Groot Gouda, dinsdag 6 november 1945

QROOT GOUDA KiAAicr MAorr PEPASPQ Al fiFMFFM MIF11WSP 1AD VQOP GOUDA E N OMSTREKEN AD ASTDA Administratie M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25 et Losse nummlOct Redactict L A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 71 DINSDAG 6 NOVEMBER 1945 VOOR ALGEMEENH ONTWIKKELING STADSNIEUWS 6 NOVEMBER 19441 k eecUeiM Met het doel door het organisceren van populairwetenschappelijke avonden de algemeene ontwikkeling op een hoogcr peil te brengen is hier ter stede een comité opgericht Hierin hebben zitting de iecren J M Kwinkelcnbcrg Mr A A J Rijksen L J A V d Steenhoven en Th Allebrandi In het komende winterseizoen zullen eenige lezingen gehouden worden over onderwerpen van politiek en cultureel belang terwijl tevens eenige filmavonden georganiseerd zullen worden Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Rustig nevelig najaarsweer Weet U het nog Hoe daar s ochtends dat angstaanjagend motorgeronk over de daken kwam Hoort U xe nog De knallen van de explosies dat dreunen van de bominslagen Vroeg in den morgen begon het al Even acht uur was het toen de eerste vier vliegtuigen over de stad gierden en hun bommen achter het station in het weiland lieten vallen Was het een Waarschuwing Niemand begreep het Maar om even voor half elf begon het goed Zwaar kreeg het station het te verduren De loodsen vlogen in brand rails werden verwrongen en wagons werden omvergeworpen Maar ook de verdwaalde bommen waren er Op de Boelekade stortten drie huizen in Twee zwaar gewonden en een lichter gewonde werden naar de ziekenhuizen gebracht Twee dooden vielen er te betreuren 12 05 Een nieuwe aanval De huizen bij den tunnel krijgen voltreffers De bewoners hadden reeds eerder de vlucht genomen Gelukkig 1 In den tunnel is een vrouw door een mltrallleurkogcl getroffen In het ziekenhuis overlijdt zij aan de gevolgen Een vierde aanval volgt In het stationsgebouw ontstaat brand het seinhuis bij den tunnel staat in lichter laaie Half twee Weereen aanval Gouda wordt dezen dag niet met rust gelateo Er is geen sprake van blusschen van de branden in het station en het seinhuis Dat zou onder deze omstandigheden levensgevaarlijk zijn Waterleidingbuizen word n getroffen Maar de hulpploegen verrichten prachtig werk en weten de leiding af te sluiten Tien voor half drie Een vliegtuig komt over Maar het is niets In vergelijking met de vorige aanvallen Dan wordt het wederom ernst Acht vliegtuigen bombardeeren en mitrallleeren Op de Karnemelksloot komt een bom terecht maar de gevolgen zijn niet ernstig Ook bij de Sociëteit op de Boelekade vallen bommen Twee mcnschen worden zonder verwonding onder het puin vandaan gehaald Vier slachtoffers zijn er te betreuren Het is vijf uur geworden Nog keert de rust niet terug Een achtste aanval komt Aan den westelijken rand van de stad vallen bommen zonder Schade aan te richten Maar ook de tunnel wordt gctreffen De westelijke muur stort in MAllemaal op de pot Toen was het voorbij I Het station was één ruïne Verwrongen balken een uitgebrand seinhuis en verWoeste loodsen In de stad viel de schade mee Acht dcïbden waren er te betreuren Vijftien personen lagen gewond in het ziekenhuis Mooi werk was er verricht door de hulpploegen van de luchtbeschermingsdienst Bewondering moeten wij hebben voor de waarnemers die niet van hun uitkijkposten vandaan gingen om dekking te zoeken Staaltjes v n moed werden er vertoond Waren moed die niet om bclooning vraagt En nu zijn wij een jaar verder Een ieder die deze dagen langs het station gekomen Is zal met stille bewondering hebben gezien hoe er daar gewerkt wordt aan het herstel Reeds zijn er ruiten geplaatst In de wedergebouwde wachtkamers Het stationsgebouw nadert zijn voltooinp Daar toont Nederland dat het een ongebroken geest bezit De geest van niet bij de pakken neerzitten maar opbouwen Het was een gruwelijke dag Een dag van spanning Maar het was alles niet in staat om ons te breken of te verwarren ondanlcs de ellende van den tijd Een terwijl bommen gierden en mitrailleurs ratelden werkten op den zolder van het ThaliaTheater een groepje jongens aan de vervaardiQlng van De Vrije Pers Want Gouda moest op de hoogte blijven van wat er ook buiten de stad gebeurde opende de bijeenkomst met ten korte inleiding waarin hij o a zei dat het hem speet dat het dementie dat de minister president aan de pers had doen toekomen betreffende bepaalde uitspraken welke hij op een persconferentie te Groningen zou hebben gedaan onopvallend zoo in liet geheel niet door de pers was opgenomen Minister van Kleffens had spr nadien nog uitdrukkelijk verklaard dat in de boezem van het kabinet t a v het annexatievraagstuk geen beslissing was genomen Spr betreurde het ten zeerstee dat de regeering t a v dit allerbelangrijkste pfobleem dat met het Indische vraagstuk boven alle andere problemen van herstel en wederopbouw Uitsteekt haar standpunt niet had bepaald Hlj k comité heeft aan de regeering een dringend verzoek gericht tot het hoeden van een referendum betreffende het probleem der gebiedsuitbreiding Nederland Is ontzettend verarmd en a Ie mooie cijfers die in den laatsten tijd over het economische herstel van ons land zijn gepubliceerd ten spijt gaan wij een donkere toekomst tegemoet Onze scheepvaart werkt tengevolge van den oorlog met verlies wij hebhen buitenlandsche markten verloren talrijke bedrijven zijn verwoest of liggen stil Het ziet er kortom veel afschuwelijker uit dan men in het algemeen vermoed Hierna leden vertegenwoordigers der diverse comlfê s verslag van hun bevindingen en werden verschillende suggesties uitgewis seld De maand November zou worden oenut om op grootscheepscbe wijze het Nederl volk over het probleem van de gebiedsuitbreiding voor te lichten terw I tevens d mogelijkheid van een grootsch opgezette cnqnëte zal worden overwogen aan Laurier 10 jaar Hedenmorflen veroordeelde het Bö Gerechtihof te Graveahaflc t orier tot 10 iaar fleTangenUfftaf met ontzetting het actieve en pawieve kleirecht SPORTNIEUWS Olympia Tonegido 2 2 Gelukkig is Olympia niet geweest in den eersten competitiewedstrijd Wanneer vrouwe Fortuna iets meer aan den Olympiakant was geweest dan had zij met dikke cijfers kunnen winnen Maar het lukte nu eenmaal niet met de doelpunten Wat is er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Eeq katje maar een schatje Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Drie rare snuiters Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot tn met Woensdag Pimpernel Smlt Dinsdag 8 Nov 8 uur Concordia Balletgroep P V d Sloot Woensdag 7 November Faas v d Graaf aanvraagformulieren voor schoenen indienen Woensdag 7 Nov 8 uur R K Volksbond Heroprichtingsvergadering R K Ver tot bestrijding der Tuberculose Herwonnen Levenskracht Idem 8 uur Beursklok Achterzaal Oudheidkundige kring DieGoude Spreker den heer H J M Basart over Barok Rococo en Classicisme Donderdag 8 November 7 30 uur Leger des Heils Heillgingssamenkomst WAT GEBEURDE ER 6 November 1944 Verkeersbrug bij Heusden door de Duitschers vernield De Russen veroveren Czegled en Solnok Het station van Gouda gebombar deerd 1943 Kiew door de Russen bevrijd Casstlgllano in geallieerde handen 1942 D N B t Rommel heeft profijt getrokken van zijn nimmer verloren bewegingsvrijheid en zich van den vijand losgemaakt en hem aangevallen Rommels verdediging is thans elastischer 1841 De U S A zal Rusland 1 000 000 006 dollar leenen Lltwinof Russisch ambassadeur te Washington Verscherpte Britsche blokkade aan Frankrijk en zijn bezittingen 1939 Koning Leopold bezoekt de Koningin Er wordt een telegram gezonden aan de staatshoofden der belUgerenten met een aanbod van goede diensten Het personeel van de P O D Gouda had Maandag een amusementsavond in de schouwburgzaal Concordia die geheel belangeloos door de personeelsvereeniging van den P O D Rijswijk was aangeboden Door pech bij het reizen was de heer Bijl de Vroe aan het begin van den avond nog niet aanwezig en heette Mr de Ruwe als waarnemend hoofd allen welkom De burgemeester endhr Beekman als waarnemend commissaris van politie gaven van hun belangsteUing Wijk In den loop van den avond werden Mr S H Smit die pas voor eenige dagen als leider van den Goudschen P O D om zijn ontslag heeft gevraagd bloemen angeboden door het personeel Met enkele woorden gewaagde Mr Smit over den tijd dat ahes nog op poten gezet moest worden en was vol lof over de toewijding waarmede ieder zijn werk verricht had Hij heeft het zich steeds een eer gerekend zijn thans necrgel gde functie te hebben bekleed De revue die geboden werd was aanvankelijk niet op zoo n peil als men verwachten zou een tikje gocdkoope humor soms Later op den avond echter en speciaal na de pauze verbeterde het geheel en was er ook meer te waardeeren Zeker het vermelden waard zijn de scenes van Toontje en Kees hongeroedeem met het geestige doktersrecept en de parade De heer Bijl de Vroe dankte alle medewerkenden en bood bloemen Er was nog geen vijf minuten gespeeld of één der gasten viel uit Breeman kreeg een 1 kans voor doel maar schoot over Het spel was snel en beide goals werden bedreigd De midvoor van Tonegido kreeg een voorzet schoot mSar Vermeij ving den bal keurig op Tonegido stond voor open doel en had maar voor het inschieten maar de Olympiakeeper werd gehinderd Uit een voorzet van rechts lukte het Breeman de eerste goal te maken 1 0 Daarna school Muilwijk verschillende malen naast en over Ook het tweede doelpunt werd gemaakt door Breeman die weer van rechts een voorzet kreeg Tonegido trok weer ten aanval onder leiding van hun zeer goed spelende midvoor Deze speler maakte dan ook het eerste doelpunt voor Tonegido Hij liep door de backs heen kwam voor den keeper te staan deze liep uit maar had het nakijken i 1 Na de rust was Olympia beslist sterker Zij speelde voortdurend op de Tonegidohelft Tonegido verdedigde echter met man en macht en deed enkele snelle en gevaarlijke uitvallen De backs van Olympia waren niet best Later verwisselde Spek die op de halfplaats stond met Van Ruiten op de backplaats Met soms zes man stond Olympia voor het vijandelijk doel Maar het lukte niet de schoten gingen rakelings naast of over En zoo gebeurde het dat niet Olympia maar Tonegido een doelpunt maakte door een snellen uitval 2 2 Olympia zette toen alles op alles om het winnende doelpunt te maken maar de stand bleef 2 2 Uitslagen N V B afd Gouda De uitslagen varif de N V B gespeelde wedstrijden voor de afd Gouda lulden Ie klasse A Moercapelle Haastiecht 6 1 UnloVEP 1 3 Donk 2 0na 4 2 i Waddinxveen 2GoudB 4 2 5 leklas e B Gouderak 2 Nieuwerkerk 3 1 Lekktrkerk 3 Moordrecht 2 2 2 Olympia 3Groot Ammprs 0 5 GSV 3 Zwervera2 4 7 2e klasse A Ona 5 Olympia 4 1 0 Nieuwerkerk 2 Donk 3 3 1 Gouda 5 Bergaabacht 2 4 2 2e klasse B Nieuwkoop Bodegraven 2 2 2 Bo koopGDS 3 1 3e klasse A Bergambacht 3 Stolwijk 3 54 Haastrecht 3 Oudewater 3 2 4 Nieuwerkerk 3 Lekkerkerk 4 2 6 3e klasse B Moordrecht 2 Ona 6 4 2 Waddinxveen 4 Boskoop 2 1 5 3e klasse C Nieuwkoop 3 Bodegraven 3 4 3 Boskoop 3 GDS 2 1 Junioren Competitie Óok de Goudsche P O D wil eerstdaags zelf op de proppen komen met haar revue er wordt echter nog aan gewerkt maar even geduld wat in de pot is verzuurt niet Een prettig bal besloot den avond GEEFT OORLOGSMISDADIGERS AAN Binnenkort zal door middel van aanplakbUjetten de Ncderlandsche bevolkmg worden opgeroepen tot het doen van aangiften van oorlogsmisdrijven tijdens fe k gepleegd door anderen dan Nederlanders of Nederiandsche onderdanen De gerechtigheid eischt dat de ind vidueek Duitsche oorl smisdadigcrs d e d =c direct verantwoordelijk zijn voor taUooze qruweldaden worden opgespoord en voor den rechter worden gebracht opdat zij hun oerechte straf niet ontloopen Van slachtoHers van oorlogsmisdrijven nabestaanden en aUen die hieromtrent verklaringen kunnen afleggen wordt verwacht dat zi daarvan mededeeling doen bij de pol tie Deze aangifte moet voor 15 November schriftehik geschieden Gooden bruiloft Het echtpaar Verbruggen zal op 13 Nov den dag herdenken waarop zij voor 50 Jaar in het huwelijk traden Zeker zal het hen op dien dag in Huize Juliana Kamer 315 niet aan belangstelling ontbreken Afd A Greep 1 Gouda a Unio a 3 0 Donk a SSV a 3 1 Groep 2 Jodan Boys aDonk b 3 0 Bodegraven b Ona b 1 S Gouda bWaddinxveen a 1 8 Afd B Groep 1 Dohk c Haastrccht a 2 0 A S C Gouda De u tslegen van de competitie van de A S C Gouda luiden Ie Tiental P Lafeber Tom 1 0 J de Bruin A Broekhuizen VrVi A V d Zaan A de jong 0 1 A de ZeeuwA v Eijk afgebr 2e Tiental A v d Berg A de Vries 1 0 L V Leeuwen N de Groot 0 1 3e Tiental J y V Roon A Vermeer 10 M Wlezer M Benninga afgebr Wie zal het betalen Gisterenmiddag had in Huize Voorhout in den Haag een vergadering plaats van het Nederiandsche Comité voor Gebiedsuitbreiding met vertegenwoordigers van de plaatselijke comlté s uit de provincie Noord Holland Zuid Holland en Utrecht Deze vergadering werd gepresideerd door Ir J v d Broek oudminitter van Financiën in het Londensc e kabinet terwijl van het Nationale Comité o a tegenwoordig waren Ir Van Lith de Jende otKlMinlitcr vnn Oorlog en Mr Linthorst Homan De he r v d Broek