Groot Gouda, vrijdag 16 november 1945

ö GROOT GOUDA m Sl ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S ri Redactie L 1 A v d Steenhoven Mr A A I Rtiksep Drukker Drokkerii Verzijl Gouda NUMMER 80 VRIJDAG 16 NOVEMBER 1 45 11 li i jj ii ii 1 1 Adramtstratje W vrto Loo Bur Markt 2i Gouda Tel 309 Aborn p w 25ct Losse nurum lOct Met vertrouwen de toekomst tegemoet Nk De heer jfh Allebraridi leidde h ëffünderden zoo den Japanschen STADSNIEUWS I e zitting van dan Nocdjjsmeientzraad In d4 zitting van den Goudschen Noodgemeenteraad welke op Vrijdag 23 November a s zal worden gehouden des namiddags om 8 uur wordt o m aan de orde gesteld de benoeming van de wethouders en de samenstelling van de raadscommissies colleges en besturen v n gemeentelijke instellingen Huis aan huis bezoek voor controle bevolkingsregister en van de stamkaarten Naar we vernemen zijn in de straten die thans of binnen enkele dagen aan de beurt komen voor de beschrijving der bevolking in verband met de controle van het bevolkingsregister en der distributiestamkaarten de waarschuwingsbiljetten opgehangen Het betreft hier de volgende straten Gouwe Regentesscplantsoen Nieuwe Haven Kleiwegstraat Turfmarkt Elauwstraat Groenendaal Naaierstr Achter de Vischmarkt Vischsteeg Lombardsteeg Looierspoort Geertje den Buitsteeg Lange Dwarsstraat Korte Dwarsstraat Vrouwevestesteeg Vrouwesteeg en Slapperdel Hierna volgen zoo spoedig mogelijk de ond3rstaande straten Korte en Lange Tiendeweg Jerusalcmstraat Spi ringstraat Punt Nieuwe Veerstal Houtmansplantsoen Geuaenstraat Eaanstraat Wijde Poort Muilenpoort K F Rolwagen Patersteeg Minderbxoetlersteeg Vijverstraat Hoefsteeg Lange Noodgodstecg Walestraat Doelenstraat Molenwerf Groeneweg Tuinstraat Oosthaven Ieder wordt in zijn eigen belang verzocht reeds nu ALLE stamkaarten klaar te leggen of in orde maken en er voor te zorgen dat deze bij het huisbezoek kunnen worden vertoond Men drage deze niet onnoodig bij zich noch late deze in handen van derden achter Daarmede bespaart men zich een extra gang naat naar het stadhuis en naar het distributiekantoor hetgeen wachtenen wederzijdsch tijdverlies voorkomt Onder de aandacht van het publiek wordt gebracht dat geen distributiebescheiden behc ven te worden afgegeven zonder dat daarvoor een ontvangstbewijs is afgegeven l De betreffende ambtenaren zijn voorzien van een legimitatiebewijs Een bekende Gouwenaar jubileert Op 16 November 1920 begon de heer S de Hartogh in het Seinpost Theater filmvertooningen meteen film welke uitgebracht werd door den heer Lopez Dit was de eer ste stap op het terrein van debioscoopexploitatie die de heer deHartogh zette Zijn laatste was het zeker niet want na de opening van het PompenbuTg Theater te Rotterdam destijds het grootste theater aldaar weid de heer de Hartogh daar Wrijfsleider Toen dit theater overging in het Tuschinski concem Weef hij daar werkzaam totdat hij oor eigen rekening het Scala Theater ging exploiteeren Als directeur van het Capitol Theater dat tot het Royal concern behoorde werd hij daarna aangesteld Van Rotterdam ging de heer de Hartogh naar Gouda waar hij bedrijfsleider werd van den Nieuwen Schouwburg Een onbekende op amusementügebied is hij zeker niet Aan keiijk als musicus werkzaam kv hij via het amateurtooneel bij Li c groote tooneel terecht waarbij speelde onder Mulder Frits Bouwmeester Sr Nap de la Mar Louis Bouwmeester Jr en van Eijsden en Tartaud Als musicus maakte hij nog een tournee door Amerika Het is zijn groote verdienste geweest het Nederlandsche publiek bekend te maken met de Fransche Roode Kruis campagne voor Indiê V geopend Gisteravond had in ThaliaThea ter een bijeenkomst plaats waarbij de heer W G H de Keizer uit Den Haag een helder betoog over Indië en hoe de situatie zooals die zich thans heeft ontwikkeld is gegroeid terwijl Dr J P de Jong de komende Roode Kruis campagne voor Indië opende dezen avond in met een kort welkomstwoord aan alle aanwezigen W O burgemeester Jameb en zette uiteen dat het in de bedoeling van het onlangs gestichte comité lag een serie onderfcerpen van actueelen aard te behandelen welke verhelderend zullen werken op het begrijpen van de moeilijkheden van onzen tijd De heer De Keizer ving zijn toespraak aan met het schetsen van de bevrijding van ons land en de moreele gevolgen van de bezetting Deze verstoring van het evenwicht in het leven van velen heeft ook in Indië plaats gehad De gevolgen zijn daar zooveel grooter omdat dè Indonesiërs 6 wekenlang na de capitulatie geen enkel gezag hadden waardoor zij die te goeder trouw of om deli broode met de Japanners hebbeti samengewerkt de macht m handen namen Het aantal extremisten van dezen aard is bijzonder klein Duidelijk toonde de heer De Keizer den weg dien Nederland reeds meei dan 40 jaar ten opzichte van het Rijk buiten Europa bewcindelt jNederland was reeds 40 jaar geleden een pionier op het gebied van de koloniale politiek en was alle andere koioniënbezittende mogendheden ver vooruit Dfe bekende rede van H M de Koningin van December 1942 rtiitgesproken op het dieptepunt van deit oorlog en vbor het Amerikaansehe Congres Vzal in de toekomst als eeö buitengewone wijze daad worden beschouwd Het bctéekent de gelijkstelling van alle deelen van het Koninkrijk Nederland is zich zijn zedelijke roeping volkomen bewust De economische vooruitgang van Indië heeft een nieuw tijdperk voor films Op grootsche wijze wist hij deze in Rotterdam te lanceeren Er werden speciale comité s van aanbeveling voor in het leven geroepen Dat dit ook in Frankrijk op hoogefi prijs werd gesteld bleek wel uit de benoeming van den jubilaris tot O ficier de l Academie Franvaise Tïians in den Nieuwen Schouwbyfg streeft de heer de Hartogh l ds naar zijn ideaal het pj i te laten genieten van ware fimkunst Waren de oorlogsjaren zeer moeilijk voor hem thans breekt een beter tijdperk aan Een tijdperk waarin vrije keuze zal zijn te ma ken uit het beste van wat er op filmgebied uitgebracht wordt En die keuze kan met een gerust hart aan den heer de Hartogh worden overgelaten deze Archipel ingeluid De verbeteringen op allerlei gebied hygiëne landbouw irrigatie onderwijs rechtspraak bestuur orde en rust werkten heilzaam Op 15 Mei 1940 wist Indië ook zijn plaats en verklaarde zich voor 100 pCt solidair Bij den Jap schen aanval verzetten Javanen Amboneezen Nederlanders enMe nadeezen zich gemeenschappelijk en opmarsch naar Australië Het eerste en voornaamste doel van den Japanner was dan ook de vernedering van den Nederlander in de oogen van de inlanders doch slaagde slechrs ten deele Op het eilandje SoemTaki onthoofdden de Japanners een Dessa hoofd en zijn zoon omdat zij weigerden een Ne derlandsch assistent resident te geeselen Dit is een bewijs van rrouw van den Inlander voor de Nederlandsche zaak Deze oorlog heeft zoo honderden bewijzen geleverd De heer De Keizer eindigde zijn betoog met een oproep om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien Op dezen avond sprak ook de bekende Goudsche chirurg Dr J = P de Jong Als oud Indisch man op de hoogte zijnde schetste hij de plaats van den Nederlander in Indië Nederland kan iets schoons verriA ten en het Nederlandsche volk als volk is thans prachtig in staat de goodwill van den Indonesiër te winnen In Augustus zond het Nederlandsche Roode Kruis reeds twintig teams naar Indië Ongetwijfeld zullen zij zoowel ten opzichte van de Nederlander als van de Indonesiërs prachtig werk kunnen verrichten Het zal den Indonesiërs ontzettend veel zeggei indien zij vernemen dat dit alles niet door den Neiderlandschen staat doch door het geheele Nederlandsche volk zal worden bekostigd Hier valt iets groots te verrichten en een ieder kan in de komende weken hieraan medewerken Ongetwijfeld zullen allen die op dezen avond aanwezig waren genoten hebben Weeriverwachtiug medegedeeld door het K N M i tot morgenavond Aanvankelijk nog zwakke wind met over het grootste deel van het land miat Later plaatselijk optrekkend Iets toenem wind uit Z O richting Des nachts op de meeste plaatsen lichte vorst Overdag iets mia dcr kpud Wat is er In Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag De jraaf van Monte Christo Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Potpourri Schouwburg blosc Vrijdag t m Donderdag Het zit in de lucht Vrijdag 16 Nov 8 u Concordia Goudsche Tooneelkrlng met Comedicspelen Zondag 18 Nov 10 vm Nieuwe Schouwburg Cabaretvoorstclling van De Waarheid WAT GEBEURDE ER 16 November 1944 Leveroo en Gartem bevrijd In Keulen zijn 21 menschen opgehangen BerÜjv wordt voor de 176e maal gebombardeerd Solt aan de Donau veroverd De Gaulle neemt een u tnoodiging van Stalin voor een bezoek aan De eigendommen van de Renaultfabrleken door den Franschen Staat geconfiskeerd Arbeiders uit de fabrieken van Enschede worden naar Duitschland gestuurd om aan verdedigingswerken te arbeiden 19 43 De Duitschers bezetten het eiland Leros 1942 Het 8e Britsche leger in Derna Duitsche en Italiaansche troepen in Tunis 1941 Mijnwerkersstaking in de V S Kertsj in Duitsche handen Tojo Overeenstemming met de V S is nog mofelijk 25 Jaar Doctor in de Wis en Natuurkunde Vandaag was het 25 jaar geleden dat Dr Mr J Smit advocaat alhier aan de Rijksuniversi ceit te Utrecht cum laude promoveerde tot doctor in de Wis en Natuurkunde op een proefschrift getiteld Een afbeelding van het cirkelveld op de punten ruimte Geslaagd i Gisteren slaagde voor het Associ atie examen Engelsch de heer J Otten leerling van den heer C J V d Putte alhier Van A tot Z Gisterenavond gaf Aer Laoct in den Nieuwen Schouwburg een opvoering van de revue Van A tot Z Waar deze club zich hoofdzak p lijk op muziekterreiri beweegt spreekt het wel vanzelf dat de muziek het belangrijkste deel van het programma vormde En er werd verdienstelijk gemusiceerd waarbij aardige zangstemmen opvielen E e schetsjes konden ons minder bekoren zij misten veelal een clou Een uitzondering mogen wij maken voor den oom op de bruiloft De straatzangers gaven goede voordracht te zien maar de inhoud van hun liedjes was evenals het eerste kruiersliedje erg sentimenteel en bovendien minder tactisch tegenover hen die in den oorlog familieleden moesten missen Het alphabet telt 26 letters Dat is veel en naar verhouding was het programma ook zeer lang De overvolle zaal beloonde het gebodene met een hartelijk applaus