Groot Gouda, vrijdag 16 november 1945

Besluit inzake de atoomenergie Wetenschappelijke inlichtingen worden uitgewisseld Procédé van den atoombom blijft geheim De Ver Staten Groot Brittannië en Canada hebben besloten het geheim der fabricatie van atoomenergie over te dragen aan de Vereenigde Naties zoodra deze Internationale Organisatie in staat zal zijn den Wereldvrede te verzekeren De Ver Staen Groot Brittannië en Canada zijn thans bereid fundamenteele wetenschappelijke inlichtingen over de atoomenergie op basis van wederkeerigheid met rJle naties uit te wisselen Voorloopig echter zullen de geheimen van de industrieele toepassing der atoomenergie niet worden prijsgegeven Nader meldt Reuter het volgende volgens Radio New York zal het procédé voor de vervaardiging van de atoombom geheim gehouden worden Aldus wo d vandaag officieel medegedeeld Truman Attlee en King hebben de vorming eener commissie van de Vereenigde Naties voorgesteld om controle uH te oefenen op het gevaar d£t de Wereld door vernietiging met atoomenergie bedreigt Gezegd werd dat dit de beste methode was om het probleem van de atoomenergie te bdiandden De reorganisatie der Nederlandsche PoUtie Verschenen is Staatsblad F 250 be sluit van 8 Noveber houdende vaststelling van het politiebesluit 1945 Als gevolg van ampel overleg tusschen de Ministers van justitie en Binnenlandsche Zaken is een nieuwe regeling voor de Nederlandsche Politie tot stand gekomen vervat in bovengenoemd Koninklijk besluit In dat besluit trekken vooral de volgende punten de aandacht Ten eerste bestaat de politie voortaan uit de gemeentejïolitle de politie van de gemeenten met een eigen corps en verder de rijkspolitie bestaande uit hetgeen gedurende de bezetting onder den naam marechaussee alias gendarmerie uit het oude wapen der Koninklijke marechaussee de rijksveldwacht en de gemeenteveldwacht was samengevoegd Voorts is bepaald dat de burgemeesters en onder zekere omstandigheden de commissarissen der Koningin de verantwoordelijkheid dragen voor en de bevelvoering hebben ten aanzien van de handhaving der openbare orde en rust in de gemeenten ook dan wanneer geen ernstige verstoring daarvan dreigt of aanwezig is Ten aanzien van de Rijkspohtie behoudens samenwerking met betrekkingtot benoemingen en de Rijkspolitiezorgblijft overigens de verhouding als vroeger Aan het hoofd staat hier de Ministervan Justitie die voor de bevelvoeringover de Rijkspolitie een algemeen inspecteur der Rijkspolitie ondei zichheeft terwijl de uitoefening der Rijkspolitiezorg waarin de opsporing van strafbare feiten en de toepassing van zekereRijkswetten de belangrijkste plaatsen innemen ressortsgewijs geschiedt door denprocureurgeneraal fungeerend directeurvan politie De belangen der Rijkspolitie en Rijkspolitiezorg worden door de afdeeling politie van het Departement van justitie behartigd onder leiding van het hoofd van die afdeeling die den titel van DirecteurGeneraal van Politie draagt Bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken is het de afdeeling openbare orde en veiligheid die dit onderdeel in het bijzonder bevordert en coritroleert en in hechte samenwerking met de afdeeling politie van het Departement van Justitie zal moeten werkein De benoeming van de hoofdcommissarissen en commissarissen van politie in de gytJ oWfè gemeenten geschiedt voortaan op gemeenschappelijke voordracht van de Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken Eenzelfde samenwerking wordt gevonden ten aanzien van benoeming van algemeen inspecteur en officieren der Rijkspolitie Het geheele welslagen van deze nieuwe regeling is afhankelijk van de samenwerking tusschen de beide departementen Verschillende uitvoeringsregelingen zullen in gemeenschappelijk overleg tot stand moeten komen De ministers koesteren het vertrouwen dat die samenwerking tot heil der Nederlandsche Politie verzekerd ts De waren moeten geprijsd zijn Er bestaat sinds langen tijd een voorschrift dat de winkeliers en straatverkoopers de verplichting oplegt den prijs van alle waren die zij te koop aanbieden bekend te maken De slager moet een prijslijst in zijn wjnkel hebben de bakker een op zijn kar hét restaurant eéH t ij den ingang Ook de groenteboer die aan de deur komt de marktkoopman de vischventer kortom de geheele kleinhandel moet zijn waren geprijsd hebben Het ligt voor de hand dat deze maatregel in het belang van het publiek is genomen en vooral nu de huisvrouw over en niet al te ruime beurs beschikt is het noodzakelijk dat zij in staat wordt gesteld staande voor een etalage of marktkraam een snelle begrooting van haar uitgaven op te maken Voorts is hierdoor en eenvoudiger controle op de naleving der prijsvoorschriften mogelijk Daar zich nog vele overtredingen viTtde prijsaanduidingsvoorschriften ondanks eerder gegeven waarschuwingen voordoen zullen deze met meer strengheid dan tot dusverre worden aangevat 15 000 TRANSPORTBEDRIJVEN STAAN GEREED De opbouw van ons land is niet in het minst een kwestie van transport Het is daarom eengoede gedachte van de 15XXX Wegvervoerbedrijven die ons land telt om dooreen collectieve reclame de aandacht van de verladers te vestigen op de taak die deze vervoerbedrijven hebben tij den opbouw van ons land Sedert cenige dagen dragen devrachtauto s en paardenwagens van de beroepsvervoerders een frissche reclameplaat waardoor de aandachtvan de verladers wordt gevesttgd op de transportmogel J kheden die de 15 000 wegvervoersbedrijven voor de oplossing van het transportprobleem BROKEN DYKES Een film over het verwoeste Walcheren Door een Filmunit van den vroegerenregeeringvoorlichtingsdienst te Londen zijn kort na de bevrijding van Walcheren e§n aantal opnamen gemaakt over aeaangerichte verwoesting en de evacuatieder bewoners uit de geinundeerde gebieden Uit deze opnamen is door samenwerking tusschen het Londensche bureauvan den dienst Voorlichting Buitenland en Ministry of Information een korte filmontstaan 14 min welke den titel draagt Broken dykes Na een serie geslaagde vertooningen intalrijke Engelsche bioscopen is deze filmthans in Amerika in circulatie gekomen waar hij in 5 000 theaters gedraaid zalworden h DE SPOORWEGEN GRIJPEN ZELF IN Evenals in de afgeloopen oorlogsjaren zien de spoorwegen ook thans weer het verschijnsel van de diefstallen uit loodsen en van terreinen opduiken Dat dit een ernstige ondermijning beteekent van het vertrouwen dat het publiek in het bedrijf moet kunnen stellen spreekt wel vanzelf Daarom zijn de rechercheurs van de spoorwegen er opuit getrokken om dit euvel te bestrijden En miet succes In Rotterdam werden reeds 5 mannen gearresteerd die groote hoeveelheden textiel jam scheermesjes en zeep gestolen bleken te hebben Ook in Den Haag werden razzia s gehouden onder verdachte persoenen met het gevolg dat verschillende goederen achterhaald konden worden Het is te hopen zoowel voor d £ verzenders als voor de spoorwegen dat het energiek ingrijpen van de spoorwegrecherche de diefstallen zoo al niet geheel uitroeien dan toch aanmerkelijk verminderen zal Tbans ook een deel Tan de inge le erde lOOgnlden IillJetten Toor de girale betalingen vrlJ Het Ministerie van Financiën deelt mede dat krachtens de vijfde uitvoeringsbeschikking deblokkeering 1945 Wiink tiCxk Sfan de geWpkkeerde rekeningen ontstaan door het inleveren van bank en muntbiljetten van 100 een giraal gedeelte kan worden afgesplitst Dit deel bedraagt 25 pet van het tegoed volgens den stand van 2 October 1945 na kassluiting Het aldus berekende bedrag wordt echter verminderd met het bedrag dat de belanghebbende sedert 26 September 1945 krachtens een bijzondere of een algemeene vergunning van de Nederlandsche Bank uit geblokkeerd tegoed bij de instelling waar hij ook de ƒ 100 biljettenrekening heeft in contanten of op girale rekening heeft vrijgekregen F 100 PER WEEK VAN BANKREKENING VAN 7 JULI 1945 Het Ministerie van Financiën deelt mede dat met ingang van 14 November 1945 de algemeene vergunning nr 5b ook geldt voor rekeningen geopend na 7 juli 1945 met dien verstande dat op de gestelde voorwaarden over ten hoogste ƒ 100 per twee weken en dus niet per week kan worden beschikt Postduiven voor Holland Een aantal postduiven die voor fokdoeleinden gebruikt zullen worden wordt van Montreal naar Nederland verzonden Deze postduiven zullen dienen om de tijdens de bezetting uitgeroeide postduiven te vervangen Zooals men zich zal herinneren zijn vrijwel alle postduiven op last van de Duitschers gedood BUITENLAND Soebardjo zrendt telegram aan Molotov Dr Socbardjo heeft volgens de Merdeka een telegram gezonden aan den Russischen Volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken Molotov waarin hij een beroep doet op Rusland om ten sterkste te protesteeren tegen het gebruik van methoden die tegen de humaniteit indruischen De Stuijvesant naar Nederland terug met koffie Zaterdag j l is de Stuyvesant naar Ncderlard teruggekeerd met 500 paketten aan boord van de Surinaamsche bevolking en een lading koffie en zuidvruchten Een aantal soldaten en repatrieerenden maken van deze gelegenheid gebruik om naar Nederland terug te reizen CHURCHILL EERE DOCTOR Churchill zal tijdens zijn bezoek aan Brussel tot doctor Honoris Causa der Brusselsche Universiteit worden benoemd Mgr van Wayenberg rector magnificus van de Alma Mater zal hem de doctorsbul overhandigen tijdens een plechtigheid die in de Britsche Ambassade zal plaats hebben op 6 November DUITSCHE OORLOGSINDUSTRIE WORDT VERNIETIGD De News Chronicle seint uit Frankfort am Main dat het eerste groote Duitsche oorlogsbedrijf dat op het Amerikaansche demilitarisatieprogramma voor Duitschland voorkomt de rooklooze kruitfabriek Kaufbueren Maandag j l door 14 machtige explosies werd opgeblazen Een derde van het fabriekscomplex dat speciaal voor de kruitproductie werd gebruikt werd vernietigd De overgebleven gebouwen zullen dakloozen herbergen DE DIENST TUSSCHEN HARWICH EN DEN HOEK VAN HOLLAND Gistermiddag om 1 uur meerde voor het eerst na den oorlog teHoek van Holland uit Harwich waarmede de dienst tusschen deze beide plaatsen heropend is Zoodra de boot had aangelegd zette een muziekcorps het God s ve the King gevolgd door het Wilheï mus in Nadat aan alle formaliteiten was voldaan slapte als eerste van de 74 passagiers aan wal Ir B Hupkens President der Nederlandsche Spoorwegen en Ir W F H van Rijckenvorsel DirecteurGeneraal der Nederlandsche Spoorwegen Even na 2 uur vertrok de boottrein die de passagiers verder naar hun bestem ming bracht Deze trein loopt van Hoek van Holland via R dam en Den Haag naar Amsterdam Naar den gezagvoerder van de boot de heer Bacter mededeelde heeft de reis behoudens het oponthoud voor de Nederlandsche kust als gevolg van de mist een gunstig verloop gehad EISENHOWER DRINGT AAN OP HET HANDHAVEN VAN VOLDOENDE BEZETTINGSTROEPEN Naar de Times meldt heeft Generaal Eisenhower tijdens een galadiner te Boston gewaarschuwd tegen een te snelle repatrieèring van Amerikaansche soldaten uit Europa Hij zeide woordelijk Als de liquidatie van onze strijdkrachten te ver doorgevoerd wordt zal zij voor het Duitsche volk een bewijs zijn dat wij niet tegen onze taak zijn opgewassen Daardoor zou een duurzame vrede onmogelijk worden en de oorlog tevergeefsch geweest zijn Het is een feit zoo zeide hij dat het bewaren van den vrede het handhaven van voldoende strijdkrjichten in Europa vereischt AmeriHa s pVefHjictitingefl jegens de wereld en zichzelf moeten na INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Rcdactia Geachte Redactie Naar aanleiding van een op 8 November ingezonden stuk in Uw veel gelezen blad omtrent woningruil en brandweer te Haastrecht willen wij wat de brandweer aangaat iets recht zetten Onze mooie autospuit 4S niet op klaarlichten dag door de Moffen weggehaald en ook niet door een onzer chauffeurs startklaar gemaakt met de bedoeling de Autospuit aan de Moffen over te geven Toen het ons bekend werd dat de Autospuit zou worden gevorderd is door enkele leden der brandweer waaronder ook de gelaakte chauffeur onmiddellijk contact gezocht om door middel van de Verzetsbeweging de Autospuit in veiligheid te brengen Een en ander had tot gevolg dat op 12 December 1944 om 17 30 uur de autospuit door leden van de Verzetsbeweging uit Gouda gekleed in Duitsche uniform zou worden gestolen Op 11 December 1944 om 19 45 uur in de diepste duisternis kwamen eenige ÉÊ personen van de Duitsche Weermacht met ff het bevel de autospuit onmiddellijk aan hen over te dragen met het gevolg dat onze mooie autospuit de trots van ons Corps in de klauwen van den bezetter viel Nu hooren wij de kritiek al van den schrijver van verleden week met de woorden waarom is die spuit dan niet een paar dagen vroeger in veiligheid gebracht Daar willen wij onmii dellijk op antwoorden de beste stuurlui staan aan wal Immers de Verzetsbeweging heeft in de afgeloopen jaren wel getoond mannen van grooter formaat te bezitten dan de schrijver van verleden week die wei onrechtvaardige kritiek kan uitoefenen zonder ook maar in het minst op de hoogte te zijn van de werkelijke feiten Wat den koop en verkoop van de gebouwen betreft hier kan een buitenstaander dus ook wij moeilijk een oordeel vellen Wij vermoeden echter wei dat het Gemeentebestuur het voor en tegen wel goed zal hebben overwogen al vorens hierin een beslissing te nemen De Vrijwillige Brandweer HAASTRECHT gekomen worden Wij zijn verantwoording aan de gedeporteerden van Europa verschuldigd Wij kunnen hen niet verwaarloozen Het is een treurig feit dat onze taak zal voorduren tot aan het oogenblik waarop aan deze menschen gelegenheid is gegeven zichzelf een menschwaardig bestaan te verschaffen INDIE De strijd in Soierablaia Een officier die vandaag uic Soerabaja te Batavia arriveerde verklaarde dat de Britten niet meer dan de helft van de itao in handen hebben Hoewel in de bezette deelen nog schutters en kleine verzetshaarden aanwezig zijn Ten Oosten van het Kalimas kanaal hebben de Indonesiërs tegenaanvallen gedaan die door mortieren en automatische wapens ondersteund werden Volgens de berichten hebben de Indonesiërs te Soerabaja zich beter georganiseerd Zi zwerven filet langer In troepen door de straten maar piaken gebruik van mortieren en eenige tanks OoggotHigeD hebben vehaald van de vele wreedheden idie door de bevolking worden bedrev Hajd Dr Mans velt Qompromittacriendc brieven voor oude uninisters XoaUU A F P meldt alt Batavia dat de verdwenen Dr Mansvelt in het bezit zou kunnen zijn van papieren die verscheidene leden uit het voormalige KablnetSoekarno compromitteeren NIEUWS De Bulgaarsche ministerraad heeft besloten den staat van beleg op te heffen De gezant van Colo bjq i ondea beeft aan de aldaar gehouden IfitertnËitionalel on derwijsconferentie voorge oteld over te gaan tot het oprichten van een universiteit der vereenigde volken Te Gelsenkirchen zijn bij fta door de Doitsche politie met hulp van Britsche pint sereenheden gehouden razzia een 250 tal arbcldsichuwen ingerekend President Truman heeft medegedeeld dat de bevrijde landen van Noord en WestEuropa met Inbegrip van Nederland over voldoende deviezen beschikken om het noodlgstB te kimnen invoeren Daarom zullen de2e landen thans geen hulp van de Unrra ontvangen