Groot Gouda, vrijdag 9 november 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPERA AD ASTBA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN K Redactie L A v d Stcenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukker Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 74 VRIJDAG 9 NOVEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25ct Losse numm lOct Tenslotte gaf de spreker in aansluiting aan het behandelde nog een interessante reeks lichtbeelden van standbeelden en koppen uit achtereen volgende kunstperioden Het geheel was een pracht ond die ongetwijfeld bij de talrijke aanwezigen groote voldoening heeft gewekt Schadeloosstelling voor gevorderde radiotoestellen In antwoord op de vraag waarom de door de gemeenten gemaakte kosten in verband met de inlevering van radiotoestellen nog niet zijn terugontvangen en degenen welke hun toestel inleverden nog geen pas sende schadeloosstelling hebben ontvangen wordt van bevoegde zijde medegedeeld dat de beschikking waarop de verbeurdverklaring van deze toestellen was geljrond geacht wordt oimmer te zijn uitgevaardigd Aan dit feit kunnen dus geen rechten worden ontleend zoolang geen bijzondere voorziening is getroffen In het algemeen staat de regeering op het standpunt dat althans voorloopig geen betalingen zullen geschieden voortspruitende uit vorderingen door den bezetter Benoemingen aan het Goudsch conservatorium Aan het Goudsch Conservatorium zijn met Ingang van 1 November benoemd de navolgende leeraren Th Bodcnitaff piano orgel theorie uitGouda Ap Bronkhorst roandaline guitaar ukelele uit Den Haag de bekende accordeonist A fde Held uit Gouda A Bosch Sr cello trombone A Bosch Jr saxophone belden uit Den Haag en musici van de Kon Mil Kapel H Odlnk slagwerk DenHaag lid van de K M K Botto v d Bergh viool Den Haag lid v h Residentieorkest P v d Dool snaarinstrumenten Gouda A Doomernlk trompet lid K M K jan van As rhytmlsche gymnastiek Denl Haag bruik van vernietigingswapens zou zijn te voorkomen Ik doe namens de Britsche regeering een beroep op de groote mogendheden om de kaarten open op tafel te leggen wij zijn daartoe bereid Engeland zal in de Oostelijke gebieden niets ondernemen dat schadelijk kan zijn voor de Sowjet Unie Wanneer wij die verzekering geven kan ik mij niet voorstellen dat de natuurlijke reactie zou zijn dat men de deur sluit en dat men alle contact tusschen menschen hetzij voor den handel of iets anders zou verbieden Ik ben ook niet van zins om de positie te aanvaarden die radio Moskou zoo vaak uitbazuint Zij eischen het recht om goede betrekkingen te onderhouden met hun naburen terwijl ik een mi dadiger ben wanneer ik vraag om goede betrekkingen met de landen die aan onze grenzen gelegen zijn Engeland eischt het recht op met Frankrijk Nederland België Scandinavië of andere landen in een Westelijk blok in contact te treden Landen die Engelands cuitureeie vrienden waren hi storische relaties die eenzelfde opvatting van democratie hebben als Engeland Internationale problemen moeten vrijwillig door de betrokken volken opgelost worden en niet door geweld of agressie dat is het standpunt der Britsche regeering Niet omdat wij bevreesd zijn ons te verdedigen maar ik beschouw als belangrijkste zaak in de buitenlandsche politiek het verlichten van den last die drukt op het leven der menschen Ik geloof dat dit land veel heeft te geven en veel heeft te winnen bij een uitwisseling cultureel economisch en artistiek Er is op de wereld genoeg voor ieder er behoeft geen afgunst geen naijver te zijn Wanneer die verklaringen in 1914 door Rres Truman zou zijn afgelegd zou er geen oorlog zijn geweest Wanneer die verklaring in 1939 zou zijn herhaald zou deze oorlog eveneens zijn voorkomen Bevin legde er de nadruk op dat on STADSNIEUWS Volksuniversiteit Gouda Tweede ▼ oordracht ▼ an Wim ▼ an de Ven over Kijken zien en genieten Kunst is de uiting van een schoon beidsontrocring de kunstenaar heeft zi n ervaring gefixeerd zien en draagt dit op deze wijze op het publiek over Hetpubhek moet te schoonheidsontroering weten te vatten kijken en genieten de menschen moeten bun hart weten open te stellen voor eiken vorm van kunst Men zal op deze wijze groeien in schoonheid en zoo de maatschappij naar de volmaaktheid Het kijken moet echter niet uitsluitend en allten op de aesthetische waarde van het schilderij gericht zijn Wij moeten de kunstwerken begrijpen en de innerlijke overtuiging en bezieling van den kunstenaar beseffen Dit is niet altijd gemakkelijk er zijn schilders wier werken troebel van iphoud en onontwarbaar van gedachten zijn Als voorbeelden van duidelijke open en eerlijke schilders noemde spreker Vincent van Gogh Frans Masereel en Breitner en toonde dit met lichtbeelden aan Amandelboompje uit Arlas Grootstad en Liggend naakt De kunst moet tevens opbouwend zijn Het moet ons als publiek steun geven het moge ons voedsel geven voor ons inwendig leven het moge ons verrijken het moge ons geloof verdiepen Spreker noemde incent van Gogh in zijn werk Treurende oude man op Oudejaarsavond Gauguin In BretODSche Crucifix en Van Meegeren in De EmMausgangers Bij den laatsten schilder stond spreker lang stil en besprak de kenmerken waaraan men tenslotte kon zien dat dit werk vervalscht is De uitstekende voordracht werd beloond met een luid en hartelijk applaus Lezing van den heer H J M Bas sart leeraar in de kunstgeschiedenis over Barok Rococo en classislsmc Wie de geschiedenis beoefent hetzij landsof stadsgeschiedenis komt ook op het terrein van de cultuurgeschiedenis hetzij van de cultuurgeschiedenis hetzij van bouwkunst schilderkunst enz Dit was voor het bestuur der historische vcreeniging Die Goude de reden om van tijd tot tijd aan deze belangrijke onderwerpen zijn aandacht te schenken en deze stof in speciale vergaderingen te doen behandclea Zoo werden in voorgaande seizoenen reeds voordrachten gewijd aan de gothlek en de renaissance Woensdag j l sprak in De Beursklok de heer Bassart docent In de kunstgeschiedenis voor de leden van Die Goude over de aansluitende onderwerpen Barok Rococo en Classislsme Spreker gaf eerst een overzicht van de religieuze en politieke verhoudingen in Westen ZuidEuropa In het midden der 1 6e eeuw die van zoo geweldigen Invloed waren op de kunstbegrippen en het kunstleven van de 16e n 17c eeuw Vooral de bouw en kunstwerken van Itallaansche Spaansche Fransche en Duitsche meesters werden uitvoerig besproken en tevens werd ook de aandacht gevestigd op den invloed dien deze werken op de HoUandsche bouw en slerkunst gehad hebben Met talrijke schitterende lichtbeelden werd aangetoond hoe de strenge lijnen van de voorafgaande gothiek in de renaissanceperlode plaats maakten voor lossere en meer speelsche vormen In de caarop volgende periode der rococo werd de beweegliikheid het tcere en fijne in de schoone kunsten tot het uiterste opgevoerd tot ten slotte a h w een oververzadiging was ingetreden De kunst had zich uitgeleefd en er ontstond bij het begin der 19e eeuw een drang üaar terugkeer tot de oude streng beheerschte klassieke vormen Dit is de periode van het classissime RECTIFICATIE A N P In het bericht over de proefvlucht van het Indië vliegtuig dat wij gisteren hebben gegeven is een storende fout geslopen De vertrektijd van Schiphol is zo ls wij eerder meldden niet 9 30 maar 8 30 uur dus half negen Zaterdagochtend BEVOLKINGSCONTROLE Naar wij vernemen wordt In de voegende week met de z g huis aan hulscontrole voor de bevolkingsregisters en de kiezerslijsten begonnen De volgende straten zullen het eerst aan dé beurt zijn t w Markt Wijdstraat Dubbele Buurt Hoogstraat Kleiweg Nieuwsteeg St Anthoniestraat Nleuwe Markt Zeugestraat Vogelenzang Rozendaal Houtmansgracht Varkenmarkt Lemdulsteeg Robaarsteeg Paradijs Cappenersteeg Stoofsteeg Speldemakerssteeg Koster Gijzensteeg Achter de Kerk enz Het ligt in het voornemen de bevolking nog speciaal te waarschuwen door het ophangen van biljetten in de betreffende straten indien het daarvoor benoodigde materiaal wordt toegewezen Met het oog op de komende verkiezingen en in het eigen belang der beVoJking en de voedselvoorziening wordt een dringend beroep op de medewerking van het publiek gedaan Ieder kan deze verleenen door er voor te zorgen dat trouwboekjes persoonsbewijzen en distributiestamkaarten eerste en tweede paspoorten Indentleteitsbe wijzen verzekeringspolissen rentekaarten ziekenfondskaarten diploma s rijbewijzen noodstamkaarteL vestiglngsen huisvergunnlngen enz enz van ALLE leden van het gezin en Inwonenenden steeds bi de hand zijn De inwonenden gelieven die bescheiden tijdelijk aan het hoofd van het gezin af te geven Bij weigering van toegang of afgifte c q Inzage van stukken zal de betrokkene verplicht worden de benotMÜgde gegevens persoonlijk te komen verstH ken aanhetbevolkingsbur au eiken werkdag tusschen 9 en 12 uur Telefonische meldingen kunnen NiET worden aangenomen terwijl over de controleaangelegcnheden evenmin kan worden gecorrespondeerd of anderzins worden gereclameerd Er zal speciaal op het bezit van vestiging en verhulsvergunningen worden gelet Bevin doet beroep op de groote mogendheden Alleen door samenwerking kunnen de moeilijkheden worden opgelost In een rede over de Engelsche Buitenlandsche politiek zeide de Minister van Buitenlandsche Zaken Bevin he len in het Lagerhuis dat de regeering in regeeringszaken noch haar macht noch haar verplichtingen kan overdragen aan een deel der gemeenschap Bevin wenschte er den nadruk op te leggen dat de problemen rond de atoomb om een grooteren druk leggen op de geesten dec Amerikanen als bezitters van de bom in verband met hun verantwoordelijkheid dan de geesten van de volken van die landen die niet in het bezit van die geheimen zijn Hoe groot de macht der wapenen ookmoge zijn en wie Minister van Buitenlandsche Zaken moge zijn zoodra menafwijkt van de gedragslijn waarbij deproblemen niet worden opgelost op grondvan wat recht is zullen deze tot verderfvoeren Al bestaat de organisatie der Vereenigde Volken nog niet toch behoort iedere beslissing die genomen wordt zoodanig te zijn dat deze past in het kader dier organisatie Bevin zeide er bestaan twee beginselen het eerste dat slechts tijd begrip en verzoening tot vereeniging leiden Men Icrijgt een afschuwelijke nachtmerrie van onzekerheid die ieder oo enblik te voorschijn komt Het tweede is het principe van de samenwerking als doel als gevolg van den grooten strijd van de laatste zes jaren is de groote moeilijkheid ontstaan of de zoogenaamde intloedsfeeren en de machtspolitiek geheel kunnen verdwijnen Ik moet bekennen dat soms tijdens onderhandelingen de machtspolitiek mij naakt en onbeschaamd voor de oogen stond maar het andere oogenblik ziet men dat men zoekt en streeft naar andere idealen Ik wilde het Huis dus vragen niet te ongeduldig te zijn tijdens deze overgangs Bovenal moet een politiek gericht op den wereldvrede worden gevoerd om de catastrophe die het gevolg van het ge kfcecUUM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht t Naar Oost omloopende wind aanvankelijk nog krachtige langzaam afnemend Nog enkele regen hagel of natte sneeuwbuien Daling v temp Wat is er in Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag De avonturen van Marco Polo Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag De Zwarte Kamer Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Dinsdag Ergens in Nederland WAT GEBEURDE ER 9 November 1944 Vrouwenpolder op Walcheren bevrijd De strijd op Walcheren thans geëindigd Forli in Italië veroverd Verklaring van Churchill over de V2 1943 Teterek Kerts door de Russen bevrijd Churchill I 1944 zal het hoogtepunt te aanschouwen geven van dezen oorlog 1942 Montgomert neemt Mers MatroeU S A en Brltsche troepen landen la NoordjAfrlka en Fransch West Afrika Eisenhower opperbevelhebber Darlan beveelt de overgave van de stad Algiers Am Fransche betrekkingen verbroken door Vichy 1941 Britsch Italiaansch treffen in de Middellandsche Zee 8 It schepen gaan verloten Ital weermachtsbericht In Oct gesneuveld aan het GriekschAlbaneesche front 179 soldaten ge wond 128 door guerlllastrijd 1940 Over den strijd tegen Griekenland meldt de Glornale d Italia De Ital opmarsch gaat met de grootste moeilijkheden gepaard 1939 Incident te Venlo Duitsche Gcstapobeambten ontvoeren met een auto 2 Nederlanders en 2 Engelschen van Nederlandsch gebied danks de atoombom een militaire macht steeds voor politiediensten noodzakelijk zal blijven De eenige manier echter waarop een internatianale organisatie in stand kan wordeji gehouden is dat die organisatie volledig als verplichting en politiek aanvaardt dat men hen op hun woord vertrouwt en dat er niet iedere vijf minuten een politieagent om de hoek komt kijken Wij hebben dat stadium nog niet bereikt wij staan nog te dicht bij den oorlog Damvereeniging Damlust De uitslagen van de 10e ronde van decompetitie van Damlust luiden P Schouten P Versloot 1 1 A V Beuzekom G I Barbier 0 2 J L Bol M Zijlstra afgcbr A Boer P Tom 1 1 H v Eyk P Schouten 2 0 N v d Wouden de Bode 2 0 P Slieker Backer 0 2 P Zwart H V Haaren 2 0 C de Pater C de Bruijn 2 0 A de Frankrijker P Verboom 2 0 C Molenaar W Verhoeven 2 0 M Vermeulen A v d Berg 0 2 Xoaistc NIEUWS Ter gelegenheid van de viering van den verjaardag der October revolutie hebben 900 000 Berlijners in de door de Sowjet Unie bezette zone ledet 20 kg briketten ontvangen Dit Is de eerste brandstof die de Berlijners sinds Mei hebben gcxregen llnt r den Linden te Berlijn biedt het publiek thans den aanblik van een geïllumineerd portret van Stalln en in den dierentuin bij de Brandenborgerpoort wordt de laatste hand gelegd aan een monument ter herinnering aan de verovering van Berlijn door het Roóde Leger 1