Groot Gouda, woensdag 14 november 1945

ö GROOT GOUDA Si T ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN M Redactie L A v d Steenhovcn Mr A A Rijksen Drakker DHikkerij Verzijl Gouda DAGBLAD NUMMER 78 WOENSDAG 14 NOVEMBER 1945 Adminlstraile M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309J Abonn p w 25 et Losse numm 10 et iéutUeiM WeersvetiMi tmg medegedeeld door htt K N K morgenavond Wordt verwïcht Meest zwaar bewolkt met nu en dan eenige regen plaatJehik vermengd met wat natte snetow Matige O wind Zelfde temperatuur Wat is er in Gouda te doen t Reunie Vrijdag t m Woen dag De ji vonturen vaii Marct Polo Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De Zwarte Kamer Woensdag M Nov De Beursklok 8 u FHts varieté Woensdag H Nov bovenzaal Reunie 7 u n m Ls J Borger over West Europa en de Democratie d w z de geest der vrijheid in verband met De mensch van mergen Iden 8 u Nieuwen Schouwburg t Comité voor Gebiedsuitbreiding Spreker Ir A Plate Donderdag 15 Nov 8 u Reunie Volksuniversiteit Cursus Kijken zien en genieten 3 Idem 8 u Nieuwen Schouwburg Aer Laoet met de revue Van A lot Z Idem 8 u Thalia Theater Indiê avond Sprekers W G H de Keizer over De taak die ons in Indié wacht en Dr J P de Jong over Het Ncd Indische Roode Kruiswerk Vriidag 16 Nov 8 u Concordia Goudsche Tooneelkrlng met Comediespelen WAT GEBEURDE ER 14 November 1944 Het Duitsche slagschip Tirpitz doer Lancasters tot zinken gebracht Tito verovert Catinje m Montenegro en Skolpje 1942 15 Nederlanders als saboteur ter dood veroordeeld 1949 Accoord te Batavia over olie leveranties aan Japan Engeland koopt 120 vrachtschepen in de V S D O S I 6 28 Belvedère Ib 6 27 Thalia s Vr I 4 19 Excelsior I 5 18 Tunnel l 5 16 ConcordiS 5 13 2e Klasse Spil II 5 25 D O S II 5 22 Belvedère II 5 20 Zuid II 5 17 Witte Ballon II 5 16 Het Westen II 5 17 3e Klasse A Per Aspera III 7 33 Tunnel III 6 33 t Westen 6 30 K OT Ill 6 21 D O S Illa 6 19 Doele lil 5 18 Stolwijkersluis I 5 13 3e Klasse B Thalia s Vi lila 7 36 N S H Illb 6 27 Belvedère III 7 26 Concordia III 7 25 D O S Illb 5 22 Zuid Illb 6 22 Excelsior III 6 20 De op Vrijdag 16 dezei vastgestelde wedstrijd D O S 1 Per Aspera 1 is door omstandigheden uitgesteld moeten worden en wordt gespeeld op Maandag 19 Nov a s in het clublokaal Hotel Zonierzorg aan de Reeuwijkschebrug Het programma voor de a s week luidt als volgt Per Aspera 1 Illb Dinsdag 20 Nov Excelsior 1 D O S 1 Donderdag 22 Nov DOS lila Doele Illb Vrijdag 23 Nov OO II Belverdêre II Vorige week schreveiF wij reeds dat de ontmoeting D O S I jPer Aspera I van groot belang is voor het bezetten van de eerste plaats welke momenteel door Per Aspera wordt ingenomen Spelers van D O S Reeuwijk kent uw taak en maakt dat Reeuwijk trotsch kan zijn op haar Ie team De spelers van D O S zijn W Reijn ders J van Vliet H Uiterwijk en Bal lerinig die resp moeten spelen tegen D E Maree H Sleutelberg C G de Graauw en W Kok Ook het 2e team maakt Vrijdag a s een goede kans om No 1 van de ranglijst te worden Hoewel Belverdcre een niet te onderschatten tegenstander is hebben wij het volste vertrouwen in de spelers van ons Me Tot de volgende week Maandag 19 Nov D O S Belverdêre III D O S STA DSNIEUWS Nocd bü Ouden van dagzn Zij verccnigen zich Dezer dagen is in het stadsdeel de Korte Akkeren opgericht een vereeniging van ouden van dagen Een vooraf gevormd cx mité iit deze groep onzer samenleving had daartoe het initiatief genomen lü de O N A bar welwillend beschikbaar gesteld waren de oudjes in vergadering bijeen geroepen De opkomst was boven ieders verwachting De voorzitter de heer J J V d Speld memoreerde in zijn openingswoord het doel en streven waarna de beer W Meilof als spreker de urgentie van organisatie besprak en den nood der oudjes in meerderen vorm belichtte Een en ander werd met groote aandacht gevolgd Immers voor de meesten is er in bet productieproces geen plaats meer sterk gekrompen inkomsten armoede Als zvarte schaduw de steeds stijgende duurte hulpbehoevend enz Dit kwam sterk tot uiting biji de gestelde gelegenheid de miserabele toestanden naar voren te brengen De toestand der ouden van dagen vraagt dan ook dringend aandacht en verbetering Thans nog op dezen leeftijd hebben zij hun belanden in den schoot der organisatie gelegd en nemen daarmede hun lotsverbetering in eigen hand Het comité is als volgt samengesteld J J V d Speld voorz C J JJssclstein secretaris Vorstmanstraat 31 A T Vermeij penningmeester vormend het dag bestuur Als leden L van Kersbergen C Cabout W Meilof en M A Kolster Sr Geld voor een ieder beschikbaar Veel ouders zijn dezer dagen verblijd met een aantal punten voor textiel welke hun kinderen van school mee orachten In verband met de geldsaneering doen zich echter bij den aankoop van noodzakelijke kleeding voor kinderen n voor ouderen groote moeilijkheden van financieelen aard voor De punten en de kleeding zijn er doch het geld om het aan te schaffen ontbreekt veelal op dit oogenblik terwijl de behoeften met het oog op den komenden winter groot zijn Het Goudsche Borgstellingsfonds verstrekt daarom aan werknemers en kleine zelfstandigen een crediet tegen een lagen rentestandaard De gemeente Gouda stelt dit geld beschikbaar De terugbetaling geschiedt in wekelijksche termijnen welke door de gemeentebank worden opgehaald Niemand behoeft zich dus meer bij de aanschaffing van dringende levensbehoeften zorgen te maken Indien de vergun Hedenavond 8 uur in den Nienwen Schouwburg spreekt Ir A PLATE over Wte zal de schade betalen Woont dezen avond bij De toekomst van ons land ligt ook in uw hand Toegang vrijl Vei ect II niet dat U iQorgen Uw nieuwe distributiekaart moet halen en Uw snoep of tabakskaart als Uw naam ligt tusschen KOCH LOUWS U behoeft alleen Uw tweede ukaart en het inlegvel mede te nem4 U kunt aan de loketten 5 7 11 van het GYMNASTIEKLOKAAJ in de PEPERSTRAAT terecht tui m9 3een 12 vur en 2 3 30 uur ningen zijn verstrekt behoeven c financiën geen bezwaar te zijn Voor credieten van bovengcnoemden aard is het Eorgstellingsfonds gevestigd Crabethstraat 12 Dinsdags dagsen Vrijdagsavonds tusschen 7 en 8 uur geopend In de gemeenten rondom Gouda is een dergelijke maatregel nog niet getroffen hoewel hij ook daar dringend gewenscht is Een gouden bruiloft Gisteren herdachten de heer en mevrouw P E Snel v d Heiden het feit dat zij voor 50 jaar in het huwelijk zijn getreden Onopgemerkt ging dat zeker niet votrbij Tallooze bloemstukken getuigden van het medeleven van vrienden en bekenden De Harmonie CaeciKa bracht s avonds voor de woning in de Stoofsteeg een muzikale hulde Reeds Zaterdag j l vierde de familie het feest Er waren toei 82 iiinderen kleinkinderen neven en nichten aanwezig Begrijpt den toestand t Is moeilijk zei iemand ons eens om op de hoogte te komen van wat er zicTi in Indië afspeelt Hij moest eerlijk bekennen dat hij van Indië niet veel meer afwist dan wat hij op school had geleerd Ja om den toestand te begrijpen moeten wij weten wat er achter ons ligt Vanzelfsprekend zullen wij dan ook weten wat ons te wachten staat d w z gemaakte fouten goed maken en begrip toonen Begrijpelijkerwijs voelen zij die Indië kennen zich aanstonds door het onderwerp van den bekenden spreker den heer W de Keizer die morgenavond om 8 uur in Thalia Theater zal spreken aangetrokken Doch h ebbcn alle anderen dieIndië nooit zagen ook geen belang bij het Indië vraagstuk Zonder twijfel zullen alle toehoordersna morgenavond zich meer thuisvoelen in de netelige Indiëkwestie Bovendien U steunt h t Indische Roode Kruis dat zorg draagt voor de 200 000 Nederlanders in het Verre Oosten Een reden temeer om dezen avond bij te wonen Kaarten zijn verkrijgbaar aan het bureau van ons blad en Donderdagavond tusschen 7 en 8 uur aan het Thalia Theater Onzie uitgemergelde landgenooten in het verre Oosten rekenen op U Zuivering P T T personeel In ons blad van 5 Nov maakten wij er melding van dat voor het district Gouda een zwiyeringscotomissie is ingesteld voor het V T T personeel De termijn waarin klachten en gegevens kvmnen worden ingediend is echter verlengd tot 21 Nov a s Tot dien datum is het dus mogelijk ter zake dienende gegevens schriftelijk in te zenden aan den secretaris van de ipmmissie den heer A W den Ipter IJsselveere te Oude water Ktt JnJokken terug Hedenmorgen is aatt den IJssel èen schip aangekomen met de uit Goudsche torens gestolen klokken aan boord De herplaatsing zal wel dra ter hand worden genomen SPORTNIEUWS r A S C GOUDA De uitslagen van de competitie van de A S C Gouda luiden 1ste tiental A V Eijk A V d Zaan 0 1 J Tom M Flux afgebr A de Zeeuw A Broekhuizen afgebr 3de tiental A V d Berg J de Jong 1 0 C Pille K de Jong V2 V2 A M Nieveld A v d Berg 1 0 3de tiental J J Roon M Wiener 0 1 M Wiener M Benninga 1 OJ J Roon M Benninga 1 0 A Barelds W Verhoeven O 1 DISTRICTS NIEUWS BURGELIJKE STAND Geboren Jannigje dr van N den Boer en A Graveland Hillegonda dr van C Faase en A van Klaveren Nicolaas Wilhelmus Maria zn van G Straver en C M Boere Gehuwd H L Vos 27 j en E van Wensveen 24 j LOOP DER BEVOLKING Vertrokken zijn R Visser uit F 22a naar Bussum H Stolwijk uit K 62 naar Lange Ruige Weide M C Redegeid uit H 48 naar Den Haag A Esveldt H 155 naar Moordrecht A de Knikker uit E 87 naar Groningen F Roe uit H 113 naar Ooitgensplaat J J Roe uit H 113 naar OoIt t ensp aat G J Kalkman uit E 59 naar Den Haag J Hogenelst uit D 58 naar Noordwijk N Slappendel uit E 17 naar Boskoop G Vink uit H 236 naar Laren A van Dijk uit E 45a naar Moordrecht A A Groenendijk uit B 4 naar Maasbree HUISSLACHTINGEN Over de laatste week werden ter Gemeentesecretarie aangegeven 4 huisslachtingen schapen 9 varkens en 2 geiten VERLOREN VOORWERPEN Over de laatste week werd ter Gemeen tesecretarie als verloren voorwerpen aangegeven een bruine das en een portemonnaie met inhoud Verloren door Veirweij Nieuwerbrug No 81 STEUNVERLEENING In de week van 21 27 October werd aan een 25 tal werkzoekenden steun £ T leend tot een totaal bedrag van 534 23 Ook werd aan 1 kleinen boer rr aan 1 zelfstandige steun verleend BILJARTEN De competitie standen over de laatste week van D O S Reeuwijk luiden als volgt Ie Klasse Per Aspera I 6 35