Groot Gouda, zaterdag 3 november 1945

rkte treinen stoppen niet in Woerden W = alleen op werkdagen W W W W W W W W V 4 40 6 56 7 56 8 48 9 56 11 38 12 20 14 38 16 03 16 26 17 26 18 38 19 26 20 26 21 38 22 14 A 5 10 7 39 8 39 9 18 10 39 12 08 13 03 15 08 16 46 17 89 18 09 19 08 20 09 21 09 22 08 22 57 W W W W W W W W V 4 42 7 04 8 04 8 50 10 04 11 40 12 28 14 40 16 11 16 34 17 34 18 40 19 34 20 34 21 40 22 22 A 5 04 7 33 8 33 9 12 10 33 12 02 12 57 15 02 16 4t 17 03 18 03 19 02 20 03 21 03 22 02 22 51 W W W W W W W W V 5 15 7 46 8 46 9 23 10 46 12 13 13 10 15 13 16 53 17 16 18 16 19 13 20 16 21 16 22 13 23 04 A 5 45 8 29 9 29 9 50 11 29 12 40 13 53 15 40 17 36 17 59 18 59 19 40 20 59 21 59 22 40 23 47 W W W W W W W W V 3 00 5 38 7 00 7 38 8 38 10 10 10 38 11 43 13 00 13 18 14 52 17 10 U l i i 8 2S 20 05 20 33 A 3 30 6 24 7 27 8 24 9 24 10 37 11 24 12 29 13 27 14 11 15 38 17 40 42 19 11 20 32 21 19 W W W w W W W W V 3 34 6 29 7 31 8 29 9 29 10 41 11 29 12 34 13 31 14 09 15 43 17 43 18 47 19 16 20 36 21 24 A 3 55 6 59 7 52 8 59 9 59 11 02 11 59 13 04 13 52 14 46 16 13 18 04 19 17 19 46 20 57 21 54 W W W W w W W W V 3 40 6 36 7 37 8 36 9 36 10 47 11 36 12 41 13 37 14 16 15 50 17 49 18 54 19 23 20 42 21 31 A 4 10 M9 8 07 9 19 10 19 1 17 12 19 13 24 14 07 15 06 16 33 18 19 19 37 20 06 21 12 22 14 V W 6 56 8 20 11 59 15 31 18 3 Gouds i V W 7 45 8 55 13 10 16 07 19 30 A 7 03 8 27 12 06 15 38 18 37 Waddinxveen A 7 54 9 04 13 19 16 16 19 39 V 7 04 8 29 12 08 15 40 18 38 V 7 55 9 06 13 21 16 18 19 40 A 7 10 8 35 12 14 15 46 18 44 Boskoop A $ 9 13 13 28 1 6 25 19 47 V 7 11 8 37 12 16 15 48 18 45 V 8 d3 9 15 13 30 16 27 19 48 A 7 20 8 46 12 25 15 57 18 54 Alphen A 8 11 9 23 13 38 16 35 19 56 DE NIEUWE DIENSTREGELING Met ingang van 5 November zal de dienstregeling der Nederlandsche Spoorwegen belangrijk worden uitgebreid op de onderstaande baanvakken die voor Gouda van belang zijn Radio programma vaa hedenavond Hllversom I 301 M é a Ster van den dag Adrian Boult 6 30 u Mr Jaap Kunst algemeen conservator van het Indisch Instituut over Indonesische muziek 6 45 u een kwartiertje bij Don Marino Barreto en zijn orkest 7 u Nieuwsberichten 7 15 u Reportage 7 30 u Benedict Silbermann en zijn Novelty Serenaders 8 u Lichtbaken van Pater Henri deGreeve 815 u Virtuoze Blazers 8 30 u Bonte avond 9 30 u Sportpraatje 9 45 u Eddy Walis en zijn orkest met Lisette Stevens zang 10 15 u Constructieve psychologie door Dr Th v Schelven 10 30 n Uitvoering van de symphonie no 6 in c gr t van Fr Schubert door het London Philhar Orch o I v Sir Thomas Beecbam 11 u Nieuwsberichten 11 15 u Avondwilding door Mgr Wz v d Hengel 11 30 u Rustige muziek 12 u Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 6 tt Nieuwsberichten Wi spreken met en pers overzicht 6 30 u Gevraagde piaten 7 30 Progiamma voor de Ned Strijdkr 8 u Het omroeporkest o I v Marinusv t Woud 8 45 u De visch wordt duur betaald hoorspel v Willem v Capellen 9 u Opbouw 9 15 u Oude dansen 9 45 u Avondwijding door Ds Dr W ten Boom 10 u Nieuwsberichten en postscriptum 10 15 u Heet van de naald 11 u Sluiting en Wilhelmus Programma voor Zondag 4 November Hilversum 1 301 M 8 30 Van man tot man Ds F Kooyman Ned Herv Predikant te Bussum 9 00 Nieuwsberichten 9 20 Mildred Dilling Harp 9 30 Zondagmorgenconcert 10 30 Pret Kerkdienst Pauluskerk Warmonderweg Oegstgeest Ds Dr K J Brouwer 12 00 Enkele accordeon en harmonicaplaatjes 12 15 Liederen van Paoli Tosti 12 45 Nieuwsberichten 13 20 Orgelconcert door Joop Walvis 14 00 De spoorwegen spreken Dr P H Posthumus Meyes 14 30 Aansluiting met het Concertgebouw te Amsterdam Plm 15 35 uur pauze Filmpraatje J L Jordan Concertgebouworkest o I v Sir Adrian Boult 16 45 Prot Kerkdienst uitgezonden vanuit de Janskerk Janskerkhof te Utrecht Voorganger Ds M de Goede Geref Pred 17 45 Heririneringen aan 18 00 Musette muzick 18 30 New May f air Dance Cronestra 19 00 Nieuwsberichten sportuitslagen 19 15 Reportage 19 30 Muziek van de week 20 00 Nederland Herrijst Ds J J Buskes over Glas voor Arnhem 20 15 Brief van onzen Londenschen corresfKjndent J J H Huizinga 20 30 Uit Fransche opera s en operette s 21 15 Koos Koen 21 45 Dick de Reus viool en Isja Rossican piano 22 15 Mensch en maatschappij Dr C P Gunning 22 30 Alfredo Campoli en zijn orkest 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Kapelaan J Kraakman Den Haag 23 30 Sluiting Hilversum 2 415 M 8 00 Nieuwsberichten 8 20 Instrumentaal ochtendconcert 9 00 Hoogmis vanuit liet Klein Seminarie Beekvliet te St Michelsgestel 10 15 Het lied van de klokken 10 45 In de Lagunen stad 11 20 Russische Balletmuziek 12 00 Nieuwsberichten 12 20 Eddy Walis speelt 13 00 Een bezoek aan Napels 13 15 Dansorkest Piet Coomans 13 45 Weekbladenoverzicht 14 00 Programma van oude en nieuwe Nederlandsche Kerkmuziek uitgevoerd door het koor van de Sacramentskerk Den Haag Gouda Rotterdam Gouda Gouda Utrecht Utrecht Gouda Gouda Rotterdam Gouda Den Haag Alphen Boskoop Waddinxveen Gouda te Breda o I v Louis Toebosch 14 30 Internationale duettisten parade 15 00 Nederl Indië Spreker J C van Bovehe 15 15 Ted Brook s Rhythm kwartet m m v Mitzy Smeekens 15 35 Sylvestre Trio 16 00 Benny Vreden presenteert The complet 16 30 André Ujurres piano 17 00 Thé Dassant 17 30 Oome Keesje 18 00 Nieuwsberichten en sportuitslagen 18 20 Orgelspel door Quentin M Maclean ♦ 18 45 Denksport Prof Schuh 19 00 Hawaiianmuziek afgewisseld met pianospel door Patricia Rossborough 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Radio Philharmonisch orkest o I v Alb van Raaltq Sohst Frederic Lamond piano 21 45 Avondwijding Ds P Boendermaker Ev Luth Pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten en Post Scriptum 22 15 Op den drempel van den nacht 23 00 Sluiting en Wilhelmus Triptieken en Carnets tijdelijk niet geldig voor Engeland De Kon Ned Toeristenbond A N W B heeft bericht ontvangen van The Automobile Association te Londen dat triptieken en carpets voorloojMg niet geldig zijn voor den tijdelijken invoer van motorrijtuigen in Engeland Personen die voor dringende aangelegenheden hun auto of motor naar Engeland moeten meenemen kunnen zich tot den A N W B wenden die met medewerking van The Automobile Association zal trachten de vereischte douaneformaliteiten tot een minimum te beperken Extra vaste brandstoflen voor zieken en bij bevallingen Op 1 November a s treedt een regeling m werking volgens welke ten behoeve van zieken extra vaste brandstoffen kunnen worden verstrekt indien de behandelende geneesheer zulks noodzakelijk acht Het extra rantsoen bedraagt een eenheid per 2 weken per gezin B ij bevallingen welke op of na 1 Novem ber a s plaats hebben zal eveneens een extra rantsoen vaste brandstoffen worden verstrekt en wel 1 eenheid voor eenmaal Dit rantsoen kan worden aangevraagd met gebruikmaking van het zelfde formulier als waarop de andere verstrekkingen voor aanstaande of jonge moeders worden aangevraagd In verband met de groote moeilijkheden waarmede de gas en electriciteitsvoorziening nog gepaard gaan is het niet mogelijk gebleken om in plaats van kolen gas of electriciteit beschikbaar te stellen Officiëele Publicaties Lijnolie voor schilders Het C D K deelt mede dat schildersbedrijven en bedrijven met eigen schilders met ingang van 1 Nov a s weer voor lijnolie in aanmerking komen De bedrijven kunnen een aanvraag indienen bij de plaatselijke distributiediensten op door deze diensten nader te bepalen dagen Bij het indienen der aanvraag moeten worden pvergelegd de lidmaatschapkaart van de vakgroep schildersbedrijf en de loonlijst voor zoover betreft schildersbedrijven of een schriftelijke verklaring der directie voor zoover betreft bedrijven met eigen schilders Per werkkracht wordt een rantsoen = 1 liter lijnolie per maand beschikbaar gesteld Nieuwe Textielcoupures Het C D K deelt mede dat de plaatselijke distributiediensten met ingang van 15 Nov a s coupures voor textiel zullen uitreiken van een nieuw model Detaillisten in het Westen des lands kunnen eventueel in hun bezit zijnde oude toewijzingen voorzien van een datum gelegen tusschen 1 Aug en 15 Nov 45 bij de plaatselijke diensten ruilen tegen toewijzingen van het nieuwe model Zij dienen hierbij het ontvangstbewijs MD 34207 over te leggen Het bovenstaande geldt niet voor grossiers Deze kunnen oude toewijzingen in geen geval ruilen tegen nieuwe DISTRIBUTIE NffiUWS Mededeellngen plaatselijke Distributledienstro Goudfi SCHOENEN In aansluiting op het terzake gepubliceerde wordt meedegedeeld dat indiening van aanvraagformulieren voor schoenen in de kamende week kan geschieden uitsluitend aan de afdeellng schoenen Peperstraat volgens onderstaand schema v Daal Dwarswaard op Maandag 5 Nov 1945 V Dijk Ezechiëls op Dinsdag 6 Nov 1945 Faas v d Graaf op Woensdag 7 Nov 1945 Graafland Happel op Donderdag 8 Nov 1945 Hardebol Hitman op Vrijdag 9 Nov 1945 Medegebracht dienen te worden de Ie en 2e distributiestamkaart In de brievenbus gedeponeerde of per post ingezonden aanvragen worden niet in behandeling genomen Petroleum voor kookdoelemden en en verlichting Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat zij die in het bezit zijn van kaarten voor petroleum voor kookdoeleinden gedurende de maand November 1945 op bqn 09 t m 12 van de kaarten UA 510 op bon 09 en bon 11 van de kaarten UB 510 en op bon 63 van de kaarten UC 510 vier liter petroleum kunnen koopen Voorts zijn gedurende bovengenoemde maanden de bonnen 112 113 en 114 van de petroleumkaart UD 510 voor verlichting geldig voor het koopen van 2 liter petroleum per bon Abonneert U op Groot Gouda SOLDAAT EN BURGER Met groote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onzen ZOOP Johannes Jacobas Hendrik L Simon Eggers W J Simon Sneek Kanaalstraat 8 Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van deelneming en belangstelling s betoond bij het overlijden van onze lieve Moeder Behuwd en grootmoeder Mevrouw Adrian Catharina vaa der Kind VV d van den Hwr Johannas Cornells den Hoed In het bijzonder de Buurtvereen Bodegraafschestraatweg Rotterdam H van Matrelo Den Hoed F vaa Marrelo Bttiinm C A den Hoed B den Uoed WiUlgeri en Kleinkinderen Wavember 19 45 Langs dezen weg zeggen wij onie Familie en Vrienden hartelijk dank voor de vele bewijzen van belangstelling waardoor zij den dag van onze 50 jarige ecbtvereenigirig voor ons onvergetelijk gemaakt nebben H van der Vliet E M van der Vliet Hfm Ridder van Catsweg 118 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig maar geduldig gedragen lijden onze innig geliefde Echtgenoote en dierbare Moeder Behuwdmoeder Grootmoeder Zuster Behuwdzuster en Tante Mevrouw TEUNA VAN VLIET geb EGAS in den leeftijd van ruim 71 jaar Gouda M v Vliet M L P V Vliet M V Vliet de Vries Leiden N P C NoomenV Vliet I P Nomen Gouda P V Vliet St V Vliet Floor L V Vliet G v Vliet v Nielen J V Vliet E C V Vliet Bioer en Kleinkinderen GOUDA 2 November 1945 KattCDslogel 44c Liever geen bezoek Geen bloemen De begrafenii xal plaata vinden op Maandag 5 November a t om 1 uur n m op de Algemcenc Begraafplaati te Gouda dezelfde schriftelijke cursussen ENGELS MALEIS FRANS DUITS Vlot spr en schr in 4 of 8 mnd f 2 50 p mnd Steno boekhouden mid denstandsdiploma Ned Taal en Correspondentie Opleiding praktijk examen Engels en Boekhouden r EO T ALEN INSTITUUT ROTTERDAM proefles van naanfi adres Eerst illegaal nu nationaal te GOUDSCH CONSERVATORIUM D r Mco Verho eff Gebouw Concordia Westhaven 27 Telefoon 3483 Carsus Rhythmische Gymnastiek o I v den Heer ƒ oan As Den Haag PE leeraar in dit vak 3 Cursussen 8 12 jaar 12 18 jaar 18 jaar en ouder OOK VOOR MEEREN Spoedige aanmelding gewenscht vanaf Dinsdag 6 November 9 4 uur Onderricht in alle vakken der Toonkunst Privaatles vanaf f 5 50 per maand Zangklasse f 4 50 per kwartaalCursusles Blaasinstr vanaf f 2 75 p m Cursus voor alleTokkeÜnstr Carsus Muziekgeschiedenis Muziekwetenschap en Kunstontwikkeling Voor muzlaklet naar t Conurvatorium door MAX WBIL HUWELIJK Eenzame Zoudt ge niet gelukkig zijn met een directe sericoze kennismaking Zoo ja schrijf ons dan Onze succesvolle bemiddeling is vOor alle leeftijden en standen en elk geloof door geheel Nederland ook ia Uw woonplaats en omgeving dus ook voor U Howelijksbemiddelingskantoor BxceUior Kampersiagel 4Sr Haarlem Geopend Woensdags en Zaterdags van 2 4 30 uur Confectiefabriek NV EDM BRINKMANN vraagt FLINKE Vr Magaziinbediende voor de afd Lingerie Zij die bekend zijn met de manafacturenbranche genieten de voorkeur Schriftelijke sollicitaties te richten aan Peperstraat 11 DAMES l Laat thans Uw vllthoed weer vervormen bij Maison Van EIjck Groencndaal 12 GeacUi