Groot Gouda, maandag 5 november 1945

Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u Ster van den dag Arthur Rubinstein 6 20 u Programma voor de rijpere eugd 6A5 u Opnamen vai ehudi Menuhin 7 u Nieuwsberichten 7 15 Reportage 7 30 u Cantabile septet 8 u Ncderl herrijst De Fox 8 15 u Anton Beuving presenteert Schoppen is troef 9 u De stem onzer bondgenooten een geallieerd officier 9 15 u Omroeporkest o l v K v c Griend Beethoven programma 1015 u Mensch en Maatschappij dr A Severijnen © ver Gees telijice onvolwaardigheid als sociaal probleem 5 10 30 u Lichte avondklanken 11 u Nicuwsbferichten 11 15 u Avondwijding Ds E D Spelberg td Herv pred te HUvcrswm 11 30 u Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 413 M 6 u Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzicht 6 30 u Ted Powder en zijn orkest 7 u Orkesten parade 7 30 u Programma voor de Ned strijdkrachten 8 u Berthe Lowey sopraan Henk Lowey cello eu Covan Boven piano 8 30 u Land bouwpraatje door D Besemer over De bestrijdingsmiddelen positie in ons land 8 45 u Benedict Silbermann and his Novelty Scrcnaders 9 15 u Bekende stemmen bezingen Ierland 9 45 u Avondwijding kap J M C Kwantem kap O L Vrouwe par te Bussum 10 u Nieuwsberichten en postscriptum 10 15 Gramofoonmuziek 10 45 u Zang door The National Cavaliers 11 u Sluiting en Wilhelmus Verkoop en aflevering van kogel en rtdlagers Met ingang van 10 October 1945 is het verbod tot verkoop en aflevering van kogelen rollagers opgeheven Deze artikelen kunnen dus worden verhandeld zonder dat daar voor een door of namens het bureau grondstoffen voor toewijzing afgeteekend bestelformulier noodig is Overdracht van materiaal is evenmin meer vereischt zoodat het bovengenoemde materiaal geheel vrij kan worden verhandeld OFFICIEELE PUBLICATIE Aangifte Nederlandsche vorderingen op Duitschland Onder verwijzing naar hetgeen reeds werdgepubliceerd door het Comm Gen v d Ned Econ Belangen in Duitschland wordtthans bekend gemaakt dat met ingang van 5 November 1945 de gelegenheid wordtopengesteld voor indiening van de vorderingen op Duitschland met uitzondering vanvorderingen inzake effecten belichaamdewaarden en die wegens geleden oorlogsschade De indiening moet geschieden tenkantore van het Nederl ClearinginstituutRokin 6 te Amsterdam vóór 30 November 1945 op speciaal daartoe bestemde formu lier en De formulieren zijn verkrijgbaar bij het Nederl Clearinginstituut de Kamers van Koophandel en fabrieken Bankinstellingen en soortgelijke Chocolade artikelen en suikerwerken Het Centraal Distributiekantoor maakt in verband met de distributie van chocoladeartikelen en suikerwerken bekend dat de fabrikanten van deze artikelen de tot hun afnemers behoorende grossiers en detaillisten in den loop van het tijdvak van heden t m 8 December a s voorschotten van genoemde artikelen moeten verstrekken zonder dat daarbij toewijzingen in ontvangst behoeven te worden genomen In de plaats hiervan moet de grossier of detaillist bij ontvangst der goederen een onderteekend ontvangstbewijs aan zijn leverancier afgeven De fabrikanten en grossiers dienen bij het verstrekken van eze voorschotten hun voorraden over hSI afnemers te vérdeelen in een verhouding welke is gebaseerd op hetgeen deze afnemers voorheen van hen plachten te betrekken De bevoorrading van de grossiers door de fabrikanten dient zoodanig te geschieden dat de grossiers in staat zijn op hun beurt tijdig d w z voor 8 December a s te ontvangen goederen aan de detaillisten door te leveren Voor verdere bijzonder lieden wordt verwezen naar de instructies welke de fabrikanten en grossiers hetzij van hun vakgroepen hetzij van het bedrijfschap voor granen zaden en peulvruchten dan wel van het bedrijfschap voor suiker hebben ontvangen Detaillisten of grossiers die geen leverancier hebben töt wien zij zich kunnen wenden tot het verkrijgen van een voorschot dienen zich in verbinding te stellen met hun vakgroep Afwijkingen van richtlijnen voor gfaiien zaden en peulvruchten Het wordt wenschelijk geacht er bij telers van granen zaden en peulvruchten de aandacht op te vestigen dat de richtprijzen welke voor een gezoftd boerenschoon en houdbaar product van gemiddelde kwaliteit Dit houdt derhalve in dat afwijkingen van den richtprijs naar boven of naar beneden slechts zijn toegestaan indien en voorzoover zulks gerechtvaardigd is in verband met een betere resp mindere conditie of kwaliteit van het verkochte product Afwijkingen welke hieraan niet voldoen zullen als prijs overtredingen worden gestraft Distributie van binderdoek Landbouwer die binderdoek voor hun graimaaler zelfbinders wenschen aan te schaffen dienen hiertoe een aanvraagformulier in te vullen dat zij bij hun P B H kunnen verkrijgen Het volledig ingevulde en gétee kende formulier moet daarna worden afgegeven bij den door den aanvrager te bepalen handelaar Dit dient echter e geschieden voor 15 November 1945 Na dezen datum kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen De betrokkenen zullen zichzelf dupeeren indien zij niet voortijdige inlevering van het aanvraagformulier zorgdragen Geen peulvruchten zonder bon In den laatsten tijd wordt meer en meer geconstateerd dat grossiers peulvruchten afleveren zonder distributiebescheiden in te nemen Dit euvel heeft zoon omvang aangenomen dat de C C D een strenge controle instelt en in veel gevallen reeds procesverbaal heeft opgemaakt Uitsluitend winkeliers mogen restant eipoeder zonder bon verkoopen Het eipoeder dat nog in kleine hoeveelheden bij de detaillisten aanwezig is kan met onmiddellijken ingang vrij dus zonder bon worden verkocht In dezen vrijen ver koop mogen niet de voorraden worden opgenomen die buiten de bedrtjven der detail listen aanwezig zijn Er kan over deze grossiers voorraden slechts worden beschikt op aanwijzing van het hoofdbednif schap voor akkerbouwproducten Na inlevering van ƒ IOC biljetten uit onder beheer gestelde vermogens i Het Ministerie van Financiën heeft in overleg met het Nederlandsche Beheersinsütuut bepaald dat de P O D s de afdeelin van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijd krachten de commandanten van bewakingsen intemeeringskampen de politie en andere instanties welke bank en muntbiljetten van ƒ 100 in bewaring hebben van personen wier vermogen ingevolge het besluit vijandelijk vermogen Stbl no E 133 onder beheer is gesteld deze biljetten vóór 1 Dec moeten inleveren ten kantore van den vertegenwoordiger het bureau van het Nederlandsche Beheersinstituut onder wien onder hetwelk de inleverende instantie ressorteert Hierbij moeten worden opgegeven naam en adres van den eigenaar de reden van het verzuim tot tijdig inleveren en in het bijzonder of dit verzuim ligt aan de zijde van de hierbovenvermelde instanties dan wel aan de zijde van de n deli quent e Na inleyering ƒ 100 biljetten uit onder beheer gestelde vermogens Het Ministerie van Financiën heeft in overleg met het Nederlandsche Beheersinstituut een regeling getroffen met betrekking tot de na inlevering van bank en muntbiljetten van ƒ 100 toebehoorende aan personen wier vermogen ingevolge de betaling en van het besluit vijandelijk vermogen Stbl nr E W M 133 van rechtswege onder beheer zijn gesteld Voor bijzonderheden raadplege men de officieele publicatie KORTE BERICHTEN De Deensche Socialisten zullen geen zitting nemen in het nieuwe Kabinet 17 000 geleerden over de geheele wereld hebben om opheffing over de geheimhouding van de atoombom verzocht Abonneert U op Groot Gouda Te koop gevraagd gebruikte SCHEERMESJES voor fabrieksdoeleinden Aanbiedingen n elk kwantum Potgieterstraat 16 Zoutmanstr 46 H Schielandsche Zeedijk 23 GEVRAAGD een werkster voor Vrijdag of Zaterdag H DEN BOON IJs sellaan35 GEVRAAGD Net 8e Meisje Mevr Kamphuizen Gouwe 1 Verloofd META DE GROOT en KEES REVET Gouda 4 November 1945 Fluweelensingel 29 Oostl aven 65 WALLY RIESZ en J Chr JONKER Huwel4ksvoltrekking 17 November 1945 te 14 30 uur Gelegenheid tot gelukwenschen 17 Nov Hotel de Zalm Gouda van 3 30 5 uur Gouda 1 Nov 1945 Getrouwd Mr J W Rutgers en li A J van Vrijberghe de Coningh Gouda 5 November 1945 Regenteiseplantsoen 12 Neiie gehuwde veriegenwoordiger gevraagd op vast loon en hooge provisie en met zeer goede vooruitzichten Uitvoerige gegevens te richten aan Mariëtte Breed 34 Hoorn Zonder vergunning Vllra klaadjas handgewev n 12 9013 90 15 Seheerdaanleepsrs 11 50 14 50 Talalkleedaii 48 50 54 62 Thaamutsan 8 50 9 50 van Reeuwijk s WONIHGINItlCHtINa Nw Binnanwag 30 R dam Dagmeisje gevraagd zelfstandig kunnende werken en koken Aanmelden a aVoods na 6 uur ARTS L Tlendewcg 19ë Goada Groote Belooning Wie heeft in den avond van WOENSDAG 31 Oct 1945 tusschen 8 en 9 uur op den Ridder van Catsweg in den tunnel opjden Kleiv egen de Markt de Inbrekers van GEER VAN DER TOOREN gezien die een ladder vervoerden Van wie is die ladder Wie kan voorts Inlichtingen verschaffen over een gesloten auto metblokband taxiband en voorzien van het provinciaal kenteeken M diedienzelfden avond tusschen 8 en s nachis 1 uur in de st d geweest is Op 2 portieren van de auto waren 2 groote sterren jaangebracht Inlichtingen worden ten spoedigste ingewacht bij den plvl Commissarispan politie te Gouda Markt 27 Arti Lepi 1 PTT Aaif ihe radioontvangtoestell Alle houders van radio ontvangtoestellen en zij die een aftalclclng van een radiotoestel van een ander hebben moeten in den loop van Pecehi ber aangifte doen bij een postinrichting geen postagentschap Tot vervoer of in opslag aanwezige radio o itvangtoestellen vallen hier bulten De aangifte formulieren zun kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren In December ijn aan de beurt Dec Dec Dec Dec Dec Poq t m Rob Roc einde R S t m So Sd t m Stok Stol t m Toom Dec Toon t ra Ver Dec Ves einde V Dec W t m Wil Dec Wlm elnde W Dec X IJ en Z Te koop aangeboden VIOOL z g a n met stok en kist J P HEI ESTJ AAT 10 Ter overnam gevraagd een avondjurk m 44 Barendstraat 3 BOSKOOP Op verzoek herhaling van de Dinsdag 6 November in Concordia s avonds 8 uur precies door de Balletgroep Pieter van der Sloot I met een perzoekprogramma Prezen der plaatsen t fl J f 2 en f3 GOUDA VENLO WEEK Y Van 8 tot en met 15 November worden er BIEZENPANTOFFELS VERKOCHT ten bate der slachtoffers in Venlo GOUDA HELPT VENLO PrljS 6 00 ICodfs Schoenenmagazijn KLEIWEG 9 Telefoon 2455 f Waar blijft Overschrijving van Uw gtö Scblokkeerde rekening IS mogelijk I Het geweldige Roode Kruiswerk moet ook nu voortgang vinden Daarom is in de Beschikking deblokkeering de mogelijkheid geopend tot overschrijving van bedragen van geblokkeerde rekeningen op de bankrekening van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis bij de Twentsche Bank de Rottcrdamsche Bankvereeniging de Nederlandsche HandeUMaatschappi of op haar girorekening no 22120 Doe het Het Roode Kruis kan niet zonder U JA W Jl Het BIJ Nederlandsche Roode Krnis VERLOREN Zondagmorgen j l tusschen Tunnel en Kleiwegkerk een gouden armbandhorloge Tegen goede bel terug te bez HOUD IJK Jan V Henegouwenstr 9 Werkman zoekt kost en inwoning bij eenvoudige menschen Geen beroeps Brieven onder ao 997 bureau van dit blad