Groot Gouda, maandag 12 november 1945

De SfiöduUda eH uiterste rechterhoek den stand op 41 heeft gebracht komt het einde van dezen fairen kamp waarvan de cijfers wel wat geflatteerd zijn HANDBAL et Celeritas 1 Excelsior 1 5 1 Vir Vires et Celeritas speelde gisteren op eigen terrein de plaatselijke wedstrijd tegen Excelsior 1 Excelsior begon vrij fel en het gelukte haar binnen enkele minuten door Hammer te doelpunten Na eenig verkennen kwam Vires er allengt beter in en het was Van Resteren die met een fraai schot de stand op 1 1 bracht Excelsior speelde in deze periode voor wat ze waard was maar wat het binnentrio ook probeerde het strandde op de Hechte Viresverdediging Het succes kwam aan de andere zijde en het was wederom V Resteren welke de stand met de rust op 2 1 wist te brengen In de tweede helft was Vires overwegend in de meerderheid welke tot uitdrukking kwam door 2 doelpunten van Mikkers en één van L Dekker zoodat de eindstand kwam met 5 1 P Berlijn speelde een zeer goede partij Vires IF bond de strijd aan tegen Minerva II Rotterdam In de eerste helft was het Minerva welke de toon aangaf en met 2 O voorsprong ging de rust in Na rust speelde Vires met meer energie en het gelukte haar door doelpunten van Wirtz 1 de üroot 2 S Dekker 1 en v d Heuvel 1 de stand op 5 2 te brengen Heerenwedstrijd G M H C I R B C Hl 6 2 j De Goudsche Mixed Hockeyclub verschijnt met een gewijzigde opstelling in het veld Rlarenbeek speelt nu linksbui v f Aanwezig waren de bestuursleden Karel aan troepen in Duitschland J Lotsy Nederland Jules Rimet dat de Duitsche bevolking op het oögen blik weliswaar uiterlijk volgzaam was doch dat men niet kon voorspellen welk effect het gebrek aan voedsel en brand er gelegenheid van den voetbalwed stof onder de harde omstandigheden van den Midden Europeeschen winter op haar zou hebben KORTE BERICHTEN Het hoofdbestuur van den bond van arbeid3rs in de automobielindustrie h3eft alle stakingscomité s instructie gegeven stakingen te proclameeren in de fabrieken van Gemraï Motors Chrysler en Ford Met vertegenwoordigers van eerstgenoemd concern zullen de onderhandelingen echter Donderdag a s worden hervat Hadjithaib vraagt samenwerking tusschen Nederlanders en Indonesiërs In het Eataviasche blad Het Dagblad doet een Mohammedaansche leider Hadjithaib een vurig beroep om tot samenwerking te komen tusschen Nederlanders en Indonesiërs De wereld helpt Holland VOET BAL G S V Westerkwartier 2 1 Wederom wisten de groenwitten gisteren onder buitengewoon slechte weersomstandigheden en een zeer zwaar terrein beide punten in de wacht te slepen zoodat zij thans in het bezit zijn gekomen van vier punten uit twee gespeelde wedstrijden Hebben zij iets in hun marsch Beide elftallen stellen zich op en het is Westerkwarti r welke het eerst in den aanval is Maar direct neemt G S V het spel over en verkeert het WesterkwartierdJoeJeenige malen in gevaar Met het nemeffll van een vijftal hoekschoppen van linkis en rechts op het doel van de Hagenaars l rijgen de O S V ers goed opgeIgde kansen Mede door het slechte schieten weten de groenwitten niet te scoren Hoe ook gewerkt wordt doelpuntenblijven uit zoodat de rustt met gelijkestand 0 0 aanbreekt Na de thee pakken beide partijen flink aan en met een goed opgezette aanval der Hagenaars is het Westerkwartier dat door het verkeerde terugspelen van K Kerk de leiding neemt 0 1 De G S V ers ontketenen hierna eenige aanvallen en de vreugde d€r Hagenaars is van korten duur wanneer F Lakerveld uit een voorzet van Stouthard den stahd wederom op gelijken voet brengt 1 1 Aangemoedigd door de G S V aanvoeder W Slaman en het publiek trekken de groenwitten er met veel enthousiasme vandoor C Brem moet door een blessure het veld verlaten en wordt door A Wemmers vervangen Stouthard gaat l binnen spelen Gesteund dtrojde middenlinie en de achterhoede yrelke bergen werk verzetten speelt H A Harten den bal naar J Vermeer welke met een snelle ren op het Westerkwartierdoel afstromt een achterhoede speler passeert en onhoudbaar voor den Westerkwartierdoelman inschiet 2 1 Er zijn nog ongeveer 8 minuten te spelen en ook Westerkwartier laat zich niet onbetuigd zoodat de G S V achterhoede zwaar op de proef wordt gesteld en schitterend stand weet te houden Met een vrijen trap even voor het strafschopgebied ontstaat voor de groenwitten even een gevaarlijke situatie maar mede door het snelle terugkomen van binnenspelers en halflinie komt in den stand geen wijziging Hierna fluit scheidsrechter A C Cattel die prima leidde het einde van deze spannende forsch maar eerlijk gespeelde match welke volkomen verdiend door de G S V ers werd gewonnen aV V GOUDA 4 1 Met drie invallers voor Grootendorst Jansen en Revet trok Gouda naar U V V en speelde daar een goede wedstrijd beter dan de uitslag zou doen vermoeden Reeds na vijf minuten heeft UV V succes als een hard schot van Wurff via de bovenlat door Gecritsen niet klemvast wordt gevangen en rechtsbuiten Baams onhoudbaar inkopt Hierna krijgt Gouda langen tijd verreweg het beste van het spelen Slob in het U V V docl die een prima wedstrijd speelde heeft handen vol werk Tot driemaal toe weet hij zeker schijnende doelpunten te voorkomen terwijl Sterk in deze periode bovendien nog tegen de lat kopt buiten bereik van den keeper Stoppelenburg is inmiddels geblesseerd geraakt en wordt vervangen door Wim van Reenen die als linkshalf snelheid tekort komt om de vlugge Utr rechtervleugel in bedwang te houden Reeds spoedig na de rust is het weer Baams die den voorsprong vergroot 20 De strijd is meer verdeeld als voor de rust Toch is het U V V die het meeste succes heeft want als Piet van Reenen een goede pass geeft doelpunt Baams op schitterende wijze 3 0 Direct hierop een hoekschop op het U V V doel Walthie die rechtsbuiten is gaan spelen zet scherp voor en Hommels maakt het lang verdiende t enpunt Nadat de linksbinnen Hardeman met een schot in de ten en Rob van Wingerden in de halflinie Bovendien zijn rechtsbinnen en midvoor van plaats verwisseld Deze opstelling blijkt goed te voldoen De vochtige Goudsche velden zijn over het algemeen een voordeeligen factor voor G M H C doch nu heeft het de nederlaag van R B C beperkt tot een doelpuntenverschil van vier goals Gouda beschikt over een betere sticktechniek en weet dit direct na het begin al in een doelpunt om te zetten door middel van den linksbinnen B de Jong De Rotterdamsche Bondsclub weet al spoedig den stand gelijk te maken doch dit is van korten duur De groote druk op het Rotterdamsche doel wordt door midvoor Langeraar in een doelpunt omgezet 2 1 en direct daarop weet linksbuiten Rlarenbeek na een snelle doorbraak een uitmuntend doelpunt te maken uit moeilijke positie 3 1 De midvoor brengt voor de rust met een push den stand op 4 1 Na de verwisseling van de sF eelhelften valt R B C nog even enthousiast aan en weet den achterstand te Verkleinen tot 4 2 Van nu af aan isG M H C alleen nog maar aan bod en er ontstaan vele kritieke situaties voor het Rotterdamsche doel Door het slechte terrein ontstaan echter slechts twee doelpunten keurig ingeschoten doof B de jong Midden in de belegering van het doel van R B C fluit de scheidsrechter het eindsignaal Daineswedstrijd G M H C I Tempo II 0 Het zware terrein heeft de dames niet belet een vlotte partij te spelen De Goudsche hockeyclub heeft deze keer weer mej Marrees in haar gelederen wat een aanzienlijke versterking van de verdediging beteekende Aan de andere kant mist de voorhoede haar schutter mej Lavies Zoodoende heeft Gouda haar veldmeerderheid niet in doelpunten kunnen uitdrukken Bovendien werden de enkele goede doelschoten op Tempo door haar keeper uitmuntend gekeerd We zien in de eerste helft een zeer goeden voorzet van de snelle rechtsbuiten mej Rengen die door mej van Eijk rakelings naast geschoten wordt Een keihard schot van de rechtsbuiten uit een keurige throughpass van mej J de Jong wordt door de keeper van Tempo goed gestopt en weggewerkt De aanvallen van Tempo leverden niet veel moeilijkheden voor de constant goed spelende Goudsche verdediging die bovendien nog versterkt bleek door de nieuwe rechtsback mej Vixeboxse De keeper mej Hess is nog steeds goed in vorm Van de meerderheid van Gouda maakt mej Barenteen gebruik trm naar voren te komen en eenige malen alleen door te breken doch de Rotterdamsche verdediging laat zich niet verrassen Zoo komt het einde met een puntloos gelijk spel Wereldschaaktoumooi 1946 te Groningen Naar het A N P verneemt heeft een commis bestaande uit leden van het schaakgezelschap St£unton te Oronmgen piannen in voorbereiding een wereldschaaktoumooi in het najaar 1946 te organiseeren Het ligt in de bedoeling 16 tot 20 spelers uit ie noodigen waartoe in ieder geval alphabetlsch zullen behooren Botvinnik Euwe Fine Rohr Keres en Reshevsky Er is een fonds gevormd waaruit dekosten van dit tournuoi zullen kunnen worden bestreden Staunton wil dezen wedstrijd met enkelvoudige ronde organiseeren ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan Als wedstrijdleider zal vermoedelijk Hans Kmoch fungeeren Gelijktijdig zal er in Groningen een nationaal tournooi worden gehouden waaraan spelers van Staunton den Noordelijlien Schaakbond den Friesschen Schaakbond en den Kon Nederlandschen bond zullen deelnemen Tenslotte zullen aangesloten schakers te Groningen de gelegenheid krijgen elkaar in een stedelijk tournooi te ontmoeten Dit laatste tournooi zal worden geleid door den heer A B Flentge Secretaris van de commissie Staunton s Wereldschaaktoumooi is de heer Joh Hollanda Buitenlandsch sportnieuws Duitschland van de ledenlijst afgevoerd Het bestuur van de Federation Internationaal de Football Associations kwam te Zurich bijeen Frankrijk Seeldrayers België De Pelican TsjechoSlowakije en Eie Noor strijd Zwitserland Italië bevonden zich op uitnoodiging van den Zwitserschen Voetbalbond Stanley Rons secretaris van den Engelschen en Graham bestuurslid van den Schotschen Bond eveneens te Zurich Men mag aannemen dat hoewel Engeland en Schotland geen lid van de F l F A zijn toch officieus contact wordt gehouden over de belangrijkste problemen de internationale voetbalsport betreffend Indië vliegtuig in Basra De D C 4 welke een proefvlucht naar Indië maakt is heden in Basra Iran aangekomen Zaterdagavond landde het toestel te Cairo vanwaar het Zondag weei vertrok Gemeld wordt dat het bestuur van de F I F A besloten heeft DuHschlaiul vrn de ledenlijst af te voeren omdat bij de ineenstorting van het Nationaal Socialistisch regiem de Duitsche voebatbond opgehouden heeft te bestaan De bestuursleden Bouwens Duitschland en Mamo Italië werden uit hun functie ontzet Wanneer men een bezoek brengt aan een hoofdmagazijn van de H A R K krijgt men onwillekeurig den indruk dat Holland het troetelkind van de wereld is Uit het weinig of niet geschonden deel van de wereld uit Engeland Canada de Ver Staten en Zuid Amerika stroomen enorme hoeveelheden Reliefgoederen naar ons noodlijdend Nederland In de hoofdmagazijnen te Roosendaal Rotterdam en Amsterdam worden deze het zijn hoofdzakelijk textielgoederen uitgepakt gesorteerd opnieuw gebundeld om vervolgens via de provinciale en de plaatselijke comité s aan de behoeftigen geheel gratis te worden uitgereikt In ons land worden zoo ruim een millioen stuks per maand uitgesorteerd Nog steeds stroomen de liefdesgavan aan Alleen reeds de Help Holland Council heeft een permanente toezending tot April van het volgend jaar toegezegd Niet alleen de hoeveelheden zijn een bewijs van het sympathieke medeleven der geheele wereld met ons geteisterde land ook en misschien meer nog ligt dat bewijs in de voortreffelijke kwaliteit van de gaven Een zeer groot deel vormen de zelf vervaardigde zelf gebreide kleedingstukken die varieeren van babybroekje tot bontjas van boezelaar tot Duitschland wordt niet verdeeld Veldmaarschalk Montgomery heett opeen persconferentie te Berlijn naar aanleiding van een hem gestelde vraag categorisch verklaard dat het niet in de bedoeling lag Duitschcland in vier aparte zones te verdeelen Hij meende dat de bezwaren van Fransche zijde in dit opzicht met tijd en geduld overwonnen zouden kunnen worden In antwoord op een andere vraag zeide Montgomery dat naar zijn meening de thans door de geallieerden gevolgende methode van opbouw in Duitschland niet zou leiden tot de ontwikkeling van een zeer sterkDuitschland Montgomery verklaarde tijdens de persconferentie verder onder meer dat de voedselsituatie in Duitschland momenteel critieker was dan ooit sinds de geallieerden Duitschland waren binnengetrokken De steenkolenproductie steeg op bevredigende wijze doch door transportmoeilijkheden werd de verdeeling der kolenn belemmerd De rantsoenen in Duitschland vertegenwoordigen op hett oogenblik gemiddeld slechts 1200 tot 1500 calorieën Voor het handhaven van deze beneden het als noodzakelijk erkend minimum gelegen rantsoenen was men aldus zeide Montgomery volkomen afhankelijk van den invoer van tarwe Ook kon slechts met groote moeite t huidige rantsoen van 1 kilogram aardappelen per week gehandhaafd worden Montgomery zeide met groote belangstelling kennis te hebben genomen van de krantenberichten volgens wdke hij misschien spoedig van zijn post ontheven zou worden Naar zijn inzicht zou het echter aanbeveling verdienen geen wijziging in commando of in het algemeen in Duitschland aan te brengen voofrdat de slag om den winter gewonnen zou zijn Voorts weidde hij uit over de behoefte Hij zeide beddelaken van kinderkousje tot colbert costuum De omstandigheid dat niet voldaan kan worden aan alle aanvragen om de meest noodige kleeding en dekking geeft eenblik op de keerzijde op den ontzaglijkennood waarin ons volk is komen te ver keeren Hoe spijtig ook de verdeeling van die millioenen bereikt niet alle noodlijdenden Te meer dankbaar mogen en moeten degenen zijn die de noodige hulp wel ontvangen tot het leveren van een bewijs van die dankbaarheid noodigen de schenkers als het ware zelf uit omdat deze in de meeste gevallen naam en adres aan de geschenken hebben gehecht Een in het Nederlandsch gestelden brief van den Nederlander die zijn gave kreeg stelt de goede gever klaarblijkelijk op prijs Meer nog insiders beweren dat zulke brieven de weldadigheid nog meer zullen prikkelen zoodat men met een bedankje dat men wat graag zal brengen tegelijk indirect hulp verleent aan zijn helaas nog zoo talrijke lotgenooten die dikwijls zelfs met het allernoodzakelijkste niet konden worden geholpen De H A R K doet ontzaglijk veel zij kan dat evenwel van alle medewerkers niet gratis verlangen Particuliere giften Roode Kruiscollecten moeten de financieele middelen verschaffen