Groot Gouda, woensdag 7 november 1945

Geen Amerikaansche inmenging in China Het Witte Huis heeft heden een verklaring van generaal Wedemeyer gepubliceerd waarin het bericht van de China Daily News dat Amerikaansche mariniers positief deelnemen aan den Chineeschen burgeroorlog wordt tegengesproken Er zijn geen botsingen tusschen Chineesche communisten en Amerikaansche mariniers geweest aldus de verklaring Molotof sprak De Russische volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken Molotof heeft in een rede gezegd dat het procédé van dp atoombom niet geheim gehouden behoorde te worden Hij zeide voorts dat de oprichting van een geallieerde controlecommissie voor Japan van het grootste belang is voor de toekomstige wereldvrede Over de eventueele vorming van een blok of van groepeeringen van Staten zeide Molotof dat een dergelijke politiek geen middel ter verdediging wai De U S S R zou nimmer deelnemen aan n blok dat tegen wlen dan ook gericht Evenwel zoo zeide Molotof deed men In het Westen pogingen om een blok te vormen dat een duidelijk antiSowjet karakter zou dragen Met de betrekking tot de organisatie van den vfede zeidé Molotof dat deze niet mag ontaarden in een Imperialisme van een enkel volk een bezoek aan Limburg te brengen en de mijnwerkers van gedachten te wisselen erou het U opvallen hoe weinig belangstelling deze raenschen hebben in wat er in het overige deel van ons land gebeurt Hoe komt dat Dat is en dat klinkt misschien vreemd voor een groot deel onze schuld Want hoe denken wij over die mijnwerkers Is dat niet vaak met een gevoel van O het is maar een mijnwerker Daalt U eens af in de mijnschacht Werkt U eens in een gang van ruim 200 M lengte en iets meer dan 60 c M hoogte U zult het benauwd hebben En niet alleen van de warmte U zult er bewcMidcring krijgen voor de menschen die daar bij dag en bij nacht hun zwaren arbeid moeten verrichten Zij moeten van alle markten thuis zijn Zij moeten zelfstandig kunnen optreden zij moeten iets van het electricitensvak kennen zij moeten snel kunnen reageeren Kortom er wordt van hen meer vereischt dan alleen maar steenkool houwen Als U weer in het zonlicht treedt zult U Uw pet afnemen voor die menschen Voor die menschen die thans erkenning vragen van hun bijzondere positie Zonder die erkenning zal de liefde voor hun vak zeker dalen De regeering Ijeeft Afmeend en terecht die uitzonde Rgspositie wel te moeten erkennen In de winkels van Heerlen en Eygelshoven vindt U zaken uitgestald die U werkelijk vooroorlogs aandoen Alleen de irijnwerkers kunnen deze dingen koopen door middel van een ingevoerd puntenstelsel Dat is natuurlijk hard voor de overige arbeiders in dit gebied die evenzeer hun beste krachten geven maar het is onvermijdelijk Te veel hangt er af van de productie van de mijnen De Nederlandsche industrie kan alleen op gang komen als er brandstof is En daar heeft de mijnwerker voor te zorgen Wat die productie betreft in 1938 werd gemiddeld 44 000 ton steenkool per dag boven den grond gebracht Nu is er een onderbezetting van 20 zoodat ook de productie van 80 van het toen geldende cijfer zal bedragen Dat is dus ca 28 000 ton Tot op heden is de recordproductie ech ter 25 700 ton geweest Daar speelt ook een zekere angst parten Geheime overeenkomst over de atoombom In het Engelsche Lager Huis werd Dinsdag gesproken over het feit dat Churchill en Roosevelt in September 1943 te Quebec een geheime overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot de atoombom Het Labourlid Captain Blackburn vroeg den minister president deze overeenkomst zoo spoedig mogelijk te publiceeren zoodat het Huis in overwegmg zou kunnen nemen de overeenkomst te ratificeeren Hij drong er op aan dat alle inspanningen zouden worden geconcentreerd op het gebruik van atoomenergie in vredestijd Blackburn zeide dat meer dan 90 van de in Amerika verrichte onderzoekingen erop gericht waren grootere en betere bommen te vervaardigen voor onbepaalde doeleinden Op de vraag welke fimra s in Amerika door het Amerikaansche Ministerie van Oorlog belast zijn met de leiding vap de fabrieken voor atoomenergie luidt aldus Blackburn het antwoord de firma Dupont Deze naam klinkt den Russen zeer onaangenaam in de ooren omdat deze onderneming overeenkomsten had met de Imperial Chemical Industry in Londen en met de I G Farben industrie in Duitschland Overeenkomsten die gesloten waren met het doel een eigen herleving na den oorlog veilig te stellen Zij werden door de Russen beschouwd als een onderdeel van de omsingelingspolitiek gericht tegen de Sovjet Unie Blackburn zeide dat om deze belangen die nu tegen de wenschen der geleerden en de meening der vooruitstrevenden in de Ver Staten en Engeland hun werk voortzetten de walm der reactie hangt Hij drong aan op internationale controle op de atoomenergie Herbert Morrisson antwoordde voor de regeering en zeide dat Attlee bij zijn a s besprekingen deze en andere overwegingen de noodige aandacht zou schenken Het zou niet nuttig zijn wanneer er voor het vertrek van den minister president diepgaande verklaringen zouden worden afgelegd De besprekingen met president Truman zullen niet beperkt worden tot wetenschappelijke methoden met betrekking tot het losmaken van atoomenergie doch zullen volledig en allesomvattend zijn Morrisson zeide voorts dat de aspecten van de atoombom op het terrein van de buitenlandsche politiek de regeering zware hoofdpijn geeft Zij kan niet in vijf minuten een uitweg voor dit veelomvattende probleem bedenken OFFICIEELE PUBLICATIE Lijnolie na 15 November Het C D K deelt in afwijking van hetgeen dezer dagen werd gepubliceerd mede dat schildersbedrijven en bedrijven met eigen schilders zich eerst na 15 November op plaatselijk nader bekend te maken dagen bij de distributiekringen kunnen vervoegen ter verkrijging van bonnen voor lijnolie Gecondenseerde melk in het Westen des lands Ten gevolge van de in het najaar en des winters steeds optredende daling van de melkproductie zal het straks niet meer mogelijk zijn in het Westen des lands het geheele melkrantsoen in losse melk te verstrekken Teneinde het huidige rantsoen zoolang mogelijk te kunnen handhaven zal binnenkort in genoemd gebied een aanvang worden gemaakt met het verstrekken van gecondenseerde ongesuikerde melk in blikjes z g Evaporated Milk ter vervanging van een gedeelte van het melkrantsoen De prijs van de in consumptie te brengen blikjes is dezelfde als voor een liter losse gestandaardiseerde melk De gewichtsinhoud der te verstrekken blikjes kan onderiing geringe verschillen vertoonen Voor de distributie geldt elk blikje voor een liter melk DE LIMBURGSCHE MIJNEN Hoe staat U tegenover de mijnwerker Wanneer U in de gelegenheid zoudt zijn 1 De angst dat vervallen zal worden in het u a o=n r itTiKiirn hr nn n m vmmt zoogcuaamdc jaagsystecm U kent dat Vem daag 26 000 ton dan morgen 26 500 ton Daar wil echter de huidige mijndirectie zeker niet heen Men moet niet terug naar een uitbuitingssysteem dat strijd met alle beginselen van democratie Laat den mijnwerker uit eigen beweging komen tot het opvoeren van zijn prestatie Laat hem voldoening vinden in zijn werk Maar laat hem weten dat hij bij dat werk ook gedragen wordt door het medeleven van het geheele Nederlandsche vqlk Wij Noordelingen moeten begrip hebben voor de zorgen en moeiten van hen die zoo een belangrijk aandeel hebben in de herleving van onze industrie En laten wij dan niet afgunstig zijn op de voordeelen die deze menschen thans genieten Door hun arbeid zal het ook voor ons spoedig beter worden En met respect zullen wij spreken van De Mijnwerker Stakingen hausse Terwijl meer dan 40 000 Engeliche havenarbeiders hebben besloten met ingang van Maandag weer aan het werk te gaan na 5 weken gestaakt te hebben breiden in de Vereenlgde Staten de stakingen zich uit Sinds gisteren is het aantal stakers met 1000 toegenomen en bedraagt thans meer dan 200 000 Het wonder van de Televisie in Amerika Het wonder van de televisie ontwikkelt zich meer en meer in het da elijksche leven van de Vereenigde Staten Thans worden reeds prachtige gekleurde films over eni tusschen de torenhooge huizen in New York uitgezonden Paul W Kesten de vice president van het bestuur van Columbia Broadcasting System had een uitzending in een studio bijgewoond en vertelde dat de beelden hoewel zij doorgaans uit slechts 525 lijnen bestaan er nu 1575 hadden die prachtig in kleuren uitgevoerd waren Zij werden van een toestel naar een ander apparaat gezonden dat hen op een volmaakte wijze weergaf Zij waren even duidelijk als bij een gewone bioscoopvoorstelling De ervaringen van Soekamo s piloot te Soerabaja De piloot van het vliegtuig dat Soekarno de vorige week van Batavia naar Soerabaja heeft gebracht vertelde het volgende over de gebeurtenissen aldaar Het speciale liegtuig van Aircommodore O A Stfvens de RAF commandant in Nederlandsch Indië 1 werd ter beschikking van Soekarno gesteld Bij hun aankomst te Soerabaja bleek het vliegveld onder machinegeweervuur te liggen Het vliegtuig een Dakota moest naast een hangar worden gezet om het te be schermen tegen de voorbij fluitende kogels Soekarno ging op een open vrachtauto en met een vlag in de hand naar het Brigade Hoofdkwartier dat in het midden van de gevechten lag Hij is daar echter niet aangekomen Inderdaad is Soekarno eenige uren spoorloos verdwenen geweest waarna hij tenslotte zonder verwondingen opdook en per radio een beroep op de Indopesiërs deed om de wapenen neer te leggen Ook de piloot zelf maakte eenige benauwde oogenblikken door Vrede in China Uit Tsjoeng King wordt vernonen dat de Chineesche Minister van Voorlichting bijzonderheden heeft onthuld van voorstellen die de regeering heeft gedaan aan de communisten van Yenan in de hoop een einde te maken aan den burgeroorlog Deze punten zijn Ie Stopzetting der troepenbewegingen aan belde kanten 2e Terugtrekking der communistische strijdkrachten 6 mijl van de aangegeven spoorlijnen 3e Overleg met de communisten Ivoren troepen zich langs de spoorlijnen bewegen 4e Instelling van een corps tot behoud van den vrede anti bandieten troepen en van een controleerend lichaam Du voorstel van de regeering betcekcnt iat Tsjang Kal Tsjek tegemoet komt aan de voorwaarden der Communisten De belangrijkste concessie is de bereidheid van de regeering om de Communisten te raadplegen over de troepenbewegingen langs de spoorlijnen Lmxlensche havenarbeklers hervatten het werk De Londensche havens herkregen hedenfflorgen hun normale aanzien nu de arbeiders het werk hebben hervat Men poogt zoo snel mogelijk de 120 schepen welke door de staking zijn blijven liggen te laden rf te lossen Enkele dagen later was hij er bij tegenwoordig hoe beelden werden uitgezonden en hoe zij een groot aantal huizenblokken verder met superbe duidelijkheid ontvangen werden Van 1 Fcbr 1946 af civiel bestuur in Amerikaansche bezettingszone in Daitschland Tijdens een persconferentie heeft generaal Clay een der medewerkers van generaal Eisenhower verklaart dat de Ver Staten voornemens zijn in hun bezettingszone in Duitschland van 1 Februari 1945 af een burgerlijk bestuur in te stellen Hij verklaarde voorts dat de 4 groote geallieerde mogendheden momenteel het vraagstuk voor het installeeren van een civiel bestuur voor de vier bezettingszones onderzoeken en dat een dergelijk bestuur niet vroeger dan met ingang van 1 Juni 1946 zou kunnen worden ingesteld Wat haar zone betreft zijn de Amerikaansche bezettingsautoriteiten voornemens drie ministerpresidenten te benoemen door wier tusschenkomst zij bevelen aan de bevolking kunnen geven Generaal Clay deelde mede dat de bezettingsautoriteiten 300 000 ion levensmiddelen aan het Amerikaansche Minister van Buitenlandsche Zaken hebben aangevraagd teninde in staat te zijn het dagrantsoen van 1500 caloriën voor de Duitschers te kunnen handhaven Tenslotte wees generaal Clay er nogmaals op dat de Duitsche burgers dezen winter geen kolen zullen ontvangen doch dat alleen de verkeersondernemingen en de ziekenhuizen van brandstof zullen worden voorzien DUITSCHLAND HEEFT NIET OPGEHOUDEN TE BESTAAN ALS STAAT In antwoord op een vraag in het Lagerhuis heeft de ondersecretaris van Buitenlandsche Zaken Macneill verklaard dat Duitschland niet heeft opgehouden te bestaan als staat ofschoon de uitoefening van het hoogste gezag in Duitschland door de geallieerden overgenomen is DUITSCHE INDUSTRIE NAAR ENGELAND De Britsche Minister van Handel Sir Stafford Cripps heeft in antwoord op een vraag in het Engelsche Lagerhuis medegedeeld dat het in het voornemen ligt bepaalde Duitsche industrieën en fabrieken naar Engeland over te brengen Het betreft machinerieën die niet noodzakelijk zijn voor Duitschlands vredeseconomie Radio programma van Jiedenavond Hilversum I 301 M 18 Ster van den dag Mischa Elman 18 15 Cabaret Zes en een kwart Willem van lependaal aan den vleugel Elsa de Groot 18 30 Het rijk over zee C H W van der Ven oud hoofd der school In Ned Indlë spreekt over Naar rntoier horizon 18 45 Cowboy Iledjei 19 Nieuwsberichten 19 15 Reportage 19 30 Benedict Sllbermann en zijn Novelty Serenaders 20 Ned herrijst Nationaal instituut De eendracht van het land 20 15 Brieven van onzen Londenscheo correspondent H Hulzinga 20 30 Gramofoonmuzlek enkele opgewekte potpourleën 21 Hoorspel Madam Curie door Willy Corsarl regie Kommer Kleyn 22 10 Nocturne In cis mineur op 27 no 1 van Fr Chopln Arthur Rubinstein 22 15 Mensch en Maatschappij H v d Vllst over De kunst van samenwerken 22 30 Herinneringen aao de vooxoorlogsche film 23 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds Dr W Lodde Ned Herv pred te Bussum 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzlcht 30 Orgelconcert door Joop Walvis 19 Radio strijktrio 30 Programma voor de Nederlandschestrijdkrachten 20 Het omroeporkest o l v Marlnus van t Woud 21 Commentaar op beleid en bewind do r den patriot 21 15 Benedict Silberman and hls novel y serenaders c u 45 Avondwijding Dom Adr Huljg O S H Benedictijn van de priory v Egmonri Nieuwsberichten 22 15 Op de drempel van den nacht 23 Afkondiging en Wilhelmus Het Nederlandsche Beheersinstituut maakt bekend Allen die vermogen onder hun berusting hebben van of die verplichtingen hebben aan een vijandelijken btaat een vijandelijken onderdaan of 3 een persoon als bedoeld in art 6 lid 1 van dit besluit N S B ers en politieke gevangenen £ of daarover inlichtingen kunnen verscha fen zijn verplicht hiervan voor 1 Januari 1946 schriftelijk aangifte te doen bfj het Bureau den vertegenwoordiger van het Nederlandsche Beheersinstituut waaronder de aangever ressorteert Voor de aangiitc moet gebruik worden gemaakt van formulieren welke verkrijgbaar zijn bij de bureau s de vertegenwoordigers van het Nederlandsche Beheersinstituut waar tevens nadere inlichtingen worden verstrekt Niet voldoening aan de verplichtingen betreffende aangifte na er uiteengezet in de bekendmaking in de Staatscourant van Vrijdag 2 Nov 1945 is strafbaar ingevolge het besluit vijandelijk vermogen Verlenging geldigheidsduur van de koffii en biscuitbonnen Het Centraal Distributiekantoor dec t mede dat de geldigheidsduur voor bon 110 voor koffie en van de bonnen 108 en 204 voor biscuits wordt verlengd tot en met 24 November a s Karnemelk en taptemelk yoghurt uitsluitend op rantsoenbonnen Karnemelk en taptemelk yoghurt zijn sedert 28 October 1945 uitsluitend verkrijgbaar op rantsoenbonnen voor taptemelk Rantsoenbonnen voor taptemelk werden uitgereikt ten behoeve van zieken en zuigelingen voor wie karnemelk en of yoghurt door den arts is voorgeschreven Visch in blik op den vleeschbon Het publiek dient er op bedacht te zijn dat het plaatselijk of tijdelijk niet altijd mogelijk zal zijn op den vleeschbon waarvoor thans het rantsoen is verhoogd van 100 tot 150 gram versch vleesch te betrekken Men zal ook genoegen dienen te nemen met op den vleeschbon verkrijgbaar gestelde producten met inbegrip van visch in blik voor zoover bij slager winkelier of in den visch winkel voorradig Het ligt echter in de bedoeling op den vleeschbon voor een zoo groot mogelijk gedeelte versch vleesch te verstrekken Ludlers met ingang van 11 Nov op bon 123 Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de voor één doosje lucifers aangewezen bon 123 niet op 4 November zooals hier en daar bekend is gemaakt doch op 111 November a s geldig wordt