Groot Gouda, vrijdag 16 november 1945

verkrijging van iewifïtegen no 441 G 15 op basis van het aantal Ingeleverde Deze toewljfinqeo no 44 moet de ban1 coupures 392 vermeerderd Radio programma van hedenavond r Hilversum I 301 M 18 Ster van den dag i8 3e Engelsche les 19 Nleuwibericbten 19 15 Reportage 19 30 Benedict Silbermëoin en zi n Novelty Serenaders m m v De Novelty Sisters 20 Nederland herrijst Voor het comité Nederland helpt Indië spreekt de voorzitter vao het comité tevens on dervoorzitter van het Ned Roode Kruis J C E Baron van Lynden 20 15 Politiek weekoverzicht d L de Jong 20 30 Cantabile septet 21 Op de Brug Min Kleffcns over het handvest van San Francisco 21 25 Radio Philharmonisch orkest o l v Albert van Raalte Brahms programma 22 15 Kap R Korteweg over Toestanden in Jap kampen 22 30 Zlgeunrrmuziek 23 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Kap B Kloppenburg Kapelaan van de parochie van onze L V van onbevlekte ontvangenis te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en pers overzicht 18 30 Karin Juel en Harry Bratidellus zingen Zweedsche liedjes 18 50 Voor je slapen gaat met Regina naar Droomenland 19 De groote kwartet medewerkenden Pierre de Groot Ie viool Georges Maes 2e viool Louis Logic alt viool Luden de Groot cello 19 25 Grammofoonmuzlek 19 30 Programma v de Ned Strijdkrachten 20 Ted Brooks rythm kwartet m m v Mizy Smeekens de werkende vrouw Dr Sis Heyster overt Verborgen rijkdom 20 45 Orgelmuziek 21 Op de Brug Min Klefens 21 15 La Boutique Fantasque London Phllh orkest o l v Eugene Goosens 21 45 Avondwijding Ds E E de Looze Ned Herv Prek te Hilversum vap MIm 22 15 Op de drempel vap deo nacht 23 Sluiting en Wilhelmus KORTE BERICHTEN Op 15 November begon het proces tegen pe leiders van V et concentratiekamp Dachau Ongeveer vMrtig personen worden verantwoordelijk gestelckvoor den dood van dertigduizend gevangenen Tot de beklaagden behooren de dokters Schilling en Hlntermeyer en deSS commandant Eichelsdorfer De openbare aanklager ii Luitenant kolonel Denson de verdediger is Luitenant kolonel Bates het proces heeft plaats te Frankfory in de Amerikaansche zÖne Het Dultsche Roode Kruis is ontbonden in de geheele door de Sowjet unie bezette zone van Duitschland Order hiertoe gaf Maarschalk Zjoekof De Noorsche Volksvertegenwoordiging heeft met algemeene stemmen Noorwegens onderteekening van het Handvest van San Francisco aanvaard Uit Anakra wordt vernomen dat Turkije zich wellicht zou aansluiten bij een Oostersch bloc dat een uitbreiding zou zijn van de Arabische Liga Maandag a s zal Minister President Attlee het Canadeesche Lager Huis toespreken Winston Churchill Is hedenmorgen in de Koninklijke Belgische Academie te Brussel geïnstalleerd als lid n de afdeellng Letteren en Moreele en Politieke wetenschappen OFFICIEELE PUBLICATIE Toewijzing groente Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat handelaren in groente in het Noorden des lands de bonnen g 01 der groentekaart geplakt op opplakvcllen op Maandag 19 of Dinsdag 20 Nov a s bij de diitnbutiedieni en moeten inleveren ter deiaar van 21 t m 23 Nov a s bij het Plaatselijk Verdeelkantoor of bij gebreke hiervan bij de grosslerscombinatie waar hij ressorteert inleveren De handelaren kunnen zich met de van het Plaatjelijk Verdeelkantoor resp grosslerscombinatie ontvangen toewijzingen bevoorraden gedurende het üjdvak van 25 Nov t m 22 Dec Uitreiking Nummer tocwtfzingiEn met 50 pCt Het Centraal distributiekantoor deelt mede dat de plaatselijke dlstrlbutledlenten In de week van 18 t m 24 November a s voor onderstaande toewijzingen zullen uitreiken voorzien van de daarachter vermelde nummer zout 427 428 peulvruchten 429 jam 430 brood 406 Nieuwe bonnenlijst Officlëele bonnenlijst voor de tweede helft van de 12e periode 1945 11 t m 24 November 45 voor het noorden des lands Noord holland Zuidholland m uitzondering van Goerte Overfl ikkee en Utrecht Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 512 250 gram grutterswaren 200 gram zout 250 gram jam 250 gram peulvruchten 100 gram vermicelli puddingpoeder enz 160 210 gram ontbijtkoek 161 100 gram gedroogde Zuidvruchten 162 150 gram vleesch 163 164 2 Kg aardappelenb 15 1 Kg aardappelen a 16 2 liter melk b 16 cl6 3 liter melk Bonkaarten kd en ke 512 250 gram grutterswaren 200 gram zout 250 gram jam 100 gram vermicelli puddingpoeder enz 210 gram ontbijtkoek 100 gram gedroogde zuidvruchten 150 gram vleesch 1 Kg aardapj elen 6 liter melkBovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 16 November a s van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 18 November mag worden afgeleverd Deze week wordt wederom een kilogram aardappelen per persoon meer ver trekt aan personen van 4 jaar en ouder Dit kilogram extra is bestemd om een voorraad te vormen Nog geldige bonnen Tot 24 November zijn voorts nop geldig de bonnen 11 0 voor koffie 108 en 204 voor biscuits en 747 voor cacaopoeder Met groote vreugde en dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon Lodewijk Benjamin M C BAAS G BAAS van Os Gouda 12 November 1945 Bothastraat 14 Diep getroffen door de vele blijken van belangstelling die wij bij het overlijden van onze lieve Vrouw Moeder Dochter Zuster en Tante Mevrouw Belia Jacoba Bezemer Geb Van den Berg mochten ontvangen betuigen wij allen die ons van hun medeleven deden blijken onzen oprechten dank Namens allen N S BEZEMER Gouda November 1945 Van Itersonlaan 2 Allen die iets verschuldigd zijn aan of goederen ondtt hun berusting hebben van dan wel iets te vorderen hebbeA van dè echtelieden Jac Neeter en Saairtje Enael laatstel gewoond hebbende Bleekerssingel 29 te Gouda bewindvoerder Mr C Jonker Oosthav n 51 te Gouda Pattline Swl gcr Wed van H Menco laatstel gewoond hebbende Oosthaven 31 te Gouda bewindvoerder mr J W Rutgers Oosthaven 51 te Gouda worden verzocht daarvan opqave te doen aan de bovengenoemde bewindvoerders De Bewindvoerders voornoemd Mr C lONKERMr J W RUTGERS Gouda 15 Nov 1945 Vereen CALVIJN Zondag 18 Nov v m 10 uur Ds G A POT van Botterdam EEN NET DAGMEISJE gevraagd P G Mevr BOTH Ridder van Gatsweg 244b Voor direct gevraagd WERKSTER 2 dagen per week V SWIETENSTRAAT 4 Dansen is onze re el niei Over dit onderwerp spreekl a s Zondag in de SI Janskerk 9 f Ds G HULS Aanvang 5 uur lllUUlUiuu mmnïïlÏÏII Rijksinstelling in Gouda vraagt TYPISTE voor halve dagen Brieven onder no 1697 bureau van dit blad Uitgever in de provincie Zuid Holland vraagt CORRECTOR TRICE in vasten dienst Speciaal voor werken in de Nederl taal oude spelling Typografische kennis strekt tot aanbeveling Sollicitaties in eigen handschrift met volledige inlichtingen omtrent schoolopleiding levensloop godsdienst enz worden gaarne ingewacht onder no 1656 bureau van dit blad i THANS LEVERBAAR == Qitaren ¥ I Mandolines en Mandoia s I V h beroemde merk Sllvestrj Catania I Prima afwerking Fraaie toon Komt U ze eens zien en bespelen HEES Co s Muziekinstrumentenhandel V Kleiweg 54 Gouda ® itSSBB OouweCgkrk THEE Een at al gcui en smaakt SCHOUWBURG BIOSCOOP f De film HET ZIT IN DE LUCHT wordi op Woensdag 21 Nov vertoond om 3 7 en 9 15 u zulks in iegensielling mei hel in onze anonce van gisieren vermelde Nette Jongen gevraagd voor MagazQn en bcstelwerk C NGORDERGRAAF Groenendaal 62 Zaterdas Voor ST IICUUS tESCIEIIEN naar Droflistef CRABETH Crsbcthatraat 14 Telefoon 2133 Oude kwaliteit Psirfums vanaf f 2 50 D L DIjkxHOORN Apothckcr Asaalatcat van de zaak in Schoonmaakajrtlkelen Glas Verf en Chemicaliën Fa B A Reebeen Keizerstraat 57 Gouda