Groot Gouda, dinsdag 13 november 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPERA AD ASTDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L j A v d Steenhovfn Mr A A I Riiksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 77 DINSDAG 13 NOVEMBER 1045 Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3091 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS De Nocdg2m eenteraaid komt bijezn Naar wij vernemen zal de Goudschc noodgemeenteraad op Vrijdag 23 November voor de eerste maal in vergadering bijeen komen Benoemingen Burg€m2€ster en Wethouders hebben benoemd iji vasten dienst bij Gemeentewerken met ingang van 1 November 1945 J de Waal grondwerker W Leef lang timmerman G J Grotenhuis plantsoenarbeider A Vonk plantsoenarbeider J Vuijk schilder C v d Starre metselaar D J Fokkers schilder G Kok werkman havendienst J H van Dijk smid A Tuinenburg werkman havendienst J P Bakker timmerman J van der Veer op permanmetselaar Tot adjunct commies ten kantore van den Gemeente Ontvanger werd H A M V Duijnstee benoemd De Nederlandsche Volksbeweging De Afd Gouda vati de Ned Volksbew verzoekt ons mede te dealen dat op haar Kader bijeenkomst bedenavond zal worden gesproken over ArbeidsloosInko men zulks in tegenstelling met het aangekondigde onderwerp RecFjtsstaat dat wegens verhindering van den betreffenden inleider niet zal worden behandeld De Jonge Eou crs Bovengenoemde Jeugdbond welke 2 weken geleden werd opgericht telt thans in haar jongerenafdeeling voor meisjes en jongens van 10 15 jaar 30 leden Wegens dezen snellen groei en toenemende belangstelling zijn Zaterdag j l een leidsters en 2 nieuwe assistentleiders aangesteld De bijeenkomsten hebben lederen Zaterdagmiddag plaats in Ons Huis Turfmarkt 59 en vangen aan te 2 uur Nieuwe leden zijn hartelijk welkom Tenslotte vestigt de leiding er den aandacht op dat de jeugdbond niets met de politiek te maken beeft Dc Donglas DC 4 nadert Batavia Ook de Tarakan het m s der Mij Nederland is onderweg rechtstreeks van Nederland naar Indië Al is hij dan ook nog betrekkelijk zwak den directen band tusschen Indië en Nederland is men weer aan het herstellen Nu meer dan ooit wenscht U dan ook te weten Verseet U niet dat U morgen Uw nieuwe dlstributiekaart moet halen en Uw snoep of tabakskaart als Uw naam ligt tusschen HUBER KNIJNENBURG U behoeft alleen Uw tweede stamkaart CQ het Inlegvel mede te nemeD U kunt aan de loketten 5 7 9 11 van het GYMNASTIEKLOKAAL in de PEPERSTRAAT terecht tusschen 9 30 en 12 uur en 2 3 30 umr hoe het in Indië was hoe het er is en wat er ce doen valt Welnu Üonderdagavond zal een bekend Indiëen Japankenner objectief dit belangwekkende onderwerp voor U nader uiteenzetten in den Indischen Avond die om 8 uur dien avond in Thalia Theater gehouden wordt Het is ons blad gelukt in samenwerking met het Comité voor Actueele Onderwerpen de heer de Keizer uit Den Haag bereid te vinden voor het Goudsche publiek dezen avond het woord te voeren Tevena wordt hiermede ingeleid het Ned Ind Roode Kruis werk waarover Dr J P de Jong ons een en ander nader zal mededeelen Bovendien zijn ook de baten van dezen avond geheel voor het Ned Indische Roode Kruis werk bestemd Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij U nog wel naar de annonce welke gisteren in ons blad was opgenomen Uitspraken KantoDgsrecht Strafzitting dd 7 November 1945 Veroordeeld zijn wegens Openbare dronkenschap N de G te Gouderak f 15 s 6 dg h Baldadiglijk met een ijzerdraad een knop van een deur vastbinden aan een ijzeren pijpleiding K G en M de K te Ouderkerk a d IJssel f lO r a 2 wk tsch Baldadiglijk afsteken van vuurwerk waardoor schade kon ontstaan B den B te Zegveld f 7 50 s 3 dg h Het laten loopen van twee biggen op gronddie bezaaid en beplant was zonder daartoe gerechtigd e zijn S v d B v V te Ber§ambacht f 15 s 6 dg h Het laten loopen van een geit op grond die bepoot en beplant was zonder daartoe gerechtigd te zijn K te Bergambacht f 2 50 s 1 dg h Zonder vergunning visschen A de H te Amersfoort f 7 50 s 3 dg h Visschen zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende van het vischwater A de H te Amersfoort cnJ P E te s Gravenhage f 5 s 2 dg h Het zitten op een brugleuning P V te G f 1 s 1 wk tsch Niet toonen van het rijbewijs C P v O te Gouda f5 s 2 dg h Loopen op de spoorbaan zonder daartoe gerechtigd te zijn H J te Gouda f4 s 2 dg h H J A v d B te Gouda f 1 s 1 d h A T te Gouda f 4 s 2dg h Rijden over een openbaren weg die voor eenrichtingverkeer was opengesteld v L te Harmeien f 3 s 1 dg h C A W te Utrecht idem P G S te Oudewater idem Niet gebruiken van een bestaand rijwielpad H K te Reeuwijk f 2 s 1 dg h W M B te Ouderkerk a d IJssel f 2 50 s I dg h Zonder schriftelijke vergunning oprichten van een stroomijt binnen de bebouwde kom der gemeente Gouda D M de J te Gouda f 6 s 3 dfl h Van A tot Z Op Donderdag 15 Nov a s voert het Muzieken Revue gezelschap Aer Laoet in den Nieuwen Schouwburg de revue Van A tot Z op In verband hiermede wordt ons verzocht mede te deelen dat niemand in de zaal wordt toegelaten wanneer het doek open is Een ieder zij dus tijdig aanwezig Slaap kindje slaap daar buiten liep een schaap Maar de heer H P B uit de Krugerlaan zong dit liedje niet maar maakte tevens een eind aan de wandeling van het schaap Alles wat bij zoo n beestje hoort zooals vel vleesdh en ingewanden werd van dit frauduleus gesladbte beestje in beslag genomen i Burgerlijke Stand Geboren 9 Nov Ada Wilhelmina dr v G G Vermaas en G H Zorg Joubertstraat 174 10 Nov Maria L dr v S A Elshout en J S V d Brink Lazaruskade 43 10 Nov Maria Chr A dr V P A Boegheim en M B 3nel Boelekade 58 Gehuwd 10 Nov J C Jue en A C Spoelder Ondertrouwd 12 Nov W Poot en Th Roggeveen Overleden 10 Nov W J M Blom oud 3 j 1 1 Nov K FL Nolte oud 73 j SPORTNIEUWS G D A 1 O N A 1 2 2 Een wedstrijd van gemiste kansen zou men hem kunnen noemen Maar een die op behoorlijk peil stond Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd Waar vooral de thuisclub de aanvallen over de vleugels leidde waarbij vooral de uiterst snelle rechtsbuiten een groot aandeel had Maar het binnentrio wist den telkens weer geboden kansen niet te benutten Gelijk dient evenwel vermeld dat de achterhoede van OlN A met doelman Flier aan het hoofd vele aanvallen onschadelijk maakte Het veld dat goed bespeelbaart was maar door den steeds aanhoudenden negen zeer glad werd stelde den spelers de hoogste eischen wat balcontrole betreft Aan beide zijden werd goed voetbal te zien gegeven Over het spelverloop het volgende Als om even voor half drie scheidsrechter D V Dijk die den wedstrijd subliem leidde de beide elftallen in het veld blaast blijkt G D A volledig en O N A 2 invallers te hebben Het begin kenmerkt zich door een snel heen en weer golvenden strijd Bij een G D A aanval besloten met een hard schot van den midvoor weet doelman Flier met een bravotusprong op meesterlijke wijzie te redden Na 20 minuten spelen geeft Biesheuvel met een schitterend schot ON A de leiding Niet ontmoedigd valt G D A aan dit wordt beloond als zij 10 min voor de rust door haar réchtsbinnen gelijk maakt met welken stand de rust aanbreekt Na de rust is O N A een tijdlang gesteund door het windvoordeel in den aanval Van Willigen weet in deze periode met een mooi schot O N A wederom de leiding te bezorgen Daarna gaat de strijd weer gelijk op G D A dringt sterk op wat haar bijna noodlottig wordt als eerst O N A s rechtsbuiten en daarna den midvoor doorbreekt maar hun schoten worden door den G D A keeper schitterend gestopt Daarna weer een snellen aanval van G D A wat een corner oplevert welke schitterend wordt geplaatst Doelman FKer kan de bal niet in zijn bezit krijgen stompt hem het veld in juist voor de voeten van den ver naar voren gekomen M half die door een kluwen van sfvelers hard inschiet Een schitterend doelpunt Heel G D A trekt ten aanval maar ON A weet van geen wijken Flier keert alles iKluctetiM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Tijdelijk toenemende N O wind Zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien Vrij koud Wat is er In Goud3 te do nt Reunie Vrijdag t m Woensdag De avonturen van Marco Polo Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag De Zwarte Kamer Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Dinsdag Ergens in Nederland Dinsdag 13 Nov De Beursklok 8 u Flits varietë Woensdag 14 Nov De Beursklok 8 u Flits varieté Woensdag 14 Nov bovenzaal Reunie 7 u n m Ls J Borger over West Europa en de Democratie d w z de geest der vrijheid in verband met De mensch vanmergen Idem 8 u Nieuwen Schouwburg Comité voor Gebiedsuitbreiding Spreker Ir A Plate Donderdag 14 Nov 8 u Reunie Volksuniversiteit Cursus Kijken zien en genieten 3 Idem 8 u Nieuwen Schouwburg Aer Laoet met de revue Van A tot Z Vrijdag 16 Nov 8 u Concordia Goudsche Toneelgroep met Comediespelen WAT GEBEURDE ER 13 November 1944 Waarschuwing aan de buiteniandsche arbeiders in Duitschland H M de Koningin zendt een telegram aan den Pres van de Sovjet Unie ter gelegenheid van de 27e verjaardag van de SovjetUnie 1943 Shitomir door de Russen bevrijd Duitschland produceert minder dan 2000 vliegtuigen per maand Vrijwel alle textielproducten voortaan slechts op speciale vergunningen verkrijgbaar De Landwacht ingesteld door Seyss Inquart 1942 Britten veroveren Tobroek Smuts 1945 jaar van het groote offensief 1939 Min de Geer stelt het Ned volk in eer radiotoespraak gerust Een Finsche delegatie vertrekt uit Moskou zonder tot overeenstemming te zijn gekomen goed door zijn beide achterspelers gesteund Enkele aanvallen van O N A leveren nietsop en onder groote spanning verstrijken de laatste minuten doch gedoelpunt wordt er niet meer Zoo heeft O N A haar eerste puntje binnen Scl eveningen Qlympii 6 3 Op het B M T terrein heeft Scheveningen een verdiende zij het eenigszins geflateerde overwinning op onze stadsgenooten behaald die in © en gewijzigde opstelling op het veld verscheen welke in het algemeen wel voldeed Scheveningen is direct in den aanval doch Kriege en Spek houden goed stand Geleidelijk wordt Olympia sterker en dooi den nieuwt n spil en oudvoorhoede speler L Duijs goed gestuwd trekt de voorhoede ten aanval Na twintig minuten wist Muijlwijk Olympia de leiding te geven O 1 Ook de Scheveningers laten zich niet onbetuigd en Vermeij moet verschillende malen de situatie redden Aan den anderen kant brengt de paal redding als Mtiijlwijk een onverwachtsch schot plaats Hierna neemt Scheveningen het initiatief over en Olympia wordt op haar helft terugg ongen Als iedereen Qen gelijkmaker Vervolg Sportnieuws 2de pag