbon 2 ons Tongeworst of 1 5 ons Boterhamworst Geldersche Rookworst 100 gr per rantsoen Vette Runderlappen 80 et per pond SliiHii k m LEEUWEN Iliioge hm l EddiIi Iilii 20i9