Groot Gouda, maandag 12 november 1945

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PEP ASPERA i r iTkJrirkï kiii iT A7Coi xrviTAnn r i frv t7K f K mcttmti tpk eendracht AD ASTBA Redactie L A v d Steenhovcn Mr A A Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 76 MAANDAG 12 NOVEMBER 1945 Administratte M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et 1 DISTRICTS NIEUWS w REEUWIJK Grevonden en verloren voorwerpen Bij de politie werd kennis gegeven van het vinden van vier tafellakens Terug te bekomen bij A Groenendijk s Gravenbroekschenweg E 155 Verloren werd een hondenriem door Dr Lievegoed Huisslach tingen Huisslachtingen moeten des Maandags ten gemeentehuize voor 12 uur worden aangegeven om Dinsdag daarop te kunnen slachten Over de laatste week werden aangegeven 7 huisslachtingen voor varkens 6 voor schapen en 1 voor een geit Burgerlijke Stand Ondertrouwd Gijsbertus Blom 31 j en Sophia Bontenbal 27 j Loop der bevolking Ingekomen A de Jong in H 179 a uit Papekop De 100 gulden biljetten en Ned Volksherstel Het bestuur van de afd Reeuwijk Volksherstel maakt de ingezetenen er op attent dat ingeleverde 100 gulden biljetten voor Volksherstel kunnen worden vrijgemaakt Zij die bij voortduring Volksherstel willen steunen kunnen hun geblokkeerde 100 gulden biljetten doen overschrijven op rekening van Volksherstel Nadere inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt op het bureau van Volksherstel gemeentehuis Reeuwijk BINNENLAND Een ons suiker extra met St Nloolaas In verband met de viering van het St Nicolaas feest zal voor groot en klein een ons suiker extra beschikbaar worden gesteld Minister Lieftinck over de geldsaneering Het Ministerie van Financiën deelt mede dat de Minister van Financiën Prof Mr P Lieftinck Dinsdagavond 13 November a s te 21 00 uur een Radiotoespraak zal houden over De ontwikkeling van de geldsaneering De data wan de in 1946 te honden voor en najaarsbeurs definitief vastgesteld Zooals reeds bekend bestaat er voor de komende voorjaarsbeurs een tegen alle verwachting in zeer groote belangstelling Niet het minst bij de deelnemers waarvan reeds meer dan 700 aanvragen om deelneming zijn binnengekomen Tot ver over onze grenzen kwamen deze aanvragen en zelfs van Amerikaansche zijde werd naar de voorwaarden tot deelname geïnformeerd Vanzelfsprekend zijn er nog tal van moeilijkheden op te lossen De herstel werkzaamheden nauw verband houdende met de expositieruimte het transportvraagstuk en het huisvestingsprobleem behooren wel tot de voornaamste Het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs heeft echter goed vertrouwen dat alles zal worden opgelost Want In de vergadering van den raad van beheer zijn de jaarl eursdata voor 1946 definitief vastgesteld De voorjaarsbeurs van 10 t m 19 September Nog kan worden medegedeeld dat de in een dezer dagen te sHertogenbosch gehouclen bijeenkomst van schoenfabrikanten is besloten aan de voorjaarsbeurs als groep deel te nemen Hnisvronwen en distributie Dinsdagavond 13 November a s om 9 uur zal voor den zender Hilversum 2 golflengte 415 m etn vraaggesprek worden gehouden tu chen den heer E C van Noordwijk en een Nederlandsche hulsvrouw onder den titel Een huisviouw vraagt deo Directenr van het Centraal Dittributiekantoor STADSNIEUWS Wat weet U van ïaSÊê De ta k die ons n IndiS wacht en hoe de toestand aldaar is gegroeid zal op Donderdag 15 November a s op objectieve wijze door den heer De Keizer een Indië kenner bij uitstek worden toegelicht Tevens zal met dezen avond die door het Comité voor actueele onderwerpen dat onlangs te dezer stede Is opgericht wordt georganiseerd het propagandawerk voor het Ned Indische Roode Kruis geopend worden Over dit interessante onderwerp zal onze stadgenoot Dr J P de Jong het een en ander zeggen Daar ons blad in dit Comité betrokken is hebben wij voor dezen avond een speciale regeling voor onze abonné s weten te verkrijgen Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij U naar de betreffende annonce in dit blad Hulp voor ouden van dagen Op een Donderdag 8 Nov gehouden vergadering met ruim 60 aanwezigen werd hier ter stede een Comité gevormd met het doel den toestand der ouden van dagen te verbeteren Getracht zal worden zich in verbinding te stellen net Rijks en Gemeente instellingen Alle personen die zich bij bovengenoemd Comité weaschen aan te sluiten worden verzocht zich op te geven bij J v d Spelt voorz Westerkade 83 of C J IJsselstein Secr Vorstmanstraat 31 Eigen teelt Zaterdag j l verscheen het eerste nummer van het oÉBcieele orgaan der Goudsche H B S Vereeniging onder den origlocelen naam van Eigen Teelt Het blad werd geopend met een welkomstgroet van den Directeur Dr J Leest en bevatte enkele goede schetsen van leerlingen die zeer zeker in de toekomst meerdere malen de pen zullen hanteeren I Niet sympathiek L H uit de Schcltemastraat zal terecht moeten staan wegens het verduisteren van een polshorloge In de hongcr erlode had hij pok relaties met een boerenfamilie aangeknoopt om hem en zijn familie voor het ergste te vrijwaren In dien tijd had bijvoor den boer een polshorloge meegenomen om het in de stad te laten repareeren Tot op heden was het horloge nog niet terug zoodat de boer tot andere maatregelen is overgegaan Zilveren jEeest De Gemeente Lichtfabrieken had een jubilaris onder haar personeel en feestelijk werd dit Zaterdag gevierd De Heer J H Wilier boekhouder 2c klasse werd in den voormiddag door den burgemeester ontvangen en gecomplimenteerd daarna was hem op het directie kantoor nog een verrassing bereid De Heer Kuipers en de Heer Scharoo spraken de Heer W woorden van waardeering toe Namens de personeelsvereeniging sprak nog de vooriitter de Heer Tuithof De echtgenoote en den jubilaris werden bloemen en een schilderij aangeboden Gifangeltje in den gifhandel H V R uit Bodegraven kreeg n procesverbaal daar hij boter had gekocht van A V uit Lange Ruige Weide Het onderzoek bij A V leverde nog 10 4 kg boter op die in beslag genomen werden yergeet II niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart moet halca en Uw snoep of tabakskaart als Uw naam ligt tusschen GROOD HÜYNG U behoeft alleen Uw tweede stamkaart en het inleg vel mede te nemen U kunt aan de loketten 5 7 9 11 van het GYMNASTIEKLOKAAL in de PEPERSTRAAT terecht tusschen 9 30 en 12 uur en 2 3 30 uur tliiniiirt y II Jriit Eiidr Schatting van Nederlands verlies aan menschenlcvens Dr Ph J Idenburg directeur van het Centraal Bureau voor de statistiek heeft e schatting gemaakt van het aantal pefSbatf dat Nederland tengevolge van den oorlog heeft verloren Hierbij zijn de militairen en burgers gedood door oorlogshcindelingen de verliezen van de marine en de koopvaardij de tengevolge van executie en mishandeling en kampen in Duitschland overleden Joden politieke gevangenen en tewerkgestelden en de slachtoffers van den hongersnood inbegrepen Het totaal waarin dus de verliezen in Nederlandsch Indië nog niet zijn begrepen bedraagt 200 000 personen Per 1000 inwoners zijn er 22 omgekomen Het cijfer van de militaire en civiele oorlogsslachtoffers voor GrootBrittannie en Noord Ierland bedraagt 7 per 1000 inwoners Nederland sluit een handelsverdrag met België Met België heeft Nederland zoojuist jfii handelsverdrag gesloten Het is heden onderteekend Het verdrag is van beperkten omvang Wij zullen uit dat land in hoofdzaak ontvangen glas en kalk Voorzien is in den invoer van 600 000 vierkante meter gleis tot het einde des jaars In het volgende jaar zal 250 000 vierkante meter glas per maand worden geïmporteerd Nederland zal aan België cokes leveren Cokes was voor ons vroeger leeds een belangrijk export artikel De regeering acht het dan ook van belang ondanks onze eigen moeilijke kolenpositie nu reeds met cokes op de Internationale markt te verschijnen Felle strijd in Soerabaja Het geallieerde hoofdkwartier te Batavia deelde mede dat hedenochtend vroeg strijdkrachten van de Vijfde BritschIndische divisie begonen zijn Soerabaja schoon te vegen Er waren verborgen schutters aan het werk en de Indonesiërs schoten met lichte machinegeweren Tegen het einde van den ochtend nam het verzet der Indonesiërs toe en de Britsche en Britsch Indische troepen leden verliezen Generaal Mansergh besloot toen dat een krachtiger actie van de zijde der geallieerden noodig was er bracht artillerie en luchtmacht in den strijd Bepaalde deelen der stad waar de extremisten de overhand hadden werden met granaatvuur en bommen bestookt De vliegtuigen die van het vliegveld te Soerabaja opereerden stq den onder bevel van generaal Mansergh Britsche oorlogschepen beschoten het havengebied van § oerabaja het postkantoor en de andere regeeringsgebouwen vijf minuten voor de aanvallen uit de lucht zoo meldt ANP Aneta Hoewel nog niet officieel bekend is in Batavia dat he t ultimatum van generaal Christison is afgewezen wijzen de feiten uit dat aan de voorwaarden ervan zelfs niet gedeeltelijk voldaan is Behalve gisteravond was de Britsche en Br Indische artillerie vanmorgen bij Soerabaja in actie aldus werd gisteren bericht Berichten van Nederlandsche herkomst die inhielden dat het grootste gedeelte van Soerabaja door Britsche en door Indische troepen zou zijn bezet waren vermoedelijk onjuist aldus Reuter Dit blijkt uit latere rapporten volgens welke die troepen gisterenavond 1200 yards ongeveer I K m waren opgeschoten Volgens Indonesische rapporten welke in telegrammen uü Batavia worden aangdiaald zijn Soerabaja en zijn omge li eccUcUkt Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Zwakke aan de kust matige wind tusschen N en N O Meest zwaar bewolkt met hier en daar eenige lichte regen Vrij koud Wat is er in Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag De avonturen van Marco Polo Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De Zwarte Kamer Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Dinsdag Ergens in Nederland Dinsdag 13 Nov De Beursklok 8 u Flits varietc Woensdag H Nov De Beursklok 8 u Fllts varieté Woensdag 14 Nov bovenzaal Reunie 7 u n m Ls J Borger over West Europa en de Democratie d w z de geest der vrijheid in verband m et De mensch van mergen WAT GEBEURDE ER 11 November 1944 Chateau Salin genomen PorllinltaÜe veroverd Het stadhuis van Heusden door de D opgeblazen met 180 bewoners in den kelder 120 komen om Razzia s In Rotterdam 30000 mannen worden weggevoerd 1943 Onlusten In den Libanon 1942 Casablanca in geall banden Duitschland en Italië bezetten het voorheen onbezette deel van Frankrijk met inbegrip van Corsica 1941 De Duitschers snoeren Stalingrad dcfinit f van achterland af 1939 RaiMaoeneering Tan erwten V2 Kfl in vier weken 12 November 1944 Churchill tot Eereburger van Parijs benoemd 1942 Brittin veroveren Bardia U S A troepen in Bone 1940 Molotof brengt een bezoek aan Hitter De Gaulle verovert Pransch Caboeui ving verwoest en lOOO en Indonesische soldaten en burgers gedood Door ononderbroken Britsche aanvallen uit de lucht op zee en te land Ook in Batavia gevechten Zondagavond is een kort doch hevig gevecht Ontstaan in het krmatgebied van Batavia waarbij gebruik werd gemaakt van mortieren la het centrum der stad achter hotel Des Indes werd eveneens geschoten Omtrent de oorzaak van het uitbreken van het gevecht en het aantal slaehtoffers is nog niets bekend Soetan Sharir moet nieuw Kabinet vormen Volgens de Merdeka heeft Soekarno den voorzitter van het uitvoerende Comité Soetan Sharir opgedragen een nieuw Kabinet te vormen Sharir is tot dusverre hierin niet geslaagd en zoolang het nieuwe Kabinet nog niet geformeerd is zal het oude blijven functionneeren Postverbinding met het Verre Oosten De Directeur Generaal der P T T maakt bekend dat het thans mogelijk is niet aangeteekende briefkaarten en brieven t e m 40 gram per vliegtuig te verzenden n ar Birma Malaya Maleische staten en Straits Settlementes Siatn en Hongkong Het boven de gewone porto verschuldigde luchtrecht bedraagt 0 30 per 5 gram Omtrent den overtochtsduur kunnen geen inlichtingen worden verstrekt Men moet echter rekenen op vertraging in de aflevering der stukken ia verband met moeilijkheden in 4iet knd van bestemming