Groot Gouda, zaterdag 3 november 1945

net McUchi ww www w WIT I OH dc week Zoo ivas het eens Ook Gouda had haar K P De dichter Albert Verwey is eenige jaren voor den oorlog gestorven Maar de milde doordachte en doorvoelde sfeer van zijn werk wijst van te voren de ruwheid en overspanning vcin het nationazü socialisme af Het is niet te verwonderen dat de Duitschers tijdens de bezetting voorzoover zij konden zijn gedichten in beslag genomen hebben en vernietigd Reeds tijdens den vorigen oorlog sprak hij zich tegenover het keizerlijke DuitschlSnd van die dagen zóó uit dat het Nederlandsche volk zijn woorden nu nog met overtuiging op de lippen kan nemen Wij laten hier enkele regels volgen uit het bedoelde gedicht dat tot titel heeft VAN EEN KLEIN AAN EEN GROOT VOLK Wij willen niets dan zijn die we eenmaal werden Worden die t in ons ligt te zijn De vormen breken die ons worden sperden Ons leven binden in onze eigen lijn y Wij willen de eigenheid van ons en de andren Niet één die macht heeft en alle andren slaaf Een bond van vrijen een verkeer van schrandren Ons heilig Recht en geen goedgunstige Gaaf Uit Albert Verwey Oorspronkelijk Dichtwerk Wat wil de Regeeringsvoorlichtingsdiensl Oog en Oor staat voor U Een katje maar een schatje REUNIE BIOSCOOP Gitta Alpar als de beroemde actrice Rita Bonya is nu direct geen katje om zonder handschoenen aan te pakken Dit ondervindt een directeur van een theaterbedrijf die haar voor een hoofdrol van een operette wil arrangeeren Zij is echter beu van operette s en wil persé een hoofdrol hebben in een opera Na een heftige woordenwisseling loopt ze woedend van het bureau en maakt in de lift kennis met een onbekend schrijver die tevergeefs tracht een door hem pas geschreven operette aan het theaterbedrijf kwijt te raken Hij speelt haar eenige passages uit zijn operette voor die zij met haar mooie stem begeleid Rita Bonya vindt den schrijver zeer sympathiek maar de film geeft nog heel wat moeilijkheden te zien alvorens het gelukkige einde komt Nederlandsch nieuws een teeken en een komische film waarin apen de hoofdrollen vervullen gaan de hoofdfilm vooraf Tevens draait er een voorfiim die het grootsche filmwerk van De avonturen van Marco Polo met in de hoofdrol Carry Cooper aankondigt Pünpernel Smith Velen zullen zich nog de film De Roode Pimpernel herinneren en inderdaad heeft de film die deze week in de Schouwburg Bioscoop draait niet alleen naar naam maar ook naar inhoud veel overeenkomst met dit product van de filmkunst Een Engelsche professor die een studiereis maakt naar Duitschland met eenige studenten benut zijn verblijf aldaar om politieke gevangenen te helpen ontsnappen aan de macht van de Nazi s Het is een hernieuwde Roode Pimpernel en Leslie Howard weet door zijn quasi verstrooidheid het oude verhaal nieuw leven in te blazen Meesterlijk is hij in zijn beheersching geraffineerd in zijn samenspraken met den Duitschen Minister De scènes in het Propagandaminist erium en het concentratiekamp doen het niet voor 100 bij het Nederlandsche publiek dat 5 jaar lang gewend is geweest aan Duitschers en Duitsche methodes Maar het geheel is spannend genoeg om te boeien al is het naar onze meening storend dat de Duitsche personen in deze film Engelsch spreken en geen Duitsch Maar het is tenslotte een film die voor Engelsch gebruik gemaakt is Vooraf in het wereldnieuws wordt een indruk gegeven van de onderteekening van de capitulatievoorwaarden door de Japanners Drie rare snuiters Thalia Theater brengt deze week de komische Engelsche speelfilm Drie rare snuiters met den bekenden Engelschen komiek Stanley Lupino in de hoofdrol Na een vrij nuchter begin valt men spoedig van de eene komische scène in de andere en na de films van den laatsten tijd met hun veelal dramatische inhoud doet men zich tegoed aan deze komische rolprent Stanley Lupino treedt in zijn rollen van den doodgewaanden oom en tegenover den forschen Max Bear het meest naar voren Tengevolge van een bericht van het overlijden van zijn oom wordt een revue artist eigenaar van een kasteel en erft hij een titel Hij noodigt twee vrienden van hem uit eenigen tijd op het kasteel door te brengen Na een cross country worden er drie verlovingen afgekondigd doch de terugkeer van de vroegere verloofde van den jongen eigenaar verstoort de harmonie Alles wordt in het werk gesteld om haar die t om den titel te doen is óf weg te krijgen óf den brief te ontfutselen waarpiede zij schandaal dreigt te maken Stanley Lupino moet voor den dooden oom spelen komt in conflict met den forschen Max Bear en de eene komische scène na de andere volgt Zooals gewoonlijk eindigt ook deze film in een eindgoed al goed Ongetwijfeld zullen velen die deze rolprent zien zich óm haar komischen inhoud vermaken Het voorprogramma is goed verzorgd en bevat o a interessante opnamen over zeilen een filmpje van de Belgische spoorwegindustóe en actueel nieuws Kijken zien genieten Voor de afdeeling Gouda der Volksuniversiteit hield den heer W van der Ven uit Rotterdam een voordracht over schilderkunst Het doel van de V U is om in een serie van drie voordrachten de verschillende uitingen der moderne schilderkunst naast elkaar te stellen en hun wezen te bespreken Nu is de kunst en speciaal schilderkunst een moeilijk onderwerp Niet alleen omdat een schilderij kan worden bekeken van de zijde van den kunstenaar en het publiek maar ook omdat de schoonheidswaardeering in een zelfden tijd en in eenzelfde land niet bij alle personen eender is Wét de een mooi vindt behoeft nog nietden ander te ontroeren en ieder is volmaaktvrij in zijn oordeel maar aldus spreker oordeelt niet te snel i Aan de hand van talrijke lichtbeelden die Van der Ven gaf toonde hij aan dat veel handen z g naturalistische schilderijen vaak minder natuurgetrouw zijn dan op het eerste gezicht gedacht zou worden Met behulp van een aantal plaatjes liet spreker zien hoe verschillende der moderjie schilderijen minder gek zijn dan algemeen geoordeeld wordt ook al was de maker zooafs bij Vincent van Gogh het geval was werkelijk bij tijden krankzinnig Hoofdzaak moet zijn of het schilderij iets te zeggen heeft Een schilderstuk moet dus niet alleen dienen als fraaie wandversiering maar het moet aan innerlijkheid iets te zeggen hebben De aanwezigen beloonden den spreker met een hartelijk applaus De min Schermer hom en Logeman a brengen rapport uit De voorzitter van den ministerraad Prof Ir W Schermerhorn er de min vanOvcrzeeschc Gebledsdeelen Prof Dr J H A Logemana zijn gisteravond in Londen aangekomen Nadat zij een bespreking hadden gehad met koningin Wiihelmina die zi rapport over Ncd Indië zullen uitbrengen zullen zij vanavond weer naar Nederland terug keeren Oor staat klaar i In ons land is een nieuw instituut werkzaam Regeeringsvoorlichtingsdienst Veel is er reeds over gesproken en geschreven maar de groote men weet er eigenlijk nog niet hèt rechte van Bij de opening van het Districtsbureau West III te Rotterdam van de afdeeling Oog en Oor waren wij in staat om nogmaals de kernpunten van dezen dienst uiteengezet te krijgen door den Heer P A Wansink Directeur van den R VD Wat wil de R V D 7 Wil de wederopbouw van Nederland goed functionneeren dan dient het Nederlandsche volk mede te werken van hoog tot laag Er moet een gemeenschapszin aangekweekt worden in ons volk De kloof tusschen opbouw en idealisme moet verkleind worden Daarom wil de R V D de verbinding zijn tusschen de regeering en het volk De R V p is geen nieuw Propagandaministerium Verre van dat Los van aue politiek wil de R V D de door de regeering getroffen maatregelen toelichten zoodat een ieder kan begrijpen waarom en hoe de dingen plaats hebben Het volk moet meeleven met het gebeuren De regeeringsmaatregelen zullen niet verdedigd worden maar uitsluitend nader belicht Ons aller belang hangt ten nauwste samen met het persoonlijk bealng Het is dringend Noodzakelijk dat wij gedragen worden door het besef dat alles wat er gebeurd voor iedereen van belang is De Regeeringsvoorlichtingsdienst beantwoordt aan het intuïtief gevoel van velen In breede kringen is er behoefte gevoeld aan Op een Maandagmorgen rinkelt de telefoon in Marechaussée kazeme in Bodegraven Hallo Marechaussee kazerne Hier Feldgendarmerie Gouda Er bevinden zich in Uw kazerne nog drie mitrailleurs van een neergeschoten Engelschen jager Deze zullen in den loop van den morgen gehaald worden U zorgt maar dat ze klaar staan en U moet ze afgeven tegen ontvangstbewijs Komt in orde mijnheer Heil Hitler Een uur later rijdt een ziekenauto van het Van Iterson Ziekenhuis over den Bodegraafschen straatweg Naast den chauffeur met een officieele pet van het ziekenhuis zit iemand met een lange witte jas zoo op het eerste gezicht een dokter Op de brancard ligt goed ingestopt een patiënt Bij de tweede tol draait de auto de Tempel in en rijdt een boerenerf op Door het sluiten van een poort wordt hij aan het oog onttrokken Kijkt men echter om een hoekje dan ziet men de vreemdste dingen gebeuren de sur rogaatdokter is uiW den wagen gestapt en staat handen te schudden met twee personen die tegen een heuvel geleund staan Een heuvel Neen dichterbij gekomen blijkt het een meesterlijk gecamoufleerde auto te zijn De takken verbergen de eigenlijke kleur knalrood hij is immers pas buit gemaakt op den Sicherheitsdienst uit Rotterdam Ze begeven zich naar een schuur en even later zien wij hen terugkeeren een N S K K man twee S S soldaten onder bevel van een Unterscharführer der Waffen S S Allen gehoorzamen prompt aan de bevelen van hun meerdere wien het afgaat alsof hij den geheelen Feldzug im Westen meegemaakt heeft Aan de vele onderscheidingsteekenen op zijn botst te zien zou men dit trouwens ook wel zeggen Als de Duitsche Weermacht klaar is stappen zij in hun gecamoufleerde auto rijden het erf af en begeven zich naar Bodegraven Daar aangekomen voerde de weg naar de Marechaussee kazerne Door de politiemannen werden ze allesbehalve en De Koningin ontvangt Churchill Koningin Wiihelmina heeft heden op de Nederlandsche An3ba sade te Londen oudMin Churchill en Mevr Churchill ontvangen H M overhandigde den Staatsman een ge schenk van Haar volk bestaande uit een Verzameling brieven door zijn voorvader de 1ste Hertog van Marlborough aan Raadspenslonaris Heinslus geschreven in het kader van het bondgenootschap tusschen het Koninkrijk Engelanden de Repubhekr der Vereenigde Nederlanden tijdens den Spaanschen Successie oorlog Ook Attlee bij de Koningin De Engelsche mln pres Attlee zal een bezoek brengen aan H M Koningin Wiihelmina Naar vernomen wordt heeft dit bezoek niets te maken met de kwesties in Ned Indië aan instantie die tusschenschakel is tusschen de regeering en het volk Er moet niet alleen van Den Haag uit naar het publiek gewerkt worden maar ook in omgekeerde richting De regeering wil eveneens voorgelicht worden ♦ Dat is in eerste instantie de taak van de pers en ten tweede van de volksvertegenwoordiging De R V D wil door haar afdeeling üog en Oor trachten aan iederen Nederlander een bevredigend antwoord te geven op zijn vragen Weet men niet tot welke instantie men zich moet wenden Oog en Oor kent de kanalen bij de regeeringsbureaux en wil U gaarne van dienst zijn Daartegenover staat dat verschillende personen soms met goede ideeën rondloopen maar niet wetend tot welke instantie zij zich moeten wenden of bang zijn dat hun plan tusschen lijvige ddssiers zoek zal raken Wendt U in dat geval gerust tot de R V D afdeeling Oog en Oor Zij zal U ook in dit geval gaarne op weg helpen De R V D wil alle krachten op cultureel en geestelijk gebied wekken en ze benutten in het algemeen belang Natuurlijk Staat de dienst nog in de kinderschoenen Maar er staan menschen met idealen en wilskracht aan het roer er zijr reeds omvangrijke bronnen van informatie op elk gebied reeds tijdens de bezetting geformeerd zoodat men reeds thans in staat IS om veel en goed werk te verrichten De opzej van deze nieuwe instelling doet sympathiek aan Er is goeden wU en begrip voor de abnorthale omstandigheden Dat het Nederlandsche volk zijn vertrouwen mag stelen in de organisatie van de R VD en veelvuldig gebruik mag maken van haar diensten thousiast ontvangen maar na een paar schreeuwen en bij het zien van de pistolen des S S ers overhandigen ze de drie mitrailleurs tegen ontvangstbewijs aldus luidende Ortskommandantur Gouda Abt II No 27 Hiermit erlasse ich den Befehl dasz die drei im Bodegraven beschlagnahmten Maschinengewehre am Montag den 25 September den zustandigen Behörden übergeben werden sollen Der Ortskommandant lm Auftrag Der komm Offizier Met eronder een prachtige groote handteekening terwijl het epistel versierd was met een adelaar stempel Niet alleen de moffen doch ook de Hollanders laten zich graag intimideeren door papieren met mooie stempels en handteekeningen Er werden nog ongeveer 1000 patronen van het kaliber 12 mm bijgeleverd De buit wordt in den wagen geladen de S S neemt afscheid met een Heil Hitler en vóór de heeren zich goed en wel realiseeren wat er gebeurd is is de auto al vertrokken terug naar de boerderij waar de ziekenauto staat Daar aangekomen herhaalt de verkleedpartij zich in omgekeerde richting SS ers worden weer burger dokter en patiënt en de N S K K man chauffeur van het Van ItersonZiekenhuis De mitrailleurs met munitie worden op de brancard geladen de zieke er bovenop maar nu met geladen pistool onder de dekens en dan wordt de terugweg weer aanvaard Voorop is nog een extra roode kruisvlag bevestigd Onderweg probeeren een groepje Duitschers of ze mee kunnen rijden maar dat gaat niet want de patiënt heeft een besmettelijke ziekte Het is maar goed dat ze niet blijven aandringen anders hadden ze beslist loodvergiftiging gekregen Zoo komen de wapens beschermd door de roode kruisvlag de stad binnen Misbruik van het roode kruisteeken Men kan ze hoogstens kwalijk nemen dat ze zich goede leerlingen van de moffen toonden Herstelbank opgericht In het Kabinet van den Minister van Financiën is heden verleden de acte van oprichting van de Mij tot financiering van Nationaal Herstel welke Mij in de practi k als herstelbank zal worden aangeduid De grootscheepsche opzet van de Herstelbank wordt verklaard door haar doelstelling het Nationaal Herstel zoo krachtig mogelijk te bevorderen door de firianciering mogelijk te maken van ondernemingen en bedrijven welke voor de nationale welvaart van belang zijn doch die op de kapitaalmarkt zooals die in Nederland is georganiseerd hun geld en credietbehoeften niet kunnen dekken Het Maatschappelijk kapitaal bedraagt 300 millioen gulden Z K H Prins Bernhard heeft van zijn be angstelling voor het herstel van het Nederlandsche bedrijfsleven doen blijken door in de fu hctie van bijzonder adviseur met den titel van Buitengewoon Commissaris Zijn Hooge medewerking aan de werkzaamheden aan de Herstelbank te zullen verkenen Bij Koninklijk Besluit van 20 October werd inmiddels benoemd tot President Directeur van de Herstelbank Dr G W M Huismans oud Ministcr van Financiën en tot Directeur Secretaris Dr J F Posthuma Benoemingscommissie Staten Gencraah Op de leden na welke de Eerste Kamer a s Vrijdag zal aanwijzen in de commissie welke de fl vacatures In de Staten Generaal door benoeming zal aanvullen is deze commissie thans compleet Zij staat onder presidium van den vice president van den Raad l State Jhr Mr F Beelaerts van Blokland Plaatsvervangend voorzitter is staatsraad Th F J Muller Massis De Tweede Kamer wees als leden der commissie aan de heeren IJzerman Tilanus en Deckers De Nationale Advies commissie de heeren Ds J J Buskes te Amsterdam Wr Dr J Donner te Voorburg Mr E E Mcnten te Warmond N von Nordheim te Delft en Prof Dr M H van Rooy te Sittard oecretaris der commiisie is Mr J R Stel linga referendaris bij den Raad van State Rijksdienst voor Landbouwherstel ingesteld Bij K B van 30 Aug 1945 is ingesteld een Rijksdienst voor Landbouwherstel die tot taak heeft h t herptel van defensie bczcttings en oorlogsschaden aan land tuin en boschbouwgronden en woeste gronden en de daarbij behoórendé gebouwen toegebracht Tevens heeft deze dienst tot taak de bevordering van een geregelde bedrlJfsvoeriBg in de getroffen gebieden en u j van vergoedingen van agrarische schaden voor zoover deze voor vergoeding in aanmerking komen