Groot Gouda, dinsdag 20 november 1945

De politieke crisis in Frankrijk Vervolg troonrede pag 1 dc onderwerpen welke de verhouding t Overzeesche Gebiedsdeclen raken verband moeten houIcn met dien der reeds genoemde Rijksconferentie Het herstel van de Staatsfinanciën De herziening van de financieele verhouding tusschcn het Rijk en de Gemeenten heeft de bijzondere aandacht der regeering Herstel van de financieele zelfstandigheid der gemeenten als einddoel staat hierbij voor öogen Het vraagstuk der gemeentelijke indeeling heeft mede haar aandacht De financieele toestand kenmerkt zich door de noodzaak van zeer groote uitgaven Voor mijn verarmde land dat reeds onder een zeer zware Staatsschuld gebukt gaat beteekent dit alles een centenaarslast Het streven zal er bij voortduring op zijn gericht een doelmaige besteding der gelden te verzekeren en de onvermijdelijke heffingen zoo billijk mogelijk te ver deelen De zuivering van het geldwezen zal ten spoedigste door een gezondmaking van de begrootin worden gevolgd Door het opnemen van buitenlandsche leeningen zal het tekort op de betalingsbalans worden aangevuld tot deze door een hervatting van den uitvoer en van het internationale dienstbetoon weer in evenwicht zal komen Een overzicht van s lands financiën en ingrijpende belastingplannen die er mede op gericht zullen zijn om de loopende lasten op het bedrijfsleven te verlichten zullen binnenkort aan de volksvertegenwoordiging worden aangeIxxien Een Nationaal weloaartsplan De regeering is voornemens het gelukkig reeds ingetreden herstel van industrie handel en scheepvaart met kracht te blijven bevorderen zoowel ten aanzien van de binnenlandsche productie als vati den export Reeds werden handelsverdragen afgesloten met e enige staten terwijl verdere onderhandelingen gaande zijn De industrieele ontwikkeling van het land waarbij groote aandacht zal worden geschonken aan het wetenschappelijk onderzoek zal verde r worden geleid uitgaand van een algemeen nationaal welvaartsplan waarvoor de grondslagen thans worden gelegd Land en tuinbouw nemen in dit plan een belangrijke plaats in Met groote kracht wordt gewerkt aan het herstel van deze primaire bestaansbronnen van ons volk zoowel ten behoeve van de verzekering onzer vozdselvoorziening als van een voor de volkshuishouding onmisbaren export De regeering streeft er naar de organisatie van de boeren een belangrijke taak te doen vervullen in de regeling van productie en afzet en tegelijkertijd een grootere mate van vrijheid in eigen bedrijfsvoering mogelijk te maken In voorbereiding zijn wetsontwerpen tot regeling der bedrijfsorganisatie waaraan zoowel een economische als een sociale taak zal worden toevertrouwd Beheersching van de ontwikkeling van prijzen en loonen en het scheppen van verhoudingen waarbij het levensonderhoud voor allen gewaarborgd is IS een van de doeleinden waarop de economische en sociale politiek wordt gericht Voorwaarde voor een verruiming van t levenspeil is daarbij opvoering der productie zoowel door voUer i ezetting der bedrijven als door verhooging der arbeidsproductiviteit Herziening der Sociale verzekering Op den grondslag van een reeds in Londen tot stand gekomen rapport wordt een herziening der sociale verzekering uitgewerkt die deze van arbeidersverzekering zal doen uitgroeien tot een algemeene volksverzekering in de eerste plaats ten einde te komen tot een betere vArzorging voor den ouden dag De gezondheidstoestand van ons volk die ernstig heeft geleden onder de gevolgen van de bezetting zal groote waakzaamheid en krachtige maatregelen eischen Geestelijke en materieele weder opbouw Ten einde het de bevolking mogelijk te maken het groote tekort aan dekking kleeding en schoeisel aan te vullen wordt overwogen om waar noodig consumptiecredieten te verstrekken in die mate waarin deze goederen beschikbaar komen In het jaar 1946 zullen de 300 000 licht beschadigde en de 40 000 zwaar beschadigde woningen definitief worden hersteld Daarnaast zullen 10 000 nieuwe woningen worden gebouwd terwijl het drievoudige van het hiervoor benoodigde materiaal voor den wederopbouw van de industrie en het herstel van het verkeerswezen zal worden gebruikt De plannen voor volledige bevrediging van de behoeften van volkshuisvesting en iildustrie worden krachtig ter hand genomen Wettelijke maatregelen zijn in voorbereiding tot verzekering van de doeltreffende uitvoering van dit bouwprogramma Ook de wederopbouw van het cultureele leven heeft de volle aandacht der regeering Een reorganisatie van het Onderwijs inbegrepen het Hooger Onderwijs is in voorbereiding Op de terreinen der kunst en der vrije jeugdvorming zal gestreefd word Mi naar coördinatie van hetgeen u lt de samenleving opkomt Met groote aandacht volg ik den wederopbouw van de overheidsorganen zoowel burgerlijk als militair De herziening van de rechtspositie en de bezoldiging van de ambtenaren is in studie Moge het resultaat mede tot verbetering van de waardeering van den ambtenaar leiden zoowel in eigen oog als bij het volk Meer dan welke overheidsmaatregel ook kan echter hiertoe bijdragen de versterking van het bewustzijn van den ambtenaar dat de diepste bevrediging in het arbeidsleven voor hem ligt in zijn dienst aan de volksgémeenschap De strijd om den vrede dient gewonnen te worden Voor het overige wil ik niet pogen een overzicht te geven van alle problemen die in den komenden tijd uw aandacht zullen vragen Zeer veel is in het leve van ons volk nog in beweging ondanks vermoeidheid en teleurstelling hier en daar Het vergt beleid van hoog gehalte om eenerzijds de waarde van oude zekerheden en tradities in volle kracht te bewaren en anderzijds ruimte te laten voor een vernieuwing die niet slechts historisch noodzakelijk is doch ook de vrucht is van moreele bezinning in de jaren der verdrukking Pe wegneming van den bezettingsdruk moge de eenheid die ons deel werd in het verzet ma ken tot eendracht in rijker schakeering De nieuwe krachten die gewekt zijn zullen zich blijven opdringen en winnen aan bewustheid en energie Wij hebben deze meer dan ooit van noode nu wij gewikkeld zijn in een strijd van even groote hevigheid en beteekenis als die der oorlogsjaren den strijd om den vrede om de ware vrijheid en om hernieuwden voorsp oed Met de bede dat God mijn volk moge zegenen in dien strijd dat Hij het in eendracht den weg der overwinning zal doen betreden en Uwen arbeid moge doen strekken tot heil des Lands verklaar ik de Gewone Zitting der StatenGe neraal voor geopend TIJDELIJKE WIJZIGING AFGEDRAGEN LOONBELASTING Het Ministerie van FinancTën deelt mede dat qiet ingang van 1 Januari 46 de regeling betreffende het afdragen van Loonbelasting en het inleveren van Loonbelastingaangiften ingevolge een Ministeriëele uitvoeringsbeschikking van 15 November 1945 tijdelijk is gewijzigd Volgens de tot nu toe geldende voorschriften waren werkgevers verplicht de ingehouden loonbelasting uiterlijk op den tienden dag van de maand volgende op die waarin de inhouding heeft plaats gevonden af te dragen Hetzelfde gold wat de inlevering van negatieve loonbelastingaangiften betreft voor degene die tijdelijk geen werkgever was of alleen werknemer was voor werknemers die een loon genoten waarvoor geen loonbelasting verschuldigd was Ingaande 1 Januari 1946 zijn de werkgevers nu verplicht de in den loop van 1946 ingehouden loonbelasting af te dragen uiterlijk op den lOden dag volgende op het kwartaal waarin de inhouding is geschied terwijl de bovenvermelde negatieve loonbelastingaangiften steeds moeten loopen over hetzelfde tijdvak als waarover de belasting moet worden afgedragen en uiterlijk op den tienden dag na afloop van het tijdvak dit is dus meestal een kwartaal worden gedaan In de regeling zooals dezt geldt ten aanzien van werknemers die uitsluitend huiselijke diensten verrichten is geen wijziging gebracht De aandacht wordt er voorts op gevestigd dat de bovenvermelde regeling geen wijziging brengt in de toepassing van de loonbelastingtarieven COMMISSARIS DER KONINGIN IN FRIESLAND Mr H P Linthorst Homan benoemd Bij K B is met ingang van 1 December 1945 benoemd tot Commissaris der Koningin in de provincie Friesland Mr H P Linthorst Homan Zijn vader en zijn grootvader waren Commissaris der Koningin in Drente en zijn broer Mr J Linthorst Homan in Groningen Hij werd geboren te Assen op 29 Mei 1905 Besprekingen op het doode punt De G uUe voor Communisten en Socialisten niet meer aanvaardbaar De Fransche Communistische Partij heeft zich gisteravond officieel tegen de candidatuur van De Gaulle voor het vormen van een nieuwe regeering uitgesproken Volgens een bericht van Radio Parijs heeft de Fransche Socialistische Parlementsfractie gisteravond in een communique medegedeeld dat de partij tot de conclusie was gekomen dat het haar onmogelijk lijkt een regeering van nationale eenheid te vormen onder leiding van de Gaulle Voorts wordt gezegd De Socialistische partij zal zich tegen iedere regeering van 2 partijt n verzetten Nadat de socialistische partij gisterenavond vergaderd heeft over de situatie hoorde men in de wandelgangen van het parlementsgebouw dat de partij geen imperatief mandaat aan haar afgevaardigden heeft gegever omtrent de keuze van een nieuwe kabinctsformateur Het schijnt dat louin niet de geschikte man is KLEIWEG 25 GOUDA Mr Linthorst Homan is sinds 1926 reserve officier der rijdende artillerie Gedurende de mobilisatie en de Meidagen was hij commandant eener rijdende batterij Wegens bepaalde werkzaamheden buiten zijn normalen werkkring kwam hij in begin 1943 in moeilijkheden met de Gestapo waarna hij als onderduiker deze werkzaamheden tot eind 1943 heeft voortgezet In December 1943 kwam hij in Engeland aan waar hij weder in militairen dienst trad en werd ingeschakeld bn den opbouw van het M G Hij was var Januari tot ctober 1944 gedetacheerd op Januari tot October 1944 gedetacheerd op het Ministerie van Binnenlandsche Zaken Vanaf October 1944 vervult Mr Lintfunctie van Hoofd der Sectie Binnenlandsch Bestuur terwijl hil in September j l werd benoemd tot sous chef van den staf M G BUITENLAND BLIJFT DE GAULLE Gisterenavond werd te Parijs vernomen dat Generaal de Gaulle zich bereid heeft verklaard zijn pogingen tot vorming eener regeering uit de 3 groote partijen te hervatten Hedenavond ontvangt hi een delegatie bestaande uit 3 vertegenwoordigers van elk der 3 groote partijen De Gaulle belToudt het vertrouwen van de Amsemblee Een motie inhoudende dat de GauUe onder bepaalde voorwaarden aan het hoofd zal staan van een door hem te vormen regeering der 3 partijen is door de constitueerende vergadering aangenomen met 400 tegen 163 stemmen De communisten stemden tegen Ten einde te trachten toch nog tot een regeering der 3 partijen onder de Gaulle te komen hebben de socialisten bij monde van Baumel in de constitueerende verga dering een voorstel gedaan tot gelijke verdeeling der ministerieele portefeuilles onder de 3 partijen Het voorstel werd aangenomen met 358 tegen 39 stemmen De communisten onthielden zich vanstmming voor de eischen van het oogenblik Gisteravond heeft de Gaullc een schrijven doen toekomen aan Felix Gouin waarin hij zeide dat hij betreurde niet voor de Assemblee Constituante te kunnen verschijnen om het vertrouwen van dit lichaam in te roepen na het geven van een uiteenzetting van zijn opvattingen De eenige tnogclijkheid die ik heb om den wil van het Fransche volk thans te vernemen is dat ik mijp mandaat ter beschikking stel van Assemble Constituante Ik heb de € er aan de Achemblé te vragen of zij dif mandaat thans van mij terug verlangt dan wel of zij mijn opdracht bevestigt Naar in welingelichte kringenverluidt h eft Felix Gouin doenweten dat hij een opdracht om alskabinetsformateur op te treden niet zal aanvaarden Volgens delaatste berichten zou Maurice Tharez zich candidaat stellen indien de drie groote partijen nietuiterlijk tot overeenstemming zouden zijn gekomen over een anderen candidaat