Groot Gouda, vrijdag 9 november 1945

Iets over onze hoishondelijke artikelen Menscb durf te leven Bij velen en vooral bij de jongeren heerscht een mentaliteit van wat komt het erop aa n Eenerzijds is dat te verklaren Door de verwarring die allerwege merkbaar is schijnt het leven niet bepaald veel perspectief meer te kunnen bieden Zoo kan het gebeuren dat men zijn heil zoekt in een opgeschroefde zucht naar ontspanning Men zie de voorstellingen met bal na Anderszijds blijft er echter altijd iets in de menschen leven dat wij zouden willen noemen de drang naar hoogere idealen Er blijven altijd menschen die bereid zijn om te offercnr ten einde de wereld op een hooger plan te brengen Vele jongeren durven momesiteel niet aan trouwen te denken Hoe moeten zij met weinig vooruitzichten een huisgezin gaan stichten Daar komt nog iets bij Veelal zijn zij het thuis goed gewend geweest En zij beseffen zeer goed dat zij wanneer zij trouwen een dergelijk peil zeker niet zullen kunnen handha en En niemand doet graag een stap terug Maar durf 4iet leven aan Durf risico s te nemen Doet dien stap terug Er zit iets moois in om eenvoudig te beginnen en door eerlijken arbeid en hechte samenwerking iets van het leven te maken Er zit sport in om van eenvoudig het gezinsleven op te werken tot het peil dat wij gewend waren Een laat maar loopen politiek is gevaarlijk Staatsgevaarlijk zelfs Er is altijd behoefte geweest aan menschen die het leven aan durven En dat is er nu meer dan ooit Bedenkt dat dus goed en durf te leven Los van alle invloeden los van critiek Weest zeker van Uw weg en gaat dien tot het einde Maar gaat hem goed en vastberaden BINNENLAND HET ZIEKENFONDSBESLUIT De loongrens is ƒ 3000 Verschillende werkgevers blijken van meening dat de Loongrens met betrekking tot het Ziekenfondsjbesluit is verhoogd tot ƒ 3750 Als Wevolg hiervan geven zij ook ziekenfondscoupons af aan verzekerden die meer dai i ƒ 3000 verdienen Er wordt de aandacht op gevestigd dat hier een misverstand in het spe is Er is aan de regeering verhooging van de Loongrens ten aanzien van de Ziektew t dus ook met betrekking tot het Ziekenfondsbesluit verzocht maar de regeering heeft hierover nog geen beslissing genomen De Loongrens is dus zooals ook tot nu toe het geval was ƒ 3000 Remboursverkeer tegen contante betaling Het Ministerie van Financiën deelt mede dat het remboursverkeer tegen contante betaling voor alle vervoersstukken wederom is toegestaan evenwel met de restrictie dat deblokkeering hiervoor niet mogelijk is Royale lersche gift voor Nederland De lersche regeering heeft behalve voedingsmiddelen ook een aaanzienlijke hoeveelheid textiel aan Nederland geschonken Onlangs zijn te Dublin aan een Nederlandsche legatie door de lersche regeering overgedragen 20 000 wollen dekens 28 000 paren sokken voor mannen 12 000 paren handschoenen voor mannen vrouwen en kinderen 10 000 pond breiwol 23 drds 20 000 pond wol in den vorm van onderkleeren voor 38 000 kinderen en een minder aantal volwassenen Deze goederen worden na aankomst in Nederfamj in ontvangst genomen door de sectie Distex van het Rijksbureau voor Textiel en doQr djze instantie opgeslagen in haar centrale magazijn om gesorteera te worden De goederen zullen gebruikt worden voor de voorziening van de uit Indië repatriet renden waarvan verwacht wordt dat zij met over kleeren en dergelijke de beschikking hebben De nood waarin de uit Indië repatrieerenden verkeeren kan thans door dit sympathieke lersche gebaar voor een groot ded door deze goederen gelenigd worden Valsche passen hebben in Amsterdam geen kans Een soldaat is een soldaat en van welke nationaliteit hij ook is als hij de kans krijgt op de een of andere manier een paar dagen extra verlof in de wacht te slepen zal hij het niet laten Dit blijkt wel uit een bericht dat een dezer dagen in The Maple Leaf de Canadeesche legercourant verscheen Cap tain H N MacRitchie van de Canadeesche Militaire Politie is in Amsterdam met zijn mannen op passencontróle gegaan nadat een Canadeesche soldaat met een vervalschte pas tegen de lamp was geloopen Al heel gauw waren 8 overtreders gevonden die onder arrest naar hun eenheden zijn gezonden Een van de overtreders zal waarschijnlijk voor den krijgsraad moeten verschijnen Sommigen van de mannen waren reeds drie tot zes maanden van hun eenheden weg Hofmeester Koorens geen kampleider te Ommen Naar aanleiding van de vermelding in onze rubriek Wat gebeurde er van 27 October j l waarin wij memoreerden dat Hofmeester Koorens van de ohan de Witt gedurende de bezetting als kampleider te Ommen heeft gefungeerd deelt de directeur van de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden ons mede dat dit bericht onjuist is Koorens zit nog steeHs gevangen te Leeuwarden en is daar ook gedurende den bezettingstijd niet weg geweest Ned Militaire missie naar Berlijn Binnenkort zal de uitzending geschieden van de Nederlandsche militaire missie bij den geallieerden contröleraad te Berlijn Deze missie resorteert onder den Minister van Buitenlandsche Zaken Zij staat onder leiding van viceadmiraal L A C M Doorman Zij is ingedeeld in zes secties welke zich resp zullen bezighouden met Ie politieke aangelegenheden 2e economische aangelegenheden 3e finantieele aangelegenheden 4e restitutie vaa door de Duitschers geroofde goederen en reparaties 5e repatrieering van Nederlanders uit Dultschland 6e behartiging van de belangen van Nederlanders inDuitschland Door de toelating der missies zal het dus mogelijk zijn de Nederlandsche belangen in den ruimsten zin des woordi e doen behartigen waarbij echter rekening zal dienen te worden gehouden met de in Dultschland heerschende chaotische toestanden welke aan de werkzaamheden der missie ongetwijfeld beperkingen in den weg zullen leggen Het niet zinken geld Daar er nog misverstand blijkt te berstaan ten aanzien van de geldigheid van de oude niet zlnken pasmunt vestigt het Min van Financiën er de aandacht op dat alle munten welke op 10 Met 1940 inximloop waren ook nu wettig betaalmiddel zijn Uiteraard tot de eventueel daarvoor gestelde maxima Du geldt dus niet alleen voor het oude zilvergeld maar ook voor de koperen munten van V2 1 en Va cent en den nikk stuiver Getroffen gebieden gaan nog voor Vaak reeds is medegedeeld dat van alle Nederlandsche Industrieën de Aardewerkfabrieken te Maastricht het eerst weer op volle toeren draaiden Bij vele winkeliers vooral heeft toen de meening postgevat dat spoedig weer de zoo zeer begeerde kop en schotels borden etc binnen het bereik van een groot gedeelte van het volk zouden kunnen komen Thans blijkt echter dat deze gang van zaken wel wat optimistisch was voorgesteld De productie is nog gering in verhouding tot de behoefte die er aan deze artikelen bestaat Dit is te wijten aan de bekende factoren gebrek aan voldoende personeel te kort aan grondstoffen en brandstoffen Een groot gedeelte van het serviesgoed dat vroeger geïmporteerd werd moeten wij nu natuurlijk missen Als weer import plaats zal vinden geschiedt dit op zeer beperkte schaal Alles moet dus komen van datgene wat de Nederlandsche fabrieken produceeren en het is nog niet eens mogelijk dit voor de volle 100 naar de getroffen gebieden te zenden Bepaalde instellingen als Ziekenhuizen etc krijgen ook nog hun zij het nog zoo bescheiden aandeel van dize productie terwijl bovendien ook nog de MijnwerkersVoorziening met een gedeelte hiervan gaat strijken Echter wordt al het mogelijke gedaan alle oorlogsslachtoffers zoo spoedig mogelijk weer aan het allernoodigste te helpen Hiertoe is de medewerking ingeroepen van de Stichting Centrale Voorziening Rotterdam die reeds in 1940 zulk voortreffelijk werk heeft verricht Dit is dan ook aanleiding geweest deze Stichting o a bij het bombardement van Nijmegen in te schakelen en thans overal in den lande dergelijke plaatselijke Stichtingen in het leven te roepen Ook in onze stad is eenigen tijd geleden een dergelijke Stichting tot stand gekomen Oorlogsslachtoffers kunnen nu serviesgoed etc betrekken tegen overgave van een aankoopvergunning van zoo n Stichting Cen trale Voorziening Wat de import betreft van Huishoude Prinses Juliana zal Groningen en Friesland bezoeken H K H Prinses uliana is voornemens a s Zaterdag een bezoek aan Groningen en Friesland te brengen Na een bezoek aan de verwoestingen welke in de stad Groningen tijdens de oorlogshandelingen zijn aangericht zal de Prinses een vergadering van het provinciale comité van Ned Volksherstel met haar aanwezigheid vereeren Na afloop hiervan brengt de Prinses een bezoek aan die deelen der provincie Groningen die bl de oorlogshandelingen zwaar geleden hebben Ook in Friesland zal H K H Nederlands Volksberstel bezoeken In den namiddag keert de Prinses weer naar Soestdljk terug Prof Bruins opnieuw Kon Commissaris bq de Ned Bank Het Min van Financiën deelt mede dat op grond van het besluit rechtsherstel ontslagen ambtenaren Prof Mr G W J Bruins te Wassenaar is herbenoemd tot Kon Commissares bij de Ned Bank Prof Bruins heeft destijds eervol ontslag als zoodanig toen het ambt van Kon Commissaris op I Juli 1943 werd opgeheven Door de wederinvoering van de Bankwet 1937 is deze functie herleefd HARTEDIEF VAN 91 JAAR Een weduwnaar uit Blackwood Enge land Henry Harris 91 jaar oud die reeds driemaal gehuwd is geweest vatte onlangs het plan op nog eens te trouwen en plaatste daartoe een huwelijksadvertentie Hij kreeg niet minder dan 175 brieven van vrouwen tussen de 18 en 82 jaar uit alle deelen des lands Harris maakte een selectie en koos er drie uit Na lang wikken en wegen werd ten slotte mrs Mary Chapman een weduwe uit Bristol de gelukkige Weldra zal het levenslustige paar in het huwelijksbootje stappen Uitbetaling vóór de bevalling Het ministerie van financiën deelt mede dat de Nederlandsche Bank ten aanzien van haafr algemeenc deblokkeeringsvergunniog nr 30 heeft bepaald dat de uitbetaling bij geboorte ook kan plaats hebben binnen een periode van drie maanden vóór den vermoedelijken datum van de bevalling zooals deze wordt aangegeven door de dokter of vroedvrouw De uitbetaling dient op de verklaring van dokter of vroedvrouw te worden aangeteekend lijke artikelen zult U begrijpen dat alleen hiervoor in dringende gevallen vergunning zal worden verleend Zoo is bijv van Speelgoederen en Luxe artikelen geheel geen import te verwachten Voor Houtwaren wordt momenteel demogelijkheid van Import nader onderzocht terwijl huishoudelijke artikelen van metaaldoor de Stichting Centrale VoorzieningRotterdam ingevoerd worden Glas en Aardewerk zijn eveneens artikelen die voorImport in aanmerking komen maar hetRijksbureau voor de Keramische artikelenstelt zich terecht op het stapdpunt datbouwmaterialen nog urgenter zijn en dezedus voorgaan Onze grootste Import van Huishoudelijke Artikelen kwam voor den oorlog uit Dultschland en Tsjecho Slowakije Dultschland is natuurlijk voorloopig als leverancier uitgeschakeld ook al omdat verbindingen met het land nog verbroken zijn Voor Tsjecho Slowakije geldt wat voor de meeste andere landen van kracht is alleen voor België Frankrijk en Engeland niet dat de leverancier in het betreffende land er genoegen mede moet nemen dat het bedrag van zijn verkoop op een geblokkeerde rekening komt daar de betalingsovereenkomsten met die landen nog niet geregeld zijn Een weinig aantrekkelijke conditie dus die zeker een vlot zakenverloop niet in de hand zal werken Hierbij dient nog gevoegd te worden dat de prijzen in landen als Frankrijk en België zoo buitensporig hoog zijn dat eerst regelingen getroffen moeten worden om ze tot een eenigszins draagbare hoogte te redu ceeren Al met al bemerkt U dat de totale toestand nog verre van rooskleurig is Maar laten we niet pessimistisch zijn Er wordt geproduceerd en mogelijkheden om de goederenstroom op te voeren worden overwogen Dit is veel meer dan we in de afge loopen ooriogsjaren gewend zijn geweest We zullen nog wat geduld moeten oefenen alvorens wij onze zoo sterk uitgedunde por celeinkast weer wat op peil kunnen brengen Maar hoe dan ook binnen afzienbare tijd zal het zeker komen INGEZONDEN Buiten verantwoording van de reda ctie Haastrecht 7 Nov 1945 Geachte Redactie Voor het volgende vraag ik U eenige plaatsruimte in uw blad waarvoor bij voorbaat ik U dank zeg Het is op dit oogenblik een publiek geheim dat het gemeentebestuur alhier onze aan alle eischen voldoende brandweer garage eenige jaren geleden onder burgemeester van Hemert daar speciaal voor ingericht heeft verkocht of zal verkoopen aan een hier ter plaatse wonenden meubelfabrikant die daarin een meubelfabriek zal vestigen Het gemeentebestuur heeft op zijn beurt weer gekocht of zal koopen het aan den gemeentebode toebehoorende ongeveer driehonderd jaar oude en vrijwel vervallen pand achter de Herv Kerk om daarin plaats te geven aan het brandweermateriaal Bij dit pand behoort een klein terrein grenzende aan den Provincialen weg dat als opslagplaats voor materialen benoodigd voor waterleiding en electriciteit zal wor den gebruikt terwijl een gedeelte van het stokoude pand dat nergens anders goed voor is ware het niet dan sommige deskundigen er nog eenfge oudheidkundige waarHe aan hechten dan om afgebroken te worden ingericht zal worden als werkplaats kennelijk met de bedoeling om daar een soort gemeente werken te stichten De gemeentebode krijgt weer in ruil het gemeentemagazijntje op het marktveld Bij het vernemen van die geruchten hebben wij ons afgevraagd welk gemeentebelang met al die ruilingen wordt gediend De vraag behoeft waarschijnlijk niet gesteld te worden wie er zal huilen Onze mooie brandspuit is door de Moffen op klaarlichten dag meegepikt keurig startklaar gemaakt door een onzer brandweerchauffeurs Er is een babyspuitje voor in de plaats gekomen Inderdaad dit ding heeft weinig ruimte noodig en kan het dus met een kleinere garage af maar kans ons kranig brandweercorps van vroeger niet weer in zijn oude glorie hersteld worden door het weer te zijner tijd een autospuit te geven van het model waarop het zoo trotsch was Zou het gemeentebestuur werkelijk denken dat er met zoon baby dingetje getrokken door een vrachtauto of zoo iets met evenveel élan gewerkt zal worden als met zoon vuurrooden blinkende auto i spuit Och kom het oog wil ook wat en het was juist de kracht van ons brandweercorps dat het met materiaal voor den dag kon komen hetwelk een ieders bewondering opwekte Dat was niet de spuit van de gemeente neen het was hun spuit en daar mocht niemand anders aankomen Maar gesteld dat er wel een autospuit komt hoe krijgt men het toch in het hoofd deze weg te stoppen in een hoek van waaruit het een draaien en wenden zal blijven om op den weg te komen Daar is nog een grondige reden aan te voeren om in de tegenwoordige garage geen fabriek te vestigen en wel met het oog op de nabuurschap van de O L School In een meubelfabriek beschikt men veelal over een z g vlakbank en een cirkel en lintzaag Men kent ongetwijfeld het doordringende geluid van die machines als daarmede gewerkt wordt Wat zal het prettig zijn voor het onderwijzend personeel om tijdens zulke muziek van den buurman onderwijs te geven Wij gunnen gaarne aan den heer De Bruin een nieuwe fabriek hoe meer industrie des te beter en als de gemeente b v door het goedkoop beschikbaar stellen van terrein in het uitbreidingsplan is toch een industrieterrein geprojecteerd hem kan helpen wij zouden het toejuichen Wij hopen slechts dat de nieuwe gemeenteraad die de o i booze plannen van het gemeentebestuur wel onder de oogen zal krijgen zijn veto daarover zal uitspreken Hier is gelegenheid om de eerste goededaad te verrichten A A HOOFT REEUWIJK Ned Volksherstel vraagt Het bestuur van de afd Recuwljk van Volksherstel deelt mede dat nog eenige goederen voor de geadopteerde gemeente Ammcrzoden en Well noodig zijn Koffiepotten theepotten schalen waterketel vergieten schuimipanen pollepels braad of bakpannen spiegels tafels en uurwerken zijn thans nog van de allernoodigsteartlkeln Aanbiedingen worden gaarne Ingewacht ten kantoore van Volksherstel gemeentehuis Reeuwljk liefst voor 13 Nov as Een buitenkansje H Uit Bodegraven die onlangs door de politie te Assen werd aangehouden al verdacht van oplic ting van een rijwiel ten nadeele van een inwoner uit Slulpwijk bekende bij het politieverhoor dat hl ook een portemonnale met f 20 die In het flctstaschje zat wederrechtelijk had toegeëigend Ue eigenaar van de flets was zich van dit bezit niet bewust hoewel het toch juUt wat