Groot Gouda, vrijdag 16 november 1945

Het herstel vao de Moerdijkbruggeo SPORTi IEUWS GOUDSCH FLFTAL N V B ELFTAL RAYON GOUDA Aangezien Zondag a s het competitierad van den N V B is stilgezet om enkele wedstrijdien als die van den Onafhankelijksbeker te verspelen terwijl in Utrecht een Utrechts elftal tegen een Mijn streekelftal speelt en het de baloeling is alle ontvangsten uit voetbalwedstrijden te bestemmen voot het Steunfonds voor getrofefn vercenigingen besloot de Afd Gouda in dit kader een wedstrijd te organiseeren voor dit doel tusschen het Goudsch elftal en een N V B rayon elftal Eerstgenoemd elftal zal uitsluitend uit spelers van de Goudsche vereenigingen bestaan het andere elftal wordt gevormd uit spelers van de N V E clubsi i it het rayon dus hoofdzakelijk Lek en Krimpenerwaard De wedstrijd wordt gespeeld om half 3 op het Goudaterrein terwijl diploma s niet geldig zijn zoodat ieder zijn penningske moet offeren De elftallen zijn als volgt samengesteld Goudsch elftd B v d Flier O N A doel P Boef Gouda r achtjcr A v Genderen Q N A Uchter Th de Jong D O N K r half H van Harten G S V m half R Stoppelenburg Gouda 1 half P Huijzer Olympia r bui ten C Brem G S V r binnen Th V Willigen O NA m voor R Biesheuvel O N A l binnen C Ottevanger Gouda l buiten N V B elftal Rayon Gouda A V Dam Schoonhoven doel C van Zijll Gouderak r achter N van Dam Stolwijk l achter C Kasbergen Gouderak r half C Versteeg Haastrecht m half H Eongers Mbordr2cht l half G Buitschoten Stolwijk r buiten A Hoogenboezem Lekkerkerk r binnen A V d Horst Schoonhoven m voor A v Putten Schoonhoven l binnen A Eikelenboom l buiten Christ Sportveraeniging De Jodan Boys A s Zaterdag wordt een vriendschajypelijken wedstrijd gespeeld op het terrein Bloemendaal Aanvang 3 uur tusschen Jodan Boys I en het eerste elftal van Waddinxveen dat uitkomt in de a s Zaterdag middagcompetitie der afd Gouda Voofts wordt gespeeld Waddinxveani II Jodan Boys II te Waddinxveen Diam e emging Daqntost De uitslagen van de l üe i S van At Ompetie van Damlust lulddeil P Versloot M Verm tile p 1 1 W Verhoeven A Rodpbflch 2 0 W Verhoeven A v d Berg 0 2 G J Barbier L ScA l J C de Pater H van El k 2 0 M Zijlstra A de Pranlwijlcer 1 1 A Boer N Ge hards 2 0 1 Backer S J Schrooder 2 0 A Kooi I Blokland 0 2 P Verboom j de Bode 2 0 P Tom P Siieker 2 0 1 C de Brutjn H van Harren 2 0 A v d Berg C Molenaar 2 0 A Rodenbach 1 C de Bruijn 2 0 A V Beuzekom N v d Wouden afgebr De windcelsluiting Doof de laatste wijziging van de Winkelsluitingswet 1930 Stbl 460 en van het Winkelsluitingsbesluit 1941 is de regehng van sluiting enz voor de wtnkels als volgt De winkels mogen geopend zijn van 1 October tot 1 April eeiete 5 werdagen der week van 5 uur tot 18 00 uur op Zaterdag van 5 uur tot 19 00 uur vati 1 April totd October t eerste vijf wer age i van uur tot 19 00 Het herstel van de bruggen over het Hollandsch diep vordert gestadig Het werk is van zoo grooten omvang dat voortgang nauwelijks te bespeuren is maar toch is het herstel in gang Honderden rappe handen geleid door talrijke deskundigen bij elk onderdeel nemen de ravages van brugbogen en pijlers uit elkaar en maken daardoor schijnbaar de chaos nog grooter Maar wat z ij doen is nuttig Zij maken ruim baan voor nieuwe spanningen en nieuwe noodpeilers die moeten worden gebouwd en geplaatst Als men den ont stellenden aanblik van zoovele verwoes tipgen is te boven gekomen dan komt een gevoel van voldoening boven dat opnieuw de strijd is aangebonden om deze oevers te verbinden Aan den Hollandschen oever wordt het oog geboeid dooV de sleepbooten bakken zandzuigers drijvende bokken en kranen die bezig zijn temndden van wrakstukken van booten die op den wal worden gezet en van spanningen van spoorbruggen die reeds zijn weggenomen en die op hun beurt wachten ojn tijd ijk dienst te doen voor de verkeersbfu g die het eerst gereed moet komen Het was Dinsdag een gewichtige dag op het werk want een deel van een der opgeblazen spanningen van de verkeersbrug welke gebroken tusschen de pijlers hgt moest worden opgeruimd De leiding had bepaald dat dit enorm zware deel zou worden weggevoerd maar op geheel andere wijze Het plan is dit deel dat natuurlijk vrijwel geheel onder water ligt niet te lichten doch onder drijvende bakken te bevestigen op te lichten en zoo onder water door weg te varen naar een veihgen hoek aan den oever Dagenlang reerfs waren de duikers Kauffeld en Muller bezig geweest onder water een stalen kabel op drie plaatsen aan het wrakstuk te bevestigen Boven water moesten deze kabels aan bakken verbonden worden Gisteren had men de bakken vol water gepompt opdat zij zoo diep mogelijk waren komen te liggen en s middags omstreeks vijf uur bij de laagsten waterstand werden de drie kabelstrengen aan deze thans zeer laag liggende bakken stevig vast gernaakt De bedoeling is duidelijk De vloed brengt de bakken van zelf omhoog en trekt het brugdeel mee naar boven waarop door het leegloopen der vaartuigen het ijzeren gevaarte daar onder nog uur op Zaterdag van 5 uur tot 20 00 uur Kapperszaken en fotografische ateliers mogen op de dagen dat de winkels vroeger dan 20 00 uur gesloten moeten zijn vanaf het tijdstip van sluiting tot 20 00 uur geopend zijn doch uitsluitend voor het verrichten van kappers barbiers en fotografische werkzaamheden Winkels waar uitsluitend of in hoofdzaak één of meer der navolgende waren brood banket suikerwerk chocolade al dan niet te zamen met consumptie ijs ten verkoop in voorraad zijn mogen op Zondag geopend zijn indien deze dag valt op 1 Januari 24 26 en 31 December van 8 uur des voormiddags tot 6 uur des namiddags doch uitsluitend voor den verkoop van deze 4 aren Dezelfde regeHfié geldt voor winkels waar uitsluitend öt in hoofdzaak bloemen en planten ten verkoop in voorraad zijn Winkels waar uitsluitend of in hoofdzaak hetzij visch hetzij fruit hetzij een of meer der navolgende waren brood banket suikerwerk chocolade al dan niet tezamen met consumptie ijs ten verkoop in voorraad zijn mogen op Zondag gedurende ten hoogste vier achtereenvolgende uren geopend zijn doch uitsluitend voor den verkoop onderscheidelijk van visch van fruit en van brood banket shocolade en consumptie ijs en onder voorwaarde dat in den winkel zoodanig dat daarvan te allen tijde van buitenaf gemakkelijk kan worden kennis genomen is bevestigd door of vanwege den Burgemeester gewaarmerkt geschrift of drukwerk waarop duidelijk is kennis gegeven van de uren gedurende welke de winkel op Zondag voor het publiek is geopend en waarop tevens duidelijk is aangegeven op welken winkel het geschrift of drukwerk betrekking heeft Bedoelde uren van openstelling moeten uitsluitend Hggen a gedurende het tijdvak van 1 October tot 1 April tusschen 8 en 18 00 uur b gedurende het tijdvak van 1 April tot 1 October tusschen 8 en 19 00 uur Voor de wijziging van de Winkelsluitingswet 1930 en het Winkelsluitingsbesluit 1941 mochten deze winkels gedurende den Zondag © achtereenvolgende verder van den bodem der rivier wordt opgetrokken Het wegvaren is dan maar een kwestie van voorzichtig manouvreeren daarbij vertrouwende op de juiste berekeningen van de technici die dit werk hebben voorbereid Een nachtje overwerk is bij zoo een karwei onvermijdelijk Maar daarop letten deze stoere mannen gewend aan water en wind minder De geest die onder deze menschen heerscht is bewonderenswaardig Men voelt hier weer de Hollandsche sfeer van doorzetten en volhouden den strijd tegen en op het water en boven al de onbedwingbare lust om dezen strijd te winnen ondanks alle handicap Terwijl in de keet berichten binnenkomen dat het met de auto s wel mis zal loopen en een opzichter een hardnekkigen strijd voert om van een bakker gedaan te krijgen dat hij extra broodjes voor de nachtploeg levert ratelen buiten de lieren gillen de stoomfluiten en roepen geharde knapen elkaar aanwijzingen grappen en onbekookte woorden toe Hier was weer de oude geest van opgewekte werklust Wanneer rijden wij over de brug vroegen wij een opzichter Zijn bÜk gleed over het uitgestrekte terrein en zijn bedachtzaam oordeel luidde als het weer meewerkt en het materiaal wordt op tijd aangevoerd midden Februari Veel werk zal er in deze drie maanden aan het Hollandsch diep moeten worden verzet Maar wij kunnen heel wat werk aan die mannen daar daar kan men van op aan ü De invoer van bouwmaterialen Nevenstaande beeldstatistiek geeft een idee van den aanvoer van bouwmaterialen uit verschillende deelen van de wereld Deze gegevens zijn verkregen door middel van de in en uitvoerstatistiek van het Centraal Bureau voor Statistiek uren geopend zijn Deze regeling is thans geheel vervallen Zij die thans hun visch fruit brood banket suikerwerk en chocoladewinkel op den Zondag gedurende vier ahtereenvolgende uren geopend willen hebben moeten een geschrift of drukwerk waarop deze mam ajjgegpven fer wa merktng aanbieden bij de Politieadministra tie gebouw Arti Legi Markt alhier Vischwinkels mogen op den Zaterdag tot 23 30 uur geopend zijn Alle winkels yitgezonderd kappersof barbierswinkels voor zooveel betreft het verriditen van kappers en barbierswerkzaamheden mogen op de volgende werkdagen tot 23 00 uur geopend zijngedurende het tijdvak van 29 November tot en met 5 December en in het tijdvak van 17 December tot en met 23 December BINNENLAND Repatrieering vati Nederianders uit Zwitserland De laatste groep Nederlanders bestaanuit ongeveer 500 mannen vrouwen en kinderen is per trein uit Zwitserland gerepatrieerd Hiermee heeft de Nederlandsohe repatrieeringsdienst een belangraijk hoofdstuk afgesloten In totaal vonden tijdens den oorlog 1500 Nederlanders hetzij vluchtelingen hetzij als bevrijde gedeporteerden in Zwitserland gastvrijiheid Zij allen zijn thans in het Vaderland teruggekeerd Passiesp en 1946 Op 22 November 1945 Deh feestdag van de Heilige Caecilia zal in Tegelen de stemming bekendmaking en plechtige toekenning der rollen plaatsvinden voor de medewerkenden aan de passiespelen voor 1946 Helpt de Limburgsche boeren weer aan een huisslachtingvarken Caar zeer veel veehouders landarbeiders e d personen in de Provincie Limburg door oorlogsomstandigheden niet in de gelegenheid zijn geweest een varken op te leggen voor huisslachting wordt een beroep gedaan op de varkenshouders in onze provincie die de beschikking hebben over varkens met een gewicht van ongeveer 50 80 K g om deze varkens te leveren aan gedupeerden in j genoemde provincie zoodat zij omstreeks I Februari Maart weer een behoorlijk slachtvarken hebben De varkenshouders die hun collega s in Limburg willen en kunnen helpen worden verzocht zoo spoedig mogelijk hiervan mededeeling te J doen bij hun plaatselijk bureauhouders INVOER BOUWMATERIALEN AUGUSTUS 1945 1 1 OOOTOH VOOKWiMNHUW B niNMItDAN tOOTON Voor deze varkens zal een prijs van 1 05 per K g levens gewicht betaald worden Aan het eind van de maand zullen de varkens worden overgenomen op een nog nader vast te stellen datum en markt Helpt allen mede om deze actie te doen slagen In verband hiermede wijzen wij de varkenshouders er op dat door het bedrijfschap voor vee en vleesch een regeling gepubliceerd is waarbij na 15 Nov 1945 geen varkens boven het gewicht van 25 K g op de bedrijven aanwezig mogen zijn tenzij zij door de daartoe aangewezen bescheiden t w Fokzeu gen opfok huisslachtingsvergunning of mestcontract gedekt zijn Op de biggenmarVten mogen eveneens varkens boven 25 K g na 15 November 1945 niet meer verhandeld worden C a mêiLQ PtiUdëttsr 4 Kamerleden bedanken Naar wij vernemen hebben de volgende benoemd verklaarde leden van de Staten Generaal voor deze functie bedankt prof dr J H W Verzijl te Utrecht dr J P Kruyt t Utrecht me iVf imi jl i fi Jêrwey Jénker te Eind hoven en de heer H W van Randwijk te Amsterdam Beide eerstgenoemden waren benoemd verklaard tot leden der Eerste Kamer INTERNATIONALE BERECHTING VAN OORLOGSMISDAGERS Mr A M Baron van Tuyll van Seroos kerken Procureur Fiscaal bij den bijzon deren Raad an Cassatie die is toegevoegd aan den hqofdaanklager van de Fransche Republiek bij de Internationale Militaire Rechtbank is gisteren ter voorbereiding van het in Neurenberg te voeren proces tegen de voornaamste Duit sche oorlogsmisdadigers daarheen vertrokken WERKKRACHTEN UIT BELGIË BIJ PHILIPS IN EINDHOVEN De N V Philips is er in overleg met het Gewestelijk Arbeidsbureau toe overgegaan werkkrachten uit de grensstreek van België aan te trekken aangezien het tempo waar in zich nieuwe werknemers komen aanmelden achterblijft bij de behoefte van de productieplannen Vooral komt men vrouwelijke werkkrachten speciaal voor fijn montagewerk tekort Reeds zijn in den loop Van deze week ongeveer honderd Belgische meisjes en jongemannen in de fabrieken te Eindhoven te werk gesteld Het ligt JiT de bedoeling dit aantal zoo spoedig mögsftifk op te voeren tot ten minste duizend 1