Groot Gouda, zaterdag 10 november 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPER AD ASTBA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN EENDRACHT MMICr MACHT Redactie L A v d Steenhoven Mr A A J RiikseiT Drukker Drukkerl Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 75 ZATERDAQ 10 NOVEMBER 1945 Adiltinlstratic M van Loon Bur Markt 0 Gouda Tel 309 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS Klaar terwijl U wacht Het is de kunst van den zakenman mét zijn tijd mee te gaan ook met den bonnen tijd De bekende Goudtche bakkeiit Wever aan den Kleiweg heeft dit begrepen en gisteren kon men in een van de etalages van deze zaak een aantal siroopwafelbakkeri bezig zien wafels te bakken welke het publiek terwijl het staat te wachten kers versch kan meenemen Vanzelfsprekend staat de etalage in de belangstelling van het publiek Wie znllen de gelukkigen zijn BngcUcke fietacn aangekomca Donderdagmiddag ontving de groisicrderij in rijwielen en onderdeelen van de Gebr V d Hondel vier kisten met 50 fietsen welke in Engeland waren aangekocht Deze fietsen worden voor den prijs van f 97 in den handel gebracht en hij die het geluk heeft bezitter van een rijwielbon te worden mag zich gelukkig prijzen De fietsen met twee remmen nikkelen velgen en Dunlop banden zijn van prima kwaliteit zooals wij van onze Engelsche vrienden gewend zijn Het is een lust om erop te rijden Natuurlijk is er eenig onderscheid met onze Hollandsche flets Zoo ontbreekt b v de kettingkast en is in plaats hiervan een stalen kettiogkapje Al met al zijn deze fietsen een zeer benijdenswaardig bezit Cursus Kij ken zien genieten De cursus Kijken zien genieten die door Wim van de Ven gegeven wordt voor de Volksuniversiteit is zoo overbezet dat den tweeden avond zelfs cursisten afgewezen moesten worden De derde avond zal daarom nu gegeven worden in de REUNIE ep Donderdagavond 15 November 8 uur SPORT NIEUWS DE GROENTEHANDELAREN VOETBALLEN T O G Den Haag 4 6 Den Haag trapt af en weet in circa tien minuten den stand op 0 3 e brengen door zeer onvoldoende keepen van Jan Flux Aanvoerder J Schouten brengt dan eenige wijzigingen in zijn elftal eenige spelers veranderen van plaats Cor Korevaar komt onder de lat wat direct een groote verbetering is Het spel gaat nu aardig op en neer Wij zien A Baas en P v d Heuvel aardige dingen doen m ar zonder succes Even voor de rust weet Den Haag met een mooi schot den stand op 0 4 te brengen Na de thee komt T O G goed opzetten en weet zelfs den Stand in te loopen door P v d Heuvel A Baas en Uiten bogaard 4 4 Er is nog 7 minuten te spelen en als ieder denkt dat de club van J Schouten het winnende doelpunt zal maken breekt de Haagsche midvoor de ster van het veld tot tweemaal toe door en brengt hiermede den stand op 4 6 Als scheidsrechter Geukes het einde aankondigt is T O G voor het eerst van dit seizoen geslagen T O G beschikt over een aardige ploeg deze wedstrijd had niet verloren behoeven te worden Keeper C Korevaar was voldoende de backs met de Waal aan het hoofd mog n er zijn de kanthalfs waren onvoldoende midhalf Uitenbogaard is een prima kracht ma r moet meer afgeven Flux op rechtsbuiten is een verbetering maar geen faire speler Arie Baas is de motor van de voorhoede P V d Heuvel is iets te langzaam H VKorevaar hoort in de halflinie thuis en Gijs was dezen middag veel te bang en had zijn schot op den Kleiweg gelaten Vergeet U niet dat U Maand Uw nieuwe distri butiekaart moet halen en Uw snoep of tabakskaart als Uw naam ligt tusschen DOCKUM V GRONINGEN U behoeft alleen Uw tweede stamkaart en het Inleg vel mede te nemen U Kgint aan de loketten 5 7 9 11 van het GYMNASTIEKLOKAAL in de PEPERSTRAAT terecht tuwchen 9 30 en 12 uur en 2 3 30 uur De opening van de Staten Generaal Van offlcieele zijde vernemen wij datide zitting van de voor loopige Staten Generaal op Dinsdag 20 November door H M de Koningin in de historische ridderzaal zal worden geopend Het gebruikelijke ceremonieel zal ditmaal achterwege blijven De gouden koets zaj men dit jaar dan ook niet op het Binnenhof kunnen zien Burgerlijke stand GEBOREN 7 Nov Annigje L d v R Biesheuvel en A Groeneveld Tollensstraat 113 ONDERTROUWD 9 Nov J Klei cg en P E M Rutten P v Roon en M Piket W F Spruijt en W Zwanenburg N Bruijniks en T Boelhouwer P de Bruin en N G Eerland J S van Gils en M A Vorst 1 J Vorst en B M Tuijthof Th W Erberveld en A M Verweij OVERLEDEN 7 November W Slrre oud 3 jaren y DISTRICTS NIEUWS REEUWIJK C C D ambtenaren stonden op uitkijk C C D ambtenaren stonden deze weck te Reeuwijk dorp op den uitkijk Een auto uit Waddinxvecn bestuurd door K stopte b één der boerderijen en bracht daar een bezoek Van dit bezoek terugkeerende werd een koffertje meegevoerd en in de auto geladen De ambtenaren controleerden het koffertje Het bleek een kaas te bevatten De kaaswerd in beslag genomen terwijl de veehouder en autobestuurder een procesverbaalkregen Overplaatsing De tijdelijk onderwijzer aan de openbare school A te Reeuwijk dorp de heer J Frissel is benoemd tot onderwijzer aan de openbare school te Krommenie De heer Bontenbal treedt af Wegens het geen kinderen meer ter school hebben treedt de heer C Bontenbal Sr als voorzitter der Oudercommisse van de openbare school A te Reeuwijk dorp af De heer Bontenbal heeft reeds 20 achtereenvolgende jaren deze functie op uitnemende wijze vervuld In een op 16 November as te houden bijeenkomst van de Oudercommissie zal een en ander worden herdacht De vermiste sieraden De uit het koffertje dat door spelende kinderen nabij het viaduct aan den Bode graafschen straatweg in een boschje werd gevonden vermiste waardevolle sieraden zijn thans door de politie voor een groot deel met moeite achterhaald kunnen worden en In beslag genomen Er worden thans nog enkele sieraden vermist De kinderen eventueel ouders of verzorgers van kinderen die deze voorwerpen thuis brachten of verstopt hebben worden in hun eigen belang aangeraden de politie hiervan in kennis te stellen daar anders strenge maatregelen zullen worden getroffen Het koffertje is thans ook teruggevonden het wa reeds weggeworpen in een sloot De Inhoud van het koffertje bedroeg een waarde van duizenden guldens aan sieraden o m platina armbanden gouden en platina ringen met diamanten en parels bezet enz Het koffertje behoorde toe aan mej J d G te Oeqstgeest Het raadsel hoe het koffertje ter plaatse is gekomen waar het werd gevonden is nog niet opgelost Gem Zangver De Nachtegaal Tot voorzitter van de gem zangver De Nachtegaal aan de Weth Venteweg Is benoemd de heer G Verklei zulks in de plaats van den heer J v d Bas die wegens drukke werkzaamheden bedankt had E H B O cursus De Reeuwijksche Reddingsbrigade organiseert bij genoegzame deelname een E H B O cursus Gegadigden kunnen zich tot deelname opgeven bij de secretaris den heer J Smit WADDINXVEEN Lezingcn Comité Op voorstel van Burgemeester Albarda heeft zich alhier een comité gevormd hetwelk zich ten doel stelt ter plaatse door in den lande bekende sprekers lezingen te doen houden over onderwerpen welke de alge meene belangstelling verdienen Dit comité bestaat uit de dames Mevrouw van Dort Kroon Vcendorp Mevr Hespels Bijl en de heeren Or van den Berg de gemeente secretaris Jenné en notaris van der Most terwijl de Burgemeester voorloopig voorzitter is Op Woensdagavond 28 November a s om 8 uur zal de bekende letterkundige Dr P H Ritter r reeds hier komen en een lezing houden over De Kunst in ons Leven Aangezien door de beperkte plaatsruimte niet iedere belangstellende deze lezing zal kunnen bijwonen worden zij die voor deze gedachte wel voelen doch de eerste maal helaas nog geen ultnoodlging zullen ontvangen verzocht hunne instemming schriftelijk bq een der Comité leden te betuigen Opheffing spoorlqn Gouda Alphen Naar ons ter oore komt ligt het in het voornemen de spoorwegverbinding tusschen Gouda Waddinxveen Boskoop en Alphen a d Rijn voor reizigersverkeer zoo mogelijk reeds met ingang van 1 Januari a s op te heffen Alleen voor goederenvervoer zou de spoorlijn dan nog blijven bestaan Het personen vervoer zou dan worden overgenomen door een particulieren autobusdienst Drank wet Aan B van der Sluis alhier is een Verlof A ingevolge de Drankwet verleend voor het perceel Kerkstraat nr 11 terwijl ter secretarie ik ingekomen een verzoekschrift van W van de Water alhier om een Slijtvergunning ingevolge de Drankwet voor het perceel Dorpstraat nr 4 PREDIKBEURTEN Zondag 11 November 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur Ds C A Korevaar 5 uur Ds G Elzenga Westerkerk 1045 uur Ds M C J Visser van Rotterdam jeugddienst 5 uur Ds Gerh Huls Vereeniging van Vrijziijnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 10 45 uur v m Prof Dr R Casimir van Voorburg Vereenig Calvijn Turfmarkt Geen dienst Rcmonstr Gereform Gemeente 10 30 uur v m Ds J Nienhuis Evang Luth Kerk 10 u vm Ds J J Simon Oad Katholieke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Giskes Gereformeerde Kerk 10 en 5 uur Ds V K Kuijvenhoven van Hengelo Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereformeerde Kerk art 31 8 30 uur vm en 4 uur nm Remonstrante Kerk Leesdienst Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Ds A de Blois Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederl Gereform GemeMte Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavond 7 30 u Ds Joh v Welzen Vrije Evang gem geb Zengestraat 38 9 en 10 30 uur Ds H C Leep 5 u Opwekking Zangkoor Ds H C Leep Woensdag 14 Nov 3 u Gebedsuur Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienst 3 30 u Openlucht samenkomst op de Nieuwe Markt 7 30 u Openb samenkomst Leiders Majoor en Mevr Wels Dinsdag 7 30 uur Ledenverg Donderd 7 30 u Padvlndsters en zonnestralen In t front d Envay l Schrale Dokters en Apathekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr J G W F Bik Bleekerssingcl 55 en Dr P de Boer Jrj Gouwe 115 Men gelieve boodschaj pen af te geven des morgens voor 10 uur Apothvkersdlenst Apotheek P Weijer Qonwe 131 WeeeUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Vrij koud met vooral op de voor de wind beschutte plaatsen nachtvorst Overwegend droog wisselende bewolking Matige wind N O en O Wat is er In Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag De avonturen van Marco Polo Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag De Zwarte Kamer Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Dinsdag Ergens in Nederland Dinsdag 13 Nov De Beursklok 8 u Flits varieté Woensdag 14 Nov De Beursklok 8 a Fllts varieté Woensdag 14 Nov bovenzaal Reunie 7 u n m Ls J Borger over WestEuropaen de Democratie d w z de geest der vrijheid in verband met De mensch van morgen ¥ IAT GEBEURDE ER 10 November 1944 De Nederlandsche regeering behoudt zich het recht voor een geschikt aangrenzend stuk van Duitschland als schadevergoeding te eischen De Engelsche regeering zal dezen eisch steunen Rede van Mr G urchill Wij maken ons gereed Duitschland de laatste verpletterende slag toe te brengen De fabriek van Jongerius in Jutphaaii eenmanstorpedols door 20 Britsche bommen volkomen vernield Duitschland heeft de bouw van U booten gestaaki 1942 Sidi Barani in Britsche handen De Franscfaen staken vrijwel overal den strijd Generaal Giraud eenige maanden eerder uit Duitsche krijgsgevangenschap ontsnapt arriveert in N Afrika Pétain ontslaat Darlan en neemt het opperbevel over de strijdkrachten ovtr Roosevelt De plannen voor de landing werden twee weken na Pearl Harbour tijdens het bezoek v Churchill aan het Witte Huis gemaakt Nede landers wegens sabotage ter dood gebracht 1941 U S A vestigen op IJsland eenvloot basis Mussolini huldigt Napels voor dappere houding tijdens de hevige luchtbombardementen 1939 In Nederland worden plotseling alle verloven ingetrokken Aan de grens worden maatregelen getroffen Het inundatiegebied wordt gedeeltelijk onder water gezet PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG 11 NOVEMBER Ncd Herv Kerk te Rccuwijk V m 9 3 O uur Ds H Roelofsen N m 2 30 uur Ds H Roelofsen Bed H Doop Aangifte doopouders 9 Nov n m 8 uur aan de pastorie Ned Herv Kerk te Sluipwijk V m 10 en n m 4 uur Ds E Schroten van Meerkerk Geref Kerk a d Brug V m 10 en n m 5 uur Ds P Warmeq hoven NederL Herv Kerk te Reeuwijk Woensdag 14 November a s n m 7 uur Ds H Roelofsen Dankz voor t gewas De kleinste motor ter wereld La Lanterne deelt mede dat een Inwoner van Nancy den kleinsten motor ter wereld geconstrueerd heeft Deze motor weegt In totaal 15 centigram en is 3 mm hoog Hij wordt in beweging gebracht door een batterij van 2 volt en maakt dan 4000 omwentelingen per minuut De collector heeft een middellijn van 11 mm terwijl de koolborsteltjes een vijftigste mm groot zijn E c motor Is geheel met de hand vervaardigd De constractie er van heeft 600 uur gevergdt