Groot Gouda, dinsdag 6 november 1945

Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 6 u Ster van den dag ack Hylton 6 30 Engelsche les 7 u Reportage 7 30 Vogels van diverse pluimage 8 ü Nederland herrijst Mr Petra Aldering over De Doodstraf 8 15 Vragenkwartier door L de fang 8 30 u Radio Philarmoniïch Orkest o 1 v Albert van Raalte 9 15 u D gevolgen van een glimlach 10 15 u Menich en Maatschappij Bernard Verhoeven over Cunst en Leven 10 30 u Ninon Vallia sopraan Paul Robeson bas en Eileen Joyce plano 11 u Nieuwsberichten 11 15 Avondwijding rector G Braakhuis rector v d St Ludgerus Kweekschool Hilversum 11 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 115 M 6 u Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overricht 6 30 u Het wekelijksche reden van anie Bron 6 50 u Voor je i j aat Met Reglna naar droomenlas4i 7 u Oude kamermuziek 7 30 u Programma voor de Ned strijdkrachten 8 u Jan Corduwener non stop 8 30 u De werkende vrouw intervieuw met een illegaal werkster 8 45 u De werkende vrouw de zingende vrouw 9 u Departementen spreken 9 15 u Ensemble George Flank 9 45 u Avondwijding Ds P N V Kruijswijck Ger Kerk Hilversum 10 u Nieuwsberichten en postscriptum 10 15 u Wil Walls met iweet and swing 11 u Sluiting en Wilhelmus BINNENLAND Schout bij Nacht Doorman van zijn voetstuk Het standbeeld van Schout bij Nacht Doorman den held van de Javazee dat ecnige tijd geleden tot groote ergernis van velen die het allerminst een geslaagde proeve van beeldhouwkunst vonden te Rotterdam werd geplaatst is gisternacht van zijn voetstuk geworpen en vernietigd Voorbijgangers vonden nog een ladder en het touw waarmee de daad bedreven was alsmede een briefje Daarop stond geschreven Wilt gij Uw zeehelden eeren tracht dan de kunstenaars niet te blameeren Het herstel van de spoorbruggen De voorloopige data behoudens mogelijketegenslag van de indienstneming van despoorwegbruggen in Nedefland zijn alsvolgt Maasbrug bij Roermond einde November Rijnbrug te Oosterbeek bij Arnhem half December Maasbrug bij Venlo begm Februari Hollandsch Diep bij den Moerdijk Zomer 1946 Brug over de Oude Maas bij Dordrecht Zomer 1946 Maasbrug bij Hedel Zomer 1946 Waalbrug bij Zaltbommel 1 Januari 1947 IJsselbrug Zwolle Katerveer niet bekend Merwedebrug bij Baanhoek Sliedrecht niet bekend Herziening Statuut Ned Bank Het Ministerie van Financiën deelt mede dat een commissie is ingesteld tot herziening van het statuut van de Nederlandsche Bank Deze commissie heeft tot taak den Minister van Financiën van advies te dienen nopens versterking van het gemeenschapsedement in het statuut van de Ned Bank ter bereiking van den overgang van de Bank van particulieren eigendofli in publiekrechtelijken of semi publiekrechtelijken eigendom Als voorzitter der commissie zal optreden Prof Mr F de Vries höogleeïaar aan de Gem Universiteit te Amsterdam Gestrande goederen Door het Ministerie van Handel en Nijverheid is de commissie van aangehouden lading Coval De Ruyterkade 139 Am sterdamC aangewezen als de instantie die belast is met de afwikkeling volgens nader door de regeering aan te geven richtlijnen van de door de oorlogsomstandigheden in de geallieerde en de verschillende neutrale landen z g gestrande goederen welke tot dusverre door de Netherland Shipping and Trading Committee Ltd te Londen en de Netherland Shipping and Trading Committee te New York zijn behandeld De afwikkeling van de in 39 en 40 door den Engelschen contrabandedienst aangehouden Nederlandsche ladingen berust eveneens bij de Coval Belanghebbenden dienen zich te wenden tot voornoemde commissie voor aangehouden lading te Amsterdam die op aanvraag aanmeldingsformulieren ter beschikking stelt De door de belanghebbenden in de drie Zuidelijke provincies aan hun Kamers van Koophandel verstrekte gegevens zijn reeds in het bezit van de Coval Canadeesche programma s over Hilversum 2 Dank zij df medewerking van Herrijzend Nederland zullen speciale programma s voor het Canadeesche leger in Nederland en Noord West DuitsdÜ and lederen dag worden uitgezonden over den zender Hilversum 2 415 Meter en wel s middags van half twee tot zes uur Het zullen programma s zijn voor en door de Cagadeezen nieuws uit Canada deels gerelayeerd deels in de studio in Hilversum uitgesproken lichte muziekprogramma s en causerieën die voor de soldaten van belanq zijn m belang De proefvlucht naar Indic Het DC4 vliegtuig dat een proefvlucht naar Ned Indië zal maken zal door onvoorziene omstandigheden niet op 7 November doch op Zaterdag 10 November vertrekken BUITENLAND Amerikaansche leening aan Indië Naar Reuter verneemt overweegt de Amerikaansche Exporten Import Bank om Ned Indië een leening van $ 100 000 000 te verstrekken De door Amerika niet erkende Indonesische republiek biedt aan om Amerikaansche schepen met groote hoeveelheden rubber en kapok te laden die volgens den leider der Nationalisten in een onbekende haven van Java zijn opgeslagen Naar aanIdding hiervan verklaarde de Amerikaansche Consul te Batavia van deze zaak niets af te weten Hierbij wordt aangeteekend dat de rubberen kapokvoorraden welke zich in republikeinsche handen bevinden hoogstwaarschijnlijk het eigendom van Amerikaansche Britsche of Nederlandsche Maatschappijen zijn Repatrieering van Nederlanders uit Indië Omtrent de repatrieering van Nederlandsche exkrijgsg6vangenen en geïnterneerden in Ned Indië en elders in het verre Oosten deelt het Departement van Overzeesche Gebiedsdeelen mede dat in het algemeen in de eerste plaats naar Nederland zullen worden teruggezonden zij die herstel van gezondheid behoeven In de maand November zullen de eerste transporten uit het Oosten vertrekken Voorshands kamgeen opgave worden verstrekt van personen die naar Nederland zullen terugkeeren De toestand op Java Op Java heerscht nog steeds spanning Er zijn meer troepen geland in Soerabaia terwijl de evacuatie van vrouwen en kinderen wordt voortgezet Van Magelang zijn geen incidenten gemeld Daar zijn de gurka s bezig munitiedepóts over te nemen Piloten van verkenningsvliegtuigen die boven Java geopereerd hebben hebben gemeld dat in tal van plaatsen volksbijeenkomsten plaats hadden Bij de gevechten die in Batavia den geheelen nacht voort duurden wierpen de Indonesiërs twee handgranaten over de omheining van Hotel des Indes dat nu een vertrekcentrum is voor geïnterneerde vrouwen Aan de achterkant van het Hotel werden Nederlandsche soldaten en barakken beschoten met een matchinegeweer uit een Indonesische auto Vroeg in den morgen werden nog steeds schoten gewisseld in Batavia Volgens officieele schatting stonden in de afgeloopen week te Soerabaja 2500 Britsche en Britsch Indische soldaten tegenover 20 000 door de Japanners uitgeruste en op geleide Indonesische soldaten en een halfuitgeruste bende van 100 000 Indonesiërs Indonesische leiders hebben verklaard dat gedurende de gevechten 3000 Indonesiërs zijn gedood De Britsche verliezen zijn nog niet gepubliceerd maar officieel is verklaard dat zij gering jpijn uitgezonderd wat de officieren betreft DISTRIBUTIE NIEUWS Distributie van versnaperingen begint 11 November De distributie van versnaperingen chocolade artikelen en suikerwerken gaat op 11 Nov a s beginnen Voor de periode van 11 t m 25 November zal voor alle leeftijdensgroepen een bon worden aangewezen welke recht geeft op het koopen van 100 gram versnaperingen In aansluiting daarop zal door de periode van 25 November t m 7 December van de versnaperingen en van de gecombineerde tabaks versnaperingenkaart een bon worden aangewejen voor het koopen van 200 resp 100 gram versnaperingen Bovehdien zal voor de week van 1 8 Dec met het oog op het Sint Nicolaasfeest nogmaals een algemeene bon worden aangewezen recht gevende op aankoop van 100 gram versnaperingen Daarna zal naar het zich laat aanzien per 14 dagen regelmatig een bon van de versnaperingenkaart en van de gecombineerde kaart kunnen worden bekend gemaakt met rantsoenen van resp 200 en 100 gram Chocolade artikelen en suikerwerken Ten vervolge op t é publicatie inzake chocolade artikelem en suikerwerken maakt het Centraal Distributiekantoor bekend dat na afloop van de eerste distributieperiode 11 t n 24 November a s de detaillisten in de week van 25 November t m 1 December a s toewijzingen ontvangen gelijk aan het aantal ingeleverde bonnen Deze toewijzingen geven zonder meerrecht op herbevoorrading Na de tweededistributieperiode 25 Nov t m 8 Decembera s dienen de detaillisten in de week van 9 t m 15 December a s bij de inlevering derbonnen een opgave in van het aantal rantsoenen dat zij vóór 9 December van hunleveranciers zonder toewijzingen hebbenontvangen Behalve de toewijzing voor ingeleverde bonnen ontvangen de detaillisten dan toewijzingen voor een voorschot gesplitst naar de hoeveelheden door de verschillende leveranciers geleverd gelijk aanbovengenoemde opgave Hiermede kunnenzij de oorspronkelijke voorschotten tegenteruggave van de ontvangstbewijzen afmossen hetgeen plaats moet vinden vóór 22 December a s l Brandhout te koop Kachelklaar geen stobben knrkdroog Zeer geschikt om aanmaakhout te maken Vlugge levering é contant Franco huis Bestelling Tel 10441 UTRECHT AARDEWERK PLATEELFABRIEK Te huur ter overname of te koop gevraagd een Aardewerk Plateelfabriek van Sicrvazcn Potten etc gebakken en koud Moet volledig ingericht zijn Stilliggende l edrijven komen aanmerking ook Brieven op de omslag te vermelden Aardewerkfabriek aan Accountanlshantoor G J VAN DIJK Bergweg 98 Rotterdam m Gevraagd BOEKHOUDSTER 17 Nov a s hopen onze Ouders J VERMULM en A VBRMULM Hol den dag te herdenken waarop zij voor 25 jaar in het Huwelijk zijn getreden Hun dankbare Clara en Flip Graaf v Bloisstraat 31 Heden overleed na een geduldig gedragen lijden onze lieve Zoon Broeder en Zwager Simofl Piet de Weger in den ouderdom van 20 jaar A de Weger A de Weger Timbergen F de Weger D de Weger v d Graaff Gouda 5 November 1945 Boschweg 10 De begrafenis zal plaats hebben op 8 November 1945 om 11 45 uur Op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Ondergeteekendrn betuigen langs dezen weg hun hartelijken dank aan familie vriendenen keopissen alsmede aan deFa deGruilenZn en personeel van de Firma De Gruil voor hun belangstelling bi ons 40jarig Huwelijk t SWANENBURG C A SWANhNi3URG v d Klijn Westerkade 53 Gauda Gevraagd een WERKfTER voor Maandagmorgen en Vrijdagmorgen of Vrijdag den geheeltn dag K REEUWEN Turfmarkt 13a Gevraagd LOOPJONGEN Keramisch Instituut T N O Lange Tiendeweg S9 Zelfstandig kunnende werken In moeder gezm Vader en zoon te Gouda besch en betr HUISHOUDSTER gevraagd niet ouder dan 45 Jaar Br met voll inlichtlagea onder no 76 van Burk i Advertentie bircau Kleiweg 39 Mevr GOEDEWAAGEN Regentesseplantsoen 16 vramgt een nette Dienstbode Jongen gevraagd 15 16 jaar W BOOM Weth Venteweg H 135 N THIBf Jliet adres voor fijne Bontwerkan Wij maken Uw oade jai weer als nlctiw Ook hebben wi heel jBOole bentvellen voor dtv flarneeringen R aTia Pcitlijitraat 2 Voor directe indiensttreding gevraagd iBil iitti SLIEEISIEIIEIDE v g g v K J VAN TRIET Slager REEUWIJ K Gevraagd in klein gezin net meisje Werktijden nader overeen te komen MEVR SLEUTELBERG Jan V Renesseplein 10 Woningruil Bovenhuis bevattende 3 kameris en suite zijkamer keuken en zolder met 2 kamers Huur f 32 per maand Nieuwe Bin ncaweg Rotterdam West ▼ oor kleiner haia in Gouda op netten stand Brieven A VAN ZELM Naaierstraat 13 Gouda Te koop gevraagd een nodemePoppeiiwaieii Fluweelensingel 104 Leger des Hcils Tdrfmarkt 111 Gooda Extra predikbeurt A B Donderdag een bijzondere Heiligings samenkomst Sprekers K S MaJ P IJiseUtein en Seretaris Joh den Hertog Toegang vrij Aanvang 7 30 u n m Chau£Eeur Monteur biedt zich aan voor transport of autobusdienst Is stipt eerlijk en heeft een jarenlange ervaring bekend in alle groote plaatsen in Nederland Brieven onder no lOCO bureau van dit blad Waar blijft Zondei vergunning KAPSTOKKEN HANDWERK MEUBEI TJES THEEWAteENS WAMDMEUBELEN van Reeuwijk s WONINGINHICHIINC Nw Binnenweg 30 k den Gevraagd bij Amerikaansche fam in Den Haag een flinke dienstbode zelfitandig kunnende werken Intern Aanm dagelijks Mevr Beyerlej Konlaglanegracht 39 Den Ha Sg Attractie Orkest Dick Sirre Prima Dans en T Amusementsmuziek Permanènt adres éURGVLIETK A Gevraagd flinke DIEI STBODE Geheel zelfstandig kunnende werken Goed loon s Zondags vrij N VAN SPRANG Lange Tiendeweg 28 Gouda Gevraagd eeil itieïSJC van 8 2 met middagkost Zaterdag en Zondag vrij PELS Stolwljkersluis H 22 Welke besch beifoeps of amateur danslceraar Is bereid op Zaterdagmiddag of avond aan 2 jongelui privé lessen te geven Br onder no 858 bur v d blad 2 Jongedames ongev 20 j zoeken kennismaking met 2 Heeren Brieven met foto onder eerewoord retour onder no 875 Bureau van dit blad WÏE HELPT jonge menschen die wenschen te trouwen aan 1 of 2 KAMERS met kookgelegenheid of gebruikvan keuken Brieven onder no 1065 bureau van dit blad Gevraagd een flinke huisntaisf er Goed kunnende verstellen Briéven nder no 1035 bureau van dit blad