Groot Gouda, zaterdag 10 november 1945

Hei edUkt i Mt ie weeU Dezer dagen werd in een eenvoudige samenkomst te Utrecht de voltooiing van een nieuwen godsdienstigen liederenbundel bezegeld die ook in gebruik is in de Remonstrantsche gemeente alhier De Commissie die dit tot stand bracht heeft er in de oorlogsjaren onverstoord aan doorgewerkt De organist Adr C Schuurman die in dit jaar in de reeks orgelconcerten ook het orgel van de St Janskerk bespeelde zei tot slot bij de toelichting van zijn werk daaraan dat he hem € en vreugde was geweest het zijne bij te dragen om liederen te geven aan gemeenten groepen en menschen die tot kracht zouden kunnen zijn gezongen gesproken of misschien alleen maar gedacht in tijden van verdrukking en moeite zooals er geweest waren nog weer komen kunnen en er min of meer altijd zijn Hij haalde daarbij een der liederen uit den bundel aan dit spreekt van het diepgewortelde besef van waarheid gerechtigheid vrijheid en van eeuwige waarden dat de mensch bij alle verwording in zich blijft omdragen Deze verzen volgen hier Nog is het oud geloof niet dood geen mart ling kerker zwaard wat nood de mensch ooit voor den mensch verzint dien dit geloof niet overwint God maak ons trouw wat wank len zou maak aan dat oud geloof ons trouw Dat elk van ons dien weg mag gaan tot alle volken voor U staan en heel de menschheid mee geneest in t waaien van Uy heii gen Geest Maak ons dus trouj C wat wank len zou njaak aan dat oud geloof ons trouw En maak ons vrij van eigen baat Laat ons niets haten dan den haat en strijden voor Uw Rijk in werk en woorden rein in daden sterk Ja maak ons trouw wat wank len zou maak aan het oud geloof ons trouw J J Thomson geb 1882 naar F W Faber 1814 1863 De terngk er Yan de Goifflsehe Glazen op de film Deze weck kan men in alle drie de bioscopen zien hoe de glasschilderingen van de St Janskerk gedurende den oorlogstijd in kluizenin de duinen weggeborgen hebben gestaan hoe de laatste partij kistendoor dfe stoere mannen van Poldervaart in vrachtwagens wordt geladenen ze aan de èt Janskerk aankomen Een aardig stukje documentairefilm dat aan het begin van het programipa in het jbu öaal draait énwaarvoor in Gouda wellicht bijzondere Ibelangstelling bestaat Eengeroes van herkenning gaat door de zaal als de verhuizers op hetwitte doek verschijnen TAHITI IN HET REVUEKLEED Twee opvoeringen m de Schouwburg Zoowel Donderdag als Woensdagavond gaf de Goudsche Krontjongclub Tahiti in den Nieuwen Schouwburg twee uitverkochte voorstellingen ten bate van liefdadige doeleinden Woensdagavond was de opbrengst voor den bouw van een Jeugdparochiehuis in de Korte Akkeren terwijl gisteravond de opvoering geschiedde in de actie Gouda helpt Venlo Met deze opvoeringen trad Tahiti in het revuekleed en wij kunnen net anders zeggen dan dat er grooten zorg aan was besteed hetgeen de opvoeringen ten zeerste ten goecie kwam Op vlotte wijze werden de met zorg uitgekozen en ingestudeerde nummers ten uitvoer gebracht Hoewel een van de solo zageressen mej G van der Jagt tengevolge van een verkoudheid slecht gedisponeerd was verdiende haai optreden alle bewondering evenals dat van de andere soli$t2 Qok de heer Klerks verdient met zijn vocaal optreden onze welgemeende waardeering De heer De Korte wist in verschillende schetsjes tie aandacht van het publiek te trekken en was voor zijn taak berekend De door mevr v d Horst v Vliet en den heer W Kok ingestudeerde dansen brachten de revue op een goed peil Krontjongliefhebbers zullen deze avonden buitengewoon op prijs hebben gesteld want en het ligt uiteraard in het wezen van de club voor Krontjongmuziek was een behoorlijke plaats ingeruimd Speciaal willen wij vermeldmg maken van de decors die op artistieke wijze door den heer H C de Korte waren verzorgd Na de tweede opvoering nam het gezelsch3p Tahiti afscheid van de inmiddels in het huwelijk getreden mej G v d Jagt die Tahiti gaat verlaten Aan mevr v d Horst v Vliet werden na afloop bloemen aangeboden terwijl de heeren Klerks en De Korte voor hun werk op andere wijze een erkentelijkheid voor hun werk ontvingen Tahiti mag met vreugde terugzien op deze beide avonden en zij zal wel niet berouwen dezen weg ingeslagen te hebben Wie weet welke perspectieven er voor de club nog open liggen vooral als zij zich op veelzijdig terrein wat het instrumentale terrein betreft gaat bewegen HET POORTJE of De Duivel in Knrimelberg Donderdagavond voerde De Spelewache voor de leden van de R K Leesvereeniging hetsatyrische blijspel van Fred van Eeden op Het Poorteje of De Duivel in Kruimelberg Dit stuk geniet in de literaire wereld meer bekendheid dan in die van het tooneel De verdiéfllte van De Spelewache ligt dan oQfc in d £ bijzondere wijze waarop zij ditstuk wist voor te dragen Het is natuurlijk te begrijpen dat met alle spe lers van het zelfde formaat waren Met het grootste genoegen maken wij melding van het spel van Ad van Agtmaal die op brillante wijze de rol van Mephisto en Goudkater vertolkte Ook Maalman leefde zich geheel in zijn rol in Ook damesroUen had de regisseur Henk Zoutendijk goede typen uitgezocht De dames Van Krenten en Kwakelberg kweeten zich buitengewoon van hun taak Leuk was een vergissing van Leentje die pathetisch het stuk onder Uw naam i p v uw naam onder het stuk zeide zonder dat een groot deei van de toehoorders daar erg in had Wanneer wij over de opvoering eenige opmerking mogen maken hadden wij Leentje gaarne iets modefner in haar optreden gezien terwijl wij Kwakelberg gaarne iets meer emott oneel hadden spelen De burgemeester van Kruimelberg van Krenten had de ontdankbare taak herhaalde malen in woeste buien uit te barsten hetgeen buitengewoon zware eischen aan hem stelde De meeste malen wist hij zich hiervan goed te kwijten Al met al was de opvoering een succes en kan De Spelewache op een goede opvoering terugzien Ergens in Nederland Uit het Nederlandsche filrojournaal spreekt hier in Gouda het terugvoeren v d Goudsche glazen t meest aan In de film v debuitenl gebeurtenissen is de weergave van het Engelsche gerecht dat de beulen van BergenBelsen beoordeelt het meest treffend vooral door de indrukken die de geallieerde troepen bij aankomst in het kamp kregen en die ouk op het doek worden vertoond Er is altijd iets aantrekkelijks in om een Ned film te zien En Ergens in Nederland is van de films in eigen taal een goede vertegenwoordiger De geschiedenis speelt tijdens de mobilisatie onder de mariniers De hoofdpersoon is een jong advocaat die in zijn hart zeeman Is en zijn element vindt ofu hij gemobiliseerd als marinier vrijwillig dienst doet kj het gevaarlijke werk van demontage van zeemijnen Jan de Hartog de schrijver van het bekende boek Hollands Glorie toont zich hier eea goed fUmspcler vooral aan emelijk In zijn rol van marinier Het hoofdmotief Is de wankeling dte zijn huwelijk bedreigt als zijn vrouw alleen thuis achterblijft gedurende zijn mobilUatle De inundatie toen nog op last van de eigen regeering en met meer voorzorg het eigen Hollandsche landtcfaap en de Hollandsche matrozenhumor geven er de eigen kleur io het elemeat van ontspanning san GEESTELIJK LEVEN De nieuwe Liederenbandel van den Ned Ptotestantschebond plechtig aanvaard Dwars door het oorlogsrumoer van den tijd wordt het bouwen voortgezet dat iets aan zich heeft van de stile en de kracht der eeuwigheid Zoo stil als fle Commissie met Ds Wegerif als voorzitter vanaf het jaar 1937 den oorlog door heeft gewerkt aan den nieuwen bundel van godsdienstige liederen zoo sober was de plechtigheid waarin het Hoofdbestuur vftn den Protestantenbond zijn dank uitspjak voor hel voltooide werk Het was de bedoeling geweest om ongeveer een jaar eerder in een algemeene ledenvergadering den bundel van 250 liederen feestelijk in gebruik te nemen Het moeilijke laatste oorlogsjaar maakte dit onmogelijk zoodat de liederen intussehen reeds algemeen in vrijzinnige gemeenten en groepen zijn ingevoerd De geheele eerste druk is al uitverkocht en een tweede wordt reeds beraamd De nieuwe bundel is een levend getuigenis van eenheid en verscheidenheid van het vrijzinnig protestantisme Niet alleen in de godsdienstige bijeenkomsten van den N P B worden ze gebruikt maar met eenige aanvulling en toelichting zijn ze ook het Kerkboek van de Remonstrantsche Doopsgezinde en van Luthersche gemeenten Vertegenwoordigers van deze kerken en van verwante groepen als de Vrije Gemeente te Amsterdam de Vrijzinnige HeiVormden de V P R O dezer in ihet Centraal Secretariaat te Utrecht waar Ds Mr D G Hoevers als voorzitter van het Hoofdbestuur van den N P B een woord van dank bracht aan de Commissie voor het goede werk dat zij had voltooid Ook de muzikale medewerkers mejuffrouw Joh Wagenaar en de heer Adr C Schuurman waren aanwezig De bundel bevat menige nieuwgecomponeerde melodie van hun hand Met den heer Schuurman aan het orgel werd ter opening samen gezongen Lied l het oude Te Deum met het begin Groote God wij loven U later Lied 132 een nieuwe melodie van Joh Wagenaar bij Jan Luikens De droeveschaduw is aan t breken en tot slotLied 96 Wat mijn God wil geschied altijd een vertaling van Ds Immink lid van de Commissie die een jaar geleden om het leven kwam getroffen dooreen bom bij ziekenbezoek in een ziekenhuis te Utrecht Ds Wegeriff vertelde van het werlt at voor de verzamelaars zelf een vreugd was geworden van het overleg om in dezen bundel de sfeer van het geloovige maar niet dogmatisch toegespitste Hed te scheppen De heer Schuurman deelde mee hoe bij de muziek gestreefd was naar gevoeligheid zonder sentimentaliteit Namens de kerken werden tot den N P B De Avonturen van Marco Polo Groot opgezette massaregie bravour en spanning zijn de voornaamste bestanddeelen van de film die deze week in de Réunie vertoond wordt Marco Polo de zoon van een Venetiaansch koopman wordt door zijn vader naar Peking gezonden om daar handelsverdragen af te sluiten Tal van avonturen beleeft hij er Ook romantische avonturen Na vele spannende momenten komt alles in orde Natuurlijk zouden wij haast zeggen Hoe dat alles echter verloopt kan in het korte bestek van een recentie niet zoo snel verteld worden Gaat U het zien Er is ondanks het feit dat het hier een oude film betreft veel te bewonderen De grandioze massaregie valt daarbij wel het mee t in het oog Gréotsch van ensceneering en aankleeding zijn de tafereelen in de stad Peking en in de legerkampen Onwillekeurig maakt men vergelijkingen met films als Ben Hur en Robin Hood En dan doet deze film daar niet veel voor onder Er zit vaart in Gary Cooper is wel bij uitstek de figuur voor een dergelijke rol Forsch van gestalte knap van uiterlijk weet hij te boeien zonder tot sentimentaliteit te vervallen Ook de fiqjgen ym het tweede plan zijn goed a kpzen Da is wel in d eerste plaats Jet mlflistgr iAteöBfll ftluie ÖB ba l k nend Ook de 9pstan5 ige generaal is raak getypeerd jn zijn plompe wreedheid NOTEHBER ZONDAG Morgen is het Zondag een NovembcrZondag Onwillekeurig gaan onze gedachten terug naar vorig jaar naar dien Zondagmorgen toen een hypnotlieerend bericht door Gouda ginf dat Duitschers met een vijftienhonderd Hollandsche mannen in de St janskerk hadden overnacht Spoedig wist men wat er aan de hand was Dit was een gedeelte van een razziabult in Rotterdam Toen de verlammende kracht van dit bericht uitgewerkt was kwam bij een ieder de gedachte op Is hier niets aan te doen ja handen vol werk was er Het leek ook zoo dwaas Vijftienhonderd mannen van diverse pluimage ouden en jongen in het uniform van tramconducteur of posterijen Sommigen gepakt en gezakt anderen zonder iets als Zondagwandelaars De algemeene hulp die eenieder spontaan bood was ondanks de nijpende schaa schte voedsel Alles werd gegeven brood appels melk niemand dacht aan zichzelf Doch er was nog meer te doen Vijftienhonderd mannen met enkele tientallen bewapende Duitschers Konden er niet worden bevrijd O ja tientallen gevangenen zagenkans om tijdens den marsch of uit de St Tanskerk te ontsnappen Voor velen was dadelijk een onderdak te vinden doch Zondagavond 7 uur moesten er nog zeven razzta slachtoffers worden geplaatst Niemand scheen er één van hen te willen herbergen totdat zl allen op éên adres kopden worden geplaatst Zondagmorgen tegen tien begon de afjnarsch Zij gingen een donkere toekomst tegemoet maar niet terneergeslagen Hoe diep ligt het nog in ons geheugen gegrift toen zij zingend Voor Koningin en Vaderland den Kleiweg afmarscheerden Velen van hen hebben Gouda niet vergeten getuigen de velen berichten en dankbetuigingen die talrijke Gouwenaars later mochten ontvangen Gouda liet zlc i van haar beste kant zien en ondanks de tragiek aan deze gebeurtenis verbonden waren velen verheugd iets gedaan te kunnen hebben en haar commisie woorden van dank gesproken ♦ Het was geen grootsche massale betooging Het was maar een simpele samenkomst van een dertigtal mannen en vrouwen in het oude heerenhuis aan de Nieuwe Gracht op een regenachtige Novembermiddag Maar er was dankbaarheid vertrouwen sobere geloofskracht een sfeer doordrenkt van het vrome lied dat vanuit dezen kring in handen werd gegeven aan de vrijzinnige kerken en groepen in Nederland In het voorprogramma is ook hier de teeugkper van de Goudsche glazen in de St Janskpri te zien en een teekenfilm die de geschiedenis van drie poesjes en een hond in beeld brfeogt DE ZWARTE KAMER De titel van de film welke in Thalia draait en de naam Boris Karlof zeggen reeds voldoende om den aard van deze film zonder haar gezien te hebben vast te stellen Hoewel deze film minder griezelig is dan Het Monster van Fr lnken steln óf D é Zb on Vari hë t Monster van Frankenstein zijn er ook in deze film genoeg suggestieve scènes om te kunnen rillen De film speelt zich af in Hongarije waar op een kasteel een tweeling wordt geboren waarvan niets goeds wordt voorspeld De oudste van de tweeling erft den titel en wordt tengevolge van zijn ondragelijk karakter door de bevolking gehaat zoodat meerdere aanslagen op hem worden gepleegd De jongste is lam aan den rechterarm trekt de wereld in en wordt door zijn broer naar het kasteel teruggelokt waar hij hem in de zwarte kamer den dood injaagt Daar hun gelijkenis spreekwoordelijk is geeft de moordenaar zich uit voor zijn broer Hij verraadt zich echter door zijn rechterhand te gebruiken bij het plaatsen van zijn handteekening De ontdekker hiervan weet hij uit den weg te ruimen terwijl hij erin slaagt de verdenking op een ander te schuiven die hiervoor ter dood veroordeeld wordt Als hij op het punt staat in het huwelijk te treden met de verloofde van den terdood veroordeelde wordt de huwelijksvoltrekking gestoord door een aanval van den hond van zijn vermoorden bropr Om den hond van het lijf te hotiderr gebruikt hij zijn rechterhand waardoor hij zich verraadt Hij valt door den mand en vindt op dezelfde wijze den dood als zijn broer en overige slachtoffers Het uitgebreide voorprogramma bevat o a een opname van de terugkeer van i Goudsche glazen een interessante film van het Rijksmuseum en een bijzondere film over de Nederlandsche glasindustrie