Groot Gouda, dinsdag 13 november 1945

DE TOESTAND IN h Vorderingen der Geallieerden Japan op lün achtergrond Soerabaja is vrijwel gieheel vcnovieTid De nldonesiërs gebruiken Japansche wapsns De Britsche verliezen zijn gering Ook de luchtmacht neemt deel aan de geviechten Veel doeden onder de Indonesiërs Wreedheden van de nldische Nationalisten DE TOESTAND IN NED INDIE Britsche en Britsch lndische troepen hebben nu vrij wel de geheele stad Soerabaja schoongeveegd Soerabaja is voor de 2e maal vanuit de lucht gebombardeerd 3 gebouwen die dienden als hoofd kwartisr der Indonesiërs werden bestookt en elk werd minstens eenmaal getroffen De extremisten leden zware verliezen Radio Soerabaja was gisteravond nauwelijks hoorbaar doch heeft den geheelen dag de bevolking opgeroepen om aan de z g Heiligen oorlog deel te nemen Te Batavia is hedenmiddag officieel medegedeeld dat de operaties te Soerabaja voortgang hebben zonder dat op verzet van beteekenis wordt gestuit De thans van den vijan gezuiverde gebieden bleken verlaten uitgezonderd voor wat betreft vrouwen en kinderen die nu door de geallieerden worden verzorgd De straten lagen vol groote hoeveelheden Japansche handvuurwapenen alsmede middel zware mitrailleurs terwijl in het park 68 mitrailleurwagens werden ontdekt Half één gistermiddag bedroegen de officieele Britsche verliezen 1 gesneuvelde en y gewonden Het aantal vermisten is niet opgegeven Gisternamiddag werd de hulp ingeroepen van de luchtmacht door het leger in Soerabaja en brachten Dakota s munitie Deze vliegtuigen namen een 40 tal gewonden meerendeels van de gevechten op 28 October mee terug Vrijwel de geheele stad Soerabaja is thans van ilen vijand gezuiverd Radio Soerabaja heeft weer een beroep gedaan op Amerika China en Rusland om tusschen beide te komen in het conflict op Java Aan de leiders der godsdiensten werd verzocht te helpen bij het vergiftigen van drinkwater Toon geen genade voor krijgsgevangenen werd in de uitzending ge egd Volgens laterere berichten zijn aan Indonesische zijde veel dooden gevallen bij hun fanatieke aanvallen op Britsche tanks te Soerabaja Indonesische tanks gaven 30 maal de volle lading op de geallieerde troepen maar de tanks werden door artillerievuur tot zwijgen gebracht Onder de buit gemaakte voorraden bevonden zich 80 Japansche 3 ton vrachtauto s hoeveelheden machinegeweren kleine wapens en munitie De terugtrekkende Nationalisten plunderden en vernielden winkels en hulzen De geallieerden schoten met zware artillerie op de Nationalistische stellingen en machinegeweernesten Soldaten der 5e divisie hebben het postkantoor bezet ondanks hevig machinegeweervuur Het ziet er niet naar uit dat de Indonesiërs den strijd spoedig zullen opgeven Zij bieden hevig en soms fanatiek verzet Volgens officieele schatting bedraagt het aantal dooden en gewonden aan hun kant ongeveer 1500 De Britsche verliezen worden daarentegen oflicieei beschreven als zeer licht Volgens de berichten zouden des nachts vele gewapende Indonesiërs naar de heuvels ten Zuiden van Soerabaia gaan maar de luchtverkenningen die bij dag werden uitgevoerd brachten hieromtrent geen opheldering De toestand in Batavia In Batavia zijn de laatste ontwikkelingen de volgende Ie Een aantal Sherman tanks is gearriveerd 2e Van 22 uur tot 4 30 mag niemand zich op straat bevinden 3e Op bepaalde punten zullen barricades worden opgericht wadr alle auto s zullen worden onderzocht Meer extremisten in Soekamo s kabinet Soekarno heeft aan Soetan Sharir opdracht gegeven een nieuw kabinet te vormen waarin meer extremistische elementen moeten worden opgenomen Radio Soerabaja noemde de Britten moordenaars én riep uit Wij zullen vechten tot het einde Als gevolg van een radio oproep van ditzelfde station hebben de Nationalisten bij het terugtrekken van het havengebied verschillende branden gesticht Vechten de Japanners mee Naar uit onbevestigde berichten blijkt zouden heden zwakke afdeelingen Japanners met de Indonesiërs meevechten maar men heeft hun aanwezigheid nog niet kunnen constateeren Compagniecommandanten die in Birma gevochten hebben verklaren dat de defensieve tactiek der Indonesiërs erg veel lijkt op die van de Japanners hetgeen fnogelijk een gevolg is van het feit dat de Indonesiërs gedurende de bezetting door Japanners zijn opgeleid in die tactiek Het Britsche hoofdkwartier te Batavia acht het onwaarschijnlijk dat de Indonesiërs in 3 jaar van Japansche training de guerilla techniek zoo onder de knie zouden hebben als zij in Soerabaja aart den dag leggen Het vermoeden groeit dat er aanzienlijke Japansche activiteit achter de extremistische beweging schuilt Als men in aanmerking neemt dat de japanners van plan zijn om na zekeren tijd in de gebieden van het Verre Oosten terug te keeren wekt het geen verbazing te vernemen dat de japanners een groot aantal geoefende agenten op Java hebben achtergelaten die nu contact hebben gezocht met de extremisten De feiten waarop deze waarnemingen zijn gebaseerd zijn de volgende 20 000 Japansche soldaten zijn ergens in Java volkomen verdwenen Vervolg Sportnieuws Ie pag verwacht breekt A de Jong door passeert op fraaie wijez eenige tegenstanders en scoort onhoudbaar 0 2 Na de rust begaat één der Olympia verdedigers een overtreding binnen de beruchte lijnen De scheidsrechter wijst naar de stip Scheveningen wist deze kans te benutten 1 2 Nog geen minuut later is de stand geHjk als de mid voor van Scheveningen een keihard schot van grooten afstand geeft 2 2 De Scheveningers zijn nu overwegend in de meerderheid De Olympia verdediging heeft het nu hard te verantwooirden mede door het zwakke spel der bfeiÖe kant halfs Er worden diie goals in successie door Scheveningen gemaakt Toch blijven de snelle uitvallen van Olympia gevaarlijk Eenige minuten voor het einde erklnnt Muijlwijk de achterstand 5 i Maar in de laatste minuut wist Scheveningen nog het zesde doelpunt te m iken De Ol3rmpia ploeg h ft hard gewerkt en kan op een behoorlijken wedstrijd terugzien Scheveningen heeft een sterk elftal en moet als een ern stige candidaat voor de bovenste plaats worden beschouwd HANDBAL Excelsior cngeslagen bovenaan Dames 3C klasse Fxcelsior 1 Stolwijk 1 6 0 Jn een goed gespeelden wedstrijd wisten de dames van Excelsior Stolwijk 1 met een flinke nederlaag huiswaarts te zenden Onder zeer ongunstige weersgesteldheid is het de Elauw witten gelukt de bovenste plaats te behouden Na 10 min spelen wist T de Koster den stand op 1 O te brengen 2 Min daarna wist D Luichjenhroer den stand te vergrooten 2 0 Toen bracht A Prevoo door een goed gespeelden bal van D Rietveld den stand op Waar is gcneraal majoor Iwaboe Ook is verdwenen Generaal Majoor Iwaboe die bevel had gekregen zich aan de Britten over te geven Hij is in het bijzonder aansprakelijk voor de vorming van het Indonesische vrijwilligerscorps en wordt beschouwd als de gangmaker van de ondergrondsche beweging Het is nog steeds zeer moeilijk om te weten te komeii hoe groot de steun van de bevolking aan de extremisten is en hoe sterk zij zijn Men zegt dat een groot deel van de bevolking van Soerabaja onder de dreigementen der extremisten de stad verlaten heeft Oorlogssfeer in Soerabaja Een Britsche Lt Kolonel die Zondag van Soerabaja naar Batavia is teruggekeerd heeft medegedeeld dat er in Soerabaja een volkomen oorlp ssfeer heerscht Wat daar gebeurt dient in het geheel niet beschouwd te worden als een gemakkelijk karwei Zaterdagavond woedde 7 groote branden in de stad De geallieerde artillerie moest den geheelen dag blijven vuren in een dergelijke mate dat een tegenaanval op groote schaal kon worden voorkomen Niemand vertoont zich op straat Men ziet alleen barricades en ondersteboven geworpen voertuigen Vrijwel alle officieren van het hoofdkwartier der 49e Brigade zijn gedood of worden vermist na den aanval van 28 October Geallieerde soldaten die door Indonesiërs gevangen waren genomen maar later bevrijd werden hebben verklaard dat de Indonesiërs vooral tegen de Britsch lndicrs wreedheden hebben be gaap Nederlanders die uit de gevangenis van Soerabaja zijn vrijgelaten verklaarden dat zij 14 dagen hebben geleefd onder omstandigheden die nog slechter waren dan de 3 2 jaar in de zeer slechte Japansche kampen 3 0 Vlak voor de rust wist C de Koster 4 O er van te maken Ruststand 4 0 Na de rust wisten onze dames nog 2 doelpunten er bij te maken en wel door C de Koster en D Luichjenhroer zoodat de eindstand 6 O werd De stand is gesp erl 1 1 Excelsior I 4 0 0 4 8 20 0 Vir et Cel 13 10 2 4 7 1 Stolwijk I 3 2 0 12 3 9 Krachtsport 13 2 0 12 3 10 Stolwijk II 3 3 0 0 0 1 19 De heeren deden het minder goed en verloren met 5 1 van Vires et Celeritas DISTRICTS NIEUWS REEUWIJK HET OUDE LIED Donderdagavond heeft een indringer kans gezien zich toegang te verschaffen tot den winkel van den heer G den D te Reeuwijk dorp Twee in de etalagekast hamgende fiets buitenbanden waren van zijn gading Een onder zoek naar den dief wordt door de politie ingesteld DANSEN EN NOG WAT De café restauranthouder de heer A v d S aan de Reeuvyijkachebrug hield in zijn café op gezette dagen dansavonden Een pas tot dansmeester gepromoveerde dansmeester uit Reeuwijk had in gesprekken in andere cafe s en ook op straat zich in ongunstigen zin over de dansavonden in het café uitgelaten wat tot gevolg had dat een groot aantal dans lustigen en vooral van een bepaalde religie wegbleven De caféhouder v d S acht zich door deze praterij van den Reeuwijkschen dans meester in zaken benadeeld en heeft thans een klacht ingediend bij de politie in zake smaad en be n eling jn zijn gedeeltelijke broodwin mffg De politie onderzoekt thans de zaak OPGERUIM STAAT NETJES De door de Duitschers opgeworpen prikkeldraadversperringen en mitrailleurnesten aan den Middelburgschenweg te Reeuwijk zijn thans zoo goed als geheel opgeruimd en de ontstane gaten gedicht Ook aan den straatweg Gouda Bode graven wordt de hand gelegd aan het ont ruinien en herstellen van het daar verwoeste terr ein De ingeheide palen worden er weder uitgetrokken De daar staande betonnen versperringen zullen ook worden opgeruimd maar kunnen niet met dynamiet worden vernield wegens gevaar voor de daar dichtbij staande huizen MEDEWERKIN IS ANDERS Een auto stond paarden te laden op een smal weggetje in de afd Spoelwijk Boer N wilde daar met paard en wagen passeeren maar de autobestuurder had geen zin om daartoe gelegenheid te bieden Aangifte van het geval werd bij de politie gedaan Tegen den autobestuurder is procesverbaal opgemaakt wegens belemmering van het verkeer FEESTAVONDEN VAN DE R K VOLKENBOND Met medewerking van de R K Tooneel vereeniging D E S alhier vierde de R K Volksbond haar patroonsfeest in het gymnastieklokaal te Reeuwijk dorp Na een openingswoord door den voorzitter de heer S J van Tol voerde de tooneel vereenigi U g het tooneelsttuk op getiteld De Spooktrein terwijl het geheel werd opgeluisterd door accordjonmuziek Donderdagavond werd hetzelfde tooneelstuk opgevoerd Het zijn geslaagde avonden geweesr PLECHTIGE INWIJDING R K BIJKERK Aan de Reeuwijkschebrug heeft de plechtige inwijding plaats gehad van de in gebruik genomen R K bijkerk plaats biedende voor ruim 100 personen De plechtigheid der inwijding werd verricht door den Hoogeerw Heer J F A Bots Deken van Gouda Deken Bots maakte bij deze gelegenheid er gewag van dat hij hoopte dat spoedig een nieuwe mooie R K kerk zal worden gebouwd op een terrein in de afdeeling Sluipwijk WADDINXVEEN Burgierlyke Stand Aangiften 1 t m 7 November 1945 Giebioren Joannes Hendricus Petrus zn v N E Mulder en E M van Nugteren Ond ertrojuwd T E van der Stelt en N E van den Berg G ie h u w d F Eoevé en A C Doornheim DE TUCHTRECHTER STRAFT De boomkweeker Th ü de J en de groentenhandelaar L G A B beiden uit Boskoop zijn door den tuchtrechter voor de prijzen te Rotterdam tot resp 10 en 25 gulden boete vero ordeeld wegens het te duur verkoopen van spitskool en snijboonen 1300 gulden voor een gebruikte fiets die nauwelijks ƒ 60 waard was is een wel wat al te gortige prijs De tuchtrechter voor de prijzen te Rotterdam vond dit ook en veroordeelde den veehandelaar J A V uit Papekop die het prijzige vehikel had verkocht tot 2000 gulden boete Minder gelukkig kwam de autoslooper D W B er af die twee aftandsche nno torfiets met 100 winst voor ƒ 1600 had verkocht waarvan hij wist dat ze voor den oorlog al niet veel meer waard waren Een boete beweerde hij toch niet te kunnen betalen weshalve zijn zaak naar den strafrechter werd verwezen die bevoegt is een vrijheidsstraf op te leggen BINNENLAND Fraude bij de Rijksverkeersinspectie Bij de politie is in de tweede helft van October door den Rijksverkeersinspecteiir aangifte gedaan van het vermoeden van fraude gepleegd door een aantal ambtenaren bij die inspectie werkzaam Thans is het onderzoek geëindigd en is gebleken dat negen ambtenaren op onrechtmatige wijze benzinemachtigingen hebben uitgeschreven In totaal werden op deze wijze meer dan 20 000 liter benzine aan de normale distributie onttrokken Een deel van de profiteerende burgers verklaarden te goeder trouw te zijn ge weestAan allen is echter hun rijvergunning ontnomen en aan verschillenden van hen hun motorrijtuig In afwachting van de in te stellen rechtsvervolging zijn alle betrokken ambtenaren ditect ontslagen De hoofdverdachte H S die gemakkelijk kon beschikken over blanco machtigimgen en benzinebonnen in zijn bezit had is in arrest gesteld Bovendien werd bij hem nog een aantal goederen gevonden verworven door zijn onwettige praktijken Ook deze goederen zijn in beslag genomen