Groot Gouda, vrijdag 9 november 1945

Bovengenoemde bonnen kunnen reedt op Vrijdag 9 November a s van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met Ingang van Maandag 12 November mag worden afgeleverd Zelfverzorgers voor graan vleesch melk of aardappelen moeten op door de distrioutiedlensten te bepalen dagen aldaar inleveren resp de bonnen voor brood vleesch melk of aardappelen Groentcbon aangewezen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat met ingang van 25 Nov a s voor het geheele Noorden des lands ook voor groente iclantenbinding wordt ingevoerd Teneinde van 25 Nov t m 22 Dec a s groente te kunnen betrekken moet men bon g 01 der groentekaart uiterlijk op 17 Nov bij een handelaar in groente inleveren a s Teneinde tot 25 Nov groente te kunnen betrekken wordt de geldigheidsduur van den groentebon 638 verlengd tot en met 24 Nov a s Wat op den gebakbon verkrqgbaar ia Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de waarde van een rantsoen gebak bedraagt Een hoeveelheid van 75 gram koek s speculaas pf stroopwafels of een hoeveelheid cake gebakjes taart of gevuld korstgebak waarin ten minste 55 gram meel bloem of zetmeel is verwerkt Poffertjes HoUandsche en Parijiche wafels en oliebollen zijn in den vervolge verkrijgbaar op bloembonnen met dien verstande dat per bon een hoeveelheid van deze artikelen verkrijgbaar zal zijn waarin de hoeveelheid meel of bloem welke op den bloembon verkrijgbaar is verwerkt is Bovendien moetea wisselbonnen voor boter worden afgegeven voor de hoeveelheid boter welke voor de bereiding der betreffende artikelen gebruikt wordt Deze hoeveelheid boter is voor de diverse soorten verschillend Nog zes en een half millioen apanneeien waarvan 42000 in Indo China en 1 700 000 in Mandsjoerije wachten op repatrleering Men schat dat hier aotg wel een jaar of 4 mee gemoeid zullen zijn Aflevering van consumptieaarda pelen Het is telers van aardappelen verboden rechtstreeks aardappelen aan consumenten en handelaren af te leveren Volgens de nog steeds van kracht zijnde voorschriften mag aflevering uitsluitend geschieden aan de V B N A tegen in ontvangstneming van een afleveringsibriefje Het vervoeren van aardappelen is alleen toegestaan indien ze voor consumptie zijn afgekeurd en een veevoedervoj klaring is opgemaakt Op de telers wgrdt een beroep gedaan met het oog op de aardappelvoorziening van de consumptiecentra zich aan de Voorschriften te houden en zooveel mogelijk aardappelen aan de V B N A te leveren Den telers wordt in hun eigen belang aangeraden de Aardappelen goed te bewaren en zorgvuldig in te kuilen Graszaaddistributie zomer 1945 De Rijksdienst voor Landbouwherstel maakt alle handelaren die ingeschakeld zijn geweest bij de distributie van grasen klaverzaden welke gratis aan landbouwers zijn verstrekt er op attent dat de bonnen waarop deze zaden zijn afgeleverd en voor zoover nog bij de handelaren aanwezig thans zoo spoedig mogelijk opgezonden dienen te worden naar het hoofdkantoor van voormelden dienst afdeeling B I M Hooge Nieuwstraat 6a Als uiterste datum voor welken de tK nnen in Den Haag tnoeten zijn wordt 30 November a s Volledigheidshalve wordt er nogmaals op gewezen dat de bonnen aan de achterzijde geteekend moeten zijn door 1 den begunstigde ten bewijze dat deze de vermelde hoeveelheid zaad Jieeft ontvangen 2 den jhandelaar die het zaad heeft afgeleverd De uitbetaling zal bij niet tijdig ingezonden of onvolledig geteekende bonnen ernstige vertraging ondervinden Maximum prijzen Opgave van de maximum prijzen vastgesteld door het directoraat generaal van de prijzen behoorende bij de ofBcieele bonnenlijst voor de tweede helft der 12e periode Lucifers 2 3 cent per doosje Brood 20 cent per 800 gram platteland 18 20 cent Bloem 36 cent per kg Gebak 24 32 cent per 100 gram Beschuit 25 27 cent per dubbeleHrol Suiker 55 cent per kg Boter 260 cent per kg Margarine 138 cent per kg Kaas 200 cent per kg 40 plus Holl kaas 165 cent per kg 20 plus HoU kaas 200 cent per kg Argentijnsche kaas Chocolade 35 cent oer 100 gram Sulkerwerken 15 30 cent per 100 gram Vleesch Biefstuk en haas Roastbief contra filet RoUade Lappen Klapstuk Gehakt Poulet Aardappelen Melk Rijst Kindermeel Sigaretten Sigaren Cigarillos 230 cent per kg 200 cent per kg 160 cent per kg 160 cent per kg 160 cent per kg 140 cent per kg 140 cent per kg 10 cent per kg 18 cint per titer klasse 1 17 cent per liter klasse 2 en 3 50 cent per kg 20 cent per 250 gram 60 cent per 20 stuks 10 25 cent per stuk plus opc 6 12 cent per stuk plus opc Pijp shag en pruimtabak gemiddeld 32 cent per 40 gram Nieuwe bonnenlijst Officiëele bonnenlijst voor de tweede helft van de 12e periode 1945 11 t m 24 November 45 voor het noorden des lands Noordbolland Zuidholland m uitzondering van Goerte Overflakkee en Utrecht Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van t Bonkaarten ka kb kc 512 123 1 doosje lucifers 135 t m 141 800 gram brood 142 143 200 gram bloem 144 l rantsoen gebak 145 70 gram beschuit 146 400 gram suiker 147 125 gram boter 148 250 gram margarine 149 125 gram njargarine 150 200 gram kaas 151 100 gram chocolade of t9 sulkerwerken 152 150 gram vleesch 153 154 2 kg aardappelen b 11 b 12 400 gram brood b 13 1 kg aardappelen a 14 b 14 c 14 Bonkaarten kd 235 236 237 238 239 2 liter melk 3 liter melk ke 512 800 gram brood 200 gram bloem 250 gr rijst of kindermeel 1 rantsoen gebak 70 gram beschuit 500 gram suiker 250 gram boter 125 gram margarine 200 gram kaas 100 gram chocolade of sulkerwerken 6 liter melk 150 gram vleesch 1 kg aardappelend 11 d 12 400 gram brood e 11 250 gr rijst of kindermeel Tabakskaarten 5 4li = 05 06 2 rants tabaksartlkelen geen ïmportslgaretten De bonnen v lucifers vleesch melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 17 November a s Zooals uit bovenstaande lijst blijkt ontvangen personen van 4 jaar en ouder I kg aard pelen per week meer dan tot dusverre Dit zal gedurende eenige weken achtereen plaats vinden De extra hoeveelheid van 1 kg aardappelen p persoon Is bestemd om een voorraad te vormen Men beware dui deze kg aardappelen De aardappelbonnen met den opdruk stad mogen uitsluitend in itadgebied de aaidappelbonnen met den opdruk land uitsluitend in landgebied worden gebruikt Op de bonnen 150 en 245 zal in t Westen des lands ten deele Argentijnsche kaas en In het Oosten des lands zal uitsluitend 200 gram Hüllandscbe kaas verkrijgbaar zijn De HoUandsche kaas zal voor de helft In volvette of 40 plus kaas en voor de helft in magere of 20 plus kaas worden geleverd Op de broodbonnen kan men Engelsche biscuits betrekken voor zoover de detaillist of bakkei deze nog voorradig heeft Opeen bon welke recht geeft op 400 gram brood is voortaan 4C0 gram Engelsche biscuits verkrijgbaar Voor de week van 18 24 Nov a s zullen nog bonnen worden aangewezen voor vleesch melk aardappelen grutterswaren ontbijtkeek zout jam peulvruchten vermicelli en zuidvruchten l UoutdcacUeeif Vanaf heden verrichlen wij weer ALLE voorkomende werkzaamheden GRAAF VAN BLOISSTR 14 Groote er dienste Aangeboden voor werkzaamheden in de avonduren aan personen met prima boekhoudkundige kennis en ervaring Uitsl all round vakmenschen Brieven onder no 1443 Adv Bur Ektrini N V Appclitr 200 Dca Hug Ondertrouwd JEANNE VBRWBIJ en THEO ERBBRVELD Huwelijksvoltrekking Dinsdag 27 November a s des morgens tehalf 10 ten Stadhulze waarna in de Parochiekerk St Joseph Gouwe te 10 uur de plechtige Huwelijksinzegening Gouda 9 November 1945 Nieuwe Haven 19 Lange Tiendeweg 88a Receptie 27 November van 3 30 4 30 uur Lange Tiendeweg 88 Gevraagd een net meisje voor hulp in de Huishouding als noodhulp MEVR TREUB Burg Martenssingel 67 Waar blijft gtooUi HANDENARBEID Opleiding voor akte R en knutselen voor kinderen Aanm bij D Dallemond Krugeclaan 62 A o d Vlist Voortvillens til Vrije woning of gedeelte v woning te haar gevraagd door klein gezin z kinderen Gouda of omstreken Brieven onder no 1469 bureau van dit blad Terstond gevraagd een flinke baiclcersbediende bij P BOER D 91 Hazer swoude Dorp Juffrouw 30 j zoekt betrekking als haipiadehaishoading In klein gezin Brieven onder no 1376 bureau van dit blad NOG OP BON nr T Geraspte Kaas 40 plus 20 cent per ons Fa J C den Boer Groenendaal 13 Tel 2012 ook de 0 J X be NapolMWM j rrassinaen iTmTSTll M J OGIER Co t Bankiers vragen voor spoedige indiensttreding Flinken Bediende M ter opleiding van kassier Aankomend Bediende M of Vr voor de Effecten afdeeling Aankomend bediende M of Vr voor de Boekhouding afdeeUng Eigenhandig geschreven sollicltatiën onder opgave genoten opleiding enreiferentiën te richten aan de Directie Postbus 23 Gouda Adverteert in Groot Gouda Wilt U inderdaad een Schittereadeo Feestavond Club Propaganda of Vereenigingsavond Engageert dan het befaamde o a met meldewerking van TINI LA VELL de goudblonde Revue ster mede bekend door haar triomphale creatie van Juffrouw Jansen en verder uitsluitend eerste klas Artisten welke U het grootste succes programma waarborgen Groote en kleine bezetting al naar gelang van het budget doch altijd blijft ENSEMBLE FERRY n klasse apart 111 Vraagt nog heden geheel vrijblijvend schriftelijk of telefonisch condities en vrije data aan FERRY Tulpstr at 7 Amsterdam C Telefoon 5 3 3 3 4 EERSTE GOUDSCHE POSTZEGELHANDEU vraagt voor direct EENIGE NETtE MEISJES Prettige werkkring Goed loon Aanmelden Onder de Boompjes IV Biedt zich aan voor ORGELLES en BIJLE L O en M U L O P W A v TRIET Cronjcitr 22 Gep Onderwijï Wie wil ruilen bijv 1 paar witte heeren gymn schoenen maat 44 oude kw voor slobpa V 2 jaar of wol Good8chewegBmStolw ker Flinke aankomende 27677741 gevraagd Brieven onder no 1067 bur v d bl V