Groot Gouda, donderdag 8 november 1945

EENDRACHT MAAKT MAOrr PER ASPERA AD ASTBA GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3 l Abonn p w 25ct Losse nummlOct Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukkeri Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 73 DONDERDAG 8 NOVEMBER 1945 STADSNIEUWS Hst Teriieliigswerk van Typhoon 01 Spitfiros De aanvallen vaa de geallieerde vliegtuigen waren noodig om ons land te be vrijden In zoover hadden de vliegen die hiermede hun leven waagden de hartelijke waardecring van heel Nederland Op zichzelf bleef dit werk echter afschuwelijk en barbaarscb In den grond is het een mentchonwaardig bedrijf Al ons streven moet erop gericht zijn en blijven om her haling te voorkomen De redactie stelt er prijs op dit te verklaren naar aanleiding van het artikel van hrt bombardement van het Goudsche station Wij betreuren het dat een uiting in anderen zin die voorafging aan het technisch gedeelte van dat artikel door een samenloop van omstandigheden aan de aandacht vande redactie was ontgaan Gonwenaar tot lid van de Tweede Kamer benoemd Naar wij vernemen is de heer R v d Brug Eerste Kade 49 door de Commissie voor de benoeming van de leden der Staten Generaal benoemd tot lid van de Tweede Kamer Voor eenige ilaren was den heer v d Brug lid van onzen gemeenteraad Hij is de landelijke voorzitter van de Christelijke Democratische Unie en neemt deel aan de onderlinge besprekingen der vooruitstrevende partijen In de Christelijke Vakbeweging neemt den heer v d Brug een vooraanstaande plaats in Dadelijk na de oprichting is hij lid geworden van de Nederlandsche Volksbeweging Ben uitstekende Indiëkenner komt op boeiende w ze vertellen over ladië De heer De Keizer uit Den Haag die jarenlang in apan en Indie Is geweest en daar als journalist werkzaam was is bereid gevonden in Gouda te komen spreken ever hetgeen nu in Indië voorvalt en er nu in Indië kan wqrden gedaan Op dezen avond zal ook over het Indische Roode Kruiswerk een onderwerp dat maar dl te actueel ii een en ander worden gezegd door onzen stadgenoot Dr J P de Jong Voor een en ander boude men den avond van DONDERDAG 15 NOVEMBER vrij Aan de lezers van Groot Gouda zal reductie op den toegangsprijs worden verleend Tragisch ongeval Gisteren speelde het S jarige zoontje van de familie Sirre in de Joubertstraat Spelen derwijs is hij waarschijnlijk in de langs deze straat loopende sloot geraakt Toen de vader later ging zoeken vond hij het knaapje dat inmiddels reeds overleden was Het was het eenige kind van de familie Goudsche verraders staan terecht Acht en vijf jaar gevaogeniastraf geëiacht Gisteren heeft het Bijzonder Gerechtshof te s Gravenhage weer uitspraak gedaan In twee zaken waarbij Gouwenaars waren betrokken Maria Steenbergen van der Meer stond terecht wegens het aanbrengen van eenige jongemannen bij het Arbeidsbureau alhier waardoor deze jongemannen via het kamp Amersfoort naar Dultschland waren gestuurd De advocaat fiscaal eischtc voor dit verraad acht jaar gevangenisstraf met ontzetting uit het actief en passief kiesrecht Haar verdediger bepleitte clementie voor haar Verdachte was uit wrok omdat haar zoon naar Duitschland was gevoerd en nog zoovele zwarthandelaars vrij rondliepen tot deze daad overgegaan Zij was nooit lid van de N S B geweest en had bovendien een heel groot gezin De tweede Goudsche verdachte die ter verantwoording werd geroepen was Gerrit Kraan Hij stond terecht wegens het feit dat hij een teekening van den weg die naar een flarage leidde waar zich twee auto s bevonden aan een Dnitscher Gefrelter Listel had gegeven Door deze daad waren de twee auto s in handen van den vijand gevallen Uit het getuigenverhoor bleek niet hioe de zaak zich had toegedragen Tegen verdachte werd vijf jaar geëischt met ontzetting uit het actief en passief kiesrecht Zijn verdediger voerde aan dat Kraan niet schuldig was De uitspraak in beide jaken over 14 dagen Jubileum Zater ig lO November hoopt de heer Laf ebt den dag te herdenken dat hij 25 jaar als tx ekhouder in dienst is bij de firma Goudsche Dienstverrichting L N Poldervaart Burgerlqke Stand Getrouwd 6 Nov W de ong en M J Bestebreurtje 7 Nov L J Kraan en C C Heemelaar H J v d Kroef en C H V d Wouden G KlIIcstein enG W Bron W Schouten en W v d Berg L Gorissen en S M V Bruggen Overleden 5 Nov S P de Weger oud 20 jaren SPORTNIEUWS VOETBAL De voctbalwedstr dcn voor J adag Voor de competitie zijn in tjet district Gottda de volgende wedstrijden vastgesteld 2e kl B U V V Gouda 3e kl B G D A O N A Scheveningen Olympia G S V Westerkwartier 4e kl H D O N K N K S Voor Zondag 11 November a s zijn de volgende wedstrijden voor de afd Gouda van de Ned Vortbalbond vastgesteld Ie kl A Unio 1 Ona 4 2 30 u Moei capelle 1 Donk 2 Ie kl B Moordrecht 2 Olympia 3 G S V 3 Gouderak 2 11 u 2e kl A Sfolwijk 2 GoudB 5 Donk 3 Olympia 4 12 u Ammerst S V 2 Ona 5 2e kl B Nieuwkoop 1 G S V 4 2 30 u 3e kl B Moercapelle 2 Donk 4 12 n Ona 6 Boskoop 2 11 u 3e kl C Nieuwkoop 3 G S V 5 12 30 u Bodegraven 3 Gouda 6 12 30 u Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur aan Junioren competitie Geiien de omstandigheden dat de meeste vereenigingen slechts over één speelterrein beschikken en de juniores corapetitiewedstrij den wel zoodanig gevorderd zijn dat deze onderbroken kunnen worden is besloten de juniores competitie gedurende ongeveer drie maanden stop te zetten Voor Februari worden dus geen wedstrijden meer vastgesteld DISTRICTS NIEUWS WADDINXVEEN Reeks inbraken opgehelderd De Koninklijke Marechaussee alhier is er ingeslaagd een reeks inbraken en diefstallen op te helderen welke alhier de laatste weken hebben plaats gehad De dader bleek te zijn de 18 jarige A de B alllier die voor de zevende maal uit t Rijksopvoedingsgesticht te Maarsbergen wist te ontvluchten In d vijf weken dat Arnold rondzwierf heeft hij kans gezien om twee rijwielen te stelen en tal van inbraken te pleger waarbij meestal kleine gebruiksvoorwerpen werden ontvreemd zooals in de Ned Herx Kerk bij den metselaar Sekeris aan de Wilhelminakade de meubelfabriek Appel het transfortnatorstatlon bU den Rijksweg en bij een inwoner uit Moordrecht alwaar hij distributiebescheiden wegnam Arnold verbleef in die weken in hooiberbergen en schuren en wat hij noodig had voor zijn levensonderhoud ging bij s avonds organiseeren Toen de jeugdige misdadiger zich ook nog bezondigde aan den tabaksvoorraad van zijn broer heeft de familie aan zijn zwerverslcven een einde gemaakt en den jongen aan de politie uitgeleverd Bij zijn ar estBtie bleek Arnold ook nog in het bezit te zijn van een automatisch vuurwapen dat hij vermoedelijk van Canadeesche militairen gestolen heeft De klompendistribulie Zooals gemeld bestaat er deze week gelegenheid tot het aanvragen van kinderklompen tot maat 20 schoenenmaat 30 Gelegenheid tot het aanvragen van deze kinderklompen werd opengesteld omdat alle aanwezige aanvragen werden toegewezen en nog een aantal klompjes resteerde waarvoor geen geldige aanvragen meer aanwezig waren Voor de grootere maten is dit helaas nog niet het geval Er wachten nog steeds vele aanvraagformulleren waarvoor nog geen klompen beschikbaar zijn Naar gelang er klompen komen worden echter ook deze formulieren afgewerkt Men wachte dus geduldig zijn beurt af I I Vleesch in het vooruitzicht Ter jrsterking van de vleeschpositie heeft Nederlandsche Regeering eenigen tijd leden in Argentinië vleesch aangek nt Het Engelsche schip Port Sydney wordt a s Zaterdag tp Amsterdam verwacht met een lading van 3800 ton bevroren rund en varkensvleesch uit Argentinië Dien dag zal ook het Nederlandsche schip Westland met een lading van 600 ton bevroren vleesch uit Argentinië binnenloopen Bij het huidige rantsoen van 150 gr vleesch kan met dezen aanvoer ruim twee weken in de behoeften van de vleeschdistributie worden voorzien Bovendien zal naar den heer Tj B E Kielstra directeur van het bedrijfschap voor vee en vleesch mededeeld Zaterdag a s de Orestes m Amsterdam worden verwacht met een lading van 630 stuks slachtvee uit Ierland HAHDYEST AAMGEHOMEH Der Eersle Kamer heefl in haar ziliin van heden hei welsonlwerp regelende de Toelreding van Nederland lol hel Handvesl van San Francisco zonder hoofdelijke slem ming goedgekeurd Zuid Hollandscche kampioenschappen op den weg Zondag 11 November organiseert de Haagsche sportvereeniging S H O T de Zuid Hollandsche kampioenschappen op den weg om de Maliebaan te Den Haag De seniores moeten een afstand van 3 2 K m afleggen en de juniores 1500 M Bovendien wordt een loop voor nieuwe hngen gehouden over ca 2 K m Voor de wedstrijden welke onio twee uur beginnen hebben ia totaal 160 athleten in ëe schreven van wie Beckers D F C e Swart D O S Van Kampen S V V en Dijkgraaf W I K bij de seniores de beste kansen hebben Bij de juffiores is ongetwijfeld Knop D O S de beste en voorts Jansen D F C Koster A A V 36 en Govers S H O T LaaisU NIEUWS Een Canadeesch vliegtuig dat een lading penicilline naar Warschau vervoerde is in de omgeving van Munster in Duitschland neergestort Reuter publiceert een Ass Pressbericht uit Cairo waarin gemeld wordt dat het Britsche Ministerie van Voorlichting melding maakt van ernstige relletjes in Tripolis Volgens A F P betrof het anti joodsche manifestaties In het kader van de Duitsche herstelbetalingen eischt Griekenland materiaal voor de opwekking van electrische energie en installaties voor de chemische industrie Ter gelegenheid van den 28en verjaardag van de Sovjet revolutie hebben Attlee en Bevin gelukwenschen gezonden aan Stalin en Molotof In Tubingen is de eerste Fransche Hoogeschool op Duitsch grondgebied geopend De levensmiddelenrantsoenen voor de Beiersche bevolking worden binnenkort opgevoerd tot 1500 calorieén per dag Ter gelegenheid van den 28en verjaardag van de Russische Revolutie hield de Russische Ambassadeur te Den Haag een druk bezochte receptie in het nieuwe ambassade gebouw De van Heutz van de K P M vaart nu regelmatig tusschen Batavia en Semarang om 12 000 voormalige geïnterneerden uit middenJava te evacueeren Ook vliegtuigen helpen Verwacht wordt dat deze taak in 2 weken volbracht zal zijn Gisteren heeft het geallieerde hoofdkwartier gemeld dat 300 vrouwen en kinderen uit Ambarawa naar Semarang zijn overgebracht Voorts dat de toestand te Semarang ongewijzigd is kfeecUüM Weersverwachting medegedeeld door hét K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Wisselende bewolking Enkele buien vooral in de kuststreek Matige tijdelijk krachtige Noord Westelijke wind Vrij koud Wat is er in Gouda te doen t Reunie Vrijdag t m Woensdag De avonturen van Marco Polo Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag De Zwarte Kanjer Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en net Woensdag Ergens in Nederland Donderdag 8 November 7 30 uur Leger des Heils Heiligingssamenkomst Donderdag 8 November Hardebol Hi tman aanvraagformulieren voor schoenen indienen Donderdag 8 November 8 uur Nieuwen Schouwburg Goudschekrontjongcl Tahiti met Hoe is t ie WAT GEBEURDE ER 8 November 1944 Voor het eerst sedert 1933 heeft Hitler verzuimd een biergewclfrede te houden Roosevelt voor de 4e maal als president ven de Ver Staten herkozen 1943 Hitler Wat er ook moge gebeuren wij zullen het meester worden Ik zal mijn zenuwen niet verliezen Het is belachelijk de geruchten te gelooven over oneenigheid tusschen de weer macht en de partij Ik zal met de fout van 1918 herbalen door om kwart voor twaalf de wapens te strekken Duitschland zal als laatste de wapenen neerleggen en wel om vijf minuten over twaalf De vijanden staan ver bulten onze grenzen 1942 Hitler Wanneer wij bij Stalingrad geen grootere krachten meer opstellen dan gebeurt dat on dat ik niet een tweede Verdun wil maken Roosevelt IS ongetwijfeld de supergangster die tegenover ons staat maar het beslissende en laatste woord spreekt stellig niet meneer Roosevelt 1941 Hitler Prestige overwegingen spelen bij ons in het geheel geen rol de whiskeyvriend meneer Churchill In Rusland i een geproletariseerd Untermenschtum Het Russische leger zal zich nooit meer kunnen herstellen 1940 Roosevelt stelt voor Engeland 12 000 vliegtuigen te leveren Hitler Voor alles geloof ik aan mijn succes en wel onvoorwaaidelijk Laten de Engelschen het nog maar eens pro beeren een voet aan land te zetten 193 Hitler Ik heb mijn vnsnd Goring opdracht gegeven toebereidselen te treffen voor een oorlog van vijf jaar maar zoolang zal het wel niet duien Tijdelijk geen motoiwcdstrijdcn Het bestuur van de Koninklijke Nederl Motorwielrijdersvereeniglng heeft na een bespreking met het Ministerie van Verkeer en Energie moeten besluiten dat tot nader order geen motorwedstri den zullen worden gehouden Dit staat in verband met de huidige precaire benzine positie hier te lande De terrelnkampioenschappeB 1945 van de KR M V welke Zaterdag 10 November op Duinrell zouden worden verreden worden dus voorloopig uitgesteld Vergeel U niet dat U morgen Uw nieuwe distri butiekaart moet halen en Uw snoep of tabakskaart als Uw naam ligt tusschen BOODE en DITMARSCH U behoeft alleen Uw tweede stamkaart en het inlegvel mede te nerren U kunt aan d loketten 5 7 9 11 van het GYMNASTIEKLOKAAL in de PEPERSTRAAT terecht tusschen 9 30 en 12 nur en 2 3 30 uur