Groot Gouda, zaterdag 3 november 1945

l ANSSCHOOL HOLTHUIJSEN VERLOREN i rol meubeistof gaande van Nicuwerkerk naar Gouda ofwel bij vanlterson ZiekenhnU op de Haven Kleiwef Kattensingel Prins Hendrikstraat Heerenstra t of Boschweg Ernstig gedupeerd Tegen hooge beloonmg en gemaakte onkosten terug te bez bij P VERMEIJ Nieuwe Haven 114 Gouda Tel SlHofJ DEJONG Dorpstr 28 Nieuwerkerk a d I ssel Telef 205 Mooie bijverdienste voor actieve personen Het geld wordt weer schaarsch maar voor energieke personen die als agent en of depóthouder voor onze zaak gaan werken ligt hier een pracht kans op een welkome bijverdienste Vraagt onze voorwaarden en inlichtingen Het verplicht U tot niets S DUIJS Handel In Zaden en Pootaardappelen BOVENKARSPEL Postbus 4 j T GOEDEWAAGEN ZONEN vragen een vrouwelijke bediende bekend met typen en eenvoudige werkzaamheden Schriftelijke aanmelding te hunnen kantore MRAKT 38 Paedagogisch en Psychologisch advies inzake Beroepskeuze School en Karaktermoeiiijkheden ook tcitcD H Th VERHOEF Lccraar paedagogiek M O KRUGERLAAN 3 GOUDA Te spreken Maandag en Vrijdagavond na 7 nur o volgcni icbrlftelijke overeenkomtt Net Meisje gevraagd vóór halve A heele dagen Klein gezin Goede behandeling Loon naar overeenkomst GERZON Sophiastraat 45 1 1 MWI Gevraagd een Bakkersbediende of flinke Halfwas Tevens een NET MEISJE voor Huishouding en Winkel hulp van werkster aanwezig Van der Velden s Bakkerij Lazaroskade 37 Dame van goede huize zag zich gaarne geplaatst in de huishoading bij Heer of Dame alleen ook voor gezelschap Brieven onder no 1304 boreau van dit blad WELKE HEER heeft zin om Vrijdags ofZatcrdagsavonds te gaan dansen met jonge dame 28 jaar Br onder no 1272 bur v d blad MEVR VAN WOERDEN Westhaven 34 vraagt een flinke diensbodc voor den dag of dag en nacht Vereenigde Chloorfabr Gouda Koster Gijiensteeg 6 vragen een llinke jongen voor flesschen spoelwerk Grooie Colledie BEDDEN Matrassen 1 en 2 persoons veerend en wolvlok SPIRALEN 1 en 2 persoons OPKLAPBEDDEN 1 en 2 persoons UZ LEDIKANTEN WOLLEN EN GESTIKTE DIE KENS Inlichtingen over dritribuiie worden gaarne vertlrekt Van Reeuw ijk s W o N I N C I M I C H T I N G Nw binnenwag 30 R dam J TER RUILING z g a n roodbr damessch platte hak kleine maat 40 voor z g a n winterjapon of lap stof Twaalfmorgen 1 54 Reeuwijk GEVRAAGD EEC4 DIENSTMEISJE voor dag en nacht Mevr Goedewagen Gou we 97 Mr S H SMIT Advocaat en procureur Kantoor houdende L Tiendew 51 te Gouda heeft de pracktijk hervat met ingang 1 NOVEMBER 19 5 GEVRAAGD een paar RUBBERLAARZEN maat 46 in ruil voor turf H V Maanen Ko rsendijk Reeuwijk i Een Meisje gevraagd voor den dag of dag en nacht Boskamp Wachtelstr 21 Wie wil echtpaar thuis ORGELLES geven Noten of Klaverskribo Bikvca o def N 1320 b rt vbd dH blad Gouda Karnemelksloot 46a Zondag a s Sn DoHSCnift töUHUdft Prima band Zaal Concordia Leerlingen die niet gestadig komen worden afgeschreven anderen kunnen daarvoor weer in de plaats komen lederen Donderdagavond vrij danten Aanvang 8 nar Komt ü eens Het is heel gexellig maar alleen dit hebben toegang die netjes willen dansen Zij die onbehoorlijk dansen worden onherroepelijk verwijderd 9 Op alle bestaande cursussen Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag enz kunnen leerlingen worden bijgeschreven Tango en Victoriawalz worden onderwezen maakt dat U erbij bent PRIVAATLESSEN de we $ om vlug dansen Ie leeren Neemt U eens eenige lessen U zult tevreden zijn i J VICTODIA WALTZ werd ftedemon ÜC MCUWStC CMHSCh slreerd elkeen vond deze dans sietlijk Na Polgt de tweede nieuwste Dans = The Old Timewallz = Ook deze wordt gedemonstreerd en onderwezen Dans n l r n In Dansschool Hollhulisan Is een waar laliclitinacndagelijks ganoegen sfeer en gezeilighald zijn tteada aanwezig HOLTHUIJSEN Gpdtptom eerd Dahaleeraar WIST U dat wij al ruim 25 jaar de feestmaaitijdeji hej ben verzorgd bij particulieren Beleefd aanbevelend P DE JONG Lange Tiendeweg 21 KOK EN BANKETBAKKER Electro Technische fabriek zoekt FABRIEKSRUIMTE in GOUDA of omgeving Brieven onder no 1277 bureau van dit blad PTT Aangifte radioontvangtoestellen Alle houders van radio ontvangtoestellen en zij die een aftakklng van een radiotoestel van een ander hebben moeten i d loop van November en December a s aangihe doen bij een postinrichting geen postagentschap Tot vervoer of in opslag aanwezige radio ontvangtoestellen vallen hierbuiten De aangifte formulieren zijn kostploos verkrijgbaar bU de postkantoren In November zijn aan de beurt Heut t m Hor Hos einde J K t m Kn Ko elnde K L t m Lioc Lod t m Met Meu elnde M N t m Ot Ou t m Pop t m Bak t m Beii t m Boq einde B Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov A Bal Bez Bor C D Bt Gez H 16 Nov Nov Nov t m Ea t m GeU einde G t m Heus Nov Nov Nov Nov Nov Nov ST NICOLAAS FEEST 1945 Ten behoeve van de Goudsche Buurtvereenigingen wordl offerle gevraaftd voor ST NICOLAASFEEST BENOODIGDHEDEN zooals Prentenboeken Legpuzzles f Suikerwetken Koek Fruit enz enz AHeen schriflelijke opgave mei vermelding van leverbare kwaniums worden vóór 10 November a s ingewachi bij den secreiaris der Cenirale van Buurivereenigingen J TH IMHOLZ Coornherislraal 7 ie Gouda Comité KIndervoeclinsen uitzendins Ouders die hun kinderen wenschendeeltelatennemenaande KINDERVOEDING kunnen zich laten inschrijving op Dinsdag Woensdag en Donderdag 6 7 en 8 November a s van 2 tot 5 uur De Inschrijving zal plaats hebben in de zaal van de Kindervoeding Kazerne Veemarkt fj Comité Ouden noetea xéUl koaca ca haa roawbockic mccbrcagca Wilt ge Uw Tuin dit Najaar of a s Voorjaar opnieuw beplanten of laten opknappeH stelt U daneven in verbinding met de Fa SLUIS en v d WOLF Gouds he Rijweg 14 Boskoop BILLIJKE CONDITIES WILLEM DE BEUN Muziekschool Westhaven 39 Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal MEISJES gevraagd DE PELIKAAN Amerika 21 HUWELIJK Ook U wilt eens een gelukkig Huwelijk sluiten Aarzelt daarom niet langer maar vraagt heden nog om inlichtingen Wij verstrekken deze geheel kosteloos en vrijblijvend in blanco enveloppe Geheimhouding is bij ons verzekerd Bureau KUNZE Postbus 8006 AmsterdamWest Gevraagd een flinke Slagefsknecht die een wijk goed kan bedienen bij C VERMEULEN Laag Boskoop 5 Boskoop Waar blijft 7 toodici dS Ji iics PERSONEEL GEVRAAGD Mcitle o £ Wcrkilcr voor drie ochtenden per week Ridder van Catsweg 49 b PERSONEEL AANGEBODEN luffrouw voor liet verrichten van breiwerk niet machinaal Heerenatraat 71 Maai en veritciwerk gevraagd Gouwe 105 TE KOOP GEVRAAGD t Tweeperaoons Ledikant met apringbak Brieven onder no 1235 bur v d blad TE KOOP AANGEBODEN 1 g i z Koekkachel Gravin lacöbaiti 13 een Viool pr f 35 en ten 3 4 Viool f 30 Barg Maiteuingcl 45 wolltn Maalal maat 40 60 Brieven e 1224 btutan van dit blad kleur créma i 65 X 128 49 = v erkoop partekre imirïïriiiTP I KLEIWiEC GOUDA 1 een 1 g s z HaadnaaimacMne Briev no 1220 bureau van dit blad Luidspreker Avro voz Trekzaag tw hondenmanden fr en kl Eiken medaiiU eo en bekerkaitje Derde Kade 52 Een bl ratint kinderjekker leeft 4 6 a wollen tongenipakje leeft 5 8 eneep wollu baby eape allei o kw en In g drei Krugcrlaas 205 Haardkachel z B wandclwagcntlc Verlorcakoit 10 longenajaaje en petje leeft 2 3 ia prin ataat Onder de Boompjea 33 Ben Kinderwagen z g a n M Pnilea Stolwijkeriluii D 92 Aanmaakpapier voor de kachel Ue SterNaaieritr 8a Geopend van 1012en2 30 5ii Te koop nieuwe Traplooper lang 24 M ook in ged en 18 dikke traproedcD Zg an Stofzuiger groote alee ook te ruilen voorgoede Radio of Eng Balpoottafel oftijwl met goede banden Gevraagd goed Damee en Heeren oli horloge klein defect geen bezwaar Aan biedingen alleen Zaterdag en Zondag Koningin Wilhelminaweg 217 TER RUILING nieuwe blauwe Overall voor i g f P Gravin Iacoba tr t u avond dameisch goud maat 38 voor ie luiert Tevens een aport damcswmtermante kl maat voot dito awagger n Fluweelenalngel 73 tweemaal bellencoupon hecrenatof goede kwaliteit m nituren voor Dametwintermantel z blauw maat 42 a 44 Te koop 1 garibaldi Karekietstraat 20 zwarte luède dameatch nieuw maat 42 voor damewch m 41 oftutl o noodi bijbet Aanb Krugerlaan 201 tweeplti gaitoettel z g a n voor mantel m 40 Brieven no 1142 bur v d D iongeasjaa i g i leeft 16 jaar voor jongenii 18 jaar Moiatraat 22 dametkaplaarzen m 39Voorio geniSchoeDe m 34 35 Achter de Viichmarkt 22 een nieuwe koffergramofoon met platen voor een avondjapon m 44 en 6 meter z zijde of klein ruitje fvoot oorlog Brieven no 1153 bureau van dit biaa twaalf z g a n tetraluiera voor dame maat 40 W Ki man IJivogelatraat i ladio eeriteklai Philipa v plano Bodegraafiche Straatweg 90 aplinternieuwe bruine Wee nieuwe jongensbroeken voor damM paraplule l g s of damesschoenen m j met hooge hak Brieven no 1133 b v o DIVERSEN Gevonden te Gonda 28 10 45 Een zilve manchetknoop Tegen bet advertentielcosi Ce bek Wethouder Venteweg H 13 Te huur gevraagd Ongemeubil Kam atooken slaapgelegenheid en gebrui 1 keuken 4oor juffrouw alleen Brievs 208 burcas vna dit blad