Groot Gouda, zaterdag 3 november 1945

ö GROOT GOUDA PEP ASPERA AD ASTBA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 5 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 30e8 Abonn p w 25ct Losse nummlOct Redactie L A v d Steeohoven Mr A A Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 69 ZATERDAG 3 NOVEMBER 1945 WueUciM deren bij aankomst hun ouders die vrijwel allen bij de aankomst aanwezig waren te zien begroeten Zoo droevig het afscheid drie maanden geleden was zoo vreugdevol was de thuiskomst Onwillekeurig moesten wij bij de aankomst denken aan den oproep die wij gisteren plaatsten voor de huisvesting van een twintigtal kinderen uit Venlo Hoe goed zijn de Denen niet geweest voor onze kinderen hoewel toch van een geheel andere natioliteitlv Zouden wij de kinderen van ons eigen volk dan weigeren L at het Maandag en Dinsdag op het bureau van Volksherstel Oosthaven 59 stormloopen Liever vijftig aanbiedingen teveel dan één tekort W e weet of er nog geen volgende maal een beroejj moet worden gedaan Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond In het Noorden en Weslen v ons land plaatselijk nog eenige regen In de overige deelen geen regen van beteekenis Meest zwaar bewolkt en nevelig Weinig wind Wat is er in Gouda te doen Maandag 5 November Concordia P O D Revue Allemaal op de pot Maandag 5 November v Daal Dwarawaard aanvraagformulieren voor schoenen iordienen Reunie Vrijdag t m Woensdag Eenkatje maar een schatje Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Drie rare snuiters Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en metWoensdag Pimpernel Smith i Min Mansholt over de conferentie te Quebec In de rubriek Op de Brug heeft de min van Landbouw Viischerij en Voedselvoorziening S L Mansholt gisteravond een en ander medegedeeld omtrent de beteekenis en de taak van de te Quebec gehouden conferentie van Landbouworganisaties der Ver Naties S H O geheeten De S H O zal onontwikkelde volken tot een hooger levenspeil moeten brengen door hen betere middelen te geven door hun te leeren de moderne wetenschap toe te passen Anderzijds zal zij leiding moeten geven WAT GEBEURDE ER 3 November 1944 Werstkapelle en Zoutelande zijn ver overd Britsche troepen bezetting Salonlkl 1936 In de U S A wordt de Cash ö Carry wet van kracht Volgtos Reuter zullen U S A schepen onder Pana meesche vlag gaan varen aan de productie en door marktbeheersching moeten voorkomen dat tijdelijke en plaatselijke overproductie ontstaat met alle kwade gevolgen van dien Nederland zal bij de uitvoering hiervan een zeer belangrijke taak verkrijgen aldus de minister Hoogheemraad benoemd Bij Koninklijk basluit is tot Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland benoemd de Heer H J Lafeber te Gouda Nntsspaarbank Gedurende de maand October zijn Ingelegden terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 14 657 posten f 194 309 24 Bijgeschreven rente f 1 121 09 Terugbetaling in 4 662 posten f 656 435 78 Meer terugbetaald dan ingelegd f 461 005 45 Aan het einde der maand Sept was ten name derinleggers ingeschreven f 12 000 664 57 Het proces Mussert Het proces tegen Mussert is door het overlijden van diens verdediger uitgesteld moeten worden Het is thans vastgesteld op Dinsdag 27 November en wordt gevoerd in het gebouw van het Bijzonder Gerechtshof aan den Kneuterdijk PREDIKBEURTEN Zondag 4 November 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur én 5 uur Ds M C Koole Westerkerk 16 uur Ds G Elzenga 5 uur n m Ds C A Korevaar Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 10 30 uur Ds C P Thomsen Vtreenig Calvijn Turfmarkt v m 10 uur Ds Meijers van Utrecht Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uur v m Ds J Nienhuis Evang Luth Kerk 10 u vm Ds J J Simon Herdenking der Kerkhervorming Liturgie Oud Katholiekc Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Giskes Gereformeerde Kerk 10 en 5 uur Cand H L van Aller van Beusichem Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Vrijgemaakte Gerefirm Kerk 8 30 u vm Chr Geref TCerk en 4 uur nam Remonstrantsche Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Ds A de Blois Woensdag 7 Nov 10 uur en 7 uur Ds A de Blois Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavond 7 30 u Ds Joh v Welzen Vrije Evang gem geb Zeugestraat 38 9 en 10 30 en 5 uur Ds H C Leep Woensdag 7 Nov 3 u Gebedsuur Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienst 3 30 u Openlucht samenkomst op de Nieuwe Markt 7 30 u Openb samenkomst Leiders Majoor en Mevr Wels Dinsdag 7 30 uur Ledenverg Donderd 7 30 u Openb Samenk Dokters en Apothekersdieast De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr N Tom Burgem Martensingel 69 en Dr A Beek L Tiendeweg 54 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothakersdienst Apotheek Giëndel Prins Hendrikstraat 15 zoodat hun tegoed ultimo October bedroeg f 11 539 659 12 In den loop der maand October zijn 56 nieuwe boekjes afgegeven 8 oude boekjes opnieuw In gebruik gesteld en 75 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand October 22 451 boekjes in omloop waren De wedstrijd van ONA 1 Abusievelijk werd in ons blad van gisterenavond vermeld dat dc wedstrijd van ONA 1 tegen Laakkwartier uit Den Haag vriendschappelijk was Deze wedstrijd maakt echter deel uit van de competitie Hockey Op Zondag 4 November a s zullen op het Gouda terrein de onderstaande hockeywed strijden gespeeld worden Dames 11 30 G M H C I N O A D III 2e Klasse A Heeren 2 00 uur G M H C I LeonidaslV Ie Klasse B Wedstnlden DAMLUST Damlust hield een vriendschappelijken wedstrijd waarvan de uitslagen luiden als volgt P Verboom S J Schroder 2 0 P Versloot A de Frankrijker 1 1 P ZwaVt C Molenaar 0 2 A Rodertbach C de Pater 0 2 N GerhardVP Tom 0 2 M Zijlstra X van Beuzekom 2 0 H van HaarenVC Molenaar 0 2 A Kooi G J Jarbier 1 1 S J Schröder P Streker 2 0 J Backer A Boer 1 1 M Vermeulen H van Eijk 1 1 P Schouten W Verhoeven af gebr N V d Wouden P Zwart 2 0 J L Bol P Verboom 2 0 C de Pater C Molenaar 1 1 A Rodenbach G IJsclstein 2 0 STADSNIEUWS Bevordering De heer W S Kersseboom rechercheur bij den P O D alhier is benoemd tot rechercheur bij de gemeente politie te dezer stede Nieuwe expositie v werkstukken van E 6 D Binnenkort zal in de etalages van de Pa W M van Hulzen Markt 56 een nieuwe tentoonstelling van werkstukken vervaardigd door Nederlandsche oorlogsgewonden worden gehouden Er bestaat ook gelegenheid eie werkstukken te bestellen Vanzelf sprekend zullen de vroegere bestelde stukken eerst afgeleverd worden Mr S H Smit neemt ontslag bij de P O D W ziglng In de berechting van politieke miadadigers De leider van den Goudschen P O D Mr S H Smit heeft om ontslag gevraagd als leider van den Goudschen P O D Mr J de Ruwe fungeert nu als waarnemend hoofd terwijl Inspecteur W Bijl de Vroe voorloopig met de leiding van den opsporingsdienst is belast Naar wij nader vernemen zullen binnenkort ingrijpende wijzigingen over de berechting van politieke misdadigers In werking treden Naast den rocureur Ftscaal zullen benoemd worden Officieren Fiscaal die vooruitgeschoven posten van den Procureur Fiscaal zijn Inbraak bij de Gebr v d Tooren 80 000 sigaretten zijn meegenomen In den nacht van Woensdag op Donderdag hebben ongewenschte bezoekers bij de tabaksgrossiers Gebr van der Tooren kans gezien sm 80 000 sigaretten weg te halen Met behulp van een ladder kwamen de heeren op het platte dak van het pand aan de Jeruzalen straat waar zij zich door een lichtraam hebben laten zakken Verder was het voor hen heel eenvoudig daar de rookertjes Import nog wel voor de verzending gereed stonden Het is nog niet bekend of de Fa v d Tooren haar toewijzingen vergoed zal krijgen Waar dan wel veilig Van H Hënegouwenstraat zag zich twee fietsen minder rijk die des nachts uit zijn icHuurtje waren gehaald De fietsen waren zoo goed als ni euw met priïna banden Overtreding Prijsvoorschriften Een dezer dagen werd een bericht gepubliceerd betrefftnde de veroordeeling van Piet rRond van beroep apotheker en wonende te Rotterdam wegens het verkoopen van doosjes vaseline tegen den prijs van f 1 90 Hem werd éen boete van f 2000 opgelegd Ter voorkoming van misverstand willen wij er op wijzen dat het hier niet oetreft onzen oudstadgenoot de heer Rond die eveneens apotheker in Rotterdam was Filmreportage over den terugkomst der Goudsche glazen Zooals werd medegedeeld is het terugkomen van de laatste kisten met Goudsche Glazen uit de duinen bij Vogelenzang naar de St Janskerk op de film opgenomen Naar wij vfrnemen is dit stukje filmreportage opgenomen in het fllmjournaal dat hedenavond in een tachtigtal bioscopen en in de cineac wordt vertoond De volgende week Vrijdag zal dit filmjournaal in de drie bioscopen te Gouda te zien zijn Burgerlijke Stand Ondertrouwd 1 Nov Z Groenewouden M Ruijs M Roos en E M de Jong J Chr lonker en A W Rlesz J A F H Hofstede en J V d Meide W A Helj en N Semiamnlkoff C V Dijk en G J GekowB G v d Heuvel en L Ki Talarko C H Merbls en H Rietveld C F v Leeuwen en E Brouwer 1 A Vergeer en H Koek T Scelmann en L v Wijk W J Zeltenrljch en M Brussé C P Jansen en D Nuvelsteta Getrouwd 1 Nov A J Meijer en M M Lafeber Goudsche kinderen terug uit Denemarken Gezond vitaal en vol enlhousiasmê Gisteravond om kwart over tien arriveerden op de Markt drie autobussen met de 100 Goudsche kinderen die drie maanden geleden naar het kamp bij Aalbeck zijn vertrokken Hoe geheel anders waren zij bij hun terugkomst dan toen zij vertrokken Hoewel zij een vermoeiende reis achter den rug hadden zagen zij er allen gercrJ ct vroolijk uit Uit hun oogen vonkte een jeugdig vuur Zij waren vol over alles wat zij hadden meegemaakt en allen goed in de kleeren gestoken Nieuwe schoenen een trainingspak ondergoed kousen kortom de Denen hadden aan alle gedacht OP DE BRUG Hun reis was buitengewoon vlot verloopen Per trein waren zij Woensdag uit hun kamp vertrokken nadat zij zich eerst van de noodige Deensche souvenirs hadden voorzien Per autobus maakten zij de thuistocht van de Deensche grens tot aan de Nederlandsche grens ter hoogte van Almelo alwaar op Duitsch grondgebied werd overnacht Van hier ging het weer met den trein naar Utrecht waar zij afscheid namen van hun Deensche leiders Het afscheid van deze menschen was ontroerend Hier had mevrouw James met enkele andere leden van het Comité voor Kinderuitzendingen hen met drie autobussen afgehaald De terugreis was heel wat fijner verloopen dan de heenreis vertelde ons een van de jeugdige reizigers die zich uitstekend vermaakt had Hij kon het Deensch al aardig verstaan maar het spreken viel nog niet mee Het was een lust om te zien hoe de kin Joljirwaclitiiig klopt ons hart Onze kinderen hebben gedurende den bezettingstijd veel moeten ontberen Nu dit alles achter ons ligt is het begrijpelijk dat vele buurtvereenigingen van plan zijn om de kinderen met het a s St Nicolaasfeest weer eens extra te bedenken Teneinde hen daarbij behulpzaam te zijn vraagt de Centrale van Buurtvereenigingen aanbiedingen van St Nicolaasfeestbenoodigdheden zooals uit een elders in dit blad voorkomende advertentie blijkf Dc Nederlandsche Reisvcreeniging Donderdagavond heeft de Nederlandsche Reisvereeniging haar seizoen geopend met een Nederlandschén avond in de groote zaal van de Réunie j SPORTNIEUWS De voorzitter van de afdeeling j ouda derNR V de heer C H Hagedorn opendeden avond met een toespraakje waarin hijon zei dat nu Nederland bevrijd is ziciivoor de N R V weer nieuwe horizontenopenen Hij hoopte dat binnen niet al telangen tijd weer kon worden uitgezwermdnaar de mooie streken in het buitenland Voorts h erdacht hij de vele leden die hethoogste f f er gebracht hebben dat eenmensch maar brengen kan voor zijn ideaalen overtuiging Zij zullen de stille getuigenzijn van het werk dat U en ik in de komende jaren in en door de vrijheid die zi voor ons hebben verworven zullen verrichten Met vereende krachten zullen wij zoozei dé heer Hagedorn met millioenen moeten bouwen aan een betere toekomst voorons en onze kinderen Daarbij ligt ook vooronze N R V een groot arbeidsterrein open Immers is het juist niet onze vereeniging dietot een beter verstaan en begrijpen kan bijdragen Inplaats van den heer A Cr Dijkman lid van het hoofdbestuur sprak de heer Zwijndregt over het doel en de plannen der N R V Volgend jaar zal de N R V 40 jaar bestaan Ter viering van dit feit zullen liUU menschen eenigen üjd naar Engeland gaan Dit zal een premie zijn voor geleverde prestaties Scheepsbouwers zullen gaan naar Engelsche scheepbouwers etc Naast dit inleidend woord van den heer Zwijndregt werden enkele films vertoond waaronder twee kleurenfilms Op de Polygoonfilm Neerland s Grootheid na waren het allen smalfilms die met een eigen projector op het doek gebracht werden Vooral kleurenfilms eischen zeer veel licht daarom was het jammer dat de lamp van den projector tè zwak was om den grooten afstand tusschen projector en doek behoorlijk te overbruggen Een kort woord van den voorzitter sloot dezen genocgelijken avond