Groot Gouda, dinsdag 13 november 1945

V EMIEL LUDWIG IN DEN HAAG Zijn kijk op de groote staatslieden van dezen tijd REDUCTIE BON voor abonné s Groot Gouda NAAM ADRES wenscht plaatsen è f 0 50 voor den Indië avond in ThaliaTheater op Donderdag 15 November Nijmegen s oorlogsslachtoffers Volgens d laatste officieele opgave bedraagt het aantal dooden onder de burgers van Nijmegen in het OQflogsjaar 1944 1945 2200 Ongeveer 55W burgers zijn zwaar verminkt of hebben blijvend letsel Het aantal lichtgewonden is nog grooter Men spreekt van 8000 Toestand der Steenfabrieken Volgens een mededeeling van den heer O iHuisman leider van de Vakgroep Steenindustrie in het rijk van Nijmegen langs de Maas en Waal hoopt men met den opbouw van de steenfabrieken welke zwaar onder het oorlogsgeweld geleden hebben het najaar en in het voorjaar zoo snel te vorderen dat men in April a s met de campagne kan beginnen De vooruitzichten voor de Kaasvoorziening Het Ministerie van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening deelt mede Zooals bekend wordt thans per week per hoofd 100 gram kaas verstrekt Dit is mogelijk door een niet onaanzienlijken invoer van cheddar en andere kaas daar de eigen productie in verband met de omstandigheid dat de in het land beschikbaar komende melk in de eerste plaats dient ter dekking van het consumotiemelkrantsoen niet groot genoeg is Zoo zal het o m ook van de toekomstige invoer afhangen hoe lang dit rantsoen van 100 gram zal kunnen worden gehandhaafd Een onzekere factor hierbij is nog de volgende In het Zuiden des lands is het melkrantsoeni voor de leeftijdsgroep boven 13 jaar lager dan in overig Nederland Ter compensatie van dit lagere melkrantsoen wordt een hooger kaasrantsoen verstrekt waarmede vrij belangrijke hoeveelheden kaas zijn gemoeid Indien het consumptiemelkrantsoen m de rest van Nederland tijdelijk zou worden verlaagd als geen groote hoeveelheden melkpoeder of gecondenseerde melk worden ingevoerd zal deze verlaging noodzakelijk zijn zou dit grootere kaasverbruik in het Zuiden wegvallen Dan zou daardoor een langere verstrekking van 100 gram kaas per week mogelijk worden Het huidige kaasrantsoen zal wellicht tot ongeveer December gehandhaafd kunnen worden waarna het tijdelijk weder op 50 gram per week zal moeten worden gebracht Deze kaas zal voor een zeer groot deel uit vette soorten bestaan Met de importen van melkpoeder en kaas zijn uiteraard groote bedragen aan deviezen gemoeid deviezen welke op het oogenblik uitermate schaarsch zijn Moge dit voor de veehouders een aansporing zijn om zooveel mogelijk melk aan de fabriek te leveren ledere kilogram melk welke ten onrechte niet wordt afgeleverd moet uit het buitenland in eenigerlei vorm worden ingevoerd zoodat de daarvoor noodige deviezen niet ten goede kunnen komen aan het herstel en den opbouw van ons Vaderland Nieuw2 ComtaissarLs voor de provincie GroniBgsn Bi K B is met ingang van 1 December bbnoemd tot commissaris der Koningin in de provincie Groningen de heer E H Ebels Baron dz Vos van Steenwijk voorzitter dar Eerste Kamer Bij K B is lot voorzitter van de Eerste Kamer der voorloopige Staten Generaal de zitting welke zal aanvangen op 20 Nov s benoemd Mr W L Baron de Vos van Steenwijk lid van die Kamer Da Koningin bezoekt Vleugels der Victorie H M de Koningin heeft Maandagmiddag een beroek gebracht aan de R A F Tentoonstelling Vleugels der Victorie in de Bijenkorfte Amsterdam H M die o m begroet werd door den waarnemend Burgem van Amsterdam den Heer F de Boer en de ambassadeurs der Vereen igde Staten en van Engeland inspecteerde bHiten het gebouw een ecrewacht van de Nederlandsche Luchtstrijdkrachten Group Captain Lucas van de R A F leidde de Koningin rond op de tentoonstelling waarvoor H M zeer veel belangstelling toonde FAMILIETELEGRAMMEN KOSTELOOS NAAR INDIE P T T maakt het volgende bekend Met ingang van heden worden over de rechtstreeksche radioverbinding Amsterdam Batavia familieberichten ontvangen die de aanwijzing Natof fb dragen De geadresseerden van deze telegrammen mogen een antwoord telegram maximum 10 woorden inhoud ongeacht het adres en de ondertee kening kosteloos verzendenv a Hollandradio Bij het ter verzending aanbieden dat aan alle postkantoren kan geschieden In Diligentia heeft de wereldvermaarde schrijver Emil Ludwig hedenmiddag gesproken over Schuld en boete van het Duitsche volk Het is zijn bedoeling ook in andere plaatsen van ons land op te treden Emil Ludwig die nu 64 jaar oud is studeerde rechten en kunstgeschiedenis was daarna journalist en bereisde vele landen Hij is vooral bekend geworden door zijn biografieën van bekende per soonlijkheden als Goethe Rembrandt Napoleon Wilhelm 2 Bismarck Michael Angelo Lincoln Mussolini en Masarijk Ludwig is de eerste geweest die in 1917 in Duitschlau d de vorming van een volkenbond jieeft ondersteund In 1920 stelde hij energiek voor de schuldigen van den oorlog te straffen en moest daarom naar Zwitserland uitwijken De auteur bezit nu de Zwitsersche nationaliteit Steeds heeft hij ill zijn werken en door het houden van lezingen voor het Duitsche gevaar gewaarschuwd Ook mu moet zijn optreden als een aanhoudende waarschuwing worden beschouwd welke de geallieerde volkeren ervoor wil behoeden weer in de fouten te vallen die na den vorigen wereldoorlog zijn gemaakt In Mei 1940 vertoefde Emil Ludwig in Nederland Hij vertelt dat hij juist twee dagen voor den Duitschen inval naar Frankrijk was vertrokken Kort daarop week hij uit naar de Vereenigde Staten waar hij het einde van den oorlog heeft afgewacht Zijn oeuvre uit dezen tijd omvat een vijftal boeken waarvan wij noemen The moral conquest of Germany The Germans en Stalin een biografie In 1941 was Ludwig het laatst in Rusland Ludwig ziet Stalin als de voornaamste garant van den vrede omdat deze de grootste overwmnaar van de overwin moet het ontvangen telegram worden getoond Indien het volledig adres in Indië niet bekend is kan toch een antwoord telegram worden verzonden Het adres moet dan bestaan uit den achternaam van den afzender alsmede het nummer en den datum van het ontvangen telegram m breukvorm In vei band met de nog beperkte zendmiddelen moet met mogelijke vertraging der telegrammen rekening worden gehouden Andere telegrammen dan de hier bedoelde kunnen nog niet worden aangenomen ook niet tegen betaling BUITENLAND Gehiim verdrag tusschen Churchill en Ro s2velt aangaande Duitsche industrie De Ameri kaansche journalist Drew Pearson heeft bijzonderheden gepubliceerd over de geheime overeenkomst welke is gesloten tusschen Roosevelt en Churchill met betrekking tot de Duitsche industrie Volgens deze overeenkomst zullen de Vereenigde volkeren er op toezien dat de Duitsche oorlogsindustrie in Ruhren Saargebied wordt geliquideerd Het is de bedoeling van Duitschland een Landbouwstaat te maken en men neemt aan dat Truman niet van deze lijn zal afwijken ondanks de politiek die sommige generaals schijnen te voeren Pearson komt op tegen de beschuldiging dat Churchill ongenegen zou zijn geweest het Duitsche oorlogspotentieel inderdaad te helpen vernietigen Naar hij meedeelt is de tekst van de overeenkomst juist door Churchill opgesteld en wel nadat Roosevelt ronduit te kennen had gegeven dat hij er aan twijfelde of hij op de volle medewerking van de Britten zou kunnen rekenen De landen die door toedoen van de Duitsche oorlogvoering schade hebben geleden aan hun industrieën vooral de SowjetUnie zullen zich door het wegvoeren van Duitsche machinerieën mogen schadeloos stellen Japansclie propaganda school Associated Press meldt dat de Amerikaansche brigade generaal Elliot R Thorpe chef van den contra spionage dienst te Tokio daar op een persconferentie verklaard heeft dat de Javanen die te Tokio op de Pan Aziatische propaganda school geoefend zijn aansprakelijk moeten worden geacht voor de gevechten in Nederlandsch Indië De school legde geestelijke landmijnen die nu afgaan en nog eenigen tijd zullen afgaan zoo zeide hij De school droeg de naam van school voor de Cultuur van groot OostAzië de leerlingen waren Javanen inwoners van Malakka Chineezen Koreanen inwoners van Mansjoekwo en Filippino s De afgestudeerden werden uit naars is De Russen willen geen wereldrevolutie aldus Ludwig De revolutie is over hen gekomen zooals die eigenlijk nog in geheel Europa in alle landen veranderingen teweeg brengt Over Hitler zal hij geen biografie schrijven Deze man was te onbelangrijk Hem hebben alle elementen der grootheid ontbroken Emil Ludwig gelooft dat de geallieerden nu groote fouten in Duitschland maken vooral de Engefschen en Amerikanen Deze fouten zijn grootenr deels van psychologischen aard Zooals de republiek van Weimar niet in een nacht gegrondvest kon worden al heeft men wel gepoogd dit te doen zoo zal ook nu Duitschland niet met een handom draaien een democratie kunnen worden De jeugd moet tot democraten worden opgevoed Wij zien het voorbeeld in Rusland en in de Katholieke Kerk aldus Ludwig Stalin heeft het volk tot communisten opgevoed Een Katholiek kind gelooft in de doctrines omdat het daarin is grootgebracht Ludwig betreurt dat de Russen ook de geestelijke dictatuur willen Dat is ook het punt waarin hij met hen van meening verschilt De schrijver ziet de laatste overwinning van Rusland nadat het eerst drie oorlogen had verloren in het licht van den vcwruitgang van den geest in de Sowjetrepublieken In Amerika valt een stijgend anti semjtisme waar te nemen aldus Luwig Men was daar ook in het begin heel woedend over het samengaan met Rusland Dat is de laatste jaren wel veranderd Op de vraag wie hij als de grootste figuur uit de wereldhistorie beschouwde antwoordde Ludwig zonder aarzelen Goethe De grooste figuur in onzen tijd noemde hij Churchill ge zonden om een wig te drijven tu sschen de geallieerden door de inheemschen tot opstand aan te zetten Thorpe verklaarde dat deze methode effectiever werkte dan de Japanners hadden kunnen vermoeden maar dat de resultaten eerst na den oorlog zichtbaar werden GUERILLA IN SPANJE Communistisch complot ontdekt Volgens Louis Fernandez den leider van de Spaansche Guenllastrijders in Frankrijk die op het oogenblik de wereldjeugdconferenlie te Londen bezoekt hebben na de Duitsche nederlaag in Frankrijk 40 000 Dultschers de Fransch Spaansche grens overschreden Zij zijn ingelijfd in het Spaansche vreemdelingenlegioen Volgens Gen Fernandez opereeren de GueriUa stnjders in Spanje niet alleen in de bergen maar ook in de steden zelfs in Madrid en hebben zij met buitgemaakte wapenen vele aanvallen op Fallanglsten gedaan Er bestaat in Spanje op het oogenblik een burgeroorlog Sommige Katholieke Priester die vroeger voor Franco waren helpen nu de Guarilla strijders Naar d Times uit Madrid meldt is aldaar in politieke kringen groote opwinding ontstaan door de ontdekking van een georganiseerd communistisch complot tegen de regering Van oflScieele zi de worden de berichten tegen gesproken in de geheele hoofdstad zijn de wachtposten versterkt hetgeen algemeen als een bewijs wordt opgevat dat een samenzwering werd gesmeed Een voorstel van Attlee Volgens inlichtingen uit gezaghebbende bron te Washington zou Attlee aan President Truman hebben voorgesteld te pogen van Sowjet Rusland een verklaring te verkrijgen over de uiteindelijke eischen voor zijn veiligheid aan Europeeschen kant als onderdeel van een plan tot verzekering van een volledige overeenstemming tusschen de groote mogendheden en tot het instellen van een Pool van geheimen betreffende de Atoomenergie en andere wetenschappelijke onderwerpen Naar beweerd wordt zou dit voorstel de instemming hebben van den Canadeeschen Eerste Minnister Mackenzie King Mocht Attlee er niet in slagen Truman of Stalin voor zijn plan te winnen dan is het mogelijk dat een ander voorstel ervoor in de plaats zal treden GrootBrittannie de Ver Staten en Canada zouden zich willen verbinden in een overeenkomst volgens welke de Atoombom een gjeheim zou blijven maar volgens welke de bom uitsluitend zou worden gebruikt op verzoek van den veiligheidsraad Nica wordt Amacab De Nica zou ophouden te bestaan op Java Sumatra Madoera Bali en Lombok maar zij zal doorwerl n op Borneo en fiet grootste deel van Celebes Een niet militair lichaam zal de werkzaamheden van de Nica in de eerder genoemde gebieden overnemen Zijn naam is Amacab Allied Military Administration Civil Affairs Branch geallieerd militair gezagafdeeling burgerlijke zaken De commandant van de Amacab op Java is generaal majoor N L W van Straaten de commandant in het gebied van Batavia is kolonel Pino Japansche generaals staan terecht 3 Japansche generaals commandanten van de Japansche troepen op Java zullen binnen kort te Singapore terecht staan wegens het overgeven van wapens en munitie aan de Indonesiërs zulks in tegenstelling tot de bevelen van de geall opperbevelhebbers Nehroe waarschuwt Imperialistische mogendheden Pandit Jawaharlal Nehroe heeft sprekende over het Britsche ultimatum aan de Nationalistische leiders te Soerabajn het volgende gezegd Als de Westersche mogendheden niet uit eigen bewegin Azië willen verlaten is het zeker dat Az ü en Europa zich erop moeten voorbereiden elkander spoedig te bevechten waarschuw de Westersche Imperial tische mogendheden dat elke poging on hun Imperialistische politiek jegens c e Aziatische naties te voeren zeer ernstige consequenties zou hebben die de wereldvrede zouden verstoren Schotland Wales 2 0 JjoaisU In het Hampdenpark te Glasgow werd Zaterdagmiddag voor het eerst sinds zeven jaar de internationale voetbalwedstrijd tusschen Schotland en Wales gespeeld De Schotten hadden met de ru st de leiding met 1 O en wonnen den wedstrijd met 2 0 Ongeveer 80 000 toeschouwers woonden den wedstrijd bij NIEUWS Nog 20 000 JapanniCTs in MiddenJava In Midden Java bevinden zich 20 000 Japanners die aan de gewapende controle der geallieerdenzijn ontsnapt Van deze 20 000 zijnIJ COO n irir ieTs zoo meldt AgencFrance de Presse Vijf Duitschers die door deAmerik autoriteiten te Darmstadt schuldig waren bevonden aanmoord op zes Amerik vliegeniers die gebruik maakten van hun parachute zijn tot den strop ver oordeeld en geëxecuteerd In Boekarest hebben botsingen plaats gehad tusschen personen die voor den koning demonstreerden en groepen die de regeering Groza toejuichten De politie moest ingrijpen De oppositie in Portugal zal een laatste poging doen om de verkiezingen die op 18 Nov a s gehouden zullen worden uitgesteld te krijgen Er zal een beroep worden gedaan op het volledige tribunaal Naar verluidt zal de Britsche admiraliteit Saint Johns opNewFoundland als vlootbasis blijven gebruiken De Minister van Financiën heeft Vrijdagmiddag de z g Bankcommissie geinstallcerd welke advies zal moeten uitbrengen over de herziening van het Statuut van den Nederlandschen Bank ff