Groot Gouda, vrijdag 9 november 1945

Radio programma van hedenavond Hilversum I 301 M 18 Ster van den dag Pierre Monteux 18 30 Engelsche let J9 Nieuwsberichten 19 15 Reportage 19 25 Interview met den Perschef repatri eeringsdienst 19 30 Zigeunermuziek 20 Nederland herrijst Comité Nederland helpt Indic 20 15 Politiek weekoverzicht door L de Jong 20 30 Ensemble George Frank 21 Op de Brug 21 15 Mischa Elman viool 21 30 Radio Philarmonisch Orkest o I v Alb v Raalte Soliste Yvonne E efe bure piano Pianoconcert v Maurice Ravel In de pauze Mensch en Maatschappij vdu 22 15 22 30 Prof Dr A Mennlcke spreekt over Het verband tnsschen maatschappij opvoeding en onderwijs 5 23 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds A L Broer Doops gez pred te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en p ers overzicht 18 30 Twintig minuten Mltzy Smeekens en Sander Vidak plano 18 50 Voor Je slapen gaat met Reglnanaar droomenland 19 Melodltuze herinneringen 19 30 Programma voor de Ned strijdkrachten 20 Kltty Raphael viool Jaap Luyendljk fluitist Gert van der Steen pianist 20 30 Kwartier voor de werkende vrouw mej M Daniels De hulp van de leeszaal aan de vrouw 20 45 Rina Ketty en Jean Sablon 21 Op de brug 21 15 Melodieën uit Wales en Schotland 21 45 Avondwilding kapelaan Drs H J J V Schalk Kap v d parochie van St Jan te Laren 22 Nieuwsberichten 22 15 Op de drempel van den nacht 23 Sluiting en Wilhelmus Lucifersfabricatie Het eene doosje lucifers dat af en toe wordij toepjewezen brengt menigeen groote zorgen en men vraagt zich af wanneer de nietigestokjes weer een minder Hostbaar goed zullen worden We hebbein daar over inlichtingen ingewonnen eti kunnen zeggen dat er hoop is op een kleine verruiming van het rantsoen doch dat overigens de Lucifersvoorziening vooreerst nog een zorgelijke affaire zal blijven Het klinkt voor den leek misschien wat vreemd te hooren dat de beperkte houttoewijzing de belangrijkste reden is voor de moeilijkheden waarvoor de producten staan Doch weinigen hebben begrip van de hoeveelheden die er van dit massaproduct gemaakt moeten worden Zoo vertelde de directie van de Vereenigde Hollandsche Lucifersfabrieken ons dat in normalen tijd de fabrieken te Eindhoven en Breda van deze ruim een millioen paar doosjes per dag produceeren Daar kwam dan nog zoo ongeveer een kwart millioen bij van de fabriek in Weert Normaal verbruikten de Ver Hollandsche Lucifersfabrieken te Eindhoven en Breda ongeveer 20 000 populieren per jaar en daar Staatsboschbeheer bezorgd is voor een nog verdere uitdunning van de in de laatste jaren toch reeds zoo sterk aangetaste bosschen moet men het thans met het derde deel doen zooals trouwens ook de klompen en fineer industrie De voorziening met andere grondstoffen chemicaliën en papier gaat op het oogenblik redelijk wel doch een belangrijke hindernis voor de productie is de aanvoer van hout Technische moeilijkheden zijn er ook want in zeer vefe boo men komen scherven voor waarop de kostbare messen der schilmachines vernield worden De directie heeft daarom thans de beschikking gekregen over de noodige instrumenten waarmee men verborgen splin ters in het hout kan opsporen De grootste der Nederlandsche Luci iersfabrieken die te Eindhoven heeft tot voor enkele weken stop gestaan Thans voegt zij weer een beperkte productie bi die van de zusterfabriek te Weert Dit hervatten van de productie moge gelden als een bewijs van het feit dat ook het brande probleem der lucifers weer een klein stapje nader tot zijn oplossing komt Kerstgeschenken voor onze zeelieden Een oud gebruik wWdt thans weer in eere hersteld Nederlai d zorgt weer voor en aangename KerstveVrassing voor zijn zeelieden die het feest ri et in de familie kring kunnen vieren Weliswaar is er niet veel pver aan cadcaux in ons land maar daar onze zeevarenden in het algemeen aan de hier zoo schaarsche artikelen als kleeding voedsel en tabak geen acuut gebrek lijden hoopt het comité Onze Marine da voor dit doel een inzameling organiseej in staat te zijn menige bemanning van een schip met een Kerstpakket te verblijden waarin artikelen verpakt zijn waaraan zij wel behoefte heeft n l boeken en muziekinstrumenten In afwijking van de vroegere gewoonte komen thans naast de vloot ook de koopvaardij en de mariniers vqor een pakket in aanmerking In Amsterdam zijn op een twaalftal punten bureaux geopend waar merl zijn gaven kan afgeven Het Centraal Bureau is gevestigd in het K L M gebouwtje op het Leidscheplein Ook een bedrag in geld is welkom Boven ieder kantoor is vandaag een spandoek opgehangen Voor afgegeven goederen ontvangt het publiek een officieel afgifte bewijs als aandenken Gaat de Koningskwestie in België een nieuwe crisis tegemoet Zoowel de partijen van den uitersten Linkervleugel als die van den uitersten Rechtervleugel hebben besloten opnieuw een uitvoerig parlementair debat over de koningskwestie uit te lokken Het is mogelijk dat dit de aangelegenheid tot een nieuwe crisis brengen zal De rechtsche Katholieke senatoren zullen in de senaatzitting van Woensdag een onmiddellijke behandeling verlangen van de questie en wel in het licht van het zoojuist gepubliceerde document dat de aanteekeningen van Hitlers tolk Dr Schmidt bevatte en dat volgens de verklaringen des Konings een onzuivere voorstelling gaf In de Kamer van afgevaardigden zal de leider de communisten Lanaut de regeering interpeleeren naar aanleiding van dit document men vermoedt dat het zijn bedoeling is daardoor de afzetting van Leopold te bereiken Cura9ao neemt Amerikaansche marinebasis over De New York Times bericht uit Willemstad dat de gebouwen en de kaden aldaar die vrodger tot de Amerikaansche marinebasis behoorden door de Cura gaosche regeering vtfor een bedrag van 175 000 dollar zijn aangekocht De wer kelijke waarde wordt geschat op 800 00 r dollar De Duitsche oorlogsmisdadigers Het in Duitchland werkende persbureau DANA heeft een proclamatie bekend gemaakt van het Internationale Gerechtshof aangaande het op 20 Nov a s te Neurenberg beginnende proces tegen de groep van voornaamste Duitsche oorlogsmisdadigers Hierin wordt medegedeeld dat de beschuldigden met alleen zullen terecht staan wegens de door hen persoonlijke verrichte daden doch ook als lid van een der volgende organisaties waarvan het misdadig karakter tijdens het proces zal worden vastgesteld te weten de Rijksregeering het corps der politieke leiders de S S de S D de S A de Gestapo de Generale Staf en het Opperbevel van het Duitsche leger Amerikaansche troepen zulen den veiligheidsraad ten dienste staan Volgens A F P heeft de Senaats Commissie voor Buitenlandsche Zaken heden met algemeene stemmen een wetsontwerp goedgekeurd volgens welk den gedelegeerde der Ver St in den Veiligheidsraad volmacht wordt verleend Amerikaansche troepen ter beschikking van de vereenigde volken te stellen Hiervoor ijn alleen besprekingen met den President ver eischt terwijl geen afzonderlijke toestemming van het congres meer noodig zal zijn De Italiaansche wapenstilstandsvoorwaarden De wapenstilstandsvoorwaarden welkeop 12 September 1943 door Italië werdenonderteekend ijn heden te Londen gepubliceerd In twaalf punten werd doordeze voorwaarderi Italië de verplichtingopgelegd de noodige militaire faciliteiten aan de Legers der geallieerden teverleenen Onder meer moesten de Italiaansche Vloot en Luchtmacht onmiddellijk naar door de geallieerden aan te wijzen plaatsen worden gedirigeerd terwijlde koopvaardijvloot eveneens ter beschikking van den geallieerden opperbevelhebber kwam Corsica moest onmiddellijk aan de geallieerden worden overgedragen alsmede al het overige Italiaansche gebied ten gebruike naar goeddunken van de geallieerde legerautoriteiten Verder moest terstond het vrij gebruik door de geal lieerden van alle vliegvelden en havens gewaarborgd worden ongeacht de mate waarin het Italiaansch grondgebied door de Duitsche troepen was ontruimd De Italiaansche troepen waar zij zich ook bevonden moesten onmiddellijk naar Italië worden teruggeroepen Nadere politieke economische en financieële voorwaarden zouden volgens punt 12 later worden vastgesteld Conferentie over Duitsche herstelleveringen Ook Nederland neemt deel Morgen begint te Parijs op uitnoodi ging van de Ver Staten Engeland en Fiankrijk een internationale conferentie welke een algemeene overeenkomst zal moeten opstellen tot verdeeling van de herstelleveringen uit de Amerikaansche Britsche en Fransche bezettingszones van Duitschland Ook Nederland is uitgenoo digd aan deze conferentie deel te nemen De Ned vertegenwoordigers zijn gisteren naar Parijs vertrokken Amerikaansch kettingganger 15 jaar na zijn ontsnapping begenadigd Robert Burns die 15 jaar geleden als kettingganger ontvluchtte is nadat hij zich bij den gouverneur van den Staat Atlanta had aangemeld begenadigd Bums is thans een welgesteld belastingadviseur in New Yersey Toen hij zich aanmeldde zei hij De laatste 23 jaren van mijn leven zijn verdediging Eenige uren later toen Burns zijn begenadigingsbevel werd overhandigd kon hij zich niet inhouden en huilde hij Ik dank U mede namens mijn vrouw en kinderen waren zijn woorden Robert Elliott Bums is de schrijver van het boek Ik ben een kettingganger ont vluchteling Dit boek is ook verfilmd Gouverneur Araail van Georgië schafte twee jaar geleden het kettmggangerssysteem af Hij zeide tegen Burns De tijd heeft bewezen dat de gruwelijke toestanden welke Ü in Uw boek hebt beschreven juist waren Ons nieuwe systeem is ingesteld op verbeteren en niet op wreken en vernietigen In 1930 ontvluchtte Burns zijn gevangenschap en werd hij uitgever van een tijdschrift in Chicago In 1932 werd hij opnieuw gearresteerd en teruggevoerd naar Georgië alwaar men hem deed gelooven dat hij begenadigd zou worden Inplaats hiervan werd hij weer bij de ket tinggangers geplaatst waarmede hij aan wegen moest werken met kettingen om de enkels Opnieuw slaagde hij erin te ontsnappen en toen schreef hij zijn beroemde boek DewenschlsdeTailerTan de gedachte Het onderstaande berichtje troffen wij aan in een editie van de Goudsche Courant die in de bezettingsjaren is verschenen Zonder commentaar geven wij het hier weer Japansche capitulaticvoorwaardcn aan Amerika In het Japansche tijdschrift Meiho is naar S P T volgens het V a d uit Tokio meldt een artikel verschenen waarin van bevoegde zijde wordt bekend gemaakt op welke voorwaarden Amerika in de gelegenheid wordt gesteld te capituleeren Domei publiceert een uittreksel uit deze voorwaarden Op maritiem gebied zijn deze opgesteld door schout bij nacht Tanetsoegoe Sosa Zij luiden als volgt Na capitulatie der V S zal de geheeleAmerikaansche vloot door Japan in beslagworden genomen Voor de schepen die worden beschadigd of tot zinken gebracht moethet tienvoudige van de bouwkosten alsschadevergoeding worden betaald Zij dievoor deze sabotagedaden verantwoordelijkzijn zullen worden bestraft De kosten die aan de overneming derAmerikaansche schepen door Japan zijn verbonden daarbij inbegrepen onderhoud tothet tijdperk van overdracht en vervoerskosten komen voor Amerikaansche rekening De groote schepen der Amerikaansche handelsvloot zullen evenals de oorlogsschepenaan Japan vervallen Alle voor den zeeoorlog bruikbare wapenen en de daarbij behoo rende munitie zullen eveneens in beslagworden genomen De Amerikaansche ma rine inriciïtingeo zooals marinestations werven arsenalen en marinescholen zullenvolledig worden verwoest De particulierescheepvaartinrichtingen der V S moeteneveneens met den grond worden gelijkgemaakt met uitzondering van de scheepswerven voor de kust en binnenscheepvaart De geheele Amerikaansche raarinelucht macht moet evenals de vloot ter beschikking van Japan worden gesteld Bovendienmoeten als marinevliegvelden en inrichtingenvoor de maritieme luchtvaart worden geslecht met uitzondering van die inrichtingendie door Japan in gebruik zullen wordengenomen De productie van staal en petro leum door de V S zal slechts met beperkingen worden toegelaten Om de nakoming van deze voorwaarden door Amerika te garandeeren zal Amerika aldus deze voorwaarden voor een tijdvak van minstens 10 jaar na het staken der vijandelijkheden door Japansche bestuursambtenaren worden gecontroleerd De Japansche deskundige op financieel gebied Zahei Nishiy heeft de economische eischen aan de V S opgesteld Oppervlakkige rust op Java De Britsche voorlichtingsdienst h gemeld dat het oppervlakkig rust schijnt op Java maar dat vooral in Ba doeng en Magelang stille krachten voortdurend werkzaam zijn Te Bandoeng ci n centreeren de extremisten zich op betr kelijk groote schaal Bandoeng is bedo als hoofdkwartier van zes Indonesiscli divisies die men bezig is te formeert i In Magelang heerscht groote onrust vai wege het feit dat gewapende Indonesië s uit de omliggende kampongs zich j Magelang concentreeren Tallooze bewi ners zijn bezig zich gereed te maken vc evacuatie Vanmorgen ontdekte men 3 gewapende Indonesiërs bij hst vliegvc Tjilitan Zij werden door Ned Indisc tioepen uiteen gedreven Volgens een c ficieele Ned lndische verklaring hebbc zich op tal van plaatsen kleine incidente i voorgedaan Hedenmorgen begonnen vi andelijkheden te Kramat waar 500 gt wapende Indonesi érs terzameld ware Britsche tanks rulct én op om de Britscb troepen te steunen Officieel is gemek dat het in Soerabaja rustig is en dat c evacuatie van burgers zonder incidente i wordt voortgezet Gisteren zijn 800 voo malige geinterneerden geëvacueerd 0 in Bandoeng en Semarang is het rustif l edw militairen gedood in Indië Veertien militairen van het Kon Nee Indisch leger werden bij acties tusschc 11 en 18 October in het gebied van Batavia en Buitenzorg gedood Acht persont werden bij ongevallen gedood Ónder 14 eerstgenoemden bevindt zich de reserve eerste luitenant D A F Konin alsmede de Europeesche soldaten Folm ling Derks en Emden De andere slach offers waren Menadoneezen en Javanen Onder de personen die bij ongevallen werden gedood bevinden zich de land stormtechnicus Reeder en de soldaat Kolumbocus Enquête over annexatie Het Centraal Bureau voor documentr tie deelt mede Den laatsten tijd staat het annexatievraagstuk in het middelpunt der belangstelling Naast de belangwekkendi rede van den Minister President over dit onderwerp heeft ook de pers groote aandacht daaraan besteed Ook in talrijke vergaderingen en brochures is het pro en contra belicht Het is aan te nemen dat het Nederlandsche volk hoewel de materie zeer ingewikkeld is langzamerhand een denkbeeld heeft gekregen van de verschillende vooren nadeelen van annexatie Teneinde een juist beeld te krijgen van de publieke opinie omtrent dit voor ons land zoo belangrijke onderwerp heeft het Centraal BuVeau voor documentatie het initiatief genomen tot het houden van een enquête over deze kwestie Bevraagd wordt een zeer groot aantal personen door het geheele land Het net van te bevragen personen is zoodanig samengesteld dat die personen bevraagd worden die geacht kunnen worden representatief te zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep Dit is hetzelfde systeem waardoor het in Engeland onlangs mogelijk was door bevraging van slechts 1 300 van 25 000 000 kisgerechtigden den uitslag van de verkiezingen zuiver te voorspellen Het Centraal Bureau voor documentatie bevraagt personen zoodat de wetenschappelijke zuiverheid van een dergelijke enquête in een land dat ongeveer 5 000 000 kiesgerechtigden telt absoluut gewaarborgd is