Groot Gouda, woensdag 14 november 1945

te verklaren dat het principe der staatsregeling niet is toegepast De staten verzoeken de Koningin zoolang er gaen veïtegenwoordigers van Curacao in Nederland zijn de staten te raadplegen inzake alle kwesties die Curacao betreffen In het twteede telegram verklaren de staten dat er groeiende ontevredenheid bestaat over het huidige bestuurssysteem dat verouderd is Intusschen is een commissie benoemd ter voorbereiding der rondetafelconferentie maar geen vertegenwoordiger van Curacao is gekozen De staten verklaren dat het van groot belang is dat de stem yën Curacao gehoord een speciale vergadering van den militaire wordt in Nederland en verzoekt vergunning om vertegenwoordigers te kiezen om de belangen van Curacao te behartigen en de noodige inlichtingen te verstrekken om eenheid La het koninkrijk te verkrijgen Alle leden der staten ginl en accoord met de inhoud der telegrammen De strijd in Soerabaja 13e evacuatie van inwonersvan Soerabaja gaat nog steeds voort De Indonesiërs krijgen veel hulp van buiten o a van de Kijais religieuze leiders Soerio de Gouveneur beweert dat de Indonesiërs naar het 5ostkantoor opdringen De Indonesiërs lijden volgens hem zware verliezen Volgens een officieelc verklaring uitgegeven te Batavia hebben de extremisten te Soerabaja gisteren twee aanvallen gelanceerd De eerste daarvan werd uitgevoerd door 200 man De tweede werd ondersteund door pantserwagens en moesten afgeslagen worden door artillerie mortier en machinegeweervuur In den avond werden nog meer aanvallen gedaan waarbij granaten gebruikt werden REDUCTIE BON voor abonnees Groot Gouda plaatsen a f 0 50 voor den Indië avond in ThaliaTheater op Doaderdag 15 Noveni r BUITENLAND I VOETBAL Beigië Nederland Op 14 April In Antwerpen Naar gemeld wordt js thans definitief bc sloten den eersten Internationalen voetbalwedstrijd tusschen België en Nederland op 14 April 1946 te Antwerpen te doen plaats hebben Dezer dagen werd in Antwerpen hierover een vergadering gehouden Zoo spoedig mogelijk zal worden begonnen met het in gereedheid brengen van het Antwerp stadion om de duizenden toeschouwers op waardige wijze te kunnen ontvangen Het dagboek van de plunderaars Een belangrijk archief is thans in handen van de Arnhemsche overheid gekomen n l dat van Peldwirtschaftkommaodo een der plunderbenden welke rnhem na de evacuatie van September 1944 heeft beroofd Dat kommando moest terugtrekken uit Arnhem en kwam tenslotte terecht in Coevorden waar het achtervolgingstempo der geallieerde legerscharen deze Duitschers zoodanig in de war bracht dat zij hnn papperassen in den steek lieten Dit archief dat een tijdlang onder de hoede Is geweest van den heer G Bartels te Coevorden is nu naar Arnhem overgebracht waar het berust bij de afdeeltng Engelsche zaken ter emeentesecretarie Het bevat papieren met uitgebreide gegevens over de weggevoerde goederen de datum zelfs het uur van den roof het tijdstip der verzending werken nummers en plaats van de bestemming zijn nauwkeurig aangegeven Het betreft hier de gegevens van een kommando dat verscheidene bedrijven en magazijnen heeft geplunderd N V V zjx E V C Dinsdag is een conferentie gehouden tusschen verlegenwoordigers van het N V V en de E V C over de mogelijkheid te komen tot een gemeenschappelijke vakcentrale Besloten werd een memorandum samen testellen dat als basis zal dienen voor eenvolgende bespreking welke op 1 Decembera s gehouden zal worden Vervolg 2d2 pag Voor hen die het ook aan een geblokkeerd tegoed ontbreekt zal een afbetalingsregeling moeten worden ontworpen Fn plaats dat het sparen aan de uitgaven vooraf gaat zal dit in deze gevallen moeten volgen Aan de voorbereiding van de organisatie die voor de uitvoering van dit stelsel moè t worden opgezet wordt thans hard gewerkt en wij hopen haar gereed te hebben als de goederen beschikbaar komen De nieuwe belastingen Ook de voorbereidingen van de maatregelen tot het geven van een meer bevredigende bestemming aan de tegoeden die niet kunnen worden vrijgegeven maken thans goeden voortgang Het ontwerp betreifende een vermo gensaanwasbelasting in den vorm van een heffing ineens van de tijdens den oorlog verkregen vermogensvermeerdering is gereed en in handen gesteld van de belasting advies commissie Zoodra het daarvan wordt terug ontvangen zal het aan de normale zgn p rlemementaire behandeling van een wetsontwerp worden onderworpen Volgens een zeer ruwe schatting zal de opbrengst van deze heffing op bassis van de regeling zooals zij thans luidt ongeveer 4 millard gulden bedragen Voor de betaling daarvan zullen naast geld ook effecten en andere waarden in aanmerking komen Zooals Ü reeds weet staat verder ook een algemeene yermogensheffing op het programma Nieuwe staatsleening De voorgenomen Staatsleening heeft vasten vorm gekregen Ik heb hiervoor de figuur gekozen van een inschrijving op een bijzonder grootboek waarop de rente 3 pet zal bedragen Deze inschrijvingen zullen kunnen worden aangewend voor de betaling van bepaalde nader aan te wijzen belastingen waaronder de zoojuist genoemde heffingen Het openen van deze mogelijkheid om geblokkeerde egoeden die thans bij de banken slechts een zeer veel lagere rente opleveren om te zetten in 3 pet schuldvorderingen op flen Staat beschouw ik urgent in verband et de inkomstenderving die thans doQr Velen wordt geleden en met de stijgende ehoefte van het zakenleven om crdieten te nem§n waarvoor het ook rente be e opt ng$tr § jr inschrijvingen op dit grootboek zullen dienen tot consoldeering T n de vlottende St3atsschuld die een c jptanten komen op vrije rekening Behalve bü postcheque en Girodienst Daar er nog steeds het misverstand blijkt te bestaan dat men bij storting van contanten de beschikkingsmacht over dit geld geheel of gedeeltelijk zou verliezen vestigt het ministerie van financieën er nogmaals de aandacht op dat vrije betaalmiddelen ook na de storting vrij blijven Zij worden geboekt op een vrije rekening waarover men oabelemmerd dpor eenige blokkeeringsvoorschriften kan beschikken De eenige uitzondering vormt de pc tcheque chequeen girodiensf stortingen worden daar op girale rekening geboekt de plaatselijke giro instellingen zooa s de Amstefdamsche Gemeente girodienst kennen daartegenover wel vrije rekeningen Afgezien van de uitzondering bij den postcheque en girOdienst is er geen enkele reden om meer aan contant geld dan normaal vast te houden men kan dit geld onder dezelfde voorwaarden als vroeger naar bank spaarbank of plaatselijke giro instelling brengen ENQUÊTE OVER DE TOEPASSING VAN DE DOODSTRAF Moeten de ergste politieke misdadigers met den dood worden gestraft Over deze vraag wordt thans veel gesproken en geschreven Dit gaf de Nedeflandsche Stichting voor Statistiek aanlei ding door middel van een opi iie pe iling na te gaan hoe het Nederlandsche volk als geheel hierover denkt Haar enquêteurs legden de vraag voor aan mannen en vrouwen uit alle deelen van het land van verschillenden leeftijd kerkelijke gezindte sociale laag en politieke overtuiging Het resultaat van dit onderzoek kan als volgt worden samengevat Vóór voodstraf voor de ergste politieke misdadigers is 73 der bevolking tegen doodstraf 22 5 kan over dit onderwerp geen meening te kennen geven Bij de ondervraging gaven verschillende voorstanders te kennen de doodstraf toegepast te bedrag van bijna 9 milliard gulden beloopt Reeds thans doe ik een dringend beroep op hen die daarvoor in aanmerking komen om wanneer de inschrijving wordt geopencl daarvan op ruime schaal gebruik te maken Moge wat minder aantrekkelijk zijn dan die waaraan men zich heeft gewend zij bevindt zich nog op een belangrijk hooger peil dan in de Angelsaiksische landen aanvaard is De Staatsschuld van ons land is zoo enorm gestegen dat het handhaven van het bestaande rentepeil een te zwaren la st op de schouders zou leggen van onze verarmde volkshuishouding en op het Staatsbudget dood zou drukken Men moet zich goed realiseeren dat ons land in dit opzicht er op het oogenblik moeilijker voor staat dan welk land ook Economie wordt geboren maar de aanwezigheid van een stuk oorlogseconomie is harde werkelijkheid Onder deze omstandigheden klemt de eisch te meer om bij de besteding van eiken gulden nut en offer zorgvuldig af te wegen en slechts de noodzaak te laten beslissen Daarom richt ik mij landgenooten die geen directe publieke verantwoordelijkheid draagt over uwe hoofden heen tot allen die tot deze verantwoordelijkheid wel zi jn geroepen in alle Departementen en diensten in Staat Provincie en Gemeente hier en in het buitenlanden roep hen toe waakt consuls voor de publieke iaak Bestrijdt alle verspilling waar gij die aantreft Wijst op de noodzaak van een sober bestaan en geeft daarin zelf het voorbeeld Spaarcertificaten met korten looptijd i Behalve de grootboekinschrijvingen staan de spaarcertificatèn op stapel als mogelijke bestemming van het geblokkeerde geld Het ligt in het voornemen om alle pariculiere personen en de bedrijven die in een technisch woordgebruik geen lichaam zijn in de gelegenheid te stel en voor een bedrag van maximaal ƒ 300 daarin deel te nemen Ih tegenstelling to t de inschrijvingen op het grootboek zullen deze certificaten overdraagbaar zijn Zij zullen voor de betaling van bepaalde belastingen kunnen worden gebruikt Op het einde van zijn rede deelde de Minister mede dat er weldra ook in den effectenhandel verbeteringen zullen worden aangebracht De Minister ver zoc t dringend zijn Ministerie van onruxKÜge correspondentie te verschoonen straf hun standpunt met de opmerking dat doodstraf in vele gevallen een te lichte straf zou beteekenen Levenslang moeten ze hebben Vrouwen blijken in het algemeen genomen een milder oordeel te hebben dan marlnen evenzoo zijn jongeren in grooter meerderheid voor doodstraf dan ouderen Mannen 76 20 Vrouwen 694fc 24 Personen v 18 t m 24 j 77 19 Pers V 55 j en ouder 68 26 Ook bij onderscheiding naar godsdienst of beroep treden opvallende verschillen van oordeel aan het daglicht Zoo is b v bij de Gereformeerden het aantal voorstanders 83 grooter dan bij de Roomsch Katholieken 76 en de Hert t rmden 69 en bij de arbeiders 75 a grooter dan bij degenen die een leidende functie vervullen en de intellectueelen 68 Mr A W KAMP OVERLEDEN Na een kortstondige ziekte is hier op 66 jarigen leeftijd overleden de bekende voordrachtskunstenaar Mr A W Kamp Mr Kamp promoveerde in de rechten te Leiden in 1905 vestigde zich aanvankelijk lijkals advocaat maar ging zich allengs op journalistiek gebied bewegen Indertijd was hij redacteur buiteriiand aan de Nieuwe Courant Hij maakte voorts onderscheidene reizen o a naar IJsland en naar Ned Indië van waaruit hij in Nederlandsche courantep brieven schreef In 1 914 vestigde hij zich in Den Haag als advocaat en procureur Hij bleef zich echter met letterkundigen arbeid bezig houden Hij maakte grooten naam als voordrachtskunstenaar en trad ook veel voor de radio op BUITENLAND De nieuwe Fransclie prijs voor Letterkunde Agance France Presse meldt uit Parijs dat de nieuwe prijs voor Letterkunde de Prix de Critique bij de eerste stemming wyrd toegekend aan Rqmain Gary schrijver van het boek Education Europieijne De prijs die bestemd is voor een na de bevrijding uitgegeven werk bedraagt 100 000 francs Romain Gary de winnaar van den prijs is officiervlieger die reeds op 18 Juni 1940 dienst nam in het leger van generaal De Gaulle De Ganlle eenstemmig gekozen Generaal de Gaulle is door de Assemblee Constituante eenstemmig aekozen tot president van de voorloopige Fransche regeering De Gaulle werd gekozen met 555 stemmen Een lid van de vergadering onthield zich van stemming De Duitschers worden geteld De Amerikaansche nieuwsdi st iq Duitschland heeft gisteravond bekend gemaakt datop 1 December a s in de geheele Russischezone een algemeene volkstelling zal wordengehouden De toestand in Portugat De civiele Gouverneur van Lissabon heeh alle politieke vergaderingen die tegen de regeering gericht zijn verboden omdat deop positie besloten heeft de Portu jeesche verkiezingen te boycotten De Portugeesche minister van oorlog heeft staf bijeengeroepen Verliezen van de R A F De totale verliezen die de R A F van 3 September 1939 tot 8 Mei 1945 heeft geleden bedragen 79 147 man t w dooden gewonden en vermisten x Staten van Curacao zenden telegrammen aan Kon Wilhelmina NAAM wcnscht De staten hebben twee telegrammen gezonden aan Kon Wilhelmina waarin in de eerste plaats wordt betreurd dat de staten geen zeggenschap krijj en m verband met verbondenheid koninkrijk der Ne ii ilarden aan het handvest der vereemgda volkan De staten zeggen dat wij pijnlijk getroffen zijn et vernemen dat zulks niet in overeenstemming is met de principes van hst handvest Zij zien in dit en ook in andsre koninklijke besluiten waarin de staten geraadpleegd hadden moeten zijn reden INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid van de redactie Het loopt de spuigaten uit Zoo luidt het spreekwoord Maarhier is het werkelijkheid het looptde rioolbuizen uit U wist het zeKer nog niet dat Gouda een mooien nieuwbouw heeft een mooien weg met een mooien naam Koningin Wilhel minaweg Dit is wel h et stilste stuk van de stad en er is toch zoo n aardige wandeling te maken voor de bewoners van Gouda Maar ja waar moet U loop en Want de straat staat büank van hst water tot op de trottoirs toe Zij die dit niet weten loopen des avonds in het donker tot aan de enekls in hiet Amile water want de rioleering gaeft hier alles terug Kinderen moeten in huis blijven anders worden zij ziek of zij krijgi n zweren zooals reeds is voorgekomen Bakker melkboer en groenteman kunnen niet l3 ij hun klanten komen Dit is niet langer aan te zien het is een dagelijkschi ergernis voor de bewoners In de Reigerstr en Karekietstr wordt n i de bestrating opgehoogd Is dat op den Kon Wilhelminaweg nie harder noodig Schenken gem éentebestuur en gem werken hcelcmaal geen aandacht meer aan dezen treurigen toestand Mogelijk dat er door Volksgezondheid aandacht aan geschonken kan worden Dat er spoedig verbetering komt want het loopt de spuigaten uit ADRES Een bewoner van de Kon Wilhelmina C eg